Kategorie: Recenze knih (audio… komiksy…)

0

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

Pro všech­ny milov­ní­ky medu je tato kni­ha „Medová kuchař­ka“ s více než 160 recep­ty jako děla­ná. Kromě autor­kou vyzkou­še­ných recep­tů na vel­ké množ­ství dob­rot, kde je z jed­nou slo­žek ingre­di­en­cí prá­vě „med“. Co všech­no může­te v kni­ze nalez­nout? To jak si vyro­bit domá­cí medo­vi­nu, ochu­ce­né medy, per­níč­ky, zmrz­li­nu, šun­ku, dže­my, želé, liké­ry, kara­mel­ky, bonbó­ny, medo­vé a oříš­ko­vé tyčin­ky a fla­pjacky, vánoč­ní cuk­ro­ví, polév­ky s medem, maso­vé a bez­ma­sé pokr­my s medem, pří­lo­hy s medem, mouč­ní­ky a dezer­ty, poma­zán­ky a omáč­ky s medem, salá­ty a salá­to­vé záliv­ky a nej­růz­něj­ší nápo­je....

Autor:
0

#1910: Punisher MAX 6: Barracuda - 60 %

Punisher MAX 6: Barracuda (Punisher MAX 6: Barracuda)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 31 až 36 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 6: Barracuda“ u M...

Autor:
0

#1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 %

Sherlock 1: Studie v růžo­vé (Sherlock: A Study In Pink)Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Sherlock: A Study In Pink“ v roce 2013. České vydá­ní má 216 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu&nb...

Autor:
0

1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

Tato kni­ha je sou­bo­rem zážit­ků a dob­ro­druž­ství jed­not­li­vých auto­rů ces­tov­ních prů­vod­ců, nad­še­ných dob­ro­dru­hů, novi­ná­řů a pub­li­cis­tů z celé­ho svě­ta, kte­ří spo­leč­ný­mi sila­mi dali dohro­ma­dy toho­to jedi­neč­né­ho a ori­gi­nál­ní­ho prů­vod­ce nej­krás­něj­ší­mi a nej­kou­zel­něj­ší­mi mís­ty na naší pla­ne­tě, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za to, navští­vit je. Kniha je navíc obo­ha­ce­na a dopl­ně­na o vlast­ní, osob­ní a neza­po­me­nu­tel­né zku­še­nos­ti těch, jež tyto ces­to­va­tel­ské zážit­ky zaži­li na vlast­ní kůži. Průvodce je vel­mi roz­ma­ni­tý a zahr­nu­je všech­ny požit­ky a smys­ly, kte­ré lze na cestách pro­žít, přes pus­té kra­ji­ny jež jsou doko­na­lým...

Autor:
0

Jitřenka od Zuzany Štelbaské

V kni­ze „Jitřenka“ obje­ví­te krás­né a dojem­né pří­běhy napsa­né s vel­kou lás­kou a něhou o jed­né drob­né díven­ce v gumo­vých holín­kách, kte­rá dosta­la jmé­no pod­le prv­ní ran­ní a posled­ní noč­ní hvězdy jmé­nem Jitřenka. Jitřenka je vše­chen svůj čas na zahra­dě, kte­rou má ze vše­ho nej­ra­dě­ji, a pro ní je prá­vě ta jejich zahrád­ka tou nej­krás­něj­ší na svě­tě. A čím­pak si to vyslou­ži­la? Protože v té svo­jí může zví­da­vě nahlí­žet do kaž­dé­ho zákou­tí a pukli­ny, kde je vše, co Jitřenku nej­ví­ce zají­má tj. brou­ci, kvě­ti­ny i žíža­ly. Toto...

Autor:
0

#1908: Vlad 3: Rudá zóna - 50 %

Vlad 3: Rudá zóna (Vlad: Zone rouge)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Zone rou­ge“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Yves SwolfsK...

Autor:
0

Motýlí křik je skvělý konspirační thriller

Motýlí křik je vel­mi bri­lant­ní thriller s bra­vur­ně kon­ci­po­va­nou kon­spi­rač­ní teo­rií, jež vás díky rych­lé­mu sle­du udá­los­ti a akcí nechá v mra­zi­vém napě­tí až do posled­ní strán­ky kni­hy, kte­rou doslo­va pře­čte­te jed­ním dechem. Je těž­ké ji odlo­žit, byť jen na malou, kra­tič­kou chví­li. „Záleží jen na vás, jak dale­ce se odvá­ží­te násle­du­jí­cí­mu pří­bě­hu uvě­řit - jak moc jste ochot­ni při­jmout prav­du, ať je jak­ko­li nepří­jem­ná. Přestože se jed­ná o fik­ci, všech­na vědec­ká fak­ta, data, mís­ta a orga­ni­za­ce, kte­ré jsou v ...

Autor:
0

Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

Madeleine měla všech­no, o čem sni­la. Nádherný dům, odda­nou nej­lep­ší kama­rád­ku Lucy, sta­rost­li­vé­ho man­že­la Doma a roz­to­mi­lá dvoj­čát­ka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěs­tí nemů­že odvrá­tit. V den desá­tých naro­ze­nin dvoj­čat se ale její život změ­nil od zákla­dů a její lás­ka k rodi­ně pro­šla zatěž­ká­va­cí zkouš­kou. Na její dve­ře zakle­pal vrah a nutil ji, aby udě­la­la straš­li­vé roz­hod­nu­tí. Jedno z jejich dětí mělo zůstat naži­vu, dru­hé mělo zemřít. Bylo jen na Madeleine, kte­ré ze svých dětí odsou­dí k smr­ti -...

Autor:
0

Z předškoláka školákem – jak připravit dítě do školy

Je vaše dítě dosta­teč­ně zra­lé na vstup do ško­ly? Má potí­že s adap­ta­cí nebo se správ­ným drže­ním tuž­ky? Chcete, aby byl váš před­ško­lák dob­ře při­pra­ve­ný na 1. tří­du? Jste peda­gog a hle­dá­te námě­ty pro svou prá­ci? Novinka Z před­ško­lá­ka ško­lá­kem pro vás bude vel­kým pomoc­ní­kem. 

Autor:
0

#1907: Iko 1 - 35 %

Iko 1 (Wires and Nerve 1)Vydalo nakla­da­tel­ství Egmont v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo v roce 2017 jako „Wires and Nerve 1“. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 349 Kč.Knihu zakou­pí­te v knih­ku­pec­tví Minotaur.Scé...

Autor:
0

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je dal­ším pohád­ko­vým vyprá­vě­ním od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“, kte­rý se urči­tě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se sku­teč­ně na co těšit, pro­to­že tenhle pří­běh pro­cvi­čí nejen dět­skou fan­ta­zii, ale pod­ní­tí i buj­nou před­sta­vi­vost na plné obrát­ky. Začátek pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém ost­rov­ním krá­lov­ství jmé­nem Jasmánie leží­cí upro­střed niče­ho. V této zemi žije jen pou­há hrst­ka oby­va­tel, sto­jí jen jeden domek a jeden hrad, a ces­tu mezi nimi spo­ju­je jedi­ná želez­ni­ce...

Autor:
0

Prvouka hrou – zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu

Víte, kdo pat­ří mezi stě­ho­va­vé ptá­ky? Umíte pojme­no­vat čás­ti lid­ské­ho těla? Umíte číst v jízd­ních řádech? Chcete se dozvě­dět mno­hem více? Tak prá­vě vám, ško­lá­kům je urče­na zají­ma­vá pub­li­ka­ce vyda­va­tel­ství Fragment Prvouka hrou. Radek Machatý je auto­rem něko­li­ka pub­li­ka­cí týka­jí­cí se pří­ro­dy i naší vlas­ti. 

Autor:
0

#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 %

Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 25 až 30 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 5: The Slavers“ u&nbs...

Autor:
0

Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...

Doreen Virtue popr­vé v novém kabá­tě. Poprvé bez andě­lů, ale na kří­d­lech křes­ťan­ství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové kar­ty? Na titul­ní stra­ně vidí­me krás­ný mod­ro­rů­žo­vý výjev, kte­rý sám o sobě je vel­mi něž­ný, heb­ký. A tako­vé jsou i kar­ty. Hebké a hla­di­vé, tako­vé jsou kar­ty Láska a svět­lo od Doreen Virtue.

Autor:
0

#1904: Zlouni 2: Rychle a ztřeštile - 45 %

Zlouni 2: Rychle a ztřeš­ti­le (The Bad Guys 2)Vydalo nakla­da­tel­ství Computer Press v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo „The Bad Guys 2“ v roce 2015. České vydá­ní má 144 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 199 Kč.Scénář: Aaron Blabe...

Autor:
0

V zajetí strachu

Lou Wandsworthová si před téměř dva­ce­ti lety uži­la pozor­nos­ti médií vrcho­va­tou měrou. Nebyl to však ten typ slá­vy, kte­rý bys­te chtě­li zažít. Lou ve čtr­nác­ti letech utek­la do Francie se svým uči­te­lem, jed­na­tři­ce­ti­le­tým Mikem Hughesem. Teď je její život v tros­kách a kvů­li trau­ma­ti­zu­jí­cím zku­še­nos­tem si nedo­ká­že udr­žet žád­ný milost­ný vztah. Když její otec zemře a odká­že jí svůj dům v měs­te, kde vyrůs­ta­la a kde se sezná­mi­la s Mikem, Lou se roz­hod­ne, že se tam vrá­tí a kon­fron­tu­je Mika kvů­li vše­mu,...

Autor:
0

#1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 %

Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2002. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Le maître de Novijanka“ v roce 2001. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 19...

Autor:
0

#1902: Barbarella - 50 %

Barbarella (Barbarella)Vydalo nakla­da­tel­ství Argo v pev­né vaz­bě a v limi­to­va­né edi­ci v roce 2017. Původně v tom­to vydá­ní vyšlo jako „Barbarella“ v roce 2017. České vydá­ní má 168 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 398 Kč a 498 Kč v limi­tov...

Autor:
0

Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky

Připravujete naro­ze­ni­no­vou osla­vu a potře­bu­je­te zaba­vit mno­ho dětí? Jste uči­tel­kou ve mateř­ské  ško­le, či dru­ži­ně a chce­te se inspi­ro­vat, co vše může­te s dět­mi hrát? Tak je kapes­ní for­mát pub­li­ka­ce Nejlepší hry do kapsy určen prá­vě vám. Nebudete věřit, kolik her se do toho­to malé­ho for­má­tu vejde. 

Autor:
0

#1901: Spiknutí: Tajný příběh Protokolů sionských mudrců - 60 %

Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců (Fagin the Jew)

Vydalo nakla­da­tel­ství Academia v pev­né vaz­bě v roce 2008. Komiks původ­ně vyšel jako „The Plot: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion“ v roce 2005. Vydání má 150 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 250 Kč.
Scénář: Will Eisner
Kresba: Will Eisner

Je straš­ná ško­da, že toho u nás od Willa Eisnera vyšlo tak málo, ale asi je prav­da, že to není něco, co by bylo zají­ma­vé z hle­dis­ka šir­ší­ho čte­nář­stva. Přece jen by se jed­na­lo hlav­ně o komiksy, kte­ré by si chtě­li pře­číst fanouš­ci komik­su. Ale i ti tro­chu kou­ka­li na to, co u nás vyšlo, ať už se jed­na­lo o komiks „Žid Fagin“ ane­bo dnes recen­zo­va­né „Spiknutí: Tajný pří­běh pro­to­ko­lů sion­ských mudr­ců“. Oba komiksy se zamě­řu­jí na židy a oba to vlast­ně děla­jí způ­so­bem, kdy se autor sna­ží jejich obrá­zek ve svě­tě tro­chu zlep­šit, změ­nit ten, kte­rý se dlou­hé roky, dese­ti­le­tí a mož­ná někdy i sto­le­tí utvo­řil a někdy i zako­ře­nil. Hodně sil­ně. Eisnerova sna­ha je hezká, ale dle mého je to sou­boj Davida s Goliášem, kte­rý David nemů­že nikdy vyhrát. Tentokrát ne.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ se zabý­vá zají­ma­vým tex­tem, kte­rý vstou­pil do dějin, podob­ně jako to udě­la­ly „Rukopisy“ v čes­kých ději­nách. Až na to, že „Rukopis krá­lo­védvor­ský“ a „Rukopis zele­no­hor­ský“ měly výraz­ný dopad na něja­kou men­ši­nu, nebo sku­pi­nu lidí. Někdo pros­tě jen chtěl, aby měla čes­ká obro­ze­nec­ká vlna svo­je pev­né zákla­dy, a tak vytvo­řil paděl­ky. Jenže v pří­pa­dě „Protokolů sion­ských mudr­ců“ se jed­na­lo o doku­ment, kte­rý byl vytvo­řen jen pro­to, aby se pod­po­řil nega­tiv­ní názor na židy, a to vlast­ně jen pro­to, aby se ustá­li­la poli­tic­ká situ­a­ce v Rusku, respek­ti­ve aby se carův názor nasmě­ro­val tou správ­nou ces­tou. Vtvořil se tak doku­ment, kte­rý pod­po­řil teo­rii, že židům jde o ovlád­nu­tí svě­ta. A rus­ké­mu auto­ro­vi se to doce­la poda­ři­lo, pro­to­že „Protokoly sion­ských mudr­ců“ se dosta­ly do svě­ta a žily a žijí si vlast­ním živo­tem, což jen uka­zu­je sílu tis­ku a hlav­ně sílu nená­vis­ti.

Will Eisner napsal kni­hu „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ tak, že se vlast­ně jed­ná o ces­tu k „Protokolům“, popi­su­je se, jak vznik­ly, co bylo pří­či­nou, kdo je auto­rem, a násled­ně se zamě­řu­je na to, jak si žily tím svým vlas­tím živo­tem, co doká­za­ly ovliv­nit a hlav­ně kde všu­de se doká­za­ly obje­vit. Že to bylo v pří­pa­dě nacis­tic­ké­ho Německa, to asi není moc pře­kva­pi­vé, že to bylo v novi­nách, kte­ré vlast­nil Henry Ford, to už pře­ce jen zají­ma­věj­ší je. Stejně jako je zají­ma­vá sku­teč­nost, že něko­li­krát došlo k urče­ní toho, že se jed­ná o padě­lek, v pod­sta­tě je to nezpo­chyb­ni­tel­né, ale „Protokoly sion­ských mudr­ců“ dál pře­tr­vá­va­jí a dál jsou zde lidé, kte­ří budou bez­mezně věřit tomu, že jsou prav­di­vé. A po letech se uka­zu­je, že je to prav­da.

Kniha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ fun­gu­je jako doku­ment, díky kte­ré­mu se dozví­te o doku­men­tu, o němž jste mož­ná ani nevě­dě­li, ale při­tom se jed­ná o padě­lek, kte­rý se výraz­ně pro­mí­tl do dějin. Přijde mi, že Will Eisner je hod­ně zau­ja­tá, neob­jek­tiv­ní, ale jeho zápal se dá pocho­pit, jak tím, že sám byl židem, tak i sku­teč­nos­tí, že jsou zde křiv­dy, kte­ré židům vel­mi ublí­ži­ly. Ale kni­ha nedá­vá odpo­věď na to, proč bylo tak jed­no­du­ché, aby se „Protokoly sion­ských mudr­ců“ tak snad­no uchy­ti­ly, nedá­vá odpo­věď na to, kde se ta nená­vist bere. A to mi při­jde jako něco, co chy­bí. Pak je kni­ha „Spiknutí: Tajný pří­běh Protokolů sion­ských mudr­ců“ oprav­du pře­de­vším obha­jo­bou židov­ské­ho náro­da, ale bez toho, aby lidem, kte­ří nema­jí tak vel­ký pře­hled, poskyt­la více infor­ma­cí a více pohle­dů na danou pro­ble­ma­ti­ku. Ale roz­hod­ně pla­tí, že člo­věk nesmí sle­pě věřit vše­mu, co je napsá­no, musí ana­ly­zo­vat a dělat si názor na zákla­dě více­ro zdro­jů.

Autor:
0

Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.

Průvodce na ces­tě ke své­mu šťast­něj­ší­mu já od popu­lár­ní kouč­ky a lek­tor­ky zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu Lenky Černé. Tahle kni­ha je doslo­va báječ­ný a ově­ře­ný manu­ál pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí změ­nit svůj život k lep­ší­mu, posu­nout se dál a uží­vat si svůj vlast­ní žen­skost, mimo­řád­nost a jedi­neč­nost. V kni­ze nalez­ne­te spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí, kte­ré neří­ka­jí doslo­va běže a udě­lej­te to a to, a pak bude­te doo­prav­dy šťast­ná, ale nabí­ze­jí vám mož­nou ces­tu, podá­va­jí vám mož­ná řeše­ní pro někte­ré zatím neře­ši­tel­né a neleh­ké situ­a­ce. Pomáhá...

Autor:
0

Bez kůže od Mads Peder Nordbo

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.: „Nezapomínej, že my nikdy neza­bí­jí­me zví­řa­ta jen tak. Zabíjíme jenom ta, kte­rá pak sní­me a vyu­ži­je­me. Máme ke vše­mu ve svém oko­lí respekt a za kaž­dé zabi­tí se omlu­ví­me. Dokonce i rybám.“ A prá­vě do toho­to  mís­ta při­jíž­dí a nako­nec i zůstá­vá dva­ce­ti osmi­le­tý novi­nář Matthew Cavea, kte­rý tu hle­dá úto­čiš­tě před...

Autor: