Kritiky.cz > Recenze knih > Stránka 2
117857 350 0 fit

Život byl pes - historky o životě jednoho pejska, který toho zažil víc než dost

To takhle jed­na dáma si poří­di­la pej­ska. Nic div­né­ho, řek­ne si kdekdo, ale ona mu dala jmé­no Život. Pro mno­hé vel­mi neob­vyk­lé. Když napří­klad líta­la po par­ku a vola­la na psa...Read more »
128648 600 0 fit

Moje super nerealita, Claire Frosto

Jak moc se liší náš sku­teč­ný život od uhla­ze­né super rea­li­ty, kte­rou se chlubí­me na Facebooku či Instagramu? Jak moc potře­bu­je­me přá­te­le z masa a kos­tí? A uvě­do­mu­je­me si, že nás soci­ál­ní sítě...Read more »
122844 350 0 fit

Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?

Lucka je úpl­ně nor­mál­ní jede­nác­ti­le­tá hol­ka, řekl by si mož­ná někdo. Ovšem má vlast­ně svým způ­so­bem smůlu. Sice v uvo­zov­kách dis­po­nu­je tím, že má neu­vě­ři­tel­ně boha­té rodi­če a také gigan­tic­ký maje­tek,...Read more »

Snídaně šampiónů - Kurt Vonnegut

Snídaně šam­pi­ó­nů je poměr­ně zná­má kni­ha ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Kurta Vonneguta, kte­ré­ho jis­tě bude­te znát napří­klad za slav­ný román „Jatka č. 5“. V této kni­ze zase až tak nejde o děj jako tako­vý,...Read more »

Shigor Birdman - Kronika konce světa

Postapokalyptických romá­nů u nás moc nevy­chá­zí. Nejsem zrov­na odbor­ník, ale snad krom geni­ál­ní­ho díla Tma od Neffa je v této kolon­ce Birdmanova kni­ha osa­mo­ce­na. Shigor Birdman je samo­zřej­mě pseu­do­nym, ten­to pán...Read more »
IMG 20200602 145651

TAJEMNÁ RECENZE: MJ Cullinane: Havraní tarot

Snad za to mohou jed­no­tvár­né a stá­le se opa­ku­jí­cí bar­vy, snad ten havra­ní pohyb, kte­rý je na obráz­cích zře­tel­ný, leč stá­le nechá­vá mís­to pro intu­i­ci a fan­ta­zii. Každý dal­ší výklad je...Read more »

Salman Rushdie - Hanba

Hanba je v pořa­dí tře­tí Rushdieho kni­ha. U nás vyšla popr­vé - tuším - v Odeonu v roce 1990. Osobně jsem krom slav­ných Satanských veř­sů a Hanby nic jiné­ho od Rushdieho neče­tl, ale i tak...Read more »
kvsm 19 ten druhy 1 1

#2125: Komiksový výběr Spider-Man 19: Ten druhý, 1. část

Komiksový výběr Spider-Man 19: Ten druhý, 1. částVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 a 2 série "Neighborhood Spider-Man", čísla 19 a...Read more »

Saki - Léčba neklidem

Saki, vlast­ním jmé­nem Hector Hugh Munro, je rela­tiv­ně zná­mým brit­ským spi­so­va­te­lem, kte­rý pro­slul zejmé­na svý­mi krát­ký­mi humor­ný­mi povíd­ka­mi. Některé z nich jsem četl už dří­ve (Kocomour, Hračky míru), vel­mi se...Read more »
122097 350 0 fit

Kouzelná kniha babičky Jůlinky - čtení s porozuměním textu

Hledáte pro své děti pří­jem­né čte­ní, kte­ré je nala­dí na ty nej­bá­ječ­něj­ší prázd­ni­ny plné dob­ro­druž­ství? Kouzelná kni­ha babič­ky Jůlinky budu tou pra­vou spo­leč­ni­cí pro všech­ny děti, ať už budou...Read more »
0063226230 Fouknes obalka big

Foukneš do pěny - čeká vás pořádná jízda

Máte rádi romá­ny Radky Třeštíkové? Chcete si pře­číst dal­ší román nej­pro­dá­va­něj­ší čes­ké autor­ky sou­čas­nos­ti? Nečekejte žád­nou roman­ti­ku. Sbalte si kuf­ry a vydej­te se spo­leč­ně se mnou a hlav­ní hrdin­kou na pořád­nou...Read more »

Romeo a Julie 2300

Vladimír Páral je spi­so­va­tel, kte­rý napsal již mno­ho a mno­ho knih. Bohužel však také musím kon­sta­to­vat, že ačko­li Páral mno­ho knih napsal, tak jeho díla se od sebe mno­ho neli­ší....Read more »
kvsm 18 posledni vzdor 1

#2124: Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdor

Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdorVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 7 až 12 série "Marvel Knights: Spider-Man" v nakladatelství Marvel. České...Read more »

Robin Ujfaluši - Jak se hraje fotbal v Africe

Tato kni­ha se ke mně dosta­la v podo­bě naro­ze­ni­no­vé­ho daru, pře­kva­pi­vé­ho a milé­ho. Robin Ujfaluši je koor­di­ná­to­rem občan­ské­ho sdru­že­ní Inex-SDA, jež se zabý­vá vyu­ži­tím fot­ba­lu ke zlep­še­ní trist­ních život­ních situ­a­cí lidí...Read more »
web 680x1012 1

RECENZE – Můj tajný život

Autorka: Lucie HříšnáNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání: 2020Počet stran: 240ISBN: 978-80-7546-257-2Skutečný příběh luxusní společniceAnotace:Skutečný příběh luxusní společnice.Holky jako já nemají na čele napsáno prostitutka a rozhodně tak a...Read more »

Robert Michel, Nikola Čulík - Ježíš na Šumavě

Robert Michel je jed­ním z auto­rů, nad nimiž se zavře­la voda lite­rár­ní his­to­rie. Což o to, on psá­val doce­la sluš­ně, trou­fám si říci, že tato kni­ha doká­že oslo­vit i sou­čas­né čte­ná­ře (konec­kon­ců...Read more »
kid who collects spider man 1

#DP79: Spider-Man: The Kid Who Collects Spider-Man

Autorem článku je Daniel Palička.Původně jsem chtěl následující téma rozebrat ve speciálním videu, ale díky technickým komplikacím jsem se nakonec uchýlil k následující alternativě, tedy k článku. Nebude ovšem...Read more »
ruce v mouce

Ruce v mouce - domácí pečivo s kváskem i droždím

Máte rádi kvás­ko­vý chléb? Milujete jeho nád­her­nou vůni a pod­ma­ni­vou chuť? Chcete se nau­čit upéct ten nej­lep­ší? Autorka kni­hy Ruce v mou­ce Iva Trhoňová vás to bez­po­chy­by nau­čí. Tak už žád­né...Read more »
large 1

Když jsi odešel - nezáleží na tom, jak dlouho někoho milujete, ale jak moc

Máte rádi Brooke Harrisovou? Milujete romá­ny, kte­ré jsou vyprá­vě­né for­mou dení­ku? Román Když jsi ode­šel pro vás bude neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem. Read more »

Richard Dawkins - Sobecký gen

Jsou kni­hy, kte­ré pojed­ná­va­jí čis­tě obo­ro­vě o kon­krét­ní zále­ži­tos­ti a jsou zací­le­ny výhrad­ně na laickou/odbornou veřej­nost. Pak jsou také kni­hy jako je „Sobecký gen“, kte­rý se sna­ží při­stát v kni­hov­nič­ce odbor­ní­ka i lai­ka....Read more »
sedm dopisů z lásky

Sedm dopisů z lásky - jak dlouho trvá se správně rozhodnout

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Sedm dopi­sů z lás­ky, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2019. Zážitek z kni­hy je oprav­du veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te...Read more »
co vedela moudra zelva

Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti

Máte rádi kni­hy Ivy Geckové? Chcete pro své děti pouč­nou a zají­ma­vou kni­hu? Novinka Co vědě­la moud­rá žel­va, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book bude pro vás to pra­vé. Pohodlně...Read more »
120796 350 0 fit

Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce

Přemýšleli jsme někdy nad tím, když všech­ny děti i paní uči­tel­ky ode­jdou domů, co asi děla­jí hrač­ky? S dět­mi v naší mateř­ské ško­le jsem si o tom něko­li­krát poví­da­la. Do rukou se mě...Read more »
caravaggio 1

#2123: Caravaggio

Caravaggio (Le caravage)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě a v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako sešity "Le caravage". České vydání má 120 stran a prodává se v plné ceně za...Read more »

Richard Bachman - Dlouhý pochod

Jen tak na vysvět­le­nou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho sta­rý pseu­do­nym), tak­že už jsme doma (mrk, mrk)? To máte tak když žije­te v něja­ké blí­že neu­r­če­né ame­ric­ké...Read more »