751733 350 0 fit

Tradiční český podzim - svátky, tradice, zvyky, pověry, říkadla,  koledy a písničky

Hledáte pro své děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá je bude bavit, nau­čí je mno­ho říka­del i zají­ma­vos­tí ohled­ně roč­ních obdo­bí? Ilustrace Josefa Lady, bás­nič­ky, pís­nič­ky a řada pra­nos­tik uspo­ko­jí tou­hu vašich dětí...Read more »
vím jak se cítíš

Vím, jak se cítíš - pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Chodíte na logo­pe­dii a chce­te ješ­tě něco navíc, co vaše děti bude bavit? Tak je pub­li­ka­ce Vím, jak se cítíš urče­na prá­vě vám. Je...Read more »

Nohy z jílu

Kniha Nohy z jílu je dal­ší ze série humor­ných fan­ta­sy pub­li­ka­cí Terryho Pratchetta ze svě­ta Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zají­ma­vý pán z Anglie již po více než deset...Read more »

Nikos Kazantzakis - Kapitán Michalis

Být Kréťanem není jen tak, to musí­te kaž­dý den vypít pří­sluš­né množ­ství rakie, cho­dit pra­vi­del­ně na boho­služ­by, nechat si pěs­to­vat vous (pokud jste muži), mít doma pod trá­my scho­va­nou...Read more »
komiksova historie moderniho sveta 1 1

#2115: Komiksová historie moderního světa 1: Od Kolumba až po americkou revoluci


Komiksová historie moderního světa 1: Od Kolumba až po americkou revoluci (The Cartoon History of the Modern World, Volume 1: From...Read more »

Neil Gainman - Nikdykde

Nikdykde (Neverwhere) je fan­ta­sy kni­ha, kte­rá nade­vší pochyb­nost vyni­ká svo­ji ori­gi­na­li­tou a půso­bi­vým zpra­co­vá­ním. Richard Mayhew je tako­vý oby­čej­ný člo­ví­ček, kte­rý má ambi­ci­oz­ní pří­tel­ky­ni Jessicu. Jednoho dne však Richard nalez­ne...Read more »
453 bg

RECENZE – Tajemství hradních zdí

Autorka: Anna Beatrix BártováNakladatelství: PetrklíčRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 296ISBN: 978-80-7229-697-2Anotace:Osud ke Guttě z Bubnu nebyl příznivý. Dočká se naplnění své lásky po šesti stech letech? Natálie je mladá...Read more »
nekdy je hezko ze me milujes

Někdy je hezké, že mě miluješ - humorný román o dvou třicátnicích ve stylu Bridget Jonesové

Hledáte pří­jem­né a poho­do­vé čte­ní? Je vám sko­ro tři­cet a neví­te, jak se svým živo­tem nalo­žit? Rozhodujete se, kam se váš život bude dále ubí­rat? Tak je román Někdy je hez­ké,...Read more »
006

Zdravou stravou proti únavě – buďme opět svěží

Cítíme se una­ve­ní, ničí nás stres či nemo­ci? Je nej­vyš­ší čas to změ­nit. Za pomo­ci této pub­li­ka­ce může­me zís­kat novou ener­gii, cel­ko­vé zdra­ví, cit­li­věj­ší vní­má­ní i psy­chic­kou vyrov­na­nost. Zuzana Švédová při­po­mí­ná,...Read more »
129058 1 350 0 fit

Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc

Kdo vlast­ně nála­dov­níč­ci jsou? „Jsou to malin­cí skřít­ko­vé žijí­cí bez­peč­ně ukry­ti v tajem­ných cestách dět­ských hla­vi­ček a v zákou­tích jejich poko­jí­ků. Mají na sta­ros­ti jejich nála­dy, roz­ho­do­vá­ní, roz­ma­ry, cho­vá­ní a mno­ho dal­ší­ho. Pojďte...Read more »
125944 350 0 fit

Kouzelná třída, pracovní sešit - úkoly, křížovky, doplňovačky

Milujete kni­hy Zuzany Pospíšilové? Luštíte rádi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro vaše hodi­ny čes­ké­ho jazy­ka či čte­nář­ských dílen? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak je ten­to pra­cov­ní sešit určen prá­vě vám. Read more »
telo

Jak funguje lidské tělo - tajemství a zábavná fakta - lidské tělo v nákresech a schématech

Víte, že mozek dneš­ní­ho člo­vě­ka váží 1,4 kg? Zajímá vás, kdo ze zví­řat má nej­vět­ší srd­ce, či jak dlou­há jsou naše stře­va? Toto a ješ­tě mno­hem více se může­te dozvě­dět, pokud si...Read more »
horkosladky zivot

Hořkosladký život - podmanivý román o čtyřech sestrách

Máte rádi rodin­né ságy? Chcete si pře­číst posled­ní román autor­ky Colleen McCulloughové? Máte rádi kni­hu s boha­tým dějem? Pojďte se se mnou spo­leč­ně začíst do romá­nu Hořkosladký život. Read more »
jako v pohadce

Jako v pohádce - román z prostředí nádherných vinic

Kdo by neměl rád romá­ny Danielle Steel? I já pat­řím k jejím fanyn­kám. Mrzí mě, že tato úžas­ná dáma a spi­so­va­tel­ka již zemře­la, ale její romá­ny jsou stá­le nesmr­tel­né, plné lás­ky, těž­kých...Read more »
128518 350 0 fit

Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka

Hledáte krát­ké pří­běhy pro své děti? Chcete se poba­vit, zažít pří­jem­né chví­le při spo­leč­ném čte­ní s dět­mi? Zuzana Pospíšilová je autor­kou novin­ky Dědečkovy poví­dač­ky. Dozvíte se, jaké dob­ro­druž­ství zažil děde­ček Zdeněk,...Read more »
009

Daňové zákony 2020

Daňové záko­ny se struč­ný­mi komen­tá­ři jsou kaž­do­roč­ní kla­si­kou už od roku 1999. Letos byly do tex­tu zapra­co­vá­ny změ­ny vyplý­va­jí­cí ze záko­nů s účin­nos­tí k 1. 1. 2020 i k datu poz­děj­ší­mu. Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.,...Read more »
003

Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze

Jste pod­ni­ka­tel a neví­te, zda se vás EET týká a jaké všech­ny povin­nos­ti pro vás pla­tí? Tato pře­hled­ná kni­ha odstra­ní všech­ny nejas­nos­ti ohled­ně elek­tro­nic­ké evi­den­ce tržeb. Jedná se o tře­tí aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní...Read more »

Neil Gaiman - Koralina

Koralina je název kni­hy brit­ské­ho auto­ra (žijí­cí­ho v USA) Neila Gaimana, o jehož slav­né kni­ze Nikdykde jsem již něco psal zde. V pod­sta­tě se jed­ná o jakousi pohád­ku, do kte­ré se nám ale...Read more »
p9788076330849 vzdor ok 2 alexander 200 311 1833421

RECENZE – Vzdor

Autor: V. S. AlexanderPřeklad: Blažena KukulišováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 328ISBN: 978-80-7633-084-9Anotace:Lucinda je nešťastně zamilovaná do bezohledného sira Blakelyho, zatímco její sestra Briana čeká dítě s chud...Read more »
large28129

RECENZE – Cukrárna v Paříži

Autorka: Julie CaplinPřeklad: Anna KřivánkováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 368ISBN: 978-80-271-2483-1Anotace:V Paříži se skrývá jedna malá cukrárna, která má už ale své slavné dny za sebou. Vstupte a...Read more »
sunstone 3 1

#2114: Sunstone 3

Sunstone 3 (Sunstone 5)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako kniha 5 série "Sunstone" v roce 2017. České vydání má 264 stran a prodává se v...Read more »

Můj dlouhý běh - Daniel Orálek a Luboš Brabec

Dámy a páno­vé, Daniel Orálek je magor... Ne tedy ten kla­sic­ký, ale tako­vý, kte­ré­ho je tře­ba za jeho jina­kost jed­no­du­še obpo­vat. I slo­vo „magor“ tak může mít pozi­tiv­ní kono­ta­ci :). Krom...Read more »
kvsm 13 noir 1

#2113: Komiksový výběr Spider-Man 13: Noir

Komiksový výběr Spider-Man 13: NoirVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 série "Spider-Man Noir" a jako čísla 1 až 4 série...Read more »

Miloš Václav Kratochvíl - Komediant (1962)

Třicetiletá vál­ka si jako běs­ní­cí saň bere obě­ti na živo­tech. Bída, nási­lí a boj o holou exis­ten­ci vlád­nou svě­tu. I v tom­to svě­tě se však pro­tlou­ka­jí příšluš­ní­ci bohy­ně Thálie - padel­ní her­ci, kte­ří...Read more »
kvsm 12 svatba 1

#2112: Komiksový výběr Spider-Man 12: Svatba

Komiksový výběr Spider-Man 12: SvatbaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 290 až 292 série "The Amazing Spider-Man", "The Amazing Spider-Man Annual 21"...Read more »
dckk 83 novi bohove 2 1

#2111: DC komiksový komplet 83: Noví bohové, kniha druhá

DC komiksový komplet 83: Noví bohové, kniha druhá (New Gods)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 7 až 11 série "New Gods" a jako "Detective...Read more »