GEORGE CLOONEY

Číst dál »

Tom Hardy

Edward Thomas „Tom“ Hardy (* 15. září 1977 Londýn, Anglie) je brit­ský herec.Číst dál »

George Miller

George Miller vlast­ním jmé­nem George Miliotis se naro­dil 3.3.1945 v Austrálii. Po vystu­do­vá­ní střed­ní ško­ly se dal na medi­cí­nu v Novém Jižním Walesu a vystu­do­val ji. Díky jeho brat­ru Chrisovi, se kte­rým spo­leč­ně...Číst dál »

Charlize Theronová

Charlize Theronová (* 7. srp­na 1975 Benoni) je jiho­af­ric­ká hereč­ka, pro­du­cent­ka a model­ka, zná­má role­mi v bio­gra­fic­kém fil­mu Zrůda, za kte­rý obdr­že­la Oscara a Zlatý gló­bus, a z dra­ma­tu Pravidla moštár­ny.Číst dál »

Nicholas Hoult

Nicholas Caradoc Hoult (* 7. pro­sin­ce 1989, Wokingham, Spojené krá­lov­ství) je ang­lic­ký herec a model. Proslavil se jako dět­ský herec rolí Marcuse Brewera ve fil­mu Jak na věc, kde si zahrál...Číst dál »
JUANJOSÉCAMPANELLA

Juan José Campanella

Po absol­vo­vá­ní NYU film School, odstar­to­val Juan Campanella svou kari­é­ru v Americe. Pracoval na tele­viz­ních show a fil­mech, mezi kte­ré paří např. „House“ a „Právo a pořá­dek“ a mno­ho jiných. Je reži­sé­rem a scé­náris­tou bloc­kbus­te­rů ve...Číst dál »

Grace Lee Whitneyová

Grace Lee Whitneyová ( 1. dub­na 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dub­na 2015) rod­ným jmé­nem Mary Ann Chaseová, byla ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka.Číst dál »

Miroslav Ondříček

Miroslav Ondříček (* 4. lis­to­pa­du 1934 Praha - 29. břez­na 2015) byl čes­ký kame­ra­man, dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník Miloše Formana. Základní ško­lu dokon­čil v roce 1949 a jako syn živ­nost­ní­ka nesměl stu­do­vat. Nastoupil do učeb­ní­ho...Číst dál »

Paul Walker

Paul William Walker IV (12. září 1973 – 30. lis­to­pa­du 2013) byl ame­ric­ký herec. Nejvíce pro­slul svou rolí Briana O’Connera v závod­nic­ké fil­mo­vé sérii Rychle a zbě­si­le. Hrál i v dal­ších fil­mech, mezi kte­ré pat­ří...Číst dál »

Bill Nighy

William Francis „Bill“ Nighy (* 12. pro­sin­ce 1949 Caterham, Surrey, Spojené krá­lov­ství) je ang­lic­ký herec. Začal pra­co­vat v diva­dle a v tele­vi­zi, před­tím než obdr­žel svo­ji prv­ní fil­mo­vou roli v roce 1981, a je znám...Číst dál »

Maggie Smithová

Dame Margaret Natalie Smithová, DBE (28. pro­sin­ce 1934, Illford, Essex, Anglie), zná­má jako Maggie Smithová, je brit­ská hereč­ka, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Oscara i Zlatého gló­bu, pěti cen BAFTA a drži­tel­ka Ceny Emmy a Ceny...Číst dál »

Bruce Willis

Bruce Willis (19. břez­na 1955 Idar-Oberstein) celým jmé­nem Walter Bruce Willis, je ame­ric­ký fil­mo­vý herec a pro­du­cent a také zpě­vák. Proslavil se ve fil­mech Smrtonosná past, kde hrál detek­ti­va Johna McClanea, dále...Číst dál »

Sean Penn

Sean Justin Penn (* 17. srpen 1960, Santa Monica, Kalifornie) je ame­ric­ký herec a reži­sér, drži­tel dvou Oscarů za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli a jed­no­ho Zlatého gló­bu.Číst dál »

Terry Pratchett

Sir Terence David John „Terry“ Pratchett, OBE (28. dub­na 1948 – 12. břez­na 2015) byl ang­lic­ký spi­so­va­tel věnu­jí­cí se pře­váž­ně žán­ru fan­ta­sy. Je zná­mý pře­de­vším svou sérií knih Úžasná Zeměplocha. Do...Číst dál »

Richard Glatzer

Richard Glatzer se naro­dil 28.1.1952 v New Yorku v USA. Vyrůstal v New Jersey a svo­je stu­dia zakon­čil zís­ká­ním titu­lu ve Vinginské uni­ver­si­tě. Je fil­mo­vým debu­tem byla spo­lu­prá­ce s Jayem a Lewisem Allenovými, se kte­rý­mi...Číst dál »

Chuck Norris

Chuck Norris, vlast­ním jmé­nem Carlos Ray Norris Jr. (* 10. břez­na 1940, Ryan, Oklahoma, USA) je zná­mý ame­ric­ký akč­ní herec, mis­tr bojo­vých umě­ní a medi­ál­ní osob­nost s čero­kíj­ský­mi a irský­mi koře­ny. Vystupoval v řadě...Číst dál »
Mesto44

Město 44 - Filmoví tvůrci

JAN KOMASA – REŽIE Komasa se naro­dil 28. říj­na 1981 v Poznani. V roce 2001 zahá­jil stu­di­um na katedře režie na Státní fil­mo­vé ško­le v Lodži. Dříve vystu­do­val filo­zo­fii na Univerzitě kar­di­ná­la Stefana...Číst dál »

Bradley Cooper

Bradley Cooper, celým jmé­nem Bradley Charles Cooper (* 5. led­na 1975 Filadelfie) je ame­ric­ký fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Poprvé na sebe upou­tal v tele­viz­ním seri­á­lu Alias a poz­dě­ji ztvár­nil ved­lej­ší role napří­klad...Číst dál »

Clint Eastwood

Clint Eastwood (* 31. květ­na 1930, San Francisco, USA) je ame­ric­ký pro­du­cent, reži­sér a herec. Proslul jako Muž beze jmé­na v sérii spaghet­ti wes­ter­nů ital­ské­ho reži­sé­ra Sergia Leoneho ze 60. let 20. sto­le­tí.Číst dál »

Leonard Nimoy

Leonard Simon Nimoy (26. břez­na 1931 Boston, Massachusetts – 27. úno­ra 2015 Los Angeles, Kalifornie) byl ame­ric­ký herec, fil­mo­vý reži­sér, bás­ník a foto­graf, syn židov­ských při­stě­ho­val­ců. Napsal také něko­lik knih poezie, knih...Číst dál »
Eddie

Eddie Redmayne

Edward John David „Eddie“ Redmayne (* 6. leden 1982, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ský herec, zpě­vák a model. V roce 2010 vyhrál cenu Laurence Oliviera v kate­go­rii nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli...Číst dál »

J. K. Simmons

Jonathan Kimble Simmons (* 9. leden 1955, Detroit, USA) je ame­ric­ký herec.Číst dál »

Matěj Hádek a Kryštof Hádek

„Má smysl bojovat a být charakter, když máš podmínky, ale ještě větší frajeřina je, když ty podmínky nemáš a stejně rozpoznáš, co máš dělat ve svém životě správně,“ říká Matěj Hádek.Číst dál »

Jan Prušinovský

„Jeden se snaží svůj život a co s ním neustále řešit a ten druhý to má absolutně na bábovce. Tohle Kryštof s Matějem nádherně vystihli,“ říká režisér Jan Prušinovský.Číst dál »

MARK STRONG

MARK STRONG je jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších her­ců dneška. Mezi jeho posled­ní poči­ny pat­ří role ve fil­mu Closer to the Moon Nae Caranfila; Anna Jorge Dorada; Dřív, než půjdu spát Rowana...Číst dál »

SAMUEL L. JACKSON

Označován jako jeden z nej­pra­co­vi­těj­ších her­ců v Hollywoodu, SAMUEL L. JACKSON  je nespor­ně hvězdou v plném slo­va smys­lu, což doka­zu­je i fakt, že jeho fil­my vydě­la­ly více peněz, než fil­my jaké­ho­ko­liv  jiné­ho her­ce...Číst dál »