Kritiky.cz > Recenze her
Dyna

Dynablaster

Dynablaster (pří­pad­ně Dyna Blaster) je jmé­no evrop­ské ver­ze kla­sic­ké­ho Bombermana. Příběh je jed­no­du­chý: při poku­su v labo­ra­to­ři jaké­ho­si věd­ce je dra­kem une­se­na na hrad za řekou jeho dce­ra. A vy jako správ­ný...Read more »
supaplex1

Supaplex – staňte se virem v počítači

Hry pro DOS pro­stře­dí měly kro­mě výbor­né hra­tel­nos­ti a pří­jem­né barev­nos­ti ješ­tě jed­nu obrov­skou výho­du. Velmi čas­to šlo o fan­tas­tic­ký nápad, kte­rý byl sice zařa­di­tel­ný do někte­ré z kla­sic­kých kate­go­rií her­ní­ho prů­mys­lu,...Read more »
Fallout 4025

Fallout 4

Tak zas vyšla úspěš­ná hra. Není to pokra­čo­vá­ní GTA, ale je to posta­po­ka­lyp­tic­ký svět ve svě­tě Fallout. První Fallout vyšel v roce 1997. Poslední díl vyšel ten­to lis­to­pad.Read more »

Ishar II – Poslové zkázy

Existují hry nebo her­ní série, kte­ré hrá­če tak nějak pro­vá­ze­jí celý život. Nejen v dět­ství, ale i poz­dě­ji se občas při­po­me­nou a ať chce­te nebo ne, při­pou­ta­jí si vás zase na dlou­hou...Read more »

Diablo 3 aneb Potřetí do světa Sanctuary a potřetí zcela jinak

RPG série Diabla pro­vá­zí hrá­če od dob téměř old­scho­o­lo­vých až po dneš­ní vybrou­še­nou gra­fi­ku a od dob jed­no­ce­deč­ko­vých po sta­ho­vá­ní giga­baj­tů insta­lač­ních sou­bo­rů pří­mo ze strá­nek výrob­ce. Ten zůstá­vá v tom­to pří­pa­dě stá­le...Read more »
mistnost4

Fish fillets aneb Kreslení rybí agenti

Víte, mám rád inte­li­gent­ní a vtip­né hry. Mám rád v pod­sta­tě všech­ny dru­hy her, kte­ré mají hla­vu a patu, aspoň tro­chu logic­ký sys­tém a před­sta­vu­jí výzvu. Nebaví mě ako­rát auta (až na prv­ní...Read more »
vlcsnap 2015 09 17 13h36m48s806

NHL 16 - recenze - 95 %

Tak už něko­lik dní hra­ji. Pro nor­mál­ní uži­va­te­le je dneš­ní pre­mi­é­ra NHL 16 osla­vou. Pro ty s před­pla­cen­kou (EA Access) už něko­lik dní (pro maxi­mál­ní dobu hra­ní 10 hodin) je...Read more »

Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází

18.09.2015 vychá­zí nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapo­me­nout i pro Pckáře, kte­rým jejich hra vyšla napo­sle­dy už před šes­ti lety.Read more »
vlcsnap 2015 08 14 14h48m58s891

World of Warships

Tak se nám vrá­ti­li tvůr­ci z Wargaming.net do tře­tí zdar­ma akce. Po World of Tanks, po World of Waplanes, je už zdar­ma dostup­ná pro všech­ny už tře­tí vari­a­ce bitev. Tentokrát lodí.Read more »
vlcsnap 2015 08 01 10h01m41s163

NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze

Tak se mi poda­ři­lo stáh­nout betu NHL 06. Pro moji Xbox One kon­zo­li. Mám na to týden, abych všech­no, co je povo­le­no, vyzkou­šel. Jediné, co mi beta povo­lí je...Read more »

Lego Jurassic World - 80 %

Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl posled­ní film na plát­ně. Několikrát jsem si zopa­ko­val před­cho­zí díly na tele­vi­zi. A hra­ju taky hru. Jedná se o hru, kte­rá těží ze slá­vy...Read more »

Batman: Arkham Knight (PC)

Tak nám zas vyšel Batman. Nejen pro PC, ale i pro nové kon­zo­le. Nebudu recen­zo­vat nové­ho Batman pro nové kon­zo­le. Hezky si napíšu kri­ti­ku Batmana pro PC.Read more »
DLCScandinavia 02

DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2

Tak pro malých DLC balíč­cích při­šel dru­hý vel­ký balík, kte­rý do simu­la­ce vel­kých kami­ó­nů při­ná­ší sever­ské země. První vel­ký balí­ček bylo při­dá­ní čás­ti mapy Východní Evropy, kam při­ne­sl nová...Read more »

GTA V (PC) – recenze

Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hra­ju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůr­ci hry chtě­li pro počí­ta­če hru pořád­ně opti­ma­li­zo­vat a otes­to­vat. Přeobjednal jsem si hru na Steamu už...Read more »
vlcsnap 2015 03 18 14h54m39s199

Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze

Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balí­ček, co jsem si kou­pil. Ihned se mi líbil. Malý ost­růvek kolem hor ve vyso­kých horách. Čekaly mně nové dal­ší úko­ly...Read more »
n200911191153 0

Playboy: The Mansion

Kdo by nesly­šel o časo­pi­su Playboy? Krásné dív­ky, pení­ze, večír­ky a zába­va jako pra­cov­ní náplň. Pokud máte tuhle před­sta­vu, mož­ná se až tak nemý­lí­te. Faktem ovšem je, že i tohle muse­lo jed­nou...Read more »
n200908071232 Post mortem

Post Mortem - zpátky do minulosti

Francouzsko-kanadská spo­leč­nost Microids nejed­nou pro­ká­za­la, že umí. Z rodi­ny kva­lit­ních adven­tur, kte­ré při­ved­la na svět, bych chtěl jme­no­vat - Road to India, Syberia (1,2), Post Mortem a Still Life(1,2). V této recen­zi...Read more »
n200907311145 04

Mrtvé město - Mors omnia aequat

Jedná se o krát­kou fre­e­ware adven­tu­ru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stej­ně zapů­so­bí i na vás... Read more »
n200908010619 Still Life

Still Life

Road to India, Syberia, Post Mortem, Syberia 2. Co mají spo­leč­né­ho kro­mě žán­ru? Všechny pochá­ze­jí z díl­ny Microids a že to nejsou ama­té­ři, dodá­vat není tře­ba. Máte-li tedy dost času a něco...Read more »
n200907271203 Rh 3

Robin Hood: Legenda Sherwoodu

Středověk nemu­se­lo být špat­né mís­to k živo­tu. Hodně ovšem zále­že­lo na tom, ke kte­ré vrst­vě pat­ří­te. Obyčejní pod­da­ní měli čas­to život pod psa. Když neby­la vál­ka, byl mor, když ne...Read more »
n200907301143 SWAT 3

Kapitoly z herní historie - SWAT

Dnes, v době, kdy vět­ši­na hrá­čů má už dáv­no za sebou SWAT 4 i s data­dis­kem, si při­po­me­ne­me, jak to všech­no zača­lo.    Read more »
n200907261935 ST

Star Trek: Elite Force 2

Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbož­ňo­vá­ní jed­not­li­vých hrdi­nů, pře­mě­ňo­vá­ní bytu na jed­nu z palub vesmír­né lodi, nadá­vá­ní náhod­ným ošk­li­vým kolemjdou­cím do Ferengů, ba ani nacvi­čo­vá­ní před zrca­dlem zve­dá­ní jed­no­ho...Read more »
n200905150944 1

Tomb Raider: Legend

Jeden z dílů popu­lár­ní her­ní série s hrdin­kou, kte­rá je víc obchod­ní znač­kou, než posta­vou ze hry. Vydáte se s ní za dal­ším dob­ro­druž­stvím?Read more »
n200905131037 BHD

Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre

Datadisk k váleč­né 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od spo­leč­nos­ti Novalogic, kte­rý nabíd­ne dvě nové sin­glepla­ye­ro­vé kam­pa­ně.Read more »
n200904111234 1

Delta Force: Black Hawk Down

Hra je inspi­ro­vá­na udá­lost­mi z roku 1993 v Somálsku, a tak se řadí do tro­ji­ce děl, kte­rá o nich pojed­ná­vá. Dalším čle­nem týmu je stej­no­jmen­ný film od Ridleyho Scotta a kni­ha od Marka Bowdena.Read more »
Stránka načtena za 3,55329 s | počet dotazů: 172 | paměť: 32724 KB. | 14.04.2021 - 10:12:18
X