Ninja

Želvy Ninja v komiksu

Když jsem byl škol­ní dít­ko, sle­do­val jsem v tele­vi­zi Želvy Ninja. Byl to ame­ric­ký seri­ál, kte­rý se přes­ně hodil pro sko­ro nác­ti­le­té děti. Nebyla to ale prv­ní mož­nost, jak v zemi...Číst dál »
JezteSmall

Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!

Nečekejte dal­ší zaru­če­ný způ­sob, jak natr­va­lo sní­žit svo­ji hmot­nost. Nečekejte die­tu, kte­rá neo­me­zí vaše návy­ky. Nečekejte způ­sob, díky němuž se ze sto­ki­lo­vé­ho vál­ce sta­ne štíh­lá laň­ka. Čekejte dal­ší kni­hu...Číst dál »
JakeJetoVNebiSmall

Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?

Zajímáte se o posmrt­ný život? Láká vás tajem­no a to, jak to s námi bude, až ode­jde­me na věč­nost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ješ­tě mno­hem více odtaj­ní ve své kni­ze, jaké...Číst dál »

Richard Branson: Byznys v plné nahotě

„Pokud vstu­pu­je­te do odvět­ví poz­dě­ji než ostat­ní, musí­te k němu při­stou­pit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, maji­te­li impe­ria Vrign Group, občas něja­ká zprá­va pro­běh­ne i u nás....Číst dál »
Ztraty

Ztráty a lži (Sophie Hannah)

Návrat jed­né z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­něj­ší kniž­ní udá­los­ti roku 2014. U nás nepří­liš zná­má autor­ka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bi­la svou popu­la­ri­tu. Nesmíme se tudíž divit,...Číst dál »

Mýty 6: Domovina

Mýty 6: Domovina Další komiks, na kte­rý se nemu­sí zapo­me­nout je kni­ha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část kom­plex­ní­ho seri­á­lu o mýtic­kých posta­vách v Mýtově, v Holywoodu a dáv­nou Domovinou. Komiks...Číst dál »

3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde posled­ní díl komik­su Noe v České Republice, ale bohu­žel datum není zná­mo, a tak Vám zre­cen­zu­ji 3. díl. Třeba se posled­ní díl obje­ví co...Číst dál »

Noe – vše, co se plazí po zemi

Když jsem v dub­nu psal recen­zi na prv­ní díl komik­so­vé série Noe, tak byla vel­ká ško­da, že jsem musel čekat něko­lik měsí­ců na díl dru­hý. To ani nevím, kdy přes­ně...Číst dál »

Noe v Komixu

U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Noe byl vydán i komik­so­vý pří­běh. Na scé­ná­ři spo­lu­pra­co­val i hlav­ní tvůr­ce fil­mu Darren Aronofsky. Spolu s ním scé­nář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpra­co­vá­ní vytvo­řil Niko Henrichon, kte­rý...Číst dál »
201001270938 1

Deset malých černoušků

Následující text bude pojed­ná­vat o kla­si­ce detek­tiv­ní­ho žán­ru, kte­rou by měl poznat kaž­dý čte­nář nezá­vis­le na dlou­ho­do­bých lite­rár­ních pri­o­ri­tách. Napínavá detek­tiv­ka, jež se dočka­la něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní a hrá­la se na...Číst dál »