jeden rok v zivote vcely

Jeden rok v životě včely - fascinující příručka pro všechny milovníky včel

Jak vče­ly žijí, co všech­no děla­jí  proč je krá­lov­na mat­kou všech včel? Do rukou se mě dostá­vá veli­ce zají­ma­vá kni­ha Jeden rok v živo­tě vče­ly, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Kazda. netr­pě­li­vě...Read more »

Martin McDonagh - Osiřelý západ

Martin McDonagh je úspěš­ným auto­rem mno­ha padel­ních her (za všech­ny jme­nuj­me tře­ba jenom Pana Polštáře), kte­rý má dost zají­ma­vou image. Koneckonců jen málo­kte­rý dra­ma­tik o sobě pro­hla­šu­je, že hry jiných...Read more »
kvsm 10 pavucina 1

#2108: Komiksový výběr Spider-Man 10: Pavučina

Komiksový výběr Spider-Man 10: PavučinaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 a 13 až 15 série "Spider-Man's Tangled Web" v...Read more »
zivi mrtvi 31 skrz naskrz prohnile 1

#2107: Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé

Živí mrtví 31: Skrz naskrz prohnilé (The Walking Dead Vol. 31: The Rotten Core)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 181 až 186 v sérii...Read more »
dckk 82 novi bohove 1 1

#2106: DC komiksový komplet 82: Noví bohové, kniha první

DC komiksový komplet 82: Noví bohové, kniha první (New Gods)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "New Gods" a jako "Tales...Read more »
stažený soubor

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - skvělá kniha pro předškoláky

Máte rádi pohád­ky? Hledáte zají­ma­vou kni­hu s obráz­ky? Chcete pod­po­řit vaše děti, aby správ­ně mlu­vi­ly? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Marcely Kotové, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book Poslouchám...Read more »
rozvijime logicke mysleni

Rozvíjíme logické myšlení- hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let

Víte, co zna­me­na­jí pojmy deduk­ce, před­ví­dá­ní či trans­for­ma­ce? Hledáte zají­ma­vé úko­ly pro své děti, kte­ré se budou bavit? Roger Rougier je povo­lá­ním peda­gog, kte­rý vám nabíd­ne nespo­čet­né množ­ství háda­nek a úko­lů, ...Read more »
250673 350 0 fit

Fotografie - rodinná tajemství, lásky, ztráty a tajemná fotografie

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Fotografie, kte­rý byl roz­hod­ně sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Máte rádi romá­ny z pro­slu­ně­né Itálie? Pojďte se začíst do romá­nu Debbie Rixové. Děj kni­hy vás...Read more »
LP4

Z lásky k písmu

Už jste někdy pře­mýš­le­li o tom, jaké by to asi bylo umět krás­ně psát? Anebo se nao­pak nau­čit psát tak čitel­ně, aby to po vás i ostat­ní pře­čet­li? Zní vaše odpo­věď ANO? Pak nezbý­vá, než si vzít...Read more »
green blood 1 1

#2105: Green Blood - Zelená krev 1

Green Blood - Zelená krev 1 (Green Blood 1)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Green Blood 1" v roce 2011. České vydání má 204 stran a...Read more »

Mariusz Szczygiel - Udělej si ráj

Ano to je onen autor, kte­rý napsal slav­ný Gottland, kni­hu o Češích tak, jak je vidí Poláci a rov­něž kni­hu, kte­rou jsem dopo­sud neče­tl. Četl jsem však Udělej si ráj, což...Read more »
man of steele 1

#DP76: Man of Steel

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Brian Michael BendisKresba: RůzníPřechod Briana Michaela Bendise, jednoho z nejvýznamnějších scénáristů moderní éry, od Marvelu k DC byla velice zásadní událost, kterou málokterý fanoušek...Read more »

Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti

Luboš Brabec je cel­kem sluš­ný spor­tov­ní novi­nář, kte­rý vtr­hl na úze­mí spi­so­va­te­lů s dodnes hoj­ně kupo­va­nou kni­hou „Dlouhý běh“ (vyprá­ví pří­běh Dana Orálka, naše­ho ultra běž­ce). Už před­tím se ale...Read more »

Lion Feuchtwanger - Jefta a jeho dcera

Román Jefta a jeho dce­ra z roku 1957 je jed­nou z posled­ních knih, kte­ré slav­ný spi­so­va­tel Feuchtwanger napsal. Autor se nechal, jak již název napo­ví­dá, inspi­ro­vat dáv­ným pří­bě­hem z bib­lic­ké­ho Starého záko­na o soud­ci...Read more »
large 2

RECENZE – Nefritové slzy

Autorka: Laura WaldenPřeklad: Marta KališováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 352ISBN: 978-80-7543-994-9Anotace:Už dlouhé roky hraje pro ženy z rodu Parkerů zelený kámen bohů magickou roli. Ani designérka Mila...Read more »
122820 350 0 fit

RECENZE – Noční návštěva

Autorka: Carol GoodmanováPřeklad: Jana KordíkováNakladatelství: Grada/CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 248ISBN: 978-80-271-2282-0Anotace:Jedné noci, uprostřed sněhové bouře, vystoupí z autobusu Alice s desetiletým synem Orenem. Prchají ...Read more »

Lenka Kalinová - Konec nadějím a nová očekávání

Kniha Lenky Kalinové s podti­tu­lem „K ději­nám čes­ké spo­leč­nos­ti 1969 - 1993“ je ambi­ci­oz­ní pub­li­ka­cí nava­zu­jí na před­cho­zí autor­čin počin, kte­rý se věno­val - nepletu-li se - létům 1948 -...Read more »
large 1

RECENZE – Zima bez tebe

Autorka: Beth GoodováPřeklad: Jaroslava BaconováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 384ISBN: 978-80-7546-263-3Anotace:Zimní romance, která vás zahřeje u srdce...Po smrti milovaného přítele se Hannah Clitheroeová ukrývá s...Read more »
023

Instantní macecha – jak zvládnout cokoli

Umíte si před­sta­vit, že bys­te se doslo­va ze dne na den sta­li nevlast­ní mat­kou dvou dětí? Ella, pět­a­dva­ce­ti­le­tá asi­s­tent­ka a obchod­ní elév­ka fir­my Steen & Heard Communications, síd­lí­cí na Hanover...Read more »
0055483639 kz0402 velci vynalezci velka

Velcí vynálezci - velká kniha o velkých lidech

Velcí vyná­lez­ci, vel­ká kni­ha s vel­kým námě­tem. Bez těch­to vyná­le­zů, moud­rých hlav by byl dneš­ní svět napros­to chudý. Dokážete si před­sta­vit běž­ný život bez elektři­ny a elek­tric­kých spo­tře­bi­čů, kní­žek, bez tele­fon­ní­ho...Read more »
knízka od Peti 1024x1024 1

Vílí kouzla - pohádky pro společné čtení

Máte rádi pohád­ky o pří­ro­dě, zví­řa­tech i pohád­ko­vých bytos­tech? Hledáte kni­hu pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Chcete zažít pří­jem­né chví­le se svý­mi dět­mi či vnou­ča­ty? Tak je kni­ha Vílí kouz­la urče­na prá­vě vám. Read more »
hluboka modr more

Hluboká modř moře - dramatický příběh plný lásky a romantiky v pozadí války

Milujete romá­ny Marie Lamballe? Chcete zažít pří­běh plný lás­ky a roman­ti­ky? Máte rádi romá­ny z doby vál­ky? Marie Lamballe je autor­kou novin­ky Hluboká modř moře, kte­rou vyda­la Euromedia Group v koedi­ci s nakla­da­tel­stvím...Read more »
0051582953 2 v

Čtenářský deník - krásná vzpomínka na vaše přečtené knihy

Čtenářský deník, pro něko­ho krás­ná vzpo­mín­ka na kni­hy, kte­ré pře­če­tl, na hrdi­ny, hlav­ní posta­vy, s nimiž pro­ží­val nád­her­né chvil­ky, pro jiné­ho noč­ní můra a nut­né zlo z dob škol­ních let. Každý to...Read more »
124831 350 0 fit

Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách

Znáte romá­ny Julie Caplinové? Milujete pří­běhy z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí? Hledáte poho­do­vé a pří­jem­né čte­ní pro dny všed­ní i svá­teč­ní? Cukrárna v Paříži vás roz­hod­ně nezkla­me a bude vás bavit od prv­ní stra­ny. Nebudete...Read more »
CIGARETYYY

CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...

Celý pří­běh se točí kolem ústřed­ní­ho téma­tu ciga­ret, kou­ře­ní, a hlav­ně absurd­ní legisla­tiv­ní for­mě „pro­ti­ku­řác­ké­ho záko­na“. Ať už si to uvě­do­mu­je­me, či niko­liv, jsme kaž­dý den pro­ti své­mu pře­svěd­če­ní tla­če­ni a mani­pu­lo­vá­ni stát­ním...Read more »

Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty

Ladislav Zibura je dnes tak tro­chu v ČR celebri­tou. Jen považ­te, napsal kni­hu, byl na „pokecu“ u Krause, účast­nil se AZ kví­zu a psa­la o něm asi všech­na naše main­stre­a­mo­vá média. A jen tak...Read more »