Nal

Bus Simulator 18 (Bezkonkurenční simulátor MHD)

Máme simu­lá­tor evrop­ských tirá­ků, máme simu­lá­tor ame­ric­kých a na co se zapo­mí­ná? Na dál­ko­vou, pří­pad­ně měst­skou, dopra­vu. Autoři dvou TIR simu­lá­to­rů plá­nu­jí vydat simu­lá­tor dál­ko­vé auto­bu­so­vé dopra­vy. A co měst­ská? Tu...Číst dál »
FarCry1

FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!

Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvě­lou stří­leč­ku neza­hrát kom­plet­ně ve 3D, když k tomu sta­čí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chce­te na vašem počí­ta­či zahrát FarCry ve...Číst dál »
news fb twitter motogp18

MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%

Po roce jsme se opět dočka­li dal­ší­ho dílu moto­ris­tic­kých závo­dů od ital­ské­ho stu­dia Milestone. Tradiční název nesou­cí hlav­ní název série sil­nič­ních moto­cy­klů asi hned kaž­dé­mu napo­ví, o co jde. Italové...Číst dál »
Herois

Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!

Skupina Square Enix není až tak zná­má, a přes­to vydá­vá titul, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za povšim­nu­tí. Tímto titu­lem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od kon­ku­ren­ce, je...Číst dál »
https www destructoid com ul 435177 header jpg

NBA Playgrounds

Hra NBA Playgrounds je jed­na  z úspěš­ných her se spor­tov­ní téma­ti­kou s kon­krét­ním zamě­ře­nín na Batskebal v tak tro­chu netra­dič­ním podá­ní 2v2 hrá­čů. Základním kon­cep­tem hry jsou sou­bo­je potaž­mo zápa­sy 2 hrá­čů...Číst dál »
Vampyr banner

Vampyr - Recenze - 75%

Her z pro­stře­dí upí­rů nám tolik nevy­chá­zí. Je tu spous­ta zom­bí­ků, spous­ta válek (a to klid­ně dohro­ma­dy s těmi zom­bí­ky), spous­ta karet atd atd. Ale na pořád­nou vysá­vač­skou hru jsme čeka­li oprav­du...Číst dál »
Tennis World Tour Recenze

Tennis World Tour - Recenze - 30%

Jestli to v téhle hře chce­te někam dotáh­nout v rám­ci kari­é­ry, tak si při­prav­te kami­on léků na žalu­deč­ní vře­dy!!! Tennis World Tour se měl koneč­ně po letech stát hod­not­ným nástup­cem těch něko­li­ka...Číst dál »
word image 1

Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče

Nový ambi­ci­óz­ní pro­jekt vývo­já­řů z Madmind Studio má hrá­čům při­nést oprav­do­vé peklo, nechut­né oka­mži­ky, utr­pe­ní a nářek zbí­da­če­ných lid­ských bytos­tí, sna­ží­cích se skon­čit svo­je muka v oprav­du tem­ných míst­nos­tech s muče­ný­mi bytost­mi, krví...Číst dál »
2018 06 06 2

Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních

Dá se říci, že se opo­tí­te jako ve sku­teč­né kuchy­ni. Soustředění jede napl­no a zákaz­ní­ci vás pre­su­jí do kulič­ky. Všechno musí být rych­le, včas a přes­ně. Simulátor vaře­ní snad ani nemů­že...Číst dál »
Space Hulk Deathwing Enhanced Edition Free Download

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%

Hra Space Hulk: Deathwing není vlast­ně žád­nou novin­kou. Hra ze svě­ta Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a skli­di­la obrov­skou vlnu nevo­le. Prázdný obsah, špat­ná hra­tel­nost, ješ­tě...Číst dál »
Sniper2

Sniper Elite 4 - recenze

Máte rádi váleč­né hry a nej­lé­pe z obdo­bí 2. svě­to­vé vál­ky? Pak zbystře­te. V dneš­ní recen­zi si posví­tí­me na hru Sniper Elite 4. Už pod­le čís­lov­ky je zřej­mé, že se jed­ná o čtvr­té vydá­ní...Číst dál »
word image 2

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem...Číst dál »
kingdom come deliverance preview 01 header 1081398

Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%

Máme před sebou nej­lep­ší hru roku!!! I když je tepr­ve únor 2018, tenhle počin se bude hod­ně těž­ko pře­ko­ná­vat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datu­je až do roku 2011, kdy...Číst dál »
American

American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 %

Udržovat dvě skvě­lé hry je těž­ké. Velmi úspěš­ná hra Euro Truck Simulátor 2 má své­ho ame­ric­ké­ho brat­říč­ka American Truck Simulator. Evropská ver­ze hry už má na své mapě sko­ro...Číst dál »
Wolf

Wolfenstein The New Order

Zrecenzovat hru, kte­rá je star­ší, je tro­chu snaz­ší než u novi­nek, ale má to svá úska­lí. V době vydá­ní hry byla vel­ká kon­ku­ren­ce a rok 2015 byl plný vel­kých a úspěš­ných her. Jednou...Číst dál »
vlcsnap 2017 06 18 18h52m46s226

Watch Dogs 2 - 70 %

Pro Xbox live prá­vě vyšel prv­ní díl série Watch Dogs zdar­ma, tedy pou­ze pro čle­ny, kte­ří si pla­tí účet Gold. Recenzuji ale pokra­čo­vá­ní, dru­hý díl, kte­rý má pokro­čit v hac­ker­ské...Číst dál »
ekopolis 9

Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

Ekopolis je spo­le­čen­ská des­ko­vá hra, kon­ci­po­va­ná pře­váž­ně pro základ­ní ško­ly. To však nezna­me­ná, že by si ji člo­věk nemohl poří­dit i domů. Ovšem je to tro­chu slo­ži­těj­ší hra, než je...Číst dál »
main.large

Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %

Když jsem byla malá, tak exis­to­va­ly úpl­ně kla­sic­ké a jed­no­du­ché spo­le­čen­ské hry. Dnes je to vel­ká moder­na, o kte­ré neby­lo v minu­lých dobách ani potu­chy. Jedna z vel­mi moder­ních novi­nek je i Dům snů....Číst dál »
Monkey

The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle

Je rema­ke kla­sic­ké humor­né adven­tu­ry od Lucas Arts prů­švi­hem, nebo nád­her­ným vstu­pem Guybrushe Treepwooda i na nové sys­témy? „Jmenuji se Guybrush Treepwood a chci být pirá­tem…“ Guybrush Treepwood S tou­to větou vpad­ne...Číst dál »
MOutain

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo...Číst dál »
Forza

Forza Horizon 3: Recenze

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy...Číst dál »
vlcsnap 2016 11 20 19h29m38s366

Transport Fever - 95 %

Chcete se sta­rat o stát, o dopra­vu mezi měs­ty? Přepravovat oby­va­te­le, jíd­lo, ocel,  plas­ty...? Hra Transport Fever je přes­ně ta pra­vá. Před něko­li­ka lety vyšla hra Train Fever. Hra, kte­ré vytvo­ři­lo...Číst dál »
vlcsnap 2016 11 20 13h53m43s913

Farming Simulator 17 - 90 %

Tak vyšel zno­vu Farming simu­lá­tor. Přináší opět po dvou letech far­ma­ře­ní v pří­ro­dě. Jezdění trak­to­rů, kom­baj­nů a mno­ho dal­ších aut, kte­ré potře­bu­je­te pro správ­nou sprá­vu svých malých polí­ček. Během roka postup­ně vylep­šu­je­te...Číst dál »
Ghost

Ghostbusters (2016)

S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision pou­hých...Číst dál »
Recore

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím,...Číst dál »
vlcsnap 2016 10 25 18h58m55s399

První dojem z Civilization VI

Už při prv­ních spuš­tě­ných minu­tách hry je vidět rapid­ní roz­díl mezi před­cho­zím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočka­la oprav­du nové­ho kabá­tu včet­ně pořád­né gra­fi­ky. Při tom­to žrou­tu času se může­me...Číst dál »