Kategorie: Recenze knih (audio… komiksy…)

0

#1918: Temné metro 1 - 60 %

Temné met­ro 1 (Dark Metro 1)Vydalo nakla­da­tel­ství ZonerPress v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2008. Původně vyšlo jako „Dark Metro 1“ v roce 2008. České vydá­ní má 200 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 149 Kč.Scénář: Tokyo CalenKresba:&...

Autor:
0

Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání

Děti už od útlé­ho věku fas­ci­nu­je řada spo­tře­bi­čů i tech­ni­ky v domác­nos­ti (vysa­vač, prač­ka, myč­ka, tele­fon, tablet, počí­tač). Mnohdy umí obslu­ho­vat tuto tech­ni­ku lépe, než star­ší gene­ra­ce. Děti jsou fas­ci­no­vá­ny sta­veb­ní­mi stro­ji – opra­va sil­ni­ce, stav­ba domu, země­děl­skou tech­ni­kou jako jsou trak­to­ry, kom­baj­ny, rádi sle­du­jí doprav­ní ruch. 

Autor:
0

Pražské vinice

Praha je nejen krás­ná a sto­ve­ža­tá. Taky to není jenom kul­tur­ní měs­to. je také úrod­ná a požit­kár­ská. Byla tako­vá v těch šťast­něj­ších časech v minu­los­ti a je tako­voi i dnes. Jednou z věcí, kte­ré o tom svěd­čí, jsou i obno­ve­né vini­ce. Jejich vína, kte­rá jsou rok od roku kva­lit­něj­ší, si lidé zvyk­li ochut­ná­vat pří­mo na mís­tě, kde vzni­ka­jí. Na oslu­ně­ných sva­zích vino­hra­dů, s nád­her­ný­mi výhle­dy na met­ro­po­li, opře­de­ná pří­běhy vina­řů, vinic i roč­ní­ků. Projděte se po zná­mých vini­cí spo­leč­ně s Radanou Vítkovou! Autorka v kni­ze před­sta­vu­je ději­ny vinař­ství v Praze...

Autor:
0

Krasopis – naučte se psát krásně

Nyní píše­me na klá­ves­ni­ci počí­ta­če, dří­ve se psa­lo na stro­ji. Ještě před­tím to bylo perem, kte­ré se namá­če­lo v kala­má­ři. Myslím si, že je moc důle­ži­té, jak píše­me. Dnešní uspě­cha­ná, pře­tech­ni­zo­va­ná doba spí­še psa­né­mu pís­mu nepře­je. Píšeme na počí­ta­či, vzka­zy přes soci­ál­ní sítě, vytrá­cí se kouz­lo psa­né­ho tex­tu, tak jako dří­ve v dopi­sech. Milostná kore­spon­den­ce na krás­ném dopis­ním papí­ře je již minu­los­tí. 

Autor:
0

Polibek jako dezert – lepší než čokoláda

Milujete jíd­lo a romá­ny z pro­stře­dí restau­ra­ce s jem­ným náde­chem ero­tic­ké­ho jis­kře­ní? Hledáte pří­jem­né čte­ní, při kte­rém si může­te zaml­sat a neztloust­ne­te při tom? Láska může být oprav­du taj­nou pří­sa­dou do jíd­la, ale i výji­meč­né­ho živo­ta. Novinka Poppy J. Andersonové Polibek jako dezert vás bude roz­hod­ně bavit, tak jako mě. 

Autor:
0

#1917: Pečeme s Kafkou - 85 %

Pečeme s Kafkou (Baking With Kafka)Vydalo nakla­da­tel­ství Plus v pev­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Baking With Kafka“ v roce 2017. České vydá­ní má 160 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Knihu zakou­pí­te se sle­vou v knih­ku­pec­tví Mino...

Autor:
0

Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!

Existuje Bůh? Představte si, že za vámi při­jde a bude po vás chtít pomoc. A kdy­by jen jed­nou, ale on už při­jde potře­tí. A to se jed­nou, dalo se tak říct, scho­vá­val za tvář ďáb­la. Tak to už by i psy­cho­te­ra­peut měl pocit, že by měl něja­kou tu odbor­nou pomoc u kole­gy vyhle­dat. Navíc ten samý člo­věk, kte­ré­ho v před­vá­noč­ní čas spat­ří v uli­cích Berlína, je pře­ce už rok mrt­vý! Okrade vás Mikuláš, s exman­žel­kou bude­te mít spor o ukra­de­né nesku­teč­ně cen­né hodin­ky a to pak...

Autor:
0

#1916: Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4 - 55 %

Modrá Crew 10: Orbital 3 a 4Vydalo nakla­da­tel­ství Crew v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2019. Vydání má 120 barev­ných stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Sylvain RunbergKresba: Serge PelléV seši­tě „Modrá Crew 9: ...

Autor:
0

#1914: Jízda na vlnách - 90 %

Jízda na vlnách (Oomen stro­omt over)Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2018. Původně vyšlo jako „Oomen stro­omt over“ v roce 2017. České vydá­ní má 240 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Francine OomenKresba: Fra...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svobodě - 55 %

Třetí kni­ha s titu­lem „Bojový anděl Alita 3: Cesta ke svo­bo­dě“ je zase pořád­ný špa­lek a dosta­la se na 452 strá­nek. To je oprav­du pořád­ná dáv­ka man­gy, ale při čte­ní tako­vé­ho špal­ku jsem se neu­brá­nil poci­tu, že je toho sice hod­ně, ale ve sku­teč­nos­ti je toho málo. Stane se toho cel­kem hod­ně, ale jako kdy­by se děj zase­kl na mís­tě a nikam se sku­teč­ně nepo­sou­val. A to se při­tom posu­ne i o deset let kupře­du. Najednou, neo­če­ká­va­ně a mož­ná tro­chu i nepo­cho­pi­tel­ně. Jako kdy­by...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %

Když vám řek­nu, že kni­ha „Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl“ je vlast­ně celá o tom, že se Alita sna­ží najít svo­je mís­to ve svě­tě, že je to vlast­ně její osob­ní dra­ma, asi mi nebu­de­te moc věřit. A když vám řek­nu, že se tak sna­ží uči­nit pro­střed­nic­tvím drs­né­ho futu­ris­tic­ké­ho spor­tu, kde pro­ti sobě závo­dí kybor­go­vé, kte­ří mohou skon­čit až na šrot, asi mi nebu­de­te věřit vůbec. Ale když kni­hu, kte­rá má čty­ři sta pade­sát strá­nek, dočte­te, najde­te...

Autor:
0

Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl - 70 %

Nakladatelství Crew při­šlo ke kon­ci roku 2017 s nový­mi zají­ma­vý­mi komiksy a mimo jiné i nový­mi a zají­ma­vý­mi man­ga­mi. Úplně novou sérií na čes­kém trhu byly man­gy „Fullmetal Alchemist: Ocelový alchy­mis­ta 1“ a „Bojový anděl Alita“, kte­rou bych rád zre­cen­zo­val dnes, kon­krét­ně se jed­ná o prv­ní kni­hu ze série s názvem „Bojový anděl Alita 1: Zrezivělý anděl“. Obálka kni­hy nazna­ču­je, o jakou sérii půjde. Ano, tohle je sci-fi, kte­ré by se dalo ozna­čit za kyber­punk, a to kyber­punk cel­kem main­stre­a­mo­vé­ho cha­rak­te­ru v tom smys­lu, že...

Autor:
0

#1913: Vlad 4: Poslední východisko - 50 %

Vlad 4: Poslední výcho­dis­ko (Vlad: Dernière issue)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v pev­né vaz­bě v roce 2003. Původně v této podo­bě vyšlo jako „Vlad: Dernière issue“ v roce 2002. České vydá­ní má 48 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 2499 Kč.Scénář...

Autor:
0

Právem MOJE

Mladá a ambi­ci­óz­ní práv­nič­ka Francine Dayová sto­jí jen kou­sek od nej­vyš­ší­ho oce­ně­ní své kari­é­ry - udě­le­ní titu­lu advo­kát Jejího Veličenstva. K tomu však potře­bu­je něja­ký vel­ký pří­pad. Takový, kte­rý se dosta­ne na titul­ní strán­ky novin. Tím by mohl být roz­vod Martina a Donny Joyových, ve kte­rém jde o vel­ké bohat­ství. Francine zastu­pu­je Martina a jejich vztah by byl čis­tě pra­cov­ní, pokud by doká­za­li igno­ro­vat vzá­jem­nou při­taž­li­vost. To se jim však nepo­ved­lo, a tak se z advo­kát­ky a její­ho kli­en­ta sta­li milen­ci. Jenže pak...

Autor:
0

Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života

Vladimír Kafka pat­řil meze neza­po­me­nu­tel­né tera­pe­u­ty lid­ských duší a spi­so­va­te­le, jejichž tvor­ba byla darem. Ateliér živo­ta vzni­kl jako odpo­věď na před­cho­zí kni­hu Život naži­vo, kdy rukou, jež pomoh­la této moud­ré kni­ze na svět, byla ruka jeho ženy, pro­to­že Vladimír již ode­šel do své­ho domo­va, z něhož nás při­šel před pade­sá­ti lety poctít svou pří­tom­nos­tí.

Autor:
0

Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války

Žijeme v době plné před­sud­ků. Rozštěpové vady rtu a pat­ra pat­ří mezi vady, kte­ré lze ope­ro­vat v čas­ném stá­diu po naro­ze­ní. Následná reha­bi­li­ta­ce, odhod­lá­ní pomoc svým tak­to posti­že­ným dětem je nároč­ná. Nezisková orga­ni­za­ce Šťastný úsměv, z.s. pomá­há dětem naro­ze­ným s roz­ště­pem obli­če­je. Snaží se o to, aby roz­štěp nebyl tabu, aby kaž­dý věděl, že tato vada je jen malá chy­bič­ka, kte­rá se sta­la úpl­ně na počát­ku těho­ten­ství při vývo­ji obli­če­je. Napravit tuto vadu však trvá vel­mi dlou­ho a není to tak snad­né.  Je...

Autor:
0

Líný učitel – jak učit dobře a efektivně

Chcete být tím nej­lep­ším uči­te­lem a při­tom vyna­lo­žit mno­hem méně ener­gie než dopo­sud? Baví vás prá­ce s dět­mi? Aby mohl být uči­tel líný, musí být chyt­rý. A chyt­rý ve škol­ní tří­dě zna­me­ná pře­de­vším kre­a­tiv­ní, didak­tic­ky zna­lý a uči­tel­sky kom­pe­tent­ní. Takto zní defi­ni­ce líné­ho uči­te­le od Roberta Čapka. 

Autor:
0

Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

Píše se rok 1944. Nou vyhna­li z domu, pro­to­že otě­hot­ně­la s němec­kým vojá­kem. Dítě ji ode­bra­li. Pracuje na malém nádra­ží, kde jed­no­ho dne dove­zou vlak plný židov­ských dětí, kte­ré vezou do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Nou jed­no dítě vez­me a ute­če s ním pryč. Dostane se ke kočov­né­mu cir­ku­su, kde začne cvi­čit na visu­té hrazdě a nau­čí se nebez­peč­nou akro­ba­cii. Tam chce skrýt svou identi­tu a dítě, kte­ré pojme­no­va­la Theo. Seznámí se s milou židov­kou Astrid. Mezi nimi se vytvo­ří pou­to na celý život....

Autor:
0

Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen

Tato kni­ha od nej­po­pu­lár­něj­ší lek­tor­ky jógy a autor­ky blo­gu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspi­ro­vat, ale záro­veň vám jógu před­sta­ví z něko­li­ka úhlů pohle­du a zce­la urči­tě vás pohl­tí tak, jako mě. „Pro kaž­dé­ho, kdo někdy vstou­pil na jógo­vou pod­lož­ku. A pro všech­ny, kte­ří to ješ­tě neu­dě­la­li... hlav­ně pro vás.“ Prostřednictvím této kni­hy autor­ka vyprá­ví celý svůj život­ní pří­běh o tom, jak se jí v dět­ství roz­padla rodi­na a jaká ces­ta ji vlast­ně doved­la až samot­né józe. Jednoho dne se...

Autor:
0

SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli

Kniha Starověkým Sparťanům pro moder­ní Sparťany, jež vel­mi pou­ta­vým zpra­co­vá­ním nabí­zí vel­mi jed­no­du­chý pří­stup či návod, jak ve vel­mi krát­kém čase dosáh­nout fyzic­ké­ho a men­tál­ní­ho zdra­ví, cel­ko­vé pro­mě­ny těla, ale i mys­li. Sparťan ve for­mě je určen nejen pro všech­ny moder­ní Sparťany, ale i pro ty, kte­ří chtě­jí vstou­pit do toho­to „pomyslného„světa udat­ných „Sparťanů“.  VYTRVALOST – SÍLA – ZDATNOST – REGENERACE – STRAVOVÁNÍ – MYSL – KODEX Pro všech­ny tyto nad­šen­ce při­ná­ší 30denní tré­nin­ko­vý a diet­ní plán, s kte­rým se vel­mi...

Autor: