Rowan Atkinson

Tento herec, celým jmé­nem Rowan Sebastian Atkinson, se naro­dil 6. Ledna 1955 ve Stockfieldu v Anglii jako nejmlad­ší ze tří bra­trů (Rupert a Rodney). Nejprve stu­do­val mate­ma­ti­ku a fyzi­ku na uni­ver­zi­tě v Newcastlu...Read more »

Bruce Lee

   Celým jmé­nem Bruce Jun Fan Lee se naro­dil 27.11.1940 v San Franciscu, jeho otec Lee Hoi Chuemu byl slav­ný oper­ní zpě­vák. Měl ješ­tě dvě star­ší sest­ry, Agnes a Phoebe, a dva...Read more »

Louis de Funés

Narodil se 31.7.1914 na před­měs­tí Paříže, Courbevoie a jme­no­val se Louis Germain David de Funés de Galarza. Matka se jme­no­va­la Leonor Soto Reguera a otec byl neú­spěš­ný advo­kát, kte­rý držel rodi­nu...Read more »

Jannie Garth

Jennie, celým jmé­nem Jennifer Eve Garth se naro­di­la 3.4.1972 v Urbaně, Ilinois v USA. Matka Carolyn a otec John mají, kro­mě Jennie ješ­tě (pro Jennie nevlast­ní) dva syny (John a Chuck) a čty­ři dce­ry...Read more »

Carmen Electra

  Carmen, vlast­ním jmé­nem Tare Leigh Patrick se naro­di­la 20.4.1972 Patricii a Harrymu Patrickovým v malém měs­teč­ku White Oak v Ohiu. Za své půva­by zřej­mě vdě­čí svým před­kům, kde se mísí národ­nos­ti...Read more »

Pamela Anderson

Narodila se 1.7.1967 Barrymu (opra­vář kot­lů) a Carol (číš­ni­ce) ve měs­tě Ladysmith, Britská Kolumbie v Kanadě a má o pět let mlad­ší­ho bra­t­ra Garryho.   Read more »

Milla Jovovich

Militza Jovovich se naro­di­la 17.12.1975 srb­ské­mu léka­ři, Bohdanovičovi Jovovichovi a hereč­ce, Galině Loginové, ve měs­tě Kyjev na Ukrajině a má nevlast­ní­ho bra­t­ra z otco­vy stra­na Marca.  Read more »
keaton bomb 2

BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří

Read more »

Michal Suchánek

 Narodil se 29.července 1965 v Jičíně.Read more »

Ivan Trojan

Ivan se naro­dil 30.6.1964 v Praze a pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Jeho otec, herec Ladislav a bra­tr reži­sér a pro­du­cent Ondřej. Nejprve vystu­do­val spor­tov­ní gym­pl a věno­val se bas­ket­ba­lu. Přihlášku na DAMU podal ve tře­tím...Read more »

Vin Diesel

Vlastním jmé­nem „Mark Vincent“ se naro­dil 18.7.1967 ve stá­tě New York a žil se svou mat­kou ast­ro­lož­kou, nevlast­ním otcem, kte­rý byl čer­noš­ským diva­del­ním reži­sé­rem, jed­ním bra­t­rem a dvě­mi sestra­mi.Read more »

Lucie Vondráčková

Read more »

Ian McKellen aneb mladé stáří

Ian Murray McKellen se naro­dil 25. květ­na roku 1939 v seve­ro­an­glic­kém měs­teč­ku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civil­ní inže­nýr a mat­ka pros­tá hos­po­dyň­ka. Ian měl také o 5 let star­ší sest­ru Jean....Read more »

Julianne Moore

Pro jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších here­ček střed­ní gene­ra­ce (nar. 1961) byla posta­va práv­nič­ky Audrey zají­ma­vá už tím, že sama při­šla už v dět­ství do těs­né­ho sty­lu se svě­tem para­gra­fů (její otec byl...Read more »

Pierce Brosnan

Rodák z irské­ho Navanu (v květ­nu osla­ví dva­a­pa­de­sá­ti­ny) se pro­sla­vil pře­de­vším jako před­sta­vi­tel Jamese Bonda, agen­ta 007 s povo­le­ním zabí­jet, ve čtve­ři­ci akč­ních hitů Zlaté oko (GoldenEye, režie Martin Campbell, 1995), Zítřek...Read more »

Jean Reno

U nás vel­mi dob­ře zná­mý a popu­lár­ní fran­couz­ský herec se popr­vé obje­vil ve fil­mu Raoula Ruize Hypotéza ukra­de­né­ho obra­zu (Hypotese du tableau volé, 1978). Následoval sní­mek Clair de fem­me (režie...Read more »

Matthew Perry

Matthew Perry se naro­dil 19.srpna 1969 ve Williamstown, stát Massachusetts, USA. Jeho rodi­če se roz­ved­li, když byl ješ­tě dítě. S mat­kou se pře­stě­ho­val do Ottawy. Matka pra­co­va­la jako tis­ko­vá mluv­čí...Read more »

Brad Pitt

Spolu se vzhle­dem, kte­ré inspi­ro­va­li nespo­čet titul­ních stran spo­le­čen­ské­ho časo­pi­su People, inter­ne­to­vých strá­nek a nárůst muž­ské­ho ele­men­tu, je Brad Pitt herec, prá­vě jehož jmé­no inspi­ru­je k pochle­bo­vač­ným frá­zím zabý­va­jí­cích se více muž­skou...Read more »

Biografie Cate Blanchett

Catherine Elise Blanchett se naro­di­la 14. květ­na 1969 v Jessie McPherson nemoc­ni­ci v Melbourne jako dce­ra texaské­ho námoř­ní­ho důstoj­ní­ka Roberta Blanchetta a Melbournské uči­tel­ky June Blanchettové. Když bylo Cate deset let tak její...Read more »
normal 02

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale se naro­di­la 26. čer­ven­ce 1973 v Anglii, po vět­ši­nu živo­ta byd­le­la v Londýně. Její mat­ka Judy Loe pra­co­va­la jako hereč­ka a obje­vi­la se v mno­ha fil­mech a dra­ma­tech v pře­váž­ně Britské pro­duk­ci. Otec Richard Beckinsale...Read more »

Martin Scorsese

Jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti osla­vil loni v lis­to­pa­du dva­a­še­de­sá­ti­ny. Rodák z newy­or­ské­ho Queensu, jehož počát­ky v 70. letech jsou nedíl­ně spja­ty s akti­vi­ta­mi autor­ské gene­ra­ce Nového Hollywoodu a kte­rý má na svém reži­sér­ském kon­tě...Read more »

Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...

Rebel bez pří­či­ny, idol mla­dých dívek, nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář a pře­de­vším herec s veli­kou per­spek­ti­vou, kte­rou již čás­teč­ně napl­nil. Že by nový James Dean? Možná. Každopádně vše výše zmí­ně­né přes­ně vysti­hu­je osob­nost,...Read more »

„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...

Kirsten Dunstová se naro­di­la 30. dub­na 1982 ve stá­tě New Jersey v malém měs­tě Point-Pleasant. Jestliže její kole­ga z fil­mu Spider-Man Tobey Maguire si musel ces­tu ke slá­vě tvr­dě vydo­být, tak blon­ďa­tá...Read more »
sam raimi001

Sam Raimi - Aneb cesta od béčka k áčku.

Když se před něko­li­ka lety pta­li novi­ná­ři Sama Raimiho, jakým způ­so­bem hod­lá pojmout fil­mo­vou adap­ta­ci komik­so­vé­ho Spider-Mana, z jeho úst se jim dosta­lo poměr­ně neče­ka­né odpo­vě­di ve smys­lu „nebu­du moc...Read more »

Cameron Diaz

Cameron vyrůs­ta­la jako běž­ná Američanka, tedy až na její při­ro­ze­nou krá­su. Její otec Emilio je půvo­dem z Kuby, je mis­trem ve spo­leč­nos­ti California Oil. Její máma Billie, kte­rá je míšen­ka...Read more »

Quentin Tarantino

Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti pře­kva­pu­je divá­ky i odbor­nou kri­ti­ku kaž­dým svým novým fil­mem. Scenárista, reži­sér a pro­du­cent, kte­rý 27. břez­na 2004 osla­vil jed­načty­ři­ce­ti­ny, se naro­dil v Knoxville v Tennessee. Předtím, než na sebe...Read more »