Kritiky.cz > Recenze her
vlcsnap 2016 05 04 19h34m06s167 150x150 1

Quantum Break

Hru Quantum Break již něko­li­krát Microsoft pro­pa­go­val jako úžas­ně zpra­co­va­nou hru, opak je však prav­dou. Quantum Break si zahra­je­te z pohle­du tře­tí oso­by hlav­ní­ho hrdi­ny Jacka Joyce. Hra se vel­mi...Read more »
vlcsnap 2020 11 15 19h59m20s275

Spider-Man: Miles Morales

V nejnovějším dobrodružství v Marvel’s Spider-Man vesmíru se teenager Miles Morales přizpůsobuje svému novému domovu, zatímco jako nový Spider-Man následuje svého mentora Petera Parkera. Ale když hrozí, že nelítostný...Read more »
100 51761 231x300 1

KINECT ADVENTURES!

Celkový index úna­vy 2/3 (1- poho­da,  2- leh­ká bolest sva­lů dru­hý den, 3- vel­mi nároč­né) Hra Kinect Adventures!, je roz­dě­le­na do pěti dob­ro­druž­ství. Moje cel­ko­vé hod­no­ce­ní této hry je...Read more »
DSC05041 150x150 1

Fable III

Další pokra­čo­vá­ní zná­mé vyni­ka­jí­cí stra­te­gie ode­hrá­va­jí­cím se v Albionu. Pokud jste váš­ni­vý­mi hrá­či a pří­z­niv­ci této hry, urči­tě jste byli nedo­čka­ví na ten­to díl, kte­rý nám při­ne­sl zase nové dob­ro­druž­ství a hře...Read more »
DSC00709 150x150 1

F1 Race Stars

F1 Race Stars hod­no­tím jako zábav­nou arká­do­vou závod­ní hru, a to bez pochy­by pro všech­ny věko­vé kate­go­rie. Ve hře najde­te ofi­ci­ál­ní auta Formule 1, růz­né týmy a okru­hy, tak tro­chu jinak. Ve...Read more »
vlcsnap 2020 11 09 20h01m46s741

Marvel’s Spider-Man

Spider-Manovo dobrodružství od Marvelu a Insomniac Games. Těšit se můžeš na staré dobré akrobatické dovednosti, improvizaci a houpání se na pavučinách, ale i na nové prvky, které v žádné...Read more »
DSC02318 150x150 1

Lego Harry Potter léta 1-4

Tento titul je určen pře­de­vším pro děti a nad­šen­ce titu­lů lego. Hra je vel­mi detail­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Zapadání a roz­pa­dá­ní kos­ti­ček, je vel­mi rea­lis­tic­ké a vel­mi pěk­né opro­ti před­cho­zím titu­lům jako lego...Read more »
DSC02394 150x150 1

Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)

Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned úvo­dem si dovo­lím hru zkri­ti­zo­vat, hned při prv­ním úvo­du hra­ní, kdy hráč není sezná­men s nároč­nos­tí ovlá­dá­ní se hned vrh­ne­te do akce,...Read more »
DSC02448 150x150 1

Wall-E

Na úvod napí­ši, že hra nespl­ni­la mé oče­ká­vá­ní, ze začát­ku zkri­ti­zu­ji, že i když hra­je­te ve dvo­ji­ci Wall-E a Eva, tak hra nena­bí­zí mož­nost hra­ní dvou hrá­čů spo­leč­ně v pří­bě­hu, pou­ze v mini...Read more »
vlcsnap 2016 12 14 18h17m01s926 150x150 1

Forza Horizon 3

  Po dvou letech jsme se dočka­li dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní auto­mo­bi­lo­vé závod­ní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prv­ním spuš­tě­ní bylo vidět, že se jed­ná o vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ný díl...Read more »
DSC02802 150x150 1

RIO

Hra Rio mne veli­ce zkla­ma­la a úvo­dem napí­ši, že se jed­ná o titul urče­ný výhrad­ně dětem. Nečekejte žád­nou pořád­nou dob­ro­druž­nou adven­tu­ru, dle fil­mo­vé před­lo­hy. Hra je vel­mi gra­fic­ky pro­pra­co­va­ná, nabí­zí širo­kou...Read more »
vlcsnap 2013 05 25 11h53m21s8 300x168 1

Raving Rabbids: Alive & Kicking (Kinect)

Při kaž­dém spuš­tě­ní vel­ká zába­va, to se pros­tě hře nedá ode­přít a o tom vypo­ví­dá už samot­né intro. Hru si může­te zahrát sami nebo s přá­te­li, musím podokt­nout, že je to snad...Read more »
vlcsnap 2015 10 22 20h54m14s368 300x169 1

BETA Star Wars Battlefront

Uvidíme, co více může­me oče­ká­vat od hry Star Wars Battlefront. Nejedná se o prv­ní titul, kte­rý si hrá­či moh­li zahrát. Již před dese­ti lety jsme moh­li oku­sit hra­ní s naši­mi hvězd­ný­mi...Read more »
vlcsnap 2016 08 25 20h55m20s189 150x150 1

Halo 5: Guardians

Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak tře­mi lety. Příběh Halo 5: Guardians nava­zu­je na před­cho­zí Halo 4 a pokud neví­te, o co se jed­na­lo, může­te si...Read more »

Overwatch: Origins Edition

Hra Overwatch byla jakým­si zku­šeb­ním pro­jek­tem Blizzardu o vydá­ní mul­tipla­ye­ro­vé stří­leč­ky. Blizzard je gigant, kte­rý umí dělat kva­lit­ní hry, ale to že doká­že udě­lat i tak kva­lit­ní stří­leč­ku, jsme se pře­svěd­či­li...Read more »
DSC00737 150x150 1

Epic Mickey 2 Dvojitý zásah

Ve hře bude­te hrát nejen za myšá­ka Mickeyho, ale zahra­je­te si i popr­vé za krá­lí­ka Osvalda. Králík Osvald je prv­ní disneyov­skou ani­mo­va­nou hvězdou. Čeká vás mno­ho nové­ho dob­ro­druž­ství, plné tvo­ře­ní...Read more »
DSC02227 150x150 1

Top Spin 4

Na úvod napí­ši, že tuto hru hod­no­tím vel­mi klad­ně až supro­vě.  Graficky je hra vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná, pohy­by a detai­ly hrá­čů jsou oprav­du rea­lis­tic­ké, včet­ně oble­če­ní. Zaujme také mož­nost módu...Read more »

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím,...Read more »
vlcsnap 2013 05 25 15h01m48s172 300x168 1

Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready)

V této hře bude ovlá­dat nej­slav­něj­ší Avengery, kte­ré dopo­sud zná­te Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku a dal­ších 20  Marvelovských hrdi­nů, kte­ré máte v této hře v nabíd­ce, z nichž kaž­dý Avenger má...Read more »
DSC02222 150x150 1

The Sims 3

Začátkem si dovo­lím hned napsat, že hra pro kon­zo­ly xbox 360, mě vůbec neza­u­ja­la. Graficky hod­no­tím hru vel­mi zápor­ně k porov­ná­ní ceny hry, gra­fi­ka je vel­mi jed­no­du­chá a nena­bí­zí mno­ho detai­lů a obsah...Read more »

Paws and Claws – Fantastic Pets

Hru úvo­dem hod­no­tím vel­mi klad­ně, avšak ten­to titul je vel­mi podob­ný s titu­lem kinecti­mals, s jedi­ným roz­dí­lem, že hra nabí­zí o mno­ho více zába­vy a zví­řá­tek. Hra je vel­mi zábav­ná zapo­tí se nejen...Read more »
vlcsnap 2016 10 09 11h40m09s826 150x150 1

ReCore

Recore je akč­ní plo­ši­nov­ka, kte­rá byla vydá­na před nedáv­nem. První naml­sá­ní při­šlo s akcí od Microsoftu, že máme k dis­po­zi­ci prv­ních 30 minut hra­ní této hry zadar­mo. Už teď ale vím,...Read more »
DSC07203 150x150 1

SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)

Tato nově vyda­ná hra nabí­zí hra­ní pomo­cí pohy­bo­vé­ho sen­zo­ru kinect. Od hry neče­kej­te žád­né zázra­ky už jen pro­to, že je svým ovlá­dá­ním veli­ce těž­ká a ne pokaž­dé Váš pohyb kinect...Read more »
vlcsnap 2013 05 25 14h43m13s52 300x168 1

Hulk Hogans Main Event (Kinect)

Tuto hru bychom spí­še moh­li řadit do sek­ce arkád. Jedná se o wrest­lin­go­vou hru, kde si zahra­je­te s hlav­ním hrdi­nou Hulkem Hoganem, jak už napo­ví­dá samot­ný název, kte­ré­ho mimo to může­te...Read more »
vlcsnap 2017 01 08 15h42m34s755 150x150 1

Gears of War 4

  Kdo by neznal hru Gears of War, již z toho­to titu­lu vyšly před­cho­zí tři díly, a tak hra pro nás byla na xbox one jas­ná vol­ba. Gears of War 4...Read more »
vlcsnap 2013 05 03 09h17m55s237 300x168 1

Angry Birds Trilogy (With Kinect)

Kdo by neznal nej­lep­ší a nej­ú­spěš­něj­ší hru doby, Angry Birds. Angry Birds vyšlo popr­vé na chyt­ré mobil­ní tele­fo­ny s OS Android, poté na table­ty a v nepo­sled­ní řadě na pc a her­ní kon­zo­le. Ve hře...Read more »
vlcsnap 2016 08 27 17h59m59s391 150x150 1

Overwatch: Origins Edition

Hra Overwatch byla jakým­si zku­šeb­ním pro­jek­tem Blizzardu o vydá­ní mul­tipla­ye­ro­vé stří­leč­ky. Blizzard je gigant, kte­rý umí dělat kva­lit­ní hry, ale to že doká­že udě­lat i tak kva­lit­ní stří­leč­ku, jsme se pře­svěd­či­li...Read more »
DSC07110 150x150 1

Street Fighter x Tekken

Pro milov­ní­ky toho­to žán­ru v tom­to roce při­bil nový her­ní titul s názvem Street Fighter x Tekken. Dlouho oče­ká­va­ný titul nás veli­ce pře­kva­pil. Ve hře Street Fighter x Tekken najde­te zákla­dy...Read more »
vlcsnap 2016 08 25 20h23m48s101 150x150 1

Mad Max (XBOX ONE)

Mad Max nebo­li šíle­ný Max se vydá­vá pro­žít své dob­ro­druž­ství pod­le své fil­mo­vé před­lo­hy, kde si zahrál hvězd­ný herec Mel Gibson. Budete bráz­dit píseč­né duny a sna­žit se pře­žít v době,...Read more »

LEGO The Hobbit

  Hráčům se zla­tým člen­stvím byla nasto­le­na sle­va na někte­ré lego titu­ly, a nás nej­ví­ce nalá­ka­la sle­va na LEGO The Hobbit, za tu skvě­lou cenu nece­lých 200 korun v pomě­ru k zába­vě...Read more »

Ghostbusters (2016)

  S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro Activision...Read more »
vlcsnap 2013 07 25 12h52m42s193 300x168 1

The Smurfs 2 (Šmoulové)

Kdo z nás by neznal fil­mo­vé dob­ro­druž­ství Šmoulů. Hra kopí­ru­je svět Šmoulů se vším všu­dy, kdy jako hráč bude­te muset zachrá­nit Šmoulinku, kte­rou une­sl zlý čaro­děj Gargamel, kvů­li recep­tu na...Read more »
vlcsnap 2020 09 30 22h30m54s390

MAFIA Definitive Edition

Je tomu už více než 18 let, když vyšla prv­ní Mafia. Opravdu pama­tu­ji na něko­lik CD, co jsem insta­lo­val, abych si mohl na svém PC zahrát hru, kte­rá se sta­la...Read more »
DSC06907 150x150 1

L.A. Noire

Hra L.A. Noire je akč­ní detek­tiv­ní agen­tu­ra, dovo­lím si kon­sta­to­vat tyto tři kate­go­rie, do kte­rých by hra měla spa­dat, jeli­kož ve hře najde­te oprav­du všech­no, od detek­tiv­ní prá­ce přes...Read more »
vlcsnap 2013 05 05 14h54m29s206 300x168 1

Assassin’s Creed III

Třetí díl úspěš­né série hry Assassin’s Creed III je po dvou letech na svě­tě a roz­hod­ně sto­jí zato. S novo­do­bým Assassinem se vydá­te opět do doby kří­žo­vých výprav, kde bude­te bojo­vat na život...Read more »
DSC06978 150x150 1

TIGER WOODS PGA TOUR 13

Konečně jsme se dočka­li dlou­ho oče­ká­va­né­ho vydá­ní pokra­čo­vá­ní zná­mé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s pod­po­rou kinect ovla­da­če, což urči­tě při­ne­se ješ­tě této popu­lár­ní hře vět­ší...Read more »
DSC07221 150x150 1

Puss in Boots (Kinect)

Tento titul vyšel na zákla­dě stej­no­jmen­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation, kte­rý se dostal na naše plát­na minu­lý rok. Hra přes­ně kopí­ru­je poin­tu pří­bě­hu z fil­mu. Hrát bude­te s hlav­ním hrdi­nou Kocourem...Read more »

The Sims 4 – recenze (pouze 60 %)

Tak jsem si kou­pil Simiky. Ty nej­no­věj­ší. Za rela­tiv­ně levou cenu na Aukru. Jakmile byla mož­nost, tak jsem si je zapnul a byl jsem zvě­da­vý na to, jak to nako­nec...Read more »
vlcsnap 2016 09 25 18h38m13s612 150x150 1

LEGO The Hobbit

  Hráčům se zla­tým člen­stvím byla nasto­le­na sle­va na někte­ré lego titu­ly, a nás nej­ví­ce nalá­ka­la sle­va na LEGO The Hobbit, za tu skvě­lou cenu nece­lých 200 korun v pomě­ru k zába­vě...Read more »
DSC07267 150x150 1

Cabelas Adventure Camp (Kinect)

Tento nový titul, kte­rý vyšel, by měl úspěš­ně nava­zo­vat na dodá­va­nou hru kinect Adventures, kte­rá se dodá­vá při zakou­pe­ní kinec­tu či nové­ho xbo­xu 360 s ovla­da­čem kinect. V této hře může­te pvlá­dat svým...Read more »
vlcsnap 2013 05 12 18h28m16s194 300x168 1

The Penguins of Madagascar (Kinect)

Kdo by neznal par­tu tuč­ňá­ku, kte­ří se nám popr­vé před­sta­vi­li ve všech séri­ích ani­mo­va­né­ho fil­mu Madagaskar. Dále jejich akce samo­stat­ně pokra­čo­va­la v krát­kých pří­bě­zích v měst­ské zoo. A tak výrob­ci potě­ši­li hlav­ně...Read more »
DSC06936 150x150 1

Civilization Revolution

Ve hře Civilization Revolution sta­ví­te a budu­je­te měs­ta na mapě již od úpl­né­ho začát­ku až po sou­čas­nou dobu. Začínáte s mečem a kon­čí­te se zbra­ní v ruce. Hra není až tak dob­ře gra­fic­ky ztvár­ně­na,...Read more »

Frozen Free Fall: Snowball Fight (XBOX ONE)

Hru Frozen Free Fall může­me také znát z našich zaří­ze­ní, kte­ré pra­cu­jí pod Androidem, a pro­to od hry neče­kej­te žád­nou úžas­nou gra­fi­ku, ani žád­ný úžas­ný her­ní poži­tek jako u jiných her. Požitek...Read more »
vlcsnap 2013 12 05 18h21m07s180 300x168 1

LEGO Marvel Super Heroes

Opět jsme se dočka­li nové­ho titu­lu hry ze série LEGO. Jak už název hry napo­ví­dá, ve hře se setká­te se zná­mý­mi komi­ko­vý­mi posta­va­mi. Očekávejte posta­vy ze zná­mých seri­á­lů a fil­mů...Read more »
vlcsnap 2013 09 01 19h11m54s39 300x168 1

Rayman Legends

Nové pokra­čo­vá­ní bláz­ni­vé hopsač­ky je tady a bylo na co se těšit. Oproti minu­lé­mu dílu jsme se dočka­li úpra­vy při výbě­ru her­ních leve­lů, avšak zacho­vá­no bylo co kolo to čty­ři spl­ně­né...Read more »
vlcsnap 2013 05 26 16h45m37s86 300x168 1

The Testament of Sherlock Holmes

Kdo by neznal legen­dár­ní­ho Sherlocka a jeho staré­ho pří­te­le Dr. Watsona a prá­vě s těmi­to hrdi­ny si tuto hru zahra­je­te. Hra je děla­ná ve smys­lu spí­še akč­ní adven­tu­ry, ale sem tam si...Read more »
vlcsnap 2016 11 17 09h28m21s161 150x150 1

Ghostbusters (2016)

    S novým fil­mem také při­šla nová hra jmé­nem Ghostbusters. Vydání hry moc nepři­dá­vá na popu­la­ri­tě neú­spěš­ný film Krotitelé duchů natož prá­ce stu­dia FireForge Games, kte­ré hru tvo­ři­lo pro...Read more »
DSC00779 150x150 1

Monopoly Streets

Pokud jste už někdy hrá­li des­ko­vou hru Monopoly, kde je spous­tu figu­rek, peněz, karet atd. a nedej bože, aby se Vám něja­ká ta kar­tič­ka zatou­la­la. Tato hra Vás pře­svěd­čí, že...Read more »
1144020 screenshots 20200728170459 1

Golftopia

Golftopia od MinMax games ltd. je hyb­rid­ní, gol­fo­vý simu­lá­tor zasa­ze­ný do futu­ris­tic­ké­ho svě­ta. Doménou hry je pře­váž­ně vol­nost a zále­ží jen na vaší před­sta­vi­vos­ti a kre­a­ti­vi­tě jak si svůj uto­pic­ký gol­fo­vý...Read more »
Torchlight 2 1

Torchlight 2

Velmi klad­ně hod­no­ce­ná hra od uži­va­te­lů dala hře vel­mi těž­kou pozi­ci pro její pře­ko­ná­ní. Torchlight 2 je pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho titu­lu Torchligh 1. Avšak opro­ti před­cho­zí­ho dílu, při­dá­vá spous­tu nových...Read more »
Stránka načtena za 2,30299 s | počet dotazů: 320 | paměť: 35826 KB. | 17.04.2021 - 01:44:41
X