Kritiky.cz > Recenze knih
Vražedné úmysly

Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Láká Vás pro­stře­dí tajem­né, drs­né a téměř neo­byd­le­né Aljašky, tudíž ide­ál­ní mís­to pro již zmi­ňo­va­né vra­žed­né úmys­ly? A kdo je oním pacha­te­lem, kte­rý tako­vé­to úmys­ly asi tak má? Pak je pro...Read more »
250581 350 0 fit

RECENZE: Třetí na řadě

Autorka: Allison BrennanováPřeklad: Lucie GurrickNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 464ISBN: 978-80-7625-058-1Devět dní. Tři oběti. Jeden vrah.Anotace:Tři dny do další vraždy. Šest dní, než zemře jeden z nich.Když policistka...Read more »
zluty baron skutecny plan andreje babise zridit stat jako firmu

Žlutý baron - J. Patočka, Z. Vlasatá

Postava Andreje Babiše nechá­vá zce­la klid­ným asi jen málo­kte­ré­ho člo­vě­ka. Názory na jeho oso­bu se růz­ní na šká­le od abso­lut­ní ado­ra­ce po zatra­ce­ní. Není tedy urči­tě s popem, když se na...Read more »
little bird 1

#DP98: Little Bird

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Darcy Van Poelgeest Kresba: Ian Bertram Díky letošním Eisnerům jsem se dostal k několika komiksům, které by mě za normálních okolností vůbec nenapadlo číst. Dříve recenzovaný...Read more »

Zvonokosy - Gabriel Chevallier

Když se porůz­nu pořá­da­jí vše­li­ja­ké ty anke­ty o nej­vip­něj­ší kni­hu všech dob (pomineme-li pito­most oněch anket), tak na čel­ních mís­tech se pra­vi­del­ně obje­vu­jí při­bliž­ně ty samé titu­ly. V čes­kém pro­stře­dí čas­to...Read more »
0066062704 zazitky JPG velka

Zážitky z karantény

Chcete si pře­číst zají­ma­vý deník ze živo­ta Haliny Pawlovské? Máte rádi její humor a chce­te se od srd­ce zasmát? Máte ješ­tě ve veli­ce dob­ré pamě­ti, jak jste vy pro­ží­va­li koro­na­vi­ro­vou...Read more »
110575 350 0 fit

Nová životní kapitola Amy B. - humorný román o hledání vlastního já

Máte rádi romá­ny z kni­hov­nic­ké­ho pro­stře­dí? Přemýšlíte nad svým živo­tem a chce­te něco změ­nit? Román Nová život­ní kapi­to­la Amy B. by vám v tom měl roz­hod­ně pomo­ci. Autorkou je Kelly Harmsová. Read more »
IMG 20200413 163205

Orákulum duše zvířat: moudrost zapředená do hloubky duší

Ticho, klid, moud­rost, kte­rá splý­vá s lid­skou duší a záro­veň ji obo­ha­cu­je o pří­jem­né souzně­ní s celým svě­tem. Karty Orákula duše zví­řat vychá­zí z toho, že když jsme šťast­ni a v sou­la­du se svou duší, nej­lé­pe...Read more »
113804 350 0 fit

O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi - humorný příběh o jedné malé čarodějnici

Máte rádi pohád­ko­vé­ho pří­běhy plné čar a kou­zel? Hledáte pro své děti hezkou pohád­ko­vou kníž­ku? Petra Martišková je autor­kou kni­hy O Rozárce Čarodějné a zlo­bi­vém Pepíkovi. Věřte, že nebu­de­te lito­vat. Read more »
Poirot

Vzpomínka na roli detektiva Hercuile Poirota ve knize Davida Sucheta: Poirot a já

Známý herec David Suchet, kte­rý si zís­kal obli­bu tele­viz­ních divá­ků jako pun­tič­kář­ský detek­tiv Hercuile Poirot napsal ve spo­lu­prá­ci s novi­ná­řem Goeffreym Wansellem kni­hu Poirot a já. Seriál Hercuile Poirot o oblí­be­ném detek­ti­vo­vi, kte­rý původ­ně...Read more »
daredevil know fear 1

#DP97: Daredevil Vol. 1: Know Fear

 Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Chip ZdarskyKresba: Marco ChecchettoDaredevil od Chipa Zdarskyho je jedna z nejoblíbenějších řad, která u Marvelu aktuálně vychází v rámci iniciativy "Fresh Start". Fanoušci si...Read more »

Vzpomínky na budoucnost

Vzpomínky na budouc­nost - Erich von DÄNIKEN Orbis 1971 v pře­kla­du (jak jinak) L. Součka Knihu toho­to zná­mé­ho člo­vě­ka jis­tě nemu­sí nijak obšír­ně před­sta­vo­vat. Je to poměr­ně čti­vá prá­ce, dostup­ná...Read more »
crowded 1

#DP96: Crowded, Vol. 1: Soft-Apocalypse

 Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Christopher Sebela Kresba: Ro Stein V rámci letošních Eisnerů jsem se setkal s různými komiksy. S většinou z nich jsem byl spokojený, některé mě dokonce příjemně...Read more »

Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková

Kniha Vyhnání... vzbu­di­la (a stá­le vzbu­zu­je) doce­la vel­ké emo­ce. Příběhem se navíc ode­hrá­vá v době, kte­rá je už po del­ší čas v mís­tě mého zájmu, tak­že.... jsem cel­kem logic­ky neo­do­lal. A ono se...Read more »
IMG 20200911 191552

Joanna Bolouriová - Nejkrásnější čas v roce

Hlavní hrdin­ka kni­hy - Emily, má všech­no, co v živo­tě potře­bu­je - pěk­ný byt, pení­ze i doko­na­lé­ho pří­te­le. Stačí ale jeden den na to, aby pozna­la, že vše není tak doko­na­lé,...Read more »
vynalezce alva 3 1

#2131: Vynálezce Alva 3

Vynálezce Alva 3Vydala Česká televize v pevné vazbě v roce 2020. Vydání má 128 stran a prodává se v plné ceně za 269 Kč.Scénář a námět: Klára Smolíková a Jiří...Read more »
zivi mrtvi 32 odpocivej v pokoji 1

#2130: Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji

Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji (The Walking Dead Vol. 32: Rest In Peace)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 187 až 193 v sérii...Read more »

Vladimíra Dvořáková - Rozkládání státu

Známá poli­to­lož­ka V. Dvořáková vyda­la kni­hu, kte­rá se sna­ží mapo­vat sou­čas­nou kri­zi naší spo­leč­nos­ti a najít urči­tá výcho­dis­ka z této nepří­z­ni­vé situ­a­ce. Knihu pro­fe­sor­ka Dvořáková roz­dě­li­la na 4 čás­ti, v prv­ní se...Read more »

Vladimír Páral - Válka s mnohozvířetem

Tak jo, já se dob­ro­vol­ně při­znám - Vladimír Páral pat­ří mezi mé oblí­be­né auto­ry (a je to ven­ku!). Ano, i s vědo­mím toho, že vím, že se jed­ná tro­chu o povrch­ní­ho kýča­ře, kte­rý...Read more »
122653 350 0 fit

Ptáci na naší zahradě - zážitky a pozorování

Život ptá­ků je tak fas­ci­nu­jí­cí. Můj syn si pro zpra­co­vá­ní pro­jek­tu vybral téma Ptáci našich zahrad a oko­lí. O tuto pro­ble­ma­ti­ku se zají­má už doce­la dlou­ho. Jako malý kluk už pozo­ro­val...Read more »
0016404572 Remesla

Řemesla - komiks o 16 tradičních řemeslech

Hledáte pro své děti zají­ma­vou kni­hu o his­to­rii? Vítem co zna­me­ná šalan­da, calet­ník či kyt­léř? Chystáte do Třebíče na zámek? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o mož­ná již zapo­me­nu­tých řemeslech? Klára Smolíková...Read more »
large

Osvětimský proces - strhující poválečné drama

Baví vás romá­ny z váleč­né doby? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh tlu­moč­ni­ce Evy? Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Osvětimský pro­ces, jejíž  autor­kou  je Annette Hessová, kte­rý je roz­hod­ně...Read more »
výchova prožitkem

Výchova prožitkem - tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro tvo­ře­ní? Chcete se dozvě­dět více, co zna­me­ná pojem arte­fi­le­ti­ka? Tak to jste na správ­né adre­se. Radka Rubešová a Veronika Kirchnerová jsou autor­ka­mi kni­hy Výchova...Read more »
251281 350 0 fit

RECENZE – Útočiště

Autor: Jerome LoubryPřeklad: Tomáš HavelNakladatelství: MetaforaPočet stran: 344Rok vydání v ČR: 2020ISBN: 978-80-7625-128-1Anotace:Sandrine, která se před nedávnem přistěhovala do Normandie, dostává výzvu od notáře, aby si zajela převzít osobní v...Read more »

Vladimír Körner - Střepiny v trávě (1964)

Körnera mám rád, ačko­liv jsem toho od něj četl rela­tiv­ně málo, tak vět­ši­nu jeho scé­ná­řů k fil­mům mám „nakou­ka­ných“. Ve všech jeho dílech se obje­vu­je typic­ká „kör­ne­rovšti­na“, tedy zají­ma­vý pohled...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com