Kritiky.cz > Recenze her > Stránka 9
n200908071232 Post mortem

Post Mortem - zpátky do minulosti

Francouzsko-kanadská spo­leč­nost Microids nejed­nou pro­ká­za­la, že umí. Z rodi­ny kva­lit­ních adven­tur, kte­ré při­ved­la na svět, bych chtěl jme­no­vat - Road to India, Syberia (1,2), Post Mortem a Still Life(1,2). V této recen­zi...Read more »
n200907311145 04

Mrtvé město - Mors omnia aequat

Jedná se o krát­kou fre­e­ware adven­tu­ru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stej­ně zapů­so­bí i na vás... Read more »
n200908010619 Still Life

Still Life

Road to India, Syberia, Post Mortem, Syberia 2. Co mají spo­leč­né­ho kro­mě žán­ru? Všechny pochá­ze­jí z díl­ny Microids a že to nejsou ama­té­ři, dodá­vat není tře­ba. Máte-li tedy dost času a něco...Read more »
n200907271203 Rh 3

Robin Hood: Legenda Sherwoodu

Středověk nemu­se­lo být špat­né mís­to k živo­tu. Hodně ovšem zále­že­lo na tom, ke kte­ré vrst­vě pat­ří­te. Obyčejní pod­da­ní měli čas­to život pod psa. Když neby­la vál­ka, byl mor, když ne...Read more »
n200907301143 SWAT 3

Kapitoly z herní historie - SWAT

Dnes, v době, kdy vět­ši­na hrá­čů má už dáv­no za sebou SWAT 4 i s data­dis­kem, si při­po­me­ne­me, jak to všech­no zača­lo.    Read more »
n200907261935 ST

Star Trek: Elite Force 2

Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbož­ňo­vá­ní jed­not­li­vých hrdi­nů, pře­mě­ňo­vá­ní bytu na jed­nu z palub vesmír­né lodi, nadá­vá­ní náhod­ným ošk­li­vým kolemjdou­cím do Ferengů, ba ani nacvi­čo­vá­ní před zrca­dlem zve­dá­ní jed­no­ho...Read more »
n200905150944 1

Tomb Raider: Legend

Jeden z dílů popu­lár­ní her­ní série s hrdin­kou, kte­rá je víc obchod­ní znač­kou, než posta­vou ze hry. Vydáte se s ní za dal­ším dob­ro­druž­stvím?Read more »
n200905131037 BHD

Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre

Datadisk k váleč­né 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od spo­leč­nos­ti Novalogic, kte­rý nabíd­ne dvě nové sin­glepla­ye­ro­vé kam­pa­ně.Read more »
n200904111234 1

Delta Force: Black Hawk Down

Hra je inspi­ro­vá­na udá­lost­mi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do tro­ji­ce děl, kte­rá o nich pojed­ná­vá. Dalším čle­nem týmu je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta a kni­ha od Marka Bowdena.Read more »