Kategorie: Recenze her (PC… Xbox… PS4…)

0

Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země

Knižní zpra­co­vá­ní o stav­bě katedrá­ly v kou­zel­ném, a přes­to děsi­vém stře­do­vě­ku se dočka­la i her­ní adap­ta­ce. Hra při­bli­žu­je život tří hlav­ních postav, kte­ré mají v ději hry nej­vět­ší roli. Každé jejich roz­hod­nu­tí od mala až do dospě­los­ti totiž mění prů­běh dal­ší­ho pří­bě­hu. Vývojáři se totiž nebá­li dlou­hých závaz­ků postav, tak­že kaž­dou pozná­te z té naiv­ní strán­ky, a taky z té rozum­né, kdy už ji ošle­hal život, a to dob­ré i zlé je už potka­lo nebo stá­le čeká. Trošku jiná point-in-click adven­tu­ra Určitě zná­te point-in-click adven­tu­ry,...

Autor:
0

V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne

Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simu­la­ce, někdo stří­leč­ky, někdo motor­ky a někdo auta a rally. Novinkou ve svě­tě rally je hra V-Rally 4. V pokra­čo­vá­ní hry, jejíž před­chůd­ce vyšel před dlou­hý­mi 16 lety, moc  neo­če­ká­vá­me, jenom licen­ce a tra­tě a hro­ma­dy času za volan­tem. Ihned na začát­ku hry si může­te rov­nou vybrat dob­ré rally spe­ci­á­ly a začít jez­dit tra­tě. Na výběr máte hod­ně, na to, že začí­ná­te svo­jí kari­é­ru. Postupně vylep­šu­je­te své auto a kupu­je­te si...

Autor:
1

NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

Jak v posled­ních letech, tak i letos vychá­zí pou­ze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fot­ba­lo­vé kon­ku­ren­ci se NHL zako­pa­lo v hlu­bo­ké stud­ni, kde se hned tak nevy­no­ří. Začneme tím, že engi­ne hry je pořád ten samý, něko­lik let sta­rý, žád­né gra­fic­ké vylep­še­ní, žád­ná her­ní vylep­še­ní, pou­ze malin­ka­té díl­čí změ­ny, kte­ré na prv­ní pohled hrá­či ani nepo­zna­jí. Když se tak pro­chá­zím hrou, v her­ním požit­ku nic moc vel­ké­ho nepo­zná­vám, jedi­né zna­tel­né změ­ny jsou aktu­ál­ní sesta­vy,...

Autor:
0

The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!

Vězení, ze kte­ré­ho není úni­ku? Hodiny a hodi­ny pře­mýš­le­ní, kterak obelstít dozor­ce, spo­luvěz­ně a vymys­let tu nej­lep­ší ces­tu ven. A ješ­tě u toho vypa­dat jako vzor­ný vězeň, co nej­víc se zúčast­ňo­vat spo­leč­ných akti­vit a nabí­rat síly a vědo­mos­ti ve fit­ku a knihov­ně. To všech­no odvrá­tí nežá­dou­cí pozor­nost dozor­ců od vaší oso­by a vy máte při­pra­ve­nou půdu pro útěk. Či spí­še pro pokus o útěk. Není to tak jed­no­du­ché. Halda trpě­li­vos­ti Celá hra je hlav­ně o pře­mýš­le­ní nad orga­ni­za­cí dne, nad taj­ný­mi skrý­še­mi, kterak obelstít den­ní...

Autor:
0

Shadowrun Returns: Tančení v dešti?

Bravurně nakres­le­ná RPG hra, se kte­rou se dosta­ne­te do cen­t­ra Seatllu. Užijte si výběr posta­vy, povo­lá­ní, vizá­že, zje­vu, kte­rý bude ladit k vaší osob­nos­ti? Mágové, hac­ke­ři, šama­ni, vlád­nou­cí zví­řa­tům, může­te ovlá­dat dro­ny, vlád­nout růz­ný­mi ener­gi­e­mi. Ve hře je i funk­ce léče­ní, ale je ome­ze­ná, léče­ní je poměr­ně zdlou­ha­vé, tak­že oce­ní­te tře­ba i více­ro živo­tů. Je potře­ba tak tro­chu tan­čit v deš­ti, a to jak obraz­ně, tak někdy i ve sku­teč­nos­ti. A pak se obrň­te nut­nou trpě­li­vos­tí, pro­to­že tady je svět ve...

Autor:
0

Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)

První DLC, kte­ré pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny tem­no­ty. Příběh z Vietnamu, ve kte­rém zachra­ňu­je­te spo­lu­bo­jov­ní­ky. Je to pove­de­ný balí­ček, při­šel ve správ­nou dobu, hrá­či už mají hlav­ní hru dohrá­nu a čeka­jí nový obsah. Během tří hodin pro­běh­ne­te pro­stor mapy bez pro­blé­mů, hle­dá­te své spo­lu­bo­jov­ní­ky, zabí­rá­te ves­ni­ce a občas dělá­te ved­lej­ší úko­ly. Z hlav­ní mapy máte veš­ke­rou potřeb­nou výzbroj a za tiché zabi­tí svých pro­tiv­ní­ků dosta­ne­te i něja­ké vlast­nos­ti na víc k vylep­še­ní. Od prv­ní­ho osvo­bo­ze­ní vám taky...

Autor:
0

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012

Metal Gear Solid: Snake Easter může­me řadit mezi nej­lep­ší hry, kte­ré kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtě­jí dát hře nový kabát tak, aby byl co nej­lep­ší pro novou kon­zo­ly od Nintenda. Od hry si sli­bu­ji hod­ně, pro­to­že pod­le tvůr­ců pro­jde i drob­ný­mi úpra­va­mi a vylep­še­ní­mi, tak­že se máme oprav­du na co těšit. Jednou z novi­nek je tře­ba vyu­ží­vá­ní doty­ko­vé­ho dis­ple­je na výběr věcí v inven­tá­ři, což mi při­jde jako dob­ré a hlav­ně poho­dl­né řeše­ní. Dále byla uká­zá­na vlast­ní kamufláž. Stačí,...

Autor:
0

Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci!

Fanoušci andíl­ka Pita si teď povy­sko­čí rados­tí, pro­to­že Nintendo vysly­še­lo pros­by fanouš­ků této skvě­lé hry a hra se dočká pokra­čo­vá­ní na Nintendo 3DS. Co si od hry může­me sli­bo­vat? Úplně nový 3D kabát, kte­rý roz­hod­ně zaujme. Temná bohy­ně Medusa je zpět a sebou při­vá­dí i tem­nou armá­du, kte­rá ohro­žu­je celý svět. Tomu musí­te pře­ci zabrá­nit, a tak se pře­vlék­ne­te do kůže hrdi­ny Pita, kte­rý musí armá­du Medusy pora­zit. Ve vašem boji vám bude pomá­hat Palutena, kte­rá jako jedi­ná doká­že...

Autor:
0

Super Mario 3D Land - klasika, která nemůže na Nintendu 3DS chybět!

Jak by se jen moh­lo nové Nintendo 3DS obe­jít bez Maria. Tento insta­la­tér se vždy pro­dá­val po mili­o­nech kusů, což doka­zu­je jeho pro­dej pro Nintendo DS, a nový Mario prav­dě­po­dob­ně nebu­de výjim­kou. Tvůrci sli­bu­jí, že Super Mario 3D Land roz­pou­tá oprav­do­vou revo­lu­ci, mezi tzv. hopsa­cí­mi hra­mi. Díky nové (plné) hloub­ce pro­stře­dí může­te dale­ko lépe kori­go­vat vaše sko­ky, pro­to­že odha­do­vá­ní vzdá­le­nos­ti je teď na lep­ším stup­ni, než kdy­ko­liv před­tím. Nebudou samo­zřej­mě chy­bět ani typic­ké Mariovské schop­nos­ti, kte­ré vždyc­ky obo­ha­tí...

Autor:
0

Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%

Po del­ší době se hrá­či koneč­ně dočka­li vět­ší­ho DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslo­va z pope­la. Samotný pří­da­vek je něco, co si komu­ni­ta hrá­čů sama žáda­la už něja­kou dobu a sami vývo­já­ři z Warhorse Studios se sna­ží tím­to DLC vyhra­bat hru tak tro­chu z pope­la. Pokles hrá­čů je v tom­to pří­pa­dě při­ro­ze­ný, pře­ci jen jde o čis­tě sin­gle play „pří­bě­hov­ku“. From the Ashes tak při­dá­vá něja­ký ten nový obsah, ale sto­jí to za zno­vu­hra­ní?...

Autor:
0

Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci

Když jsem popr­vé hrál na mobi­lu Wormsíky, byl jsem totál­ně une­sen tou­to hrou. Její hra­tel­nost byla skvě­lá a hem­ži­la se jedi­neč­ný­mi nápa­dy. Všechno dob­ré ze série her Worms je pod­le mě obsa­že­no ve hře se jmé­nem Worms 3D. Hned na začát­ku vás uchvá­tí jedi­neč­ná 3D kres­le­ná gra­fi­ka. Pro mě šlo o napros­té gra­fic­ké orgie a vel­mi mě tato gra­fi­ka zau­ja­la. Jako dal­ší musím vypích­nout hra­tel­nost, kte­rá byla skvě­lá. I když mě nikdy Wormsíci neza­u­ja­li po stra­ně sin­glepla­ye­ru, u Worms 3D jsem...

Autor:
0

Lylat Wars jsou po čtrnácti letech opět tady!

Když fanouš­ci tou­žeb­ně Nintendo pro­si­li, aby jim udě­lal pokra­čo­vá­ní vele úspěš­né hry Lylat Wars, tak Nintendo váha­lo, ale nako­nec se umoudři­lo a máme tu úžas­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré nese jmé­no Star Fox 64 3D. Můžete se teda těšit na opě­tov­né bitvy, kte­ré bude­te svá­dět ve hvězd­ném sys­té­mu Lylat. Děj hry bude zasa­ze­ný doprostřed bitvy o nad­vlá­du pla­ne­tár­ní­ho sys­té­mu Lylat a bude­te hrát za hrdi­nu jmé­nem Fox McCloud, syna legen­dár­ní­ho Jamese McClouda. S hlav­ním hrdi­nou se vydá­te na do vál­ky pro­ti zlé­mu...

Autor:
0

Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě

Když se řek­ne Mario Kart, tak se zku­še­né­mu pařa­no­vi vyba­ví legen­dár­ní arká­do­vé závo­dě­ní, u kte­ré pro­bděl nejed­nu ces­tu auto­bu­sem, nebo vla­kem. Tato úžas­ná hra se dočka­la dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré obsa­hu­je spous­tu ino­va­cí. Exkluzivně vychá­zí ten­to pro­si­nec pro Nintendo 3DS. Co je v Mario Kart 7 nové­ho? Hra je věr­ná tra­di­ci, tak­že opět bude­te bláz­ni­vě závo­dit po pře­krás­ných loka­cích. Novinkou je jíz­da pod vodou, kte­rá je vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­ná a má něco do sebe. Nově také bude­te moci edi­to­vat jak...

Autor:
0

Virtua Tennis 4 - skutečně povedená hra od Segy pro PSV

PSV je feno­mé­nem posled­ní doby. Hodně se o ní mlu­ví a novin­ky, co den­ně vychá­ze­jí, oprav­du nazna­ču­jí, že PSV (PlayStation Vita) bude ta nej­lep­ší pře­nos­ná her­ní kon­zo­le na celém svě­tě. Sega uve­řej­ni­la videa, kte­rá zachy­cu­jí hra­ní Virtua Tennisu 4 na PSV a sto­jí to za to. Bude to úžas­ná hra, kte­rá vám svou gra­fi­kou vyra­zí dech! Také musí­me pochvá­lit zvuk, kte­rý je při úde­rech ple­cho­vý a zní, jako kdy­by úder byl pro­ve­den v reá­lu. Sega také sli­bu­je, že hra bude mít...

Autor:
0

Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku

Hra Duke Nukem pochá­zí z doby, kdy hrdi­no­vé ješ­tě moh­li být bílí a blond. Dnes by to byl prav­dě­po­dob­ně Afroameričan s dre­dy a trá­vou u pusy. Jedinečným svě­tem, mož­nost­mi a hláš­ka­mi hlav­ní­ho hrdi­ny si vydo­bi­la mís­to v srd­ci nejed­no­ho počí­ta­čo­vé­ho hrá­če. Dnes tako­vých her vychá­zí jen straš­ně málo, a tak Duke Nukem 3D stá­le sto­jí za zmín­ku. Díky tomu, že tvůr­ci hry, sku­pi­na 3D Realms, uvol­ni­la veš­ke­ré zdro­jo­vé kódy hry, zís­kal Duke Nukem 3D vel­kou pod­po­ru z řad pro­gra­má­to­rů. Dochází stá­le k vylep­šo­vá­ní hry, její...

Autor:
0

Luigi’s Mansion 2 - pokračování legendárního titulu pro Nintendo 3DS

Na letoš­ním E3 byl odha­len kou­sek, kte­rý se nazý­vá Luigi’s Mansion 2. Bylo to hlav­ně kvů­li tomu, že hrá­či si ho takří­ka­jíc vyřva­li, pro­to­že jed­nič­ka oprav­du stá­la za to a celo­svě­to­vě se dočka­la obrov­ských úspě­chů. Mariův bra­tr se tak vra­cí do boje pro­ti duchům vyzbro­jen nový­mi schop­nos­ti. Mezi nej­mar­kant­něj­ší novin­ky pat­ří bles­ko­vé svět­lo, kte­ré duchy omrá­čí a ti budou tak při­pra­ve­ni k vycuc­nu­tí vysa­va­čem. Luigi se bude muset vypo­řá­dat s mno­ha dru­hy duchů, kte­ré nebu­de leh­ké pora­zit, pro­to­že na...

Autor:
0

PSV hra Escape Plan odhalena! A je to bomba!

Jak tomu běž­ně je, tak se také sta­lo u Sony. Velký kon­cern něco úzkost­li­vě tají, ale stej­ně vždyc­ky něco pro­sák­ne. Nyní tomu tak je u PSV a pro­sák­la jedi­neč­ná a ori­gi­nál­ní hra Escape Plan, od kte­ré si lidé sli­bu­jí hod­ně. Principy této hry jsou vel­mi jed­no­du­ché. Musíte dostat vámi při­dě­le­né svě­řen­ce z bodu A, do bodu B. K tomu, abys­te cíle­né­ho bodu B dosáh­li, musí­te měnit objem vašich svě­řen­ců. Doufejme, že Sony brzy pro­zra­dí něco bliž­ší­ho, pro­to­že tato logic­ká hra...

Autor:
0

Quake 1 3D - Brutální střílečka s perfektním 3D světem

V zakr­vá­ce­né bun­dě pro­chá­zí­te tem­nou ulič­kou. Chystáte se zahnout dole­va, ale v ces­tě se vám obje­ví nepří­tel. Kulka už bohu­žel byla vystře­le­na a teď jen nevě­říc­ně kou­ká­te, jak letí k vám. Trefila vás pří­mo do hla­vy a s posmrt­ným cuk­á­ním padá­te k zemi. Tak tako­vý­hle pocit bude­te mít, když bude­te hrát hru Quake 1 3D s kva­lit­ní­mi 3D brý­le­mi. Je sice prav­da, že ta kul­ka nele­tí tak poma­lu, abys­te si to takhle vychut­ná­va­li, ale záži­tek z toho mít bude­te, to mi věř­te. Quake je akč­ní...

Autor:
0

Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku

Společnost SEGA je u Nintenda vel­mi zná­má, a pro­to neby­lo až tako­vým pře­kva­pe­ním, že vyjde z jejich pro­duk­ce dal­ší hra pro Nintendo 3DS. Tím je nin­ja mlá­tič­ka Shinobi, kte­rá opět sli­bu­je mno­hé. Tuto hru vytvá­ří sku­pi­na Griptonite Games pod zášti­tou spo­leč­nos­ti SEGA. Tentokrát se vydá­te na své dob­ro­druž­ství s hrdi­nou jmé­nem Jiro Musashi, kte­rý je otcem hrdi­ny pře­de­šlé­ho dílu. Tvůrci chtě­li roz­jet pou­ta­vý pří­běh, a tak se v této hře může­te těšit na vysvět­le­ní znač­ně kom­pli­ko­va­né his­to­rie rodi­ny Musashi. Hra bude...

Autor:
0

Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games již v únoru 2012 na Nintendu 3DS

Mario a Sonic se dali dohro­ma­dy a zasou­tě­ží si na Olympiádě. Vůbec popr­vé se spo­lu Mario a Sonic před­sta­ví na Nintendu 3DS a sli­bu­jí, že to bude stát oprav­du za to. Hra bude obsa­ho­vat více než 50 ori­gi­nál­ních olym­pij­ských spor­tů a bude pod­po­ro­vat i mul­tipla­yer, tak­že bude­te moci vyzvat na sou­boj i své­ho kama­rá­da, či kama­rád­ku. Díky doko­na­lé­mu 3D roz­mě­ru, ke kte­ré­mu nejsou zapo­tře­bí brý­le, se může­te těšit na oprav­do­vou pas­tvu pro oči. 3D roz­měr bude mít také za násle­dek úpl­ně nové mož­nos­ti...

Autor:
0

Bus Simulator 18 (Bezkonkurenční simulátor MHD)

Máme simu­lá­tor evrop­ských tirá­ků, máme simu­lá­tor ame­ric­kých a na co se zapo­mí­ná? Na dál­ko­vou, pří­pad­ně měst­skou, dopra­vu. Autoři dvou TIR simu­lá­to­rů plá­nu­jí vydat simu­lá­tor dál­ko­vé auto­bu­so­vé dopra­vy. A co měst­ská? Tu udě­la­li ten­to rok auto­ři ze Stillalive stu­di­os. Plánovaný datum vydá­ní je 13. čer­ven­ce, a tak mají recen­zen­ti dost času na to, aby moh­li vychvá­lit nebo zkri­ti­zo­vat simu­lá­tor auto­bu­so­vé měst­ské dopra­vy. Co nás čeká? No měs­to. Není to měs­to leda­ja­ké, je to Seaside Valley, kte­ré je dosta­teč­ně vel­ké na...

Autor:
0

FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!

Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvě­lou stří­leč­ku neza­hrát kom­plet­ně ve 3D, když k tomu sta­čí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chce­te na vašem počí­ta­či zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu bude­te potře­bo­vat 3D dri­ve­ry od NVidie, hru FarCry a gra­fic­kou kar­tu GeForce 4 MX4400, nebo lep­ší, a může­te se do toho smě­le pus­tit. I když hra­ní FarCry 3D má něja­ké mou­chy, i přes to se jed­ná o skvě­lý záži­tek. Trochu vět­ším pro­blé­mem je zamě­řo­vá­ní, kdy díky 3D...

Autor:
0

MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%

Po roce jsme se opět dočka­li dal­ší­ho dílu moto­ris­tic­kých závo­dů od ital­ské­ho stu­dia Milestone. Tradiční název nesou­cí hlav­ní název série sil­nič­ních moto­cy­klů asi hned kaž­dé­mu napo­ví, o co jde. Italové sérii MotoGP vydá­va­jí již 5 let. Tradičně je MotoGP licen­co­va­ný pro­dukt, tak­že se máte na koho těšit. Já měl tu čest zahrát si jejich prv­ní počin v roce 2013, tak­že urči­té srov­ná­ní mohu poskyt­nout. Jinak nejsem pří­liš veli­ký nad­še­nec do moto­rek a co se týče jmen, znám oprav­du...

Autor:
0

Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!

Skupina Square Enix není až tak zná­má, a přes­to vydá­vá titul, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za povšim­nu­tí. Tímto titu­lem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od kon­ku­ren­ce, je vidět na úžas­né on-line pod­po­ře, kte­rá s hrá­čem doslo­va mlu­ví a plní všech­na jeho přá­ní. Velkou novin­kou je tech­no­lo­gie StreetPass. Tato tech­no­lo­gie vytvá­ří jakousi her­ní obchod­ní síť, ve kte­ré mohou hrá­či navzá­jem obcho­do­vat. Díky tomu může­te pro­dá­vat, ale i naku­po­vat moc­né před­mě­ty, kte­ré jste zís­ka­li v nor­mál­ní bitvě. Schopnosti vaší...

Autor: