Maggie Smithová

Dame Margaret Natalie Smithová, DBE (28. pro­sin­ce 1934, Illford, Essex, Anglie), zná­má jako Maggie Smithová, je brit­ská hereč­ka, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Oscara i Zlatého gló­bu, pěti cen BAFTA a drži­tel­ka Ceny Emmy a Ceny... Číst dál »

Bruce Willis

Bruce Willis (19. břez­na 1955 Idar-Oberstein) celým jmé­nem Walter Bruce Willis, je ame­ric­ký fil­mo­vý herec a pro­du­cent a také zpě­vák. Proslavil se ve fil­mech Smrtonosná past, kde hrál detek­ti­va Johna McClanea, dále... Číst dál »

Sean Penn

Sean Justin Penn (* 17. srpen 1960, Santa Monica, Kalifornie) je ame­ric­ký herec a reži­sér, drži­tel dvou Oscarů za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a jed­no­ho Zlatého gló­bu. Číst dál »

Terry Pratchett

Sir Terence David John „Terry“ Pratchett, OBE (28. dub­na 1948 – 12. břez­na 2015) byl ang­lic­ký spi­so­va­tel věnu­jí­cí se pře­váž­ně žán­ru fan­ta­sy. Je zná­mý pře­de­vším svou sérií knih Úžasná Zeměplocha. Do... Číst dál »

Richard Glatzer

Richard Glatzer se naro­dil 28.1.1952 v New Yorku v USA. Vyrůstal v New Jersey a svo­je stu­dia zakon­čil zís­ká­ním titu­lu ve Vinginské uni­ver­si­tě. Je fil­mo­vým debu­tem byla spo­lu­prá­ce s Jayem a Lewisem Allenovými, se kte­rý­mi... Číst dál »

Chuck Norris

Chuck Norris, vlast­ním jmé­nem Carlos Ray Norris Jr. (* 10. břez­na 1940, Ryan, Oklahoma, USA) je zná­mý ame­ric­ký akč­ní herec, mis­tr bojo­vých umě­ní a medi­ál­ní osob­nost s čero­kíj­ský­mi a irský­mi koře­ny. Vystupoval v řadě... Číst dál »

Město 44 - Filmoví tvůrci

JAN KOMASA – REŽIE Komasa se naro­dil 28. říj­na 1981 v Poznani. V roce 2001 zahá­jil stu­di­um na katedře režie na Státní fil­mo­vé ško­le v Lodži. Dříve vystu­do­val filo­zo­fii na Univerzitě kar­di­ná­la Stefana... Číst dál »

Bradley Cooper

Bradley Cooper, celým jmé­nem Bradley Charles Cooper (* 5. led­na 1975 Filadelfie) je ame­ric­ký fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Poprvé na sebe upou­tal v tele­viz­ním seri­á­lu Alias a poz­dě­ji ztvár­nil ved­lej­ší role napří­klad... Číst dál »

Clint Eastwood

Clint Eastwood (* 31. květ­na 1930, San Francisco, USA) je ame­ric­ký pro­du­cent, reži­sér a herec. Proslul jako Muž beze jmé­na v sérii spaghet­ti wes­ter­nů ital­ské­ho reži­sé­ra Sergia Leoneho ze 60. let 20. sto­le­tí. Číst dál »

Leonard Nimoy

Leonard Simon Nimoy (26. břez­na 1931 Boston, Massachusetts – 27. úno­ra 2015 Los Angeles, Kalifornie) byl ame­ric­ký herec, fil­mo­vý reži­sér, bás­ník a foto­graf, syn židov­ských při­stě­ho­val­ců. Napsal také něko­lik knih poezie, knih... Číst dál »

Eddie Redmayne

Edward John David „Eddie“ Redmayne (* 6. leden 1982, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ský herec, zpě­vák a model. V roce 2010 vyhrál cenu Laurence Oliviera v kate­go­rii nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli... Číst dál »

J. K. Simmons

Jonathan Kimble Simmons (* 9. leden 1955, Detroit, USA) je ame­ric­ký herec. Číst dál »

Matěj Hádek a Kryštof Hádek

„Má smysl bojovat a být charakter, když máš podmínky, ale ještě větší frajeřina je, když ty podmínky nemáš a stejně rozpoznáš, co máš dělat ve svém životě správně,“ říká Matěj Hádek. Číst dál »

Jan Prušinovský

„Jeden se snaží svůj život a co s ním neustále řešit a ten druhý to má absolutně na bábovce. Tohle Kryštof s Matějem nádherně vystihli,“ říká režisér Jan Prušinovský. Číst dál »

MARK STRONG

MARK STRONG je jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších her­ců dneška. Mezi jeho posled­ní poči­ny pat­ří role ve fil­mu Closer to the Moon Nae Caranfila; Anna Jorge Dorada; Dřív, než půjdu spát Rowana... Číst dál »

SAMUEL L. JACKSON

Označován jako jeden z nej­pra­co­vi­těj­ších her­ců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nespor­ně hvězdou v plném slo­va smys­lu, což doka­zu­je i fakt, že jeho fil­my vydě­la­ly více peněz, než fil­my jaké­ho­ko­liv  jiné­ho her­ce... Číst dál »

COLIN FIRTH

Klasicky ško­le­ný brit­ský diva­del­ní herec a drži­tel Oscara COLIN FIRTH je vete­rá­nem fil­mu a tele­vi­ze s půso­bi­vým výčtem rolí, kte­ré ztvár­nil během posled­ních tří dese­ti­le­tí. Objevil se ve třech fil­mech, kte­ré zís­ka­ly Oscara... Číst dál »

Jan Werich

Jan Křtitel František Serafínský Werich (6. úno­ra 1905 Praha - Smíchov– 31. říj­na 1980 Praha) byl čes­ký fil­mo­vý a diva­del­ní herec, dra­ma­tik a fil­mo­vý sce­náris­ta, v autor­ské dvo­ji­ci s Jiřím Voskovcem význam­ný před­sta­vi­tel mezi­vá­leč­né diva­del­ní... Číst dál »

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver (* 8. říj­na 1949 New York), rod­ným jmé­nem Susan Alexandra Weaver, je ame­ric­ká hereč­ka. Číst dál »

Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Mladá, sym­pa­tic­ká hereč­ka, rodač­ka z Plzně Kamila Kikinčuková je dce­rou her­ce Pavla Kikinčuka a hereč­ky a prin­ci­pál­ky Divadla Pluto Jindřišky Kikinčukové. Její role v Babovřeskách, kde hra­je vnuč­ku „uni­ver­zál­ní drb­ny Horáčkové“ – Jany... Číst dál »

Pavla Bečková - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Jak se Vám natáčely Babovřesky se Zdeňkem Troškou? Zdeněk Troška je výji­meč­ný člo­věk. Vážím si jeho srdeč­né pova­hy a vzdě­la­nos­ti a setká­ní s ním je pro mě vždyc­ky vel­ká radost. Jezdí k nám... Číst dál »

TOMÁŠ TRAPL - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Tomáše Trapla není tře­ba dlou­ho před­sta­vo­vat. Hrál a hra­je v mno­ha muzi­ká­lech, věnu­je se hud­bě, ale letos si stři­hl roli nerud­né­ho fará­ře Zbigniewa Krapuščinckeho v kome­dii Zdeňka Trošky – BABOVŘESKY 3. Na... Číst dál »

TEREZA BEBAROVÁ - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Herečka Tereza Bebarová je zná­má pře­de­vším jako kome­di­ál­ní hereč­ka. V pokra­čo­vá­ní série Babovřesky Zdeňka Trošky hra­je man­žel­ku minis­ter­ské­ho úřed­ní­ka Dodo Dočistila a všich­ni jí říka­jí „Nesmysl“. Proč a jak se jí na... Číst dál »

Zdeněk Troška - rozhovor k filmu Babovřesky 3

Zdeněk Troška je v Česku nej­po­pu­lár­něj­ší, ale také kri­ti­ky asi nej­sle­do­va­něj­ší reži­sér. On si však z kri­ti­ků nic nedě­lá a vždy říká, že ješ­tě než vůbec začne točit, kri­ti­ci mají své „ela­bo­rá­ty“... Číst dál »

Zdeněk Troška

Zdeněk Troška se naro­dil r. 1953 v Hošticích u Volyně. Už od dět­ství rád poslou­chal pohád­ko­vé pří­běhy a spo­lu s mlad­ším bra­t­rem Pavlem (1956) insce­no­va­li ves­nic­ké ama­tér­ské diva­dlo. Střední ško­lu slav­ný reži­sér vystu­do­val... Číst dál »

Marie Pilátová

Marie Pilátová (14. květ­na 1921 – 20. led­na 2015) byla čes­ká hereč­ka, zná­má jako Konopníková z kome­di­ál­ní tri­lo­gie Slunce, seno… reži­sé­ra Zdeňka Trošky. V roli ves­nic­ké tety Konopníkové se obje­vi­la v kome­di­ích Slunce,... Číst dál »