Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 2
najdu edu na posedu

Najdu Edu na posedu - hledání rozdílů s logopedickou říkankou

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi? Pracujete v mateř­ské ško­le a vede­te krou­žek logo­pe­dic­ké pre­ven­ce? Máte doma před­ško­lá­ka, kte­rý má potí­že s vyslo­vo­vá­ním někte­rých hlá­sek? Tak je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě...Read more »
0050955630 cteme spolu pohadky ze slunecni zahradky a101f0f19325 v 1

Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením

Znáte pyš­nou ropu­chu, kte­rá chtě­la pořád jiné šaty? Víte, že mou­cha doká­že také nepo­slou­chat? Hledáte las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách s pona­u­če­ním? Jana Jakubíčková je autor­kou kni­hy Pohádky ze slu­neč­né zahrád­ky, kte­ré...Read more »
0043996229 spolubydlici a10150f16537 v

Spolubydlící - „Muž a žena sdílejí postel - přitom se nikdy nepotkali“

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Spolubydlící, jejíž autor­kou je Beth O´ Leary. Je to její prvo­ti­na a mys­lím si, že se oprav­du poved­la. Pojďte se spo­leč­ně se...Read more »
co ted a co potom

Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti

Ráda bych vám před­sta­vi­la zají­ma­vou novin­ku vyda­va­tel­ství Portál s názvem Co teď a co potom, kte­rá pojed­ná­vá o časo­vé posloup­nost, čili seri­a­li­tě. O čem to vlast­ně je? Časová posloup­nost nebo­li seri­a­li­ta je schop­nost...Read more »

Jindřich Spáčil - Velocipéd, stroj rychlonohý

Kniha „Velocipéd, stroj rych­lo­no­hý aneb o sta­ro­dáv­ných mašin­kách jež upi­ly svět“ kva­sic­ké­ho rodá­ka Jindřicha Spáčila (kte­rý je pro mě dost z pocho­pi­tel­né vaz­by jaký­smi vzdá­le­ným pří­buz­ným Slečny I.) vyšla před 41...Read more »
oskar ed muj nejvetsi sen 1

#2089: Oskar Ed: Můj největší sen


Oskar Ed: Můj největší sen

Vydalo nakladatelství Lipnik v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 344 stran a prodává se v...Read more »

kvsm 7 s velkou moci 1

#2088: Komiksový výběr Spider-Man 7: S velkou mocí...

Komiksový výběr Spider-Man 7: S velkou mocí...Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Spider-Man: With Great Power..." v nakladatelství...Read more »

Jan Keller - Nedomyšlená společnost

Nedomyšlená spo­leč­nost je doce­la zná­má kníž­ka, dočka­la se cel­kem čtyř vydá­ní a dob­ré­ho při­je­tí z řad čte­ná­řů. Názor na text jež je v ní obsa­žen může být samo­zřej­mě růz­ný. Pan Keller je...Read more »
kvsm 6 smrt jean dewolffove 1

#2087: Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffové

Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffovéVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 107 až 110 a 134 až 136 série "Peter Parker,...Read more »
07

Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert

Někteří ome­zu­jí význam same­to­vé revo­lu­ce jen na eko­no­mic­ké a soci­ál­ní změ­ny. Jiný vyzdvi­hu­jí její širo­ký celo­spo­le­čen­ský, huma­nis­tic­ký a evrop­ský kon­text. Další v ní spat­řu­jí pře­de­vším mocen­ský boj. V jed­nom, ale panu­je sho­da :...Read more »

Jan Keller - Až na dno blahobytu

Jan Keller nám ve své slav­né kni­ze z úvo­du deva­de­sá­tých let líčí kon­zum­ní spo­leč­nost a její sebe­vra­žed­né půso­be­ní na této pla­ne­tě. Jan Keller je oso­ba, ke kte­ré se nej­čas­tě­jí vzta­hu­jí dva...Read more »
dckk 78 superman batman nejvetsi hrdinove 1

#2086: DC komiksový komplet 78: Superman/Batman - Největší hrdinové

DC komiksový komplet 78: Superman/Batman - Největší hrdinové (Superman/Batman: World's Finest)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 série "Legends of the World’s...Read more »
IMG 20191108 133802

Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace

Neexistuje vět­ší moti­va­ce než tou­ha sply­nout s tím, co chce­te, co vás napl­ňu­je, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kame­ne tesat. Toto je jedi­ný druh moti­va­ce, kte­rý...Read more »

Jozef Karika - Trhlina

S Jozefem Karikou jsem se poprvé setkal na vlnách Českého rozhlasu při četbě na pokračování, jednalo se o jeho starší knihu Tma, což je docela působivý thriller (chvílemi snad...Read more »
0055202569 KE1067 velka

Moji pacienti mají čtyři nohy - Zápisky zvěrolékaře - co vše zvěrolékař zažil

Tato kni­ha pojed­ná­vá o tom, co vše zažil jeden vete­ri­nář během své pra­xe. To takhle jed­no­ho vel­mi hor­ké­ho dne vyra­zil k pří­pa­du, kte­rý se jevil závaž­ně. Byl volán ke pso­vi, jenž...Read more »
0054065835 KDV0721 velka 1

Generace 89 - český a slovenský komiks

Události roku 1989 zásad­ně pro­mě­ni­ly celou čes­ko­slo­ven­skou spo­leč­nost a s ni i domá­cí komiks. Mladá autor­ská vlna dosta­la popr­vé po mno­ha letech pří­le­ži­tost svo­bod­ně vyprá­vět a kres­lit pří­běhy, jejichž otiš­tě­ní bylo dří­ve nemys­li­tel­né. Komiksová...Read more »
pred incalem 1

#2085: Před Incalem

Před Incalem (Avant l'Incal)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako příběhy "Avant l'Incal" (1988), "Détective privé de classe R" (1990), "Croot" (1991),...Read more »

Jan Brothánek - Poslední rok v československém Bruntále (1938)

Útlá kníž­ka páně Brothánka (ano, to není pře­klep) byla napsá­na krát­ce po osu­do­vých udá­los­tech roku 1938. Pan Jan Brothánek plnil funk­ci posled­ní­ho okres­ní­ho hejtma­na Okresního úřa­du v Bruntále, ač sám je...Read more »
0049898062 KDV0664 V

Luna 2 - Pomsta temných elfů - najde Luna protijed nebo to nevyjde?

Luna je úpl­ně nor­mál­ní dív­ka, i když s tro­chu zvlášt­ním jmé­nem a vze­zře­ním. To pro­to, že je mla­dá elf­ka. Zrovna se záři­vě usmí­va­la, když se k ní při­blí­žil Elbion, kte­rý se k ní při­blí­žil...Read more »
star wars valka na shu torunu konec her 1

#2084: Star Wars - Válka na Shu-Torunu / Konec her

Star Wars - Válka na Shu-Torunu / Konec her (Star Wars: The Shu-Torun War a Star Wars: End of Games)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako...Read more »

China Miéville - Město a město

China Miéville, slav­ný brit­ský autor, před­sta­vi­tel New Weird, zají­ma­vé­ho to smě­ru, kte­rý při­ná­ší nový, svě­ží vzduch do zatuchlé­ho svě­ta fan­ta­sy. Koneckonců ne nadar­mo se říka­lo, že dějo­vě méně nápa­di­té...Read more »
TucetPohadky

Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty

Původním povo­lá­ním archi­tekt, poz­dě­ji kniž­ní gra­fik, poz­dě­ji ilu­strá­tor dět­ských knih Vojtěch Kubašta je celo­svě­to­vě uzná­va­ným prů­kop­ní­kem pro­sto­ro­vých knih. Od roku 1953 spo­lu­pra­co­val s nakla­da­tel­stvím Artia a zatím­co jeho pro­sto­ro­vé kni­hy s důmy­sl­ný­mi...Read more »
Spiderman

Spider-Man - Čtení s maskou

Pavoučí muž se jako lite­rár­ní posta­va obje­vil popr­vé v komik­su v roce 1962. O rok poz­dě­ji už mu byl věno­ván vlast­ní komiks a jeho popu­la­ri­ta zača­la str­mě stou­pat. Spider-Man to dotá­hl z komik­sů na...Read more »
Samet

Sametová revoluce - Cesta ke svobodě

Třicet let je dlou­há doba a lid­ská paměť ráda zapo­mí­ná. Připomenout si osu­do­vé oka­mži­ky pře­lo­mo­vé­ho roku 1989 může­te pro­střed­nic­tvím kni­hy Františka Emmerta Sametová revo­lu­ce. Cesta ke svo­bo­dě. Kniha vyšla v nakla­da­tel­ství...Read more »
PracovniSesit

Pracovní sešit předškoláka - Do školy s úsměvem

Doba se mění, a zatím­co před­re­vo­luč­ním dětem sta­či­lo umět do ško­ly zavá­zat si tka­nič­ky, zapnout zip a knof­lík, roz­po­znat bar­vy a nama­lo­vat panáč­ka, dneš­ní děti jsou na škol­ní docház­ku při­pra­vo­vá­ny mno­hem inten­ziv­ně­ji,...Read more »
CeskePohadky

České pohádky - Příběhy, ve kterých vítězí dobro nad zlem

Knížka nej­lé­pe čes­kých pohá­dek by pod vánoč­ním stro­meč­kem nemě­la roz­hod­ně chy­bět! S Českými pohád­ka­mi Aleny Peisertové s ilu­stra­ce­mi Dagmar Ježkové Ježíšek roz­hod­ně nešláp­ne ved­le. Tucet nej­zná­měj­ších čes­kých pohá­dek potě­ší jak malé,...Read more »