Alliance

Veronica Rothová: Aliance

Aliance je tře­tím, závě­reč­ným dílem tri­lo­gie Divergence. Aliance tedy nava­zu­je na dru­hý díl – Rezistenci. Společnost zalo­že­ná na frak­cích je v tros­kách, a když se Tris Priorové spo­leč­ně s její­mi přá­te­li naskyt­ne...Read more »
large

Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś

Na trh při­chá­zí dal­ší ze série oma­lo­vá­nek, kte­ré si vel­mi rych­le zís­ka­ly na popu­la­ri­tě u mno­ha čte­ná­řů, kte­ří se bez ohle­du na věk rádi pono­ří do svě­ta obráz­ků, barev a fan­ta­zie,...Read more »
Kdo je na svete nejmocnejsi 1

Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger

V jed­né myší rodi­ně mají již vel­kou myší sleč­nu, prá­vě vhod­nou na vdá­vá­ní. Ale jak to tak bývá, rodi­če chtě­jí pro svou dce­ru to nej­lep­ší, aby její život byl lep­ší...Read more »
CoRikaji

Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám

Antonín Hrbek se zabý­vá ast­ro­lo­gií od roku 1945. Je auto­rem či spo­lu­au­to­rem cel­kem tři­nác­ti knih a více než čtyř set odbor­ných člán­ků, otiš­tě­ných u nás i v zahra­ni­čí. Věnuje se rov­něž léči­vým polod­ra­ho­ka­mům. V posled­ních...Read more »
Angl

Příprava na státní maturitu Ústní zkouška - SELFTESTS

Iva Dostálová a Stephen Douglas jsou auto­ři pub­li­ka­cí, pomá­ha­jí­cí ke zdo­ko­na­lo­vá­ní ang­lič­ti­ny samou­kům, dětem, stu­den­tům, seni­o­rům, zkrát­ka všem, kte­ří chtě­jí svě­to­vý jazyk ovlá­dat v pra­xi. Na kon­tě má tato autor­ská dvo­ji­ce...Read more »
BylinkovaRadost

Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

Ursula Braun – Bernhart byla mno­ho let redak­tor­kou němec­ké­ho časo­pi­su Moje pěk­ná zahra­da a zástup­ky­ní šéf­re­dak­tor­ky časo­pi­su Lisiny kvě­ti­ny a rost­li­ny. O pěs­to­vá­ní kvě­tin a rost­lin píše už dva­cet let, na kon­tě má...Read more »
DSC 2350

Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %

Mike Mignola se zno­vu před­ve­dl, ve spo­lu­prá­ci  se svým kole­gou Duncanem Fegredo pře­ve­dl dal­ší kniž­ní záži­tek. Oproti před­cho­zí kni­ze, kte­rá byla spí­še povíd­ko­vá, se ten­to komiks vhr­nul na jed­no­li­tý...Read more »
BasniciNahled

ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 2

Čtveročasí bás­nic­tví čes­ké­ho 2 Tento cyk­lus doklá­dá, že i barok­ní a raně obro­zen­ská poezie může být půso­bi­vá a zaujmout sou­čas­né poslu­cha­če. Jsem ráda, že tyto písem­né památ­ky neu­padly v zapo­mně­ní a že pro­střed­nic­tvím této...Read more »
DSC 2345

Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)

Tak mám prv­ní­ho Hellboye. Díky spo­lu­prá­ci s part­ne­rem si čtu jeden z prv­ních komik­sů o Hellboyi, kte­ré­ho jsem prv­ně viděl ve fil­mu už před více než 10 lety. Znám Hellboye pou­ze z fil­mu...Read more »
IMG 20160322 224930 e1460312688987

MICHIE, David. Dalajlamova kočka

Dalajláma má Kočku. Dalajláma má mlu­ví­cí koč­ku. To by nebyl prv­ní na svě­tě, mlu­ví­cích koček už tady bylo víc, ale toto je navíc Kočka lite­rár­ním a pozo­ro­va­cím talen­tem obda­ře­ná, „bóh­di­kočka“,...Read more »
kniha

MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí

Příběh o hle­dá­ní koře­nů. Příběh o hle­dá­ní blíz­kos­ti a vzdá­le­nos­ti. Příběh o pro­ží­vá­ní živo­ta tady a teď. Hlavní hrdin­ka Addie, archi­tekt­ka na vol­né noze, milu­je dvě věci, pla­vá­ní a psa. Addie se v něčem podo­bá Lole,...Read more »
vyr 177obalka motlmini

Válka před Válkou - Stanislav Motl

Spisovatel a novi­nář Stanislav Motl, kte­rý se věnu­je pře­váž­ně téma­tům dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy na vlast­ní pěst pát­ral po neod­sou­ze­ných nacis­tic­kých zlo­čin­cích a našel tu odva­hu se s nimi setkat tvá­ří v tvář, aby...Read more »
http d l l img.pemic .cz l sortimg l 020 l 0 l 9 l 0200938 23

Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová

Mňauu, s tím­to typic­kým zvu­kem vpad­nou koč­ky do vašich živo­tů a pře­vrá­tí ho naru­by, což potě­ší pře­de­vším pří­z­niv­ce těch­to koč­ko­vi­tých šelem.Read more »
Uzemneni

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Clinton Ober se mno­ho let zabý­val kabe­lo­vý­mi a počí­ta­čo­vý­mi sys­témy v USA. Po váž­ném one­moc­ně­ní obje­vil uzem­ně­ní jako léčeb­nou meto­du. Zaměřuje se na pro­pa­ga­ci vědec­ké­ho výzku­mu i na prak­tic­ké vyu­ži­tí toho­to feno­mé­nu. Stephen...Read more »
dichynec

Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace

Také pat­ří­te ke stá­le se zvy­šu­jí­cí­mu pro­cen­tu lidí, kte­ří si uvě­do­mu­jí, že sou­čas­ný způ­sob živo­ta není tou správ­nou ces­tou? Potom vás kni­ha s názvem „Známe sami sebe? Člověk v zaje­tí moder­ní...Read more »
KamZazivovodou

Magdalena Karelová: KAM za živou vodou

Léčivé a mine­rál­ní pra­me­ny, zázrač­né studán­ky, zapo­me­nu­té i věhlas­né láz­ně, duchov­ní mís­ta Kdo z nás by se nechtěl vydat za tajem­stvím i krá­sou léči­vých mine­rál­ních pra­me­nů, obje­vit zázrač­né studán­ky a dozvě­dět se zají­ma­vos­ti z his­to­rie...Read more »
800 600 603d9f645795a2b7367fb8e458480f1a e1459246162377

Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová

Různé bytos­ti, kte­ré čas­to nahá­ně­ly hrů­zu, už když se vyslo­vi­lo jejich jmé­no či nao­pak ty hod­né, kte­ré měly lidi chrá­nit, jsou sou­čás­tí živo­ta člo­vě­ka snad odjak­ži­va. Různá smyš­le­ná vyprá­vě­ní o pří­rod­ních...Read more »
tittle 3

Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem

Kniha České Budějovice pod háko­vým kří­žem, kte­rou při­pra­vil osmi­člen­ný kolek­tiv auto­rů z řad pro­fe­si­o­nál­ních his­to­ri­ků a jejich ama­tér­ských kole­gů popi­su­je, jak se žilo v jiho­čes­ké met­ro­po­li za dob nacis­tic­ké oku­pa­ce ve čty­ři­cá­tých...Read more »
Podivna medicina

Nathan Belofsky: Podivná medicína

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je...Read more »
sovi omalovanky

Soví omalovánky

Hůůů, hůůů, už se sem slé­ta­jí ze všech kou­tů …Read more »
AzPujdesDoSkoly

Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí

„Počkej, až půjdeš do ško­ly!“ Máte doma před­ško­lá­ka a tato věta zní (vět­ši­nou jako výhrůž­ka) u vás doma dost čas­to? A chudák dít­ko neví, jest­li se na ten „nový život“ těšit nebo...Read more »
Osmismerky

Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky

Nakladatelství Fragment vydá­vá dal­ší z řady Osmisměrek pro seni­o­ry. Po Nepečených dor­tech a zákus­cích, Otázkách a odpo­vě­dích pro zahrád­ká­ře a Nejznámějších fil­mo­vých mís­tech má nová pub­li­ka­ce podti­tul Recepty ze zahrád­ky. Takže chtě nechtě, stej­ně...Read more »
Rezistence

Veronica Rothová: Rezistence

Rezistence je dru­hý díl tri­lo­gie Divergence od úspěš­né spi­so­va­tel­ky Veronicy Roth. Když jsem dočet­la Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, pro­to­že konec byl ote­vře­ný a já...Read more »
presilovaHra

Danielle Steel: Přesilová hra

Muž vůd­ce a žena pečo­va­tel­ka? Hrdinka romá­nu Danielle Steel Přesilová hra Fiona Carsonová se této před­sta­vě vymy­ká. Vymyká se i před­sta­vě nená­vi­dě­né kan­ce­lář­ské dra­či­ce, kte­rá ve sna­ze udr­žet si své posta­ve­ní...Read more »
SrdceVTemnotach

Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách

Hezká obál­ka, zají­ma­vý pří­běh. To je nová kni­ha od spi­so­va­tel­ky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v tem­no­tách. Táňa Keleová – Vasilková je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších spi­so­va­te­lek na Slovensku, kte­rá píše romá­ny...Read more »
dam ti slunce al9788075440556

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji...Read more »