Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 61
Zit s lehkosti obalka web 2D e1471779292978

Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně

„Žít s leh­kos­tí může­te teh­dy, když se uvol­ní­te ze svých život­ních trau­mat a pocí­tí­te více lás­ky k sobě i dru­hým“. Takže zhru­ba o tom­to by měla nová kni­ha budd­his­tiské mniš­ky Pemy Chödrön měla být....Read more »
EllaKomplet 1

Lahodně s Ellou/Lahodně s Ellou každý den

Jídelníček a jíd­lo obec­ně tvo­ří jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších základ­ních lid­ských potřeb. Snídaně, sva­či­na, oběd, sva­či­na, veče­ře. V živo­tě běž­né­ho člo­vě­ka je jíd­lo na tako­vém­to den­ním pořád­ku. A logic­ky – když se s ním setká­vá­me...Read more »
Narod

Holden Wendy: Narodili se, aby přežili

Mateřství a děti při­ná­še­jí štěs­tí. Zrození nové­ho potom­ka je vždy pře­lo­mo­vým oka­mži­kem v živo­tech mno­ha lidí oko­lo. Děťátko zna­me­ná nadě­ji, i když se spous­tou sta­ros­tí. Ale to k tomu už při­ro­ze­ně pat­ří. Jinak...Read more »
Potrava pro dusi obalka web

Potrava pro duši. Kniha, která vám srovná člověka...

Tak, o téhle kni­ze lze říci, že by asi měla být zaká­za­ná. Protože pří­liš odha­lu­je lid­skou duši a při­vá­dí nás k sobě samým. Výborná kni­ha, kte­rá uka­zu­je na boles­ti sou­čas­né­ho svě­ta. A to...Read more »
VeSluzbachZla

Robert Galbraith: Ve službách zla

Nezapomenutelná dvo­ji­ce detek­tiv Cormoran Strike spo­leč­ně s asi­s­tent­kou Robin již potře­tí! Ve služ­bách zla je název, kte­rý tuto kni­hu vysti­hu­je doko­na­le. Robin totiž jed­no­ho dne dora­zí balí­ček a neskrý­vá se v něm...Read more »
PribehVasne

Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně

Blanku Milfaitovou jsem do pře­čte­ní její kni­hy nezna­la. A to i přes­to, že pat­ří k zná­mým osob­nos­tem, je drži­tel­kou něko­li­ka pres­tiž­ních „mar­me­lá­do­vých“ oce­ně­ní (dokon­ce i za nej­lep­ší mar­me­lá­du na svě­tě!), má svou kavár­nič­ku...Read more »
DceraJPG

Kiera Cassová: Dcera

Opět America, Maxon a Aspen na scé­ně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce napros­to sta­či­la – copak uchvá­tit nespo­čet čte­ná­řek, kte­ré se do této napí­na­vé tri­lo­gie zami­lo­va­ly,...Read more »
Deniky

Deníky Poliny Žerebcovové

Deníky Poliny Žerebcovové ukrý­va­jí Polinin život­ní pří­běh – děv­čát­ka upro­střed čečen­ské vál­ky. Polina vyrost­la a žila v Grozném, hlav­ním měs­tě Čečenské auto­nomní repub­li­ky Ruské fede­ra­ce. Její dět­ství, potyč­ky s kama­rá­dy, prv­ní lás­ka...Read more »
stažený soubor e1469894729849

BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt

Rádi běhá­te, ale chce­te se stá­le zlep­šo­vat, podá­vat lep­ší výko­ny a přes­to se vám to stá­le neda­ří? Právě Vám, ale i ostat­ním zájem­cům o běh by nemě­la unik­nout nová kníž­ka z nakla­da­tel­ství Mladá...Read more »
FotoAtelier

J.S.Adlerová: Fotoateliér

Udělat si seznam život­ních plu­sů a mínu­sů se někdy vypla­tí. Přesně tohle si pro sebe vytvo­ří Martina, hlav­ní hrdin­ka nové­ho romá­nu J.S.Adlerové , Fotoateliér. Martina Mrázková se v živo­tě potý­ká s rány...Read more »
Silueta

Silueta – Christina Larsson

S komi­sař­kou Ingrid Bergmanovou se setká­vá­me už počtvr­té při vyšet­řo­vá­ní zlo­či­nu. Konečně odpo­ča­tá se Ingrid po dovo­le­né vra­cí zpět do pra­cov­ní­ho pro­ce­su. Ale návra­ty nikdy nejsou snad­né. V prá­ci na ní čeká nový...Read more »
obr 130827

Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století

Kniha so zau­jí­ma­vým názvom a ešte zau­jí­ma­vej­ším prí­be­hom. Nie, nie váže­ní čita­te­lia, nemám na mys­li dej kni­hy – kni­ha je písa­ná odbor­ne. Hovorím o veľ­kom roz­ru­chu, kto­rý sa spá­ja s prvým vyda­ním...Read more »
Psychologie

Psychologie školní šikany

Šikana ozna­ču­je fyzic­ké i psy­chic­ké ome­zo­vá­ní či týrá­ní slab­ší­ho jedin­ce v kolek­ti­vu. Dochází v ní ve všech soci­ál­ních i věko­vých sku­pi­nách a setkat se s ní může­me ve všech typech kolek­ti­vů, jak škol­ních, pra­cov­ních, armád­ních, ale...Read more »
tucnak

Tom Michell: Co mě naučil tučňák

Kdo z nás někdy v živo­tě neza­tou­žil po něja­kém domá­cím maz­líč­ko­vi? Může to být pes, kočka, žel­va, krá­lík nebo tře­ba tuč­ňák. Poslední zmí­ně­né zví­ře se sta­lo věr­ným par­ťá­kem auto­ra živo­to­pis­né kni­hy a Tom...Read more »
PRvni

Kiera Cassová: První

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to stá­le je...Read more »
maxresdefault

Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby

Nestáva sa mi čas­to, že by som si po pozre­tí fil­mu doda­točne pre­čí­ta­la aj kni­hu – ako to bolo v prí­pa­de Veľkého Gatsbyho. Z kni­hy (i fil­mu) bola oča­re­ná aj moja mlad­šia sest­ra,...Read more »
madam chic

SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.

Kniha urče­ná na prv­ní pohled výhrad­ně pro ženy. A na dru­hý pohled pro tako­vé ženy, co si s obli­bou lis­tu­jí v časo­pi­sech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdá­ní kla­me. Slovo úro­veň, jež kono­tu­je...Read more »
Elita

Kiera Cassová: Elita

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou...Read more »
Universita

Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška

Univerzita výji­meč­ných je nová tří­díl­ná série, kte­rá se může řadit hned ved­le knih typu Hunger games, Selekce, Rudá Královna, Labyrint, Divergence, Adaptace… moh­la bych vyjme­no­vá­vat nej­spíš do neko­neč­na, jeli­kož...Read more »
Selekce

Kiera Cassová: Selekce

Selekce je prv­ním dílem slav­né stej­no­jmen­né prin­cez­nov­ské ságy. Třpytivé šaty, roz­leh­lý krá­lov­ský palác, 35 dívek, „boj“ o prin­ce a krá­lov­skou koru­nu a slav­nost­ní spo­le­čen­ské udá­los­ti – to jsou hlav­ní před­nos­ti Selekce. Původně...Read more »
Horsenky

Lenka Rožnovská – Horsenky – Hříbatko Mia

Snívali ste nie­ke­dy o vlast­nom koní­ko­vi? Dankin naj­väč­ší sen je mať koní­ka. A jed­né­ho mar­co­vé­ho dňa sa jej ten­to sen spl­ní! Dostáva žrie­bät­ko od strý­ka Paľa, kto­rý býva na far­me. Danka,...Read more »
p9788074669736 ptaci nasich vod 200 311 4648215

Hannu Jännes, Owen Roberts: Ptáci našich vod a mokřadů

Také jste již někdy na pro­cház­ce pře­mýš­le­li, jaký pták hnízdí v tom křo­ví u ryb­ní­ka, z něhož se line smě­si­ce zvu­ků? Nebo jste uva­žo­va­li, co je to za ptá­ka, kte­rý pro­le­těl nad...Read more »
velka kniha stylu portretni fotografie 1

Kniha s názvem Velká kniha stylů portrétní fotografie je přehledným rádcem pro fotografování Portrétů

Velká kni­ha sty­lů por­trét­ní foto­gra­fie aneb kni­ha recep­tů na pro­fe­si­o­nál­ní por­tré­to­vé tech­ni­ky je dílem brit­ské­ho foto­gra­fa Petera Traversa a Jamesa Cheadlea. V kni­ze pře­dá­va­jí své rady začí­na­jí­cím foto­grafům, kte­ří se chtě­jí...Read more »
Beleg

Paullina Simonsová: Bellagrand

Bellagrand je pří­bě­hem váš­ni­vé ital­ky Giny, kte­rá imi­gru­je do Ameriky a zde se potká s Harrym, kte­rý pochá­zí z vyš­ší vrst­vy a chce změ­nit svět. A tak sle­du­je­me, jak se na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí...Read more »
DSC 3061

Hellboy 11: Ďáblova nevěsta a další příběhy - 95 %

Tak máme k recen­zi dal­ší­ho Hellboye. Ďáblova nevěs­ta se zno­vu sklá­dá z růz­no­ro­dých pří­bě­hů, kte­ré hlav­ní autor scé­ná­ře Mike Mignola napsal spo­lu se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. Jako kaž­dá kni­ha o pří­bě­zích Hellboye je...Read more »
jonas jonasson zabijak anders a jeho priatelia nestandard2

Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)

Najnovšia Jonassonova kni­ha „Zabijak Anders a jeho pri­a­te­lia“ odpo­ve­dá na otáz­ku, čo sa sta­ne, keď sa stret­nú neve­ri­a­ca farár­ka, recepč­ný z býva­lé­ho bor­de­lu a sláv­ny národ­ný zabi­jak. Navyše, všet­ci tra­ja majú pod­ni­ka­teľské­ho ducha...Read more »