Kritiky.cz > Profily osob > Stránka 31

Quentin Tarantino

Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti pře­kva­pu­je divá­ky i odbor­nou kri­ti­ku kaž­dým svým novým fil­mem. Scenárista, reži­sér a pro­du­cent, kte­rý 27. břez­na 2004 osla­vil jed­načty­ři­ce­ti­ny, se naro­dil v Knoxville v Tennessee. Předtím, než na sebe...Read more »

Bill Murray

Bill Murray dosá­hl úspě­chu jak v kome­di­ál­ních seri­á­lech, tak v celo­ve­čer­ních fil­mech.Read more »
glum00

Glum alias Andy Serkis

Aneb jak vzni­ká pře­svěd­či­vě hra­jí­cí herec, kte­rý nee­xis­tu­je.Read more »
bloom001

„Pirát“ Orlando Bloom

Pořád se musím ští­pat do ruky, jest­li se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adre­su své­ho rake­to­vé­ho vze­stu­pu. A má prav­du! Najde se totiž jen málo her­ců, kte­rým...Read more »
viggo001

Viggo Mortensen alias Aragorn

Jazzový zpě­vák, malíř, foto­graf, lite­rát, ale pře­de­vším jeden z nej­zná­měj­ších her­ců sou­čas­nos­ti.Read more »
liv tyler011

Liv Tylerová

Už jsme si poma­lu zvyk­li na to, že život kaž­dé hvězdy zpes­t­řu­je něja­ká kuri­o­zi­ta. Keanu Reeves si dělá „pár­ky“ ze svých fanouš­ků a trou­bí jim do uší, ať si nejsou...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Brendan Fraser

Muž mno­ha talen­tů…Read more »

Arnold Schwarzenegger

Datum naro­ze­ní: 30.07.1947 Místo naro­ze­ní: Thal, Styria, RakouskoRead more »
christian

Christian Bale

Drsňák s dob­rým srd­cem… Christian Bale, jeden z nej­vý­raz­něj­ších her­ců nové gene­ra­ce, se naro­dil 30. led­na 1974 ve Walesu. Ale rodi­na se neu­stá­le stě­ho­va­la, tak­že své dět­ství pro­žil hned v něko­li­ka zemích, od...Read more »
colin

Colin Farrell

Colin Farrell, „bad guy“ si postup­ně zís­ká­vá pověst jed­no­ho z nej­na­děj­něj­ších mla­dých her­ců sou­čas­nos­ti. A v comic­so­vé adap­ta­ci Daredevil nebo ve fil­mu s výmluv­ným názvem Telefonní bud­ka nám doka­zu­je, že na tom sku­teč­ně...Read more »
jada2

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith, přes­to­že kva­lit­ní hereč­ka, pro­slu­la spí­še man­žel­stvím s Willem Smithem, než svý­mi fil­my, ale nyní, poté, co se věno­va­la mateř­ským povin­nos­tem se vra­cí, aby uká­za­la, že není jen...Read more »
lziyi2

Ziyi Zhang

Ziyi se naro­di­la v západ­ním Pekingu. Její mamin­ka byla uči­tel­ka mateř­ské škol­ky na odpo­čin­ku a otec eko­nom. A proč je slav­ná? No pře­ce hrá­la ve fil­mu Tygr a drak a v nej­no­věj­ším fil­mu Hrdina.Read more »
jennifer1

Jennifer Anne Garner

Kromě Benna Aflecka je v tom­to fil­mu krás­ná a nebez­beč­ná dív­ka a tak při­náši­me její pro­filRead more »

Aaliyah

Měla hrát v Matrixu, ale nedo­ži­la se toho, její role po tra­gic­kém pádu leta­dla muse­la být pře­ob­sa­ze­na. Ale i přes­to při­ná­ší­me její pro­fil.Read more »

Keanu Reeves - profil

Není Matrixu bez Reevese. Není Reeves bez Matrixu a teď čtě­te malý pro­fil Keanu Reevese.Read more »

Harrison Ford

Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že nezná­te ani jed­nu z těch­to postav, kte­ré ztvár­nil jeden z nej­cha­rizma­tič­těj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu - Harrison Ford!Read more »

Adam Sandler

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂Read more »