Kategorie: Recenze her (PC… Xbox… PS4…)

https://www.destructoid.com/ul/435177-header.jpg');0

NBA Playgrounds

Hra NBA Playgrounds je jed­na  z úspěš­ných her se spor­tov­ní téma­ti­kou s kon­krét­ním zamě­ře­nín na Batskebal v tak tro­chu netra­dič­ním podá­ní 2v2 hrá­čů. Základním kon­cep­tem hry jsou sou­bo­je potaž­mo zápa­sy 2 hrá­čů pro­ti sobě nebo také jeden hráč pro­ti AI Protihráčům v netra­dič­ním takřka komic­kém vzhle­du postav. Na výběr máte vel­ké­ho množ­ství hrá­čů, kte­ří jsou reál­ný­mi hrá­či bas­ket­ba­lu v pro­fe­si­o­nál­ních týmech. Při prv­ním spuš­tě­ní hry vás uve­de do cel­ko­vém ho sys­té­mu balí­ček nápo­věd, kte­rý vás pro­ve­de veš­ke­rý­mi aspek­ty her­ní­ho menu...

Autor:
0

Vampyr - Recenze - 75%

Her z pro­stře­dí upí­rů nám tolik nevy­chá­zí. Je tu spous­ta zom­bí­ků, spous­ta válek (a to klid­ně dohro­ma­dy s těmi zom­bí­ky), spous­ta karet atd atd. Ale na pořád­nou vysá­vač­skou hru jsme čeka­li oprav­du něja­kých 14 let od Masquerade. Probíráte se v maso­vém hro­bě v době Viktoriánského Londýna. Všude zuří boj se Španělskou chřip­kou a vy zjiš­ťu­je­te, že jste mrt­ví. Teda asi, vlast­ně vůbec netu­ší­te co se děje. Pořádně neví­te jak jste se oct­li v maso­vém hro­bě ani kdo pořád­ně jste. Sotva se vydrá­pe­te...

Autor:
0

Tennis World Tour - Recenze - 30%

Jestli to v téhle hře chce­te někam dotáh­nout v rám­ci kari­é­ry, tak si při­prav­te kami­on léků na žalu­deč­ní vře­dy!!! Tennis World Tour se měl koneč­ně po letech stát hod­not­ným nástup­cem těch něko­li­ka málo teni­so­vých her, kte­ré mají spous­tu much. Žádného hrá­če nepře­kva­pí, že zde máte tu mož­nost ujmout se role tenis­ty čer­s­tvě se obje­vu­jí­cí­ho na 100. mís­tě žeb­říč­ku. Musíte plá­no­vat své pokro­ky a věno­vat se nejen účas­ti na tur­na­jích, ale také roz­vo­ji osob­ních schop­nos­tí a nut­nos­tí je i potřeb­ný odpo­či­nek. Dosáhnete na...

Autor:
0

Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče

Nový ambi­ci­óz­ní pro­jekt vývo­já­řů z Madmind Studio má hrá­čům při­nést oprav­do­vé peklo, nechut­né oka­mži­ky, utr­pe­ní a nářek zbí­da­če­ných lid­ských bytos­tí, sna­ží­cích se skon­čit svo­je muka v oprav­du tem­ných míst­nos­tech s muče­ný­mi bytost­mi, krví a zápa­chem pros­té­ho zou­fal­ství. First per­son sur­vi­val horor, se sna­ží šoko­vat veřej­nost svo­jí nechut­nos­tí a sku­teč­ně dob­ře pro­pra­co­va­ný­mi detai­ly a pro­stře­dím. První oka­mži­ky hry na vás vskut­ku zapů­so­bí vel­mi mra­zi­vým dojmem, poci­tem stra­chu a bez­na­dě­je, ovšem to je asi jedi­né plus, kte­ré hra při­ná­ší. Hráčské peklo exis­tu­je! Agony se samo...

Autor:
0

Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních

Dá se říci, že se opo­tí­te jako ve sku­teč­né kuchy­ni. Soustředění jede napl­no a zákaz­ní­ci vás pre­su­jí do kulič­ky. Všechno musí být rych­le, včas a přes­ně. Simulátor vaře­ní snad ani nemů­že být jiný. Preclíky, ham­bur­ge­ry, nuge­ty, vybra­né lahůd­ky z moře a svě­to­vých kuchy­ní, doko­na­lé recep­ty, vyrá­bět kli­ká­ním musí­te rych­le­ji než Zdenda Polreich. Výhodou je, že si může­te vzít do par­ty i spo­lu­hrá­če. Pozor na neče­ka­né! Ve hře vás čeká i něko­lik legrač­ních míst, kte­rá stre­su při­da­jí, ovšem pře­kva­pe­ní pro­čís­nou sou­stře­dě­né nasta­ve­ní...

Autor:
0

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%

  Hra Space Hulk: Deathwing není vlast­ně žád­nou novin­kou. Hra ze svě­ta Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a skli­di­la obrov­skou vlnu nevo­le. Prázdný obsah, špat­ná hra­tel­nost, ješ­tě hor­ší odla­dě­ní. Vývojáři tvr­dí, že si vza­li reak­ce fanouš­ků k srd­ci a roz­hod­li se nyní při­jít s vylep­še­nou ver­zí (tedy Enhanced Edition), kte­rá má stát za ty pení­ze. A je tomu sku­teč­ně tak? Hra je inspi­ro­vá­na des­ko­vou ver­zí Space Hulk a hráč má tak mož­nost, jaké to je, být čle­nem...

Autor:
0

Sniper Elite 4 - recenze

Máte rádi váleč­né hry a nej­lé­pe z obdo­bí 2. svě­to­vé vál­ky? Pak zbystře­te. V dneš­ní recen­zi si posví­tí­me na hru Sniper Elite 4. Už pod­le čís­lov­ky je zřej­mé, že se jed­ná o čtvr­té vydá­ní této oblí­be­né sni­per­ské hry. Oproti minu­lým dílům je nut­né si zvyk­nout na jiné pro­stře­dí. Z Afriky se pře­su­ne­te do slun­né Itálie, kte­rá do hry při­ná­ší spous­ty zají­ma­vých pohle­dů a zákou­tí. Co však zůsta­lo nezmě­ně­no, tak je hlav­ní posta­va. I nadá­le bude­te vyko­ná­vat funk­ci sni­pe­ra ame­ric­kých taj­ných slu­žeb pod jmé­nem...

Autor:
0

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti sek­tě. Otevření svět v ame­ric­ké Montaně, kde číhá nebez­pe­čí „pro­ra­bá­ků“ na kaž­dém kro­ku. To jsou totiž vstou­pen­ci samozva­né­ho vůd­ce Josepha Seeda, kte­rý věří, že ho bůh zvo­lil, aby při­pra­vil své lidi na konec svě­ta. Že to zní tro­chu otře­pa­ně a nevý­raz­ně? Nenechte se zmást, Far Cry 5...

Autor:
0

Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%

Máme před sebou nej­lep­ší hru roku!!! I když je tepr­ve únor 2018, tenhle počin se bude hod­ně těž­ko pře­ko­ná­vat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datu­je až do roku 2011, kdy vznik­lo díky dvě­ma mužům nové ryze čes­ké Warhorse Studio. Těmi muži byli Daniel Vávra a Martin Klíma, kte­ří sto­jí za něko­li­ka kul­tov­ní­mi her­ní­mi poči­ny. A stu­dio zalo­ži­li v pod­sta­tě jen za jedi­ným úče­lem. Vytvořit novou, čes­kou, RPG hru ze stře­do­vě­ku, kde nebu­de ani magie, ani dra­ci. Zato spous­ta oprav­do­vých...

Autor:
American0

American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 %

Udržovat dvě skvě­lé hry je těž­ké. Velmi úspěš­ná hra Euro Truck Simulátor 2 má své­ho ame­ric­ké­ho brat­říč­ka American Truck Simulator. Evropská ver­ze hry už má na své mapě sko­ro celou Evropu, s mno­ha pří­dav­ný­mi balíč­ky je oprav­du roz­sáh­lá a člo­věk se za vir­tu­ál­ním volan­tem zaba­ví na tisí­ce hodin. Americká ver­ze hry sdí­lí všech­ny kla­dy té evrop­ské, ale bere to oprav­du od začát­ku. Svět USA se postup­ně roz­ši­řo­val. V prv­ní ver­zi hry byly na mapách pou­ze dva stá­ty (Kalifornie,...

Autor:
Wolf0

Wolfenstein The New Order

Zrecenzovat hru, kte­rá je star­ší, je tro­chu snaz­ší než u novi­nek, ale má to svá úska­lí. V době vydá­ní hry byla vel­ká kon­ku­ren­ce a rok 2015 byl plný vel­kých a úspěš­ných her. Jednou hrou, kte­rá pat­ří mezi kle­no­ty roku 2015, je Wolfenstein: The New Order. Znovuobjevení sta­rých a veli­ce kul­tov­ních her. Wolfesteina ze sta­rých 80. let kaž­dý zná, Husákovy děti jej prav­dě­po­dob­ně hrá­ly a zni­či­ly tím mno­ho klá­ves­nic. Pokračování Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein: Enemy Territory a dal­ší hře moc slá­vy neu­dě­la­la. Až...

Autor:
vlcsnap-2017-06-18-18h52m46s2260

Watch Dogs 2 - 70 %

Pro Xbox live prá­vě vyšel prv­ní díl série Watch Dogs zdar­ma, tedy pou­ze pro čle­ny, kte­ří si pla­tí účet Gold. Recenzuji ale pokra­čo­vá­ní, dru­hý díl, kte­rý má pokro­čit v hac­ker­ské simu­la­ci ve měs­tě San Francisco. V prv­ním díle to byl běloch, za kte­ré­ho jste moh­li hrát. Druhý díl je mul­ti­kul­tur­ní, a tak hra­je­te za člo­vě­ka čer­né rasy. Mladý čer­noch Marcus Holloway je naver­bován do mla­dé­ho hac­ker­ské­ho týmu DedSec, kde kaž­dý člo­věk má svo­ji úchyl­ku a je svým způ­so­bem hod­ně...

Autor:
ekopolis_90

Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %

Ekopolis je spo­le­čen­ská des­ko­vá hra, kon­ci­po­va­ná pře­váž­ně pro základ­ní ško­ly. To však nezna­me­ná, že by si ji člo­věk nemohl poří­dit i domů. Ovšem je to tro­chu slo­ži­těj­ší hra, než je obvyk­lé. Ekopolis se hra­je ve dvou ver­zích – základ­ní a plná. Nejlépe je začít s tou základ­ní. Musí se zalo­žit her­ní sku­pi­na, kaž­dá nejmé­ně po čtyřech, ale klid­ně i tře­mi nebo pěti hrá­či. A nyní pozor. Je nut­né, aby kaž­dá sku­pi­na měla svou vlast­ní kra­bi­ci s hrou. Krabice obsa­hu­je tedy hra­cí plán...

Autor:
main0

Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %

Když jsem byla malá, tak exis­to­va­ly úpl­ně kla­sic­ké a jed­no­du­ché spo­le­čen­ské hry. Dnes je to vel­ká moder­na, o kte­ré neby­lo v minu­lých dobách ani potu­chy. Jedna z vel­mi moder­ních novi­nek je i Dům snů. Původci nebo lépe řeče­no ti, co to vymys­le­li, jsou z Polska. Musím při­znat, že vel­mi dob­rý nápad. Jestliže to vez­mu od začát­ku, tak kra­bi­ce je poměr­ně masiv­ní, žád­ný dro­be­ček. Design je úchvat­ný. Fakt se mi moc líbí. Samotná hra je rych­lá a má spád. Když jsem ale čet­la...

Autor:
wold0

Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití

Střílečka z pro­pad­liš­tě dějin nebo stá­le jeden z prubíř­ských kame­nů ovlá­dá­ní her­ní­ho umu? Dnešní gene­ra­ce mla­dých pařa­nů sebou při vyslo­ve­ní jmé­na Wolfenstein mož­ná tro­chu cuk­ne, ale to bude asi tak všech­no. Představí si prav­dě­po­dob­ně spí­še nověj­ší mode­ly typu Return to Castle Wolfenstein nebo zatím nej­no­věj­ší New Order. Wolfenstein s podti­tu­lem 3D, pří­pad­ně prequel Spear of Destiny pat­ří do sta­ré her­ní gene­ra­ce, což ale ani zda­le­ka nezna­me­ná, že by nemě­la dneš­ní­mu hrá­či co říci. Ono je totiž hrát a hrát a prá­vě...

Autor:
Monkey0

The Secret of Monkey Island Special Edition aneb Obávaným pirátem snadno a rychle

Je rema­ke kla­sic­ké humor­né adven­tu­ry od Lucas Arts prů­švi­hem, nebo nád­her­ným vstu­pem Guybrushe Treepwooda i na nové sys­témy? „Jmenuji se Guybrush Treepwood a chci být pirá­tem…“ Guybrush Treepwood S tou­to větou vpad­ne svět­lo­val­sý mla­dík v bílé koši­li do hos­tin­ce plné­ho troj­ro­hých klo­bou­ků, kde je mož­ná méně zubů než rukou, ačko­li je lokál sko­ro plný. Vzal se nezná­mo odkud, něja­kým stej­ně nezná­mým způ­so­bem se oci­tl na Méélee Islandu a tou­ží po kari­é­ře pro­fe­si­o­nál­ní­ho pirá­ta. Ale nebu­de to tak jed­no­du­ché. Tak tro­chu jiný...

Autor:
MOutain0

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo a dou­fám, že se Microsoft aspoň něčím malým omlu­ví. Nezpřístupnění DLC bylo zřej­mě způ­so­be­no pře­tí­že­ním na strán­kách Microsoft nebo v xbox sto­re, těž­ko říct, pro­to­že nikde k tomu­to pro­blé­mu neby­ly žád­né infor­ma­ce, a tak za nece­lých 600kč si nefunkč­nos­tí DLC s názvem Blizzard Mountain moc rekla­mu neu­dě­la­li. Blizzard Mountain je roz­ší­ře­ní...

Autor:
0

Forza Horizon 3: Recenze

Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl Forzy Horizon. Pokrok vývo­já­řů je vidět v kaž­dé vte­ři­ně spuš­tě­né hry. V prv­ních minu­tách hry nemá­te zpří­stup­ně­né všech­ny polož­ky v menu, nezou­fej­te, byl to účel, ty se Vám ode­mknou až po dohrá­ní prv­ní­ho úseku hry. Systém hry byl zacho­ván dle před­cho­zí­ho dílu, ako­rát to bylo lépe gra­fic­ky zpra­co­vá­no a byly při­dá­ny...

Autor:
vlcsnap-2016-11-20-19h29m38s3660

Transport Fever - 95 %

Chcete se sta­rat o stát, o dopra­vu mezi měs­ty? Přepravovat oby­va­te­le, jíd­lo, ocel,  plas­ty...? Hra Transport Fever je přes­ně ta pra­vá. Před něko­li­ka lety vyšla hra Train Fever. Hra, kte­ré vytvo­ři­lo malé stu­dio s vel­mi ome­ze­ným roz­poč­tem. Před něko­li­ka týd­ny vyšla nová hra. Transport Fever, kte­rý při­dá­vá dal­ší dru­hy dopra­vy k před­cho­zí hře. Tentokrát může­te zbo­ží a lidi pře­pra­vo­vat nejen ve vla­cích a auto­busech (kočá­rech), ale i v lodích a leta­dly, kte­ré umož­ňu­jí vzdá­le­něj­ší a lep­ší pře­pra­vu. Je to hra pou­ze pro jed­no­ho, a tak vytvá­ře­ní...

Autor:
vlcsnap-2016-11-20-13h53m43s9130

Farming Simulator 17 - 90 %

Tak vyšel zno­vu Farming simu­lá­tor. Přináší opět po dvou letech far­ma­ře­ní v pří­ro­dě. Jezdění trak­to­rů, kom­baj­nů a mno­ho dal­ších aut, kte­ré potře­bu­je­te pro správ­nou sprá­vu svých malých polí­ček. Během roka postup­ně vylep­šu­je­te své políč­ko. Každé jaro zao­rá­vá­te sta­ré rost­li­ny a zno­vu vysa­zu­je­te plo­di­ny, jako je tře­ba slu­neč­ni­ce, sója, řed­kev. Prostě se sta­rá­te o své pole bez che­mie. Nesmíme zapo­me­nout i na fau­nu, kdy se sta­rá­te nově o Vepře. Farming Simulátor pat­ří mezi kle­no­ty agro­kul­tur­ních her. Pokud vás baví simu­la­ce far­ma­ře­ní, tak se...

Autor:
ghost0

Ghostbusters (2016)

  S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision pou­hých 8 měsí­ců. Nemá smy­sl se o této hře moc roze­pi­so­vat, pro­to­že vlast­ně ani není co. Graficky je hra udě­la­ná z hor­ní­ho pohle­du, ono to ani jinak nešlo, abys­te vidě­li celé her­ní pole včet­ně duchů, kte­ré bude­te násled­ně sbí­rat. Na her­ní gra­fi­ce si, ale oprav­du neda­li zále­žet a i stej­no­jmen­ný...

Autor:
recore0

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím, že 30 minut bylo zatra­ce­ně málo a pře­svěd­či­lo mě o to kou­pi této hry. Jedná se o vel­mi pěk­ně zpra­co­va­nou hru. O co vlast­ně ve hře jde? Probudíte se na poušt­ní pla­ne­tě jmé­nem Far Eden, o kte­rou se měli během kry­ospán­ku naší hrdin­ky a dal­ší­ho pře­ži­vší­ho lid­stva sta­rat Coreboti. Nebyl by...

Autor:
vlcsnap-2016-10-25-18h58m55s3990

První dojem z Civilization VI

Už při prv­ních spuš­tě­ných minu­tách hry je vidět rapid­ní roz­díl mezi před­cho­zím a novým dílem Civilization. Civilization VI se dočka­la oprav­du nové­ho kabá­tu včet­ně pořád­né gra­fi­ky. Při tom­to žrou­tu času se může­me těšit na pořád­nou por­ci stra­te­gic­ké zába­vy. Systém hry byl zhru­ba z polo­vi­ny obmě­něn, ale ve směs zásad­ní kro­ky zůsta­ly stej­né. Chvíli Vám bude trvat si zvyk­nout na změ­nu ovlá­dá­ní, iko­nek a dal­ších potřeb­ných tabu­lek pro vývoj Vaší Země, ale pak už hurá do hra­ní. Ve hře je nesčet­ně...

Autor:
Mafia III – průchod hrou 16-200

Mafia 3 - 50 %

Co když se zeptá­me vše­mož­ných fanouš­ků, kte­rá čes­ká hra je nej­slav­něj­ší? Je to Mafia. První díl byl nej­zá­bav­něj­ší a nej­lep­ší. Druhý díl byl sko­ro taky tak dob­rý. Pracovali na něm taky Češi. A co nám po dlou­hých letech při­ná­ší díl tře­tí? No ani se rad­ši neptej­te. Jakmile to dosta­li do rukou Američani, tak to pros­tě šlo, kam by nemě­lo. Třetí díl, kte­rý měl pre­mi­é­ru ten­to pátek, nás pře­ne­sl do 60. let. Do malé­ho měs­ta New Bordeaux. Americký vete­rán z Vietnamu...

Autor:
vlcsnap-2016-09-21-11h48m29s5440

NHL 17 - 50 %

Jako kaž­dý rok je léto, jaké kaž­dé Vánoce jsou úpl­ně stej­né, tak se vra­cí se změ­na­mi nové NHL, ten­to­krát v roč­ní­ku 17. Už je pou­ze pro nej­no­věj­ší kon­zo­le. Pro PC je to už váž­ně 8 let bez upda­tů (až na fanouš­ky), star­ší kon­zo­le v loni dosta­li pou­ze údrž­bo­vý balí­ček (DLC za plnou cenu). Pouze nové kon­zo­le při­ná­ší novin­ky a postup­ně vylep­šo­vá­ní. A na co se hrá­či vlast­ně těší, že jejich NHL bude zase o kus lep­ší, zábav­něj­ší a aktu­ál­něj­ší. Tentokrát změn...

Autor:
vlcsnap-2016-09-18-20h15m17s5690

Sébastien Loeb Rally Evo

    Jak už nám název napo­ví­dá, bude se ve hře jed­nat hlav­ně o zážit­ky z kari­é­ry Sébastiena Loeba, kte­rý je svě­tozná­mý jez­dec Rally. Tak vzhů­ru do pro­ži­tí kari­é­ry Sébastiena od jeho prvot­ních začát­ků od roku 1998 až do roku 2013.   Kariéru si v začát­cích zahra­je­te se slab­ší­mi vozy a postup­ně za Vaše záslu­hy dostá­vá­te body a pení­ze, za kte­ré si poté může­te kou­pit jiné auto. Postupným úspě­chem se Vám také ode­my­ká dal­ší obsah, tak­že si potom může­te auto...

Autor: