vlcsnap 2016 07 20 09h36m14s375 150x150 1

Destiny

Destiny je akč­ní stří­leč­ka, kde bude­te kolem sebe stří­let hla­va nehla­va. Velké stu­dio rov­ná se vel­ké pení­ze vyna­lo­že­né na hru, ale né vždy se hra pove­de pod­le plá­nu a tak...Read more »
DSC07048 150x150 1

SpongeBob Squarepants: Truth Or Square

I když je tato hra poměr­ně sta­rá dosta­la se mi do ruky a musím říci, že mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­la. Tato hra odpo­ví­dá stej­no­jmen­né­mu seri­á­lu Spongebob, kte­rý zná snad kaž­dé...Read more »
vlcsnap 2014 02 20 16h27m17s123 300x168 1

Lego Movie Videogame

S novým rokem tady máme opět nový her­ní titul ze svě­ta Lego, kte­ré­mu před­chá­zel i fil­mo­vý trhák s názvem The Lego Movie. Jedná se o nový dosud nepo­zna­ný pří­běh žlu­tých Lego panáč­ků s pří­mě­sí...Read more »

Halo 5: Guardians

  Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak tře­mi lety. Příběh Halo 5: Guardians nava­zu­je na před­cho­zí Halo 4 a pokud neví­te, o co se jed­na­lo, může­te...Read more »

The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 – epizoda 5)

  Tuto hru jsme si moh­li stáh­nout v rám­ci zla­té­ho člen­ství zdar­ma. Hra vyšla před více, jak tře­mi lety od tvůr­ců z Telltale Games. Jednotlivé epi­zo­dy The Walking Dead vydá­va­li postup­ně...Read more »
vlcsnap 2016 08 27 17h29m54s109 150x150 1

Assassin’s Creed: Syndicate

  Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se ode­hrá­vá na kon­ci 19. Století, kon­krét­ně v roce 1868 v Londýně, kdy měs­to ovlá­da­jí tem­plá­ři. Budete muset zalo­žit jaký­si gang a zasta­vit tak počin moder­ních...Read more »
vlcsnap 2015 11 13 02h51m01s353 300x169 1

Rise of the Tomb Raider

  První dojmy ze hry Rise of the Tomb Raider Konečně jsme se po dvou letech dočka­li nové­ho vydá­ní kva­lit­ní­ho pokra­čo­vá­ní RPGéčka z řady Tomb Raider s názvem Rise of the Tomb...Read more »
vlcsnap 2013 06 06 16h21m55s10 300x165 1

Men In Black: Alien Crisis

  Hra Men in Black Alien Crysis roz­hod­ně neko­pí­ru­je obsah fil­mu, tak­že neče­kej­te žád­nou her­ní pec­ku, to se už oče­ká­va­lo před vydá­ním této hry. Ve hře bude­te hrát za...Read more »
DSC02363 150x150 1

Lego Piráti z Karibiku (Lego Pirates of the Caribbean)

  Na úvod hod­no­tím lego pirá­ty z Karibiku vel­mi dob­ře, dal­ší vydá­ní z řad her lego při­ne­sl ten­to titul opět dal­ší vylep­še­ní v podo­bě kva­lit­něj­ší­ho zpra­co­vá­ní pří­bě­hu, ani­ma­cí a hra­tel­nos­ti, nejen také toho,...Read more »
DSC02840 150x150 1

Virtua tennis 4

  Úvodem napí­ši, že mne hra vel­mi zkla­ma­la a není se čemu divit, pokud už jste hrá­li Top Spin 4, tak Vám hra při­jde jako pro­cház­ka růžo­vým sadem a hlav­ně jste...Read more »
DSC07287 150x150 1

Rayman Origins

  Již více jak po 15 letech jsme se dočka­li pokra­čo­vá­ní oprav­du vel­mi zábav­né hry pro malé i velké.Ve hře obje­ví­te koře­ny půvo­du Raymana a co více najde­te zde širo­kou šká­lu půvpd­ních...Read more »
vlcsnap 2013 05 25 19h34m23s158 300x168 1

Champion Jockey (Kinect ready)

  Co říct o této hře, hned v začát­ku se nedal pořád­ně nala­dit kinect nebo, kde se vůbec měl zapnout v menu? Po 10 minu­tách se poda­ři­lo zpro­voznit hra­ní kinec­tem a bylo smut­né, že...Read more »
vlcsnap 2015 10 13 16h07m12s905 300x169 1

Fifa 16

Jako kaž­dý rok vychá­zí také pokra­čo­vá­ní Fifa 16 může­me se tedy těšit na něco více, než nabí­ze­la před­cho­zí Fifa 15? Rozhodně ano, hra dosta­la úpl­ně jiný směr svou roz­ma­ni­tos­tí....Read more »
DSC07174 150x150 1

Rayman Raving Rabbids

Dovolím si recen­zo­vat tuto sko­ro zapo­me­nu­tou hru, kte­rá je snad nej­lep­ší ze zábav­ných par­ty her. Tato hra vyšla pro všech­ny dostup­né kon­zo­le i na pc, musím říci, že hra byla...Read more »
vlcsnap 2016 05 04 19h34m06s167 150x150 1

Quantum Break

Hru Quantum Break již něko­li­krát Microsoft pro­pa­go­val jako úžas­ně zpra­co­va­nou hru, opak je však prav­dou. Quantum Break si zahra­je­te z pohle­du tře­tí oso­by hlav­ní­ho hrdi­ny Jacka Joyce. Hra se vel­mi...Read more »
100 51761 231x300 1

KINECT ADVENTURES!

Celkový index úna­vy 2/3 (1- poho­da,  2- leh­ká bolest sva­lů dru­hý den, 3- vel­mi nároč­né) Hra Kinect Adventures!, je roz­dě­le­na do pěti dob­ro­druž­ství. Moje cel­ko­vé hod­no­ce­ní této hry je...Read more »
DSC05041 150x150 1

Fable III

Další pokra­čo­vá­ní zná­mé vyni­ka­jí­cí stra­te­gie ode­hrá­va­jí­cím se v Albionu. Pokud jste váš­ni­vý­mi hrá­či a pří­z­niv­ci této hry, urči­tě jste byli nedo­čka­ví na ten­to díl, kte­rý nám při­ne­sl zase nové dob­ro­druž­ství a hře...Read more »
DSC00709 150x150 1

F1 Race Stars

F1 Race Stars hod­no­tím jako zábav­nou arká­do­vou závod­ní hru, a to bez pochy­by pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Ve hře najde­te ofi­ci­ál­ní auta Formule 1, růz­né týmy a okru­hy, tak tro­chu jinak. Ve...Read more »
DSC02318 150x150 1

Lego Harry Potter léta 1-4

Tento titul je určen pře­de­vším pro děti a nad­šen­ce titu­lů lego. Hra je vel­mi detail­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Zapadání a roz­pa­dá­ní kos­ti­ček, je vel­mi rea­lis­tic­ké a vel­mi pěk­né opro­ti před­cho­zím titu­lům jako lego...Read more »
DSC02394 150x150 1

Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)

Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned úvo­dem si dovo­lím hru zkri­ti­zo­vat, hned při prv­ním úvo­du hra­ní, kdy hráč není sezná­men s nároč­nos­tí ovlá­dá­ní se hned vrh­ne­te do akce,...Read more »
DSC02448 150x150 1

Wall-E

Na úvod napí­ši, že hra nespl­ni­la mé oče­ká­vá­ní, ze začát­ku zkri­ti­zu­ji, že i když hra­je­te ve dvo­ji­ci Wall-E a Eva, tak hra nena­bí­zí mož­nost hra­ní dvou hrá­čů spo­leč­ně v pří­bě­hu, pou­ze v mini...Read more »
vlcsnap 2016 12 14 18h17m01s926 150x150 1

Forza Horizon 3

  Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl...Read more »
DSC02802 150x150 1

RIO

Hra Rio mne veli­ce zkla­ma­la a úvo­dem napí­ši, že se jed­ná o titul urče­ný výhrad­ně dětem. Nečekejte žád­nou pořád­nou dob­ro­druž­nou adven­tu­ru, dle fil­mo­vé před­lo­hy. Hra je vel­mi gra­fic­ky pro­pra­co­va­ná, nabí­zí širo­kou...Read more »
vlcsnap 2013 05 25 11h53m21s8 300x168 1

Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect)

Při kaž­dém spuš­tě­ní vel­ká zába­va, to se pros­tě hře nedá ode­přít a o tom vypo­ví­dá už samot­né intro. Hru si může­te zahrát sami nebo s přá­te­li, musím podokt­nout, že je to snad...Read more »
vlcsnap 2015 10 22 20h54m14s368 300x169 1

BETA Star Wars Battlefront

Uvidíme, co více může­me oče­ká­vat od hry Star Wars Battlefront. Nejedná se o prv­ní titul, kte­rý si hrá­či moh­li zahrát. Již před dese­ti lety jsme moh­li oku­sit hra­ní s naši­mi hvězd­ný­mi...Read more »
Stránka načtena za 2,33178 s | počet dotazů: 202 | paměť: 28481 KB. | 28.11.2020 - 02:21:51