Kritiky.cz > Recenze knih
078

Mělas to vědět – nelze věřit ani tomu nejbližšímu

Grace Sachsová dosáh­la vše­ho, po čem tou­ži­la. Měla hez­ký byt v New Yorku, vyhlá­še­nou tera­pe­u­tic­kou pra­xi a man­že­la Jonathana, dět­ské­ho onko­lo­ga, kte­ré­mu sto­pro­cent­ně věři­la. Dvanáctiletý syn Henry navště­vo­val pres­tiž­ní sou­kro­mou ško­lu Rearden,...Read more »
statecny cinovy vojacek duze

Statečný cínový vojáček - krátká pohádka pro děti

To bylo takhle jed­nou 25 bra­trů a ne jen tak leda­ja­kých, ale cíno­vých vojáč­ků. Na prv­ní pohled by se zdá­lo, že jsou jeden jako dru­hý, ale neby­lo tomu tak. Jeden...Read more »

#DP134: Future State: Wonder Woman

 Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Joëlle JonesKresba: Joëlle Jones S Wonder Woman mám obecně složitý vztah. Z pověstného Triumvirátu (v originále Trinity) ji považuji za nejslabší postavu, minimálně co...Read more »
003 1

Příběhy budov – od pyramid po současnost

Zajímají se naše děti o archi­tek­tu­ru a his­to­rii? V této půvab­né kníž­ce nalez­nou obo­jí. Prostřednictvím pou­ta­vé­ho vyprá­vě­ní se sezná­mí s postu­py stav­by růz­ných typů budov, od dře­vě­né­ho sru­bu, kamen­né­ho domu, doš­ko­vé či bři­d­li­co­vé stře­chy,...Read more »

#DP133: Future State: Swamp Thing

 Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Ram VKresba: Mike Perkins Máme tady v pořadí již třetí recenzi na komiks ze současné DCčkovské iniciativy Future State. Tentokrát si podrobně posvítíme na...Read more »
112135 350 0 fit

Lucinka, Kubík a miminko

Připravujete se na pří­chod dal­ší­ho mimin­ka a máte doma už děti? Chcete jim pou­ta­vou for­mou vysvět­lit a při­pra­vit je na tuto výji­meč­nou udá­lost? Nevíte, jak na to? Tak prá­vě vám je...Read more »

#2139: Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje

Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahujeVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2020. Vydání má 264 stran a prodává se v plné ceně za 399...Read more »
navrat krale sumavy opona se zatahuje 1

#2139: Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahuje

Návrat Krále Šumavy 3: Opona se zatahujeVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2020. Vydání má 264 stran a prodává se v plné ceně za 399...Read more »
Mlha nad Shadow Sands

Polyká anglická mlha mladé lidi nebo kam mizí?

Další kni­ha již zná­mé­ho auto­ra Roberta Brynzy s názvem Mlha nad Shadow Sands nabí­zí dáv­ku napě­tí a záple­tek. Kate Marshallová se se svým synem potá­pí ve vod­ní nádr­ži Shadow Shand. Při pro­hlíd­ce...Read more »
128891 350 0 fit

RECENZE – Hotýlek na Islandu

Autorka: Julie CaplinPřeklad: Michaela KlevisováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 360ISBN: 978-80-271-2889-1Anotace:Lucy nic nechybí, má dobrou práci v hotelu a přítele. Jenže stačí jedna jediná nehoda a vše se...Read more »

#DP132: Future State: Harley Quinn

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Stephanie PhillipsKresba: Simone Di MeoPo zrecenzování minisérie “Future State: Superman of Metropolis” se vrháme na druhý titul, jenž jsem v rámci iniciativy Future State...Read more »

#DP131: DC Love is a Battlefield

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: RůzníKresba: Různí Ach ano, Valentýn dělá divy! Původně měla 14. února na Comics Blogu vyjít pouze jedna tematická recenze, ovšem překonal jsem se, a...Read more »

#DP130: Mr. and Mrs. X, Vol. 1: Love and Marriage

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Kelly Thompson Kresba: Oscar Bazaldua, David LopezJe 14. února, a to znamená jediné: je Valentýn, svátek zamilovaných. K této příležitosti jsem se rozhodl napsat kratší...Read more »

#DP129: Future State: Superman of Metropolis

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Sean Lewis, Brandon EastonKresba: John Timms, Valentine de Landro, Cully Hamner, Michael Avon Oeming   Future State je v plném proudu, a tak je načase...Read more »
062

Trauma-informovaný přístup v sociální práci

Došlo ve vašem oko­lí k tragé­dii, neštěs­tí nebo pře­pa­de­ní? Osoby, jež nepří­jem­né situ­a­ce pro­dě­la­ly, čas­to pro­chá­ze­jí trau­ma­tem. Potřebují léčbu a oko­lí by k nim mělo zaujmout  spe­ci­fic­ký pří­stup, aby nedo­šlo k dal­ším neštěs­tím,...Read more »

#DP128: Dark Nights: Death Metal - Speed Metal

 Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Joshua Williamson Kresba: Eddy Barrows Po recenzi na komiks “Dark Nights: Death Metal” jsem si řekl, že bych se čistě teoreticky mohl na Comics Blogu...Read more »
navrat krale sumavy agent chodec 1

#2138: Návrat Krále Šumavy 2: Agent-chodec

Návrat Krále Šumavy 2: Agent-chodecVydala nakladatelství Labyrint a Euromedia v brožované vazbě v roce 2019. Vydání má 216 stran a prodává se v plné ceně za 359 Kč.Knihu zakoupíte v...Read more »
IMG 20210209 102129

Rebecca Campbell: Karty hvězdných duší

Je lid­ská duše jem­ná, nebo pří­mo­ča­rá? Potřebuje rozum, nebo intu­i­ci? Je jen málo karet, kte­ré umí v jed­né větě shr­nout všech­no, co potře­bu­je­te. Na jed­nu stra­nu půso­bí na city, emo­ce...Read more »
MPD

Můj první diář - kalendář se spoustou zábavy pro vaše děti

Hledáte pro své děti zají­ma­vý diář a ješ­tě jste na pořád­ný nena­ra­zi­li? Vadí vám, že diář musí­te pou­žít pou­ze pro daný rok? Chcete si naplá­no­vat svo­je dny? Nechcete zapo­me­nout na...Read more »
VS

Venkovské sídlo - Časy se mění

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete si pře­číst posled­ní díl této pove­de­né tri­lo­gie? Tak prá­vě vám je určen román Venkovské síd­lo - Časy se mění. Pojďte si spo­leč­ně se mnou...Read more »
Sebevychova

Sebevýchova - teorie a praxe pedagogického ovlivňování sebe sama

Výchova je pro­ces, kte­rý na nás půso­bí celý život. Od naro­ze­ní až do dospě­los­ti. Ovlivňuje nás mno­hem více, než si uvě­do­mu­je­me. Vliv rodi­čů, pra­ro­di­čů, uči­te­lů, vrs­tev­ní­ků, našich spo­lu­pra­cov­ní­ků, nad­ří­ze­ných,...Read more »
JedleMesto

Jedlé město - Vyjděte do ulic!

36 zdra­ví pro­spěš­ných rost­lin hned za hum­ny a přes 100 recep­tů, díky nimiž ušet­ří­te a kte­ré vám udě­la­jí radost. Nechte se inspi­ro­vat, vyjdě­te do ulic a obje­vuj­te jed­lé měs­to! Read more »
InfiniteFrontierplakC3A1t

#DP127: DC Infinite Frontier - Přehled komiksů

 Autorem článku je Daniel PaličkaMinule jsme se podívali na zoubek plánovanému přečíslování DCčkovských komiksů jménem DC Infinite Frontier a podrobně jsme si jej představili. Následující článek slouží především jako...Read more »
074

Zen je ta největší lež všech dob – odvážné výroky zenového mistra

Máte chuť dozvě­dět se více o zaze­nu či zeno­vém budd­his­mu? Pak sto­jí za to pro­stu­do­vat tuto kni­hu. Jedno čte­ní však nesta­čí. Je tře­ba se nad východ­ním uče­ním zamys­let. V 60. letech 20. sto­le­tí se...Read more »
sep

SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš

Mějte svo­jí vlast­ní pří­šer­ku! S kni­hou „Sešívané pří­šer­ky“ od autor­ky Julie Mayer si jed­nu tako­vou může­te vlast­no­ruč­ně ušít a udě­lat radost nejen sobě, ale hlav­ně těm nejmen­ším. Ostatně pří­šer­ky jako tako­vé...Read more »
pres

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

Publikace „PŘESTÁVKOVNÍK“ vel­mi pou­ta­vou for­mou zaba­ví děti nejen na „nud­ných“ pře­stáv­kách ve ško­le, ale i mimo ně. Navíc díky men­ší­mu for­má­tu pra­cov­ní­ho seši­tu si jej mohou vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou...Read more »
InfiniteFrontier2B2B

#DP126: DC Infinite Frontier - Co nás v březnu čeká?

 Autorem článku je Daniel Palička Pokud jste četli minulý článek (odkaz na něj máte přímo zde), pak asi víte, že DC Comics se letos v lednu vytasilo s novou iniciativou...Read more »
DSCN1791

Štísko a Poupěnka: Zachraňte včelku Belku

Motýlek Štísko a víla Poupěnka vystu­pu­jí na tržiš­ti v krá­lov­ství hod­né vče­lí krá­lov­ny Reginaldy. Když se ztra­tí včel­ka Belka, požá­dá krá­lov­na dvo­ji­ci zpě­vá­ků, aby včel­ku Belku našli a osvo­bo­di­li. Zmocnil se jí...Read more »
30 klasickych pohadek duze

30 klasických pohádek - pro malé i velké

Byl jeden král, kte­rý už by se rád ode­bral do vlád­cov­ské­ho důcho­du. Měl jed­no­ho syna, kte­ré­mu domlou­val, aby se ože­nil. Syn byl otci po vůli, avšak neměl nevěs­tu. Starý král...Read more »
future state

#DP125: DC Future State

Autorem článku je Daniel Palička.Po kataklyzmatických událostech kolosálního eventu Dark Nights: Death Metal se svět DC Comics změnil k nepoznání. Jako vstup do nové éry se vydavatelství rozhodlo hned z...Read more »
003

Hlavně na to nemysli – co bychom nikdy nechtěli zažít

Připadá vám sou­čas­ná situ­a­ce dra­ma­tic­ká? Po pře­čte­ní této kni­hy už nebu­de. Rádi se zamýš­lí­te nad cha­rak­te­rem i cho­vá­ním lidí v sou­čas­né spo­leč­nos­ti a milu­je­te napě­tí? Pak je dílo Hlavně na to nemys­li urče­no...Read more »
33 nejkrasnejsich pohadek pro unavene rodice duze

33 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče - Popelka, vodník, Otesánek a další

Byla jed­nou krás­ná a hod­ná dív­ka, kte­ré říka­li Popelka. Žila s tatín­kem a mace­chou. Ta si při­ved­la do man­žel­ství svou dce­ru Doru. Macecha samo­zřej­mě stra­ni­la Doře a Popelku nemě­la ráda. Dávala jí nej­hor­ší...Read more »
heroes reborn 01

#DP124: Marvel: Heroes Reborn 2021 - Co se stalo s nejmocnějšími hrdiny země?

Autorem článku je Daniel Palička.Jak se zdá, Marvel se nebojí riskovat. Po xmenských volbách (článek na toto téma si můžete přečíst přímo zde) se vydavatelství rozhodlo pustit do dalšího...Read more »
pap.dekorace

PAPÍROVÉ DEKORACE PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Knižní novin­ka „Papírové deko­ra­ce pro kaž­dou pří­le­ži­tost“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.; se autor­ka Dita Váňová dělí se svý­mi čte­ná­ři o zís­ka­né vlast­ní zku­še­nos­ti a poznatky s výro­bou papí­ro­vých deko­ra­cí a ori­gi­nál­ních...Read more »
pribehy zviratek duze

Příběhy zvířátek - od leoparda přes koně až po krávu

Kdysi dáv­no žil leo­pard v dale­ké a nehos­tin­né ste­pi. Kromě něj zde žili tře­ba i žira­fy, gaze­ly, zeb­ry či anti­lo­py. Všichni do jed­no­ho měli stej­nou žlu­to­hně­dou bar­vu. Ovšem leo­pard měl tu nej­pí­seč­něj­ší žlu­tou...Read more »
pet domacich prostredku nahradi celou drogerii

Pět domácích prostředků, které nahradí celou drogerii - báječná příručka do každé rodiny

Máte doma malé děti? Není vám lhos­tej­né, co doma pou­ží­vá­te, s čím uklí­zí­te, či pere­te? Chcete se podí­let na ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí pro vaše potom­ky? Tak prá­vě vám je urče­na báječ­ná...Read more »
112111 350 0 fit

Plnou parou do pohádky - příběhy pro všechny „mašinkové“ nadšence

Víte, kdo je tři­sta­de­sít­ka, traťo­vý pochůz­kář či dvou­stov­ka? Nevíte? Kniha Plnou parou do pohád­ky vám pomů­že všech­ny tyto pojmy vysvět­lit a nejen to. Přitom zaži­je­te něko­lik báječ­ných dob­ro­druž­ství o mašin­kách. Budete se...Read more »
Mizející dívky

Mizející dívky – kdo je unáší a proč?

Nová detek­tiv­ka, dle obál­ky best­seller, zaujme už svým vzhle­dem. Malé ame­ric­ké měs­teč­ko pát­rá po Isabelle, sedm­nác­ti­le­té dív­ce, kte­rá najed­nou zmi­zí. Najde se jen její mobil. Mezitím je však nale­ze­na jiná...Read more »
spalicek pohadek bookstart duze

Špalíček pohádek a říkadel - pro děti úplně ideální

Byla jed­nou jed­na hol­čič­ka a té všich­ni říka­li Červená Karkulka. Bylo to kvů­li tomu, že babič­ka jí dala čer­ve­nou čepič­ku a od té doby už jí tak všich­ni říka­li. Jednou posla­la...Read more »
x men vote 1

#DP123: X-Menské volby aneb Kdo se stane novým členem X-Menů?

Autorem článku je Daniel Palička.Marvel se nedávno pochlubil s vcelku zajímavou novinkou. V pravidelně vycházející řadě X-Men od věhlasného scénáristy Jonathana Hickmana, konkrétně v jejím šestnáctém čísle, došlo k...Read more »
spravny.cech

VELKÁ KNIHA SPRÁVNÉHO ČECHA

Jak již samot­ný název kni­hy „Velká kni­ha správ­né­ho Čecha“ napo­ví­dá, tak by si ji zce­la urči­tě měl pře­číst kaž­dý vlas­te­nec, ane­bo ten, co se pova­žu­je za správ­né­ho Čecha od...Read more »
flora1

FLÓRA. Fascinující svět rostlin

Chcete-li se nechat okouz­lit fas­ci­nu­jí­cím a dopo­sud nepo­zna­ným svě­tem rost­lin tak, jak jej ješ­tě nezná­te, urči­tě si nenech­te mezi prs­ty pro­klouz­nout nád­her­nou pub­li­ka­ci s výstiž­ným názvem „FLÓRA, fas­ci­nu­jí­cí svět rost­lin“ od...Read more »
mala morska vila duze

Malá mořská víla - příběh pro malé i velké s mírně mrazivou atmosférou

Daleko v moři mod­rém byl sly­šet zpěv. To pěli moř­ské bytos­ti lidem uta­je­né. Na tako­vém mís­tě žila i malá moř­ská víla v palá­ci z korá­lo­vých zdí, dce­ra moř­ské­ho krá­le. Mořský král neměl jenom...Read more »
morgana morgavsa princezna carodejka 1

#2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka

Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějkaVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevné vazbě v roce 2020. Vydání má 80 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.Knihu zakoupíte v knihkupectví Minotaur.Scénář: Petr...Read more »
110575 350 0 fit

RECENZE – Nová životní kapitola Amy B.

Autorka: Kelly HarmsováPřeklad: Michaela MartinováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 360ISBN: 978-80-271-1057-5„Kdo tvrdí, že s knihovnicemi je nuda?“Anotace:Amy Bylerová je upracovaná, nedoceněná a (skoro) svobodná matka....Read more »
dark knights death metal 1

#DP122: Dark Nights: Death Metal

Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Scott SnyderKresba: Greg Capullo Několika následujícím řádkům věnujte, prosím, trochu pozornosti. Jsem si totiž vědom toho, že se najdou tací, kteří scénáristu Scotta Snydera budou...Read more »
pokemon red blue 1 1

#2136: Pokémon - Red a Blue 1

Pokémon - Red a Blue 1 (Pocket Monsters Special 1)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Pocket Monsters Special 1" v roce 1997. České vydání má 208 stran a...Read more »
121182 1 350 0 fit

RECENZE – Pozvala mě dál

Autorka: Lucy ClarkeováPřeklad: Jana KordíkováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 376ISBN: 978-80-271-2118-2... a nic nebylo jako dřív!Anotace:Elle Fieldingová se rozhodne pronajmout svůj dům, a když se pak vrátí, nic...Read more »
pictureprovider

Rok s pohádkami, hádankami a říkadly - výborná publikace pro učitelky mateřských škol

Pracujete s před­ško­lá­ky a hle­dá­te pro ně zají­ma­vou pub­li­ka­ci, při kte­ré se nau­čí spous­tu zají­ma­vos­tí a pro­cvi­čí vše, co musí zvlád­nout před­ško­lák před nástu­pem do 1. tří­dy? Tak to jste na správ­né adre­se. Eva...Read more »
large

Sága rodu Hardacrů - generační román plný zvratů

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete pro­ží­vat rados­ti i sta­ros­ti rodi­ny Hardacrů? Tak je tato novin­ka urče­na prá­vě vám. Sága rodu Hardacrů je gene­rač­ní román plný napě­tí, zra­dy, lás­ky i tvr­dé prá­ce....Read more »
Stránka načtena za 1,46284 s | počet dotazů: 194 | paměť: 32060 KB. | 11.04.2021 - 00:50:23