Kritiky.cz > Recenze knih
Zaslibena uvodka 1

Kiera Cass – Zaslíbená

Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku!  Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, patrně to...Read more »
kdo

Kdo věří na zázraky - neobyčejný román o lásce a dalších obyčejných úskalích života

Znáte román Mirky Skočílkové s názvem Violka? Máte rádi čes­ké auto­ry a autor­ky kní­žek? Vydavatelství Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia group, a.s. vyda­lo kni­hu s názvem Kdo věří na zázra­ky. Read more »
110452 600 0 fit

Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí - inspirativní kniha pro všechny učitelky

optic­ké a akus­tic­ké vní­má­ní, jem­ná moto­ri­ka a pro­sto­ro­vá ori­en­ta­ce Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro roz­voj díl­čích doved­nos­tí? Tak je prá­vě vám urče­na kni­ha Hry pro roz­voj díl­čích funk­cí u dětí, kte­rou...Read more »

Stephen King - Puls

Máte doma mobil? Blbá otáz­ka, co? Nicméně si pama­tu­ji, že někdy na pře­lo­mu milé­nia to byla doce­la frek­ven­to­va­ná věta v roz­lič­ných roz­ho­vo­rech. Máš mobil? Prozvoníš mě? Člověk je mezi­tím o něco...Read more »
usagi yojimbo 33 skryti 1

#2128: Usagi Yojimbo 33: Skrytí

Usagi Yojimbo 33: Skrytí (Usagi Yojimbo: The Hidden)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 7 série "Usagi Yojimbo: The Hidden" u Dark Horse....Read more »

Stephen King - Dallas 63

To, že S. Kinga mám za dob­ré­ho vypra­vě­če zají­ma­vých pří­bě­hů, ví asi kaž­dý, kdo mě zná. Zároveň do jis­té míry chá­pu ten urči­tý odpor k jeho oso­bě a je mi také...Read more »
large285729

RECENZE: Vražda na blatech

Autorka: Catherine ShepherdPřeklad: Rudolf ŘežábekNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 312ISBN: 978-80-271-1335-4Anotace:Kolik dívek ještě zemře, než najdou jejich vraha? Julia Schwarzová o smrti něco ví. Pracuje totiž jako ...Read more »
large

Kavárna U Anděla - Nová doba - 1.díl

Máte rádi rodin­né ságy z váleč­né­ho a pová­leč­né­ho obdo­bí? Chcete pro­žít nád­her­ný pří­běh z obdo­bí vál­ky, o rodin­ném pou­tu a zaká­za­né lás­ce? Další román z pera Anne Jacobsové ali­as Marie Lamballe vás opět nadchne tak...Read more »
nesnasim pohadkov 1 1

#2127: Nesnáším Pohádkov 1: A jestli neumřela, vyšiluje dodnes

Nesnáším Pohádkov 1: A jestli neumřela, vyšiluje dodnes (I Hate Fairyland 1: Madly Ever After)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "I Hate Fairyland 1: Madly Ever...Read more »
gantz 26 1

#2126: Gantz 26

Gantz 26 (ガンツ)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako kapitoly 281 až 291 v sérii "Gantz". České vydání má 208 stran a prodává se v plné ceně...Read more »

Stephen King - Carrie

Vzhledem k tomu, že (v pod­sta­tě z vel­ké čás­ti) rema­ke Palmova sním­ku Carrie na nás mrká z mno­ha reklam­ních ploch, jsem si řekl, že by neby­lo zce­la od věci pře­číst si kniž­ní před­lo­hu....Read more »
IMG 20200629 133008

Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot

„Kdybychom žili v har­mo­nii s naši­mi nej­ni­ter­něj­ší­mi poci­ty, moh­li bychom tuto ener­gii vyu­žít mno­hem lépe a efek­tiv­ně­ji,“ píše Miki Krefting ve své pří­ruč­ce ke kapes­ní­mu Crowleymu taro­tu. Připomíná, že čas­to chy­bí i komu­ni­ka­ce...Read more »
125807 350 0 fit

Neplechy čerta Zbrklíka - jeden malý čertík nadělá v pekle hodně povyku

Jednoho krás­né­ho dne s pekle naro­dil čer­tík. Měl všech­no tak, jak má správ­ný čert mít, ale pře­ci jen na něm byla jed­na hod­ně div­ná věc - nebes­ky mod­ré oči. Čertice...Read more »

Stanislaw Lem - Návrat z hvězd

Spousta sci-fi knih pojed­ná­vá o tom, kterak se sku­pi­na odváž­ných pout­ní­ků kos­mem vydá k něja­ké vzdá­le­né gala­xii, něco tam zaži­je, něco ji tře­ba zabi­je, něco tam obje­ví, atd. (vari­a­ce mohou být...Read more »
pictureprovider

Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let

Jste uči­tel­ka ve škol­ce? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dvou­le­tý­mi dět­mi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve škol­ce bude pro vás to pra­vé. Pojďte se na to se mnou...Read more »
pictureprovider 1

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - relaxace, komunikace, týmová práce

Stres je při­ro­ze­ná reak­ce na zátěž. Práce uči­tel­ky v mateř­ské ško­le kla­de na peda­go­gy vel­ké náro­ky. Umět pra­co­vat nejen s dět­mi, ale s rodi­či, svý­mi kole­gy­ně­mi, či kole­gy, také vede­ním i škol­ní inspek­cí. Velké...Read more »
0050955135 slzy od smichu a101f0f19318 v 1

Slzy od smíchu - román o neobyčejné ženě

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Slzy od smí­chu, jejíž autor­kou je Alena Blanářová, kte­rou vydal Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media. Máte rádi romá­ny od čes­kých auto­rek?...Read more »
zbrklik

Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší

„Jednoho oprav­du zamra­če­né­ho a pošmour­né­ho rána se čer­ti­ci Rozumbradě naro­dil malý, roz­to­mi­lý čer­tík,“ prá­vě tak začí­ná tato půvab­ná pohád­ko­vá kníž­ka Sandry Dražilové Zlámalové a ilu­strá­tor­ky Marie Koželuhové. Společnými sila­mi stvo­ři­ly už...Read more »
Pecujme

Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké

Cítíme se čas­to una­ve­ní? Potřebujeme se uvol­nit a být více sami sebou? Toužíme se uzdra­vit a cítit se lépe ve svém těle? Úspěšná léči­tel­ka, Alla Svirinskaja, vystu­do­va­la medi­cí­nu a mezi její kli­en­te­lu...Read more »
RestorJoga

Restorativní jóga – cesta ke zdraví

Cítíme se una­ve­ně? Bolívá nás hla­va, trpí­me záně­tem seda­cí­ho ner­vu, potře­bu­je­me sní­žit hmot­nost či zís­kat více ener­gie? Pomocí této uži­teč­né pub­li­ka­ce pro­nik­ne­me do tajů  spe­ci­fic­ké odno­že jógy a napo­mů­že­me zlep­še­ní naší...Read more »
VeseleTVORENI

Veselé celoroční tvoření pro každého

Kdybych ji měla cha­rak­te­ri­zo­vat, řek­la bych, že se jed­ná o nápa­di­tou kni­hu se sil­ným pří­bě­hem. Jan Diblíček, spo­lu­au­tor kre­a­tiv­ní­ho časo­pi­su a autor webo­vých strá­nek, se tvo­ře­ním zabý­vá už mno­ho let. Od...Read more »
Dinosauri

Cristina Banfiová: Objevujeme dinosaury. Infografiky pro odhalování prehistorického světa

Pobláznili vás dino­sau­ři nebo už dokon­ce trpí­te dino­má­nií? Pak ve vaší knihov­ně nemů­že chy­bět kni­ha Objevujeme dino­sau­ry. Na jejích strán­kách oží­va­jí prehis­to­rič­tí tvo­ro­vé, kte­ří před mili­o­ny let vlád­li Zemi,...Read more »
Liska

Iva Gecková: Liška Šiška ve školce

Liška Šiška ve škol­ce je dal­ší z knih Ivy Geckové, věno­va­né malým poslu­cha­čům a jejich čte­ná­řům – rodi­čům a pra­ro­di­čům. Příběh ply­šo­vé liš­ky, kte­rou její Adélka zapo­mně­la ve škol­ce, pro­bou­zí v dětech fan­ta­zii,...Read more »
101924 600 0 fit

Sedmilhářky

Kniha Sedmilhářky vze­šla ze stej­no­jmen­né­ho blo­gu a je dílem Bereniky Kohoutové a Mariky Šoposké, kte­ré jsou více než spisovatelky/ blo­ger­ky, zná­mé jako seri­á­lo­vé a fil­mo­vé hereč­ky. Ale co je pojí ješ­tě více,...Read more »
125715 350 0 fit

Pohádky z lesa - každý den vypráví datlí tatínek jednu pohádku

To byl tak jeden dub a v něm žila datlí rodin­ka. Máma, táta a ptá­ča­ta. Rodiče se měli co ohá­nět, aby uži­vi­ly svo­je čty­ři malič­ké. Ovšem, když se ptá­ča­ta najed­la, vyža­do­va­la pohád­ku....Read more »