Grey 1

E. L. James: Grey (25 % - za snahu)

Mám respekt ke kni­hám – k těm dob­rým i k bra­kům. Přece jen, někdo si dal tu prá­ci, aby je napsal. Co ale nere­spek­tu­ji, je kopí­ro­vá­ní děl. A to ani v pří­pa­dě, že se...Číst dál »
DPH

SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY

Oba auto­ři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pra­co­va­li dlou­há léta na Ministerstvu finan­cí České repub­li­ky. Podíleli se na tvor­bě záko­na o DPH a v sou­čas­nos­ti pořá­da­jí roz­sáh­lou před­náš­ko­vou čin­nost pro sou­kro­mou...Číst dál »
Holub

J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi

Pokud trpí­te něja­kým chro­nic­kým one­moc­ně­ním a roz­hod­li jste se řešit ho alter­na­tiv­ním způ­so­bem léč­by, pak pro vás tato kni­ha jis­tě bude vel­mi dob­rým pomoc­ní­kem. Na začá­tek je nut­no podotknout, že...Číst dál »
Pratele

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)

Ve škol­ce na pres­tiž­ní atwo­od­ské ško­le se zro­di­lo pev­né přá­tel­ství – pou­to na celý život. Gabby, Izzie, Andy, Billy a Sean jsou hlav­ní­mi hrdi­ny posled­ní­ho romá­nu Danielle Steel, zařa­ze­né­ho do...Číst dál »
BioManzelka

Michal Viewegh: Biomanželka

Vieweghův román Biomanželka se může na prv­ní dojem jevit jako kte­ré­ko­liv jiné humo­ris­tic­ké dílo. Pravdou ale zůstá­vá, že tato kni­ha nám před­klá­dá hned něko­lik otá­zek, kte­ré až nebez­peč­ně prav­di­vě...Číst dál »
vendome

Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)

Heloise je dce­rou maji­te­le pro­slu­lé­ho new yor­ské­ho Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahr­nu­je svo­jí lás­kou, stej­ně jako per­so­nál, oblí­be­ná je i mezi hos­ty. Jediné, co jí chy­bí, je mat­či­na náruč...Číst dál »
Hubeny

Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně

„Synku, řeč­níš již krás­ně, leč dosud blbos­ti.“ Autor, kte­ré­ho si momen­tál­ně nejsem scho­pen vyba­vit Kvalitní zje­ve­ní, o kte­rém se moc neví, nebo prů­měr hra­jí­cí si na vel­ké­ho auto­ra? S auto­rem...Číst dál »
Zrada

Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013)

Tallie Jonesová je enorm­ně vytí­že­ná žena. V Hollywoodu pla­tí ve svých čty­ři­ce­ti za jed­nu z nej­lep­ších reži­sé­rek. Kolem sebe má jen pár lidí, kte­rým ale bez­mezně věří – dce­ru Max, staré­ho...Číst dál »
Milovat

Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)

Módní návr­hář­ka Isabella žije sno­vý život ve slun­né Itálii. Má všech­no, po čem ženy tou­ží – zář­nou kari­é­ru, uzná­va­né posta­ve­ní, malé­ho rozkoš­né­ho syna a pohled­né­ho milu­jí­cí­ho man­že­la. Její život se pře­vrá­tí...Číst dál »
Narozeniny

Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)

Valerie Wyattová je uzná­va­nou odbor­ni­cí na ele­gan­ci – a to se týče jak byto­vé deko­ra­ce, tak život­ní­ho sty­lu. Jenže je jí šede­sát a má pocit, že jí ujíž­dí vlak. Její dce­ři...Číst dál »
Daniele

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)

V nakla­da­tel­ství IKAR vyšel před Vánoci oprav­do­vý dárek pro milov­ní­ky romá­nů Danielle Steel. Ve zla­tém boxu, gra­fic­ky zpra­co­va­ném jako dárek, pře­vá­za­ný  ozdob­nou stuž­kou, se ukrý­vá asi nej­ob­lí­be­něj­ších kniž­ních poči­nů úspěš­né...Číst dál »
Koruna

Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%

Okenice komí­ha­jí­cí se v bouř­li­vém vět­ru byly jedi­nou znám­kou její­ho pří­cho­du. Nikdo si jí nevši­ml, když špl­ha­la po zahrad­ní zdi setmě­lé­ho síd­la, a díky hro­mu a vytí vět­ru ženou­cí­ho se od neda­le­ké­ho moře...Číst dál »
Vedoma prostitutka obalka web

Veronica Monet: Vědomá prostitutka

  Úžasná kni­ha, kte­rá se vul­gár­ně jen může tvá­řit. Opravdu se jí neboj­te a ote­vře­te jí. Rozvinete se jako pou­pě a při dočí­tá­ní posled­ních strá­nek jsem se už usmí­va­la. Snad i osvo­bo­ze­na od...Číst dál »
ABYCH PŘEŽILA kopie

Yeonmi Parková: Abych přežila

Ponořte se do pří­bě­hu vyprá­vě­né­ho dív­kou, kte­rá se naro­di­la v roce 1992 do hla­do­mo­ru, stra­chu o život, kde mize­li pří­buz­ní, byli popra­vo­vá­ni reži­mem, věz­ně­ni v kru­tých pod­mín­kách, kdy se svou sestrou čeka­la,...Číst dál »
Meditace

MILOŠ MATULA: MEDITACE

Miloš Matula se věnu­je stu­diu duchov­ních nauk už přes dva­cet let. Je auto­rem šes­ti knih, mezi něž pat­ří napří­klad Hvězdy ezo­te­ric­ké­ho nebe I. a II., Dějinami za pozná­ním ast­ro­lo­gie či...Číst dál »
Raw

Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky

Naprosto změ­ně­ný život­ní pocit, novou vita­li­tu a život­ní radost, spous­tu zna­los­tí o živi­nách a vitál­ních lát­kách, deto­xi­ka­ci bez náma­hy, ide­ál­ní váhu, aci­do­ba­zic­kou rov­no­váhu, sil­ný imu­nit­ní sys­tém, celý vesmír ovoc­ně svě­žích pochou­tek a eko­lo­gic­ky...Číst dál »
SvetlemGif

Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%

Jaroslav Seifert se prá­vem řadí mezi nej­vý­znam­něj­ší bás­ní­ky 20. sto­le­tí. Jako jedi­né­mu čes­ké­mu auto­ro­vi mu byla roku 1984 udě­le­na Nobelova cena za lite­ra­tu­ru. Jeho ver­še mají co říci také sou­čas­né­mu...Číst dál »
ZomB

ZOM-B 2 V podzemí

Jestliže milu­je­te horo­ry ane­bo fan­ta­sy pří­běhy, zajis­té nepo­hrd­ne­te dru­hým dílem ze série Zom – B,  v pod­ze­mí, od spi­so­va­te­le Darrena Shana. Darren Shan, vlast­ním jmé­nem Darren O’Shaughnessey pochá­zí z Irska a horo­ro­vým...Číst dál »
master

MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni

Líbivá pub­li­ka­ce na kří­do­vém papí­ře vyu­ží­vá popu­la­ri­ty tele­viz­ní­ho pořa­du MasterChef Česko, kte­rý kon­cem loň­ské­ho roku odvy­sí­la­la tele­vi­ze Nova.  Ta sou­těž pre­zen­to­va­la jako „vel­ko­le­pou kuchař­skou show, kte­rá  při­nes­la sou­boj kuchař­ských...Číst dál »
sb

Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu

Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud bude­te někdy dělat Jahodového Klátila dle Gyty Oggové, pama­tuj­te na jed­nu věc: tva­ru­je se ve flét­nách na sekt a podá­vá se...Číst dál »
Tvurc

Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše

Dá se i v čes­kém háji najít kva­lit­ní pří­ruč­ka tvůr­čí­ho psa­ní, nebo se mámě radě­ji držet něče­ho zahra­nič­ní­ho? Každý, kdo se něja­kým způ­so­bem věnu­je psa­ní, začne časem pát­rat po odbor­né lite­ra­tu­ře na...Číst dál »
Soustr

Babauta: Soustředění aneb Opakovaná připomínka jednoduchosti přítomného okamžiku

Nabízí kni­ha auto­ra Zen a hoto­vo něco nové­ho, nebo jen opáč­ko lek­cí minu­lých? S oso­bou Lea Babauty jsem se setkal už před lety. Tehdy jsem nara­zil někde na webech na jeho...Číst dál »
SetkaniSKarlemCapkem

Setkání s Karlem Čapkem

Když se řek­ne Karel Čapek, roz­běh­ne se nám hla­vou celá pes­t­rá pale­ta význa­mů. Klasik čes­ké lite­ra­tu­ry, novi­nář Lidových novin, dra­ma­tik, otec slo­va ROBOT, spi­so­va­tel kní­žek pro děti, autor Dášenky,...Číst dál »
Kabelka

Kabelka plná sladkých překvapení

Představte si, že jste při­šli do obcho­du s oble­če­ním. Vše vybe­re­te, bud jde­te po pamě­ti, ane­bo se tak dlou­ho pře­hra­bu­je­te, než nara­zí­te na na tu správ­nou věc. A těs­ně před odcho­dem Vám...Číst dál »
Holce

Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!

Zábavně poda­ná eti­ke­ta nejen pro lep­ší vrst­vy? Ano, jde to. Když se řek­ne eti­ke­ta, mno­ha lidem asi nasko­čí jmé­no dok­to­ra Ladislava Špačka. Bývalý tis­ko­vý mluv­čí pre­zi­den­ta Václava Havla má...Číst dál »
StarTup

Startup za pakatel aneb Kompletní kurz mikropodnikání

Opravdu se tu člo­věk doví, co potře­bu­je, nebo jde jen o strán­ky prázd­ných slov? Příruček o pod­ni­ká­ní, kte­ré shr­nu­jí poznatky a postře­hy svě­to­vých mili­ar­dá­řů a his­to­rii jejich impé­rií, najde jen tro­chu pozor­něj­ší čte­nář...Číst dál »