Kritiky.cz > Profily osob

Jean Reno

U nás vel­mi dob­ře zná­mý a popu­lár­ní fran­couz­ský herec se popr­vé obje­vil ve fil­mu Raoula Ruize Hypotéza ukra­de­né­ho obra­zu (Hypotese du tableau volé, 1978). Následoval sní­mek Clair de fem­me (režie...Read more »

Matthew Perry

Matthew Perry se naro­dil 19.srpna 1969 ve Williamstown, stát Massachusetts, USA. Jeho rodi­če se roz­ved­li, když byl ješ­tě dítě. S mat­kou se pře­stě­ho­val do Ottawy. Matka pra­co­va­la jako tis­ko­vá mluv­čí...Read more »

Brad Pitt

Spolu se vzhle­dem, kte­ré inspi­ro­va­li nespo­čet titul­ních stran spo­le­čen­ské­ho časo­pi­su People, inter­ne­to­vých strá­nek a nárůst muž­ské­ho ele­men­tu, je Brad Pitt herec, prá­vě jehož jmé­no inspi­ru­je k pochle­bo­vač­ným frá­zím zabý­va­jí­cích se více muž­skou...Read more »

Biografie Cate Blanchett

Catherine Elise Blanchett se naro­di­la 14. květ­na 1969 v Jessie McPherson nemoc­ni­ci v Melbourne jako dce­ra texaské­ho námoř­ní­ho důstoj­ní­ka Roberta Blanchetta a Melbournské uči­tel­ky June Blanchettové. Když bylo Cate deset let tak její...Read more »
normal 02

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale se naro­di­la 26. čer­ven­ce 1973 v Anglii, po vět­ši­nu živo­ta byd­le­la v Londýně. Její mat­ka Judy Loe pra­co­va­la jako hereč­ka a obje­vi­la se v mno­ha fil­mech a dra­ma­tech v pře­váž­ně Britské pro­duk­ci. Otec Richard Beckinsale...Read more »

Martin Scorsese

Jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti osla­vil loni v lis­to­pa­du dva­a­še­de­sá­ti­ny. Rodák z newy­or­ské­ho Queensu, jehož počát­ky v 70. letech jsou nedíl­ně spja­ty s akti­vi­ta­mi autor­ské gene­ra­ce Nového Hollywoodu a kte­rý má na svém reži­sér­ském kon­tě...Read more »

Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...

Rebel bez pří­či­ny, idol mla­dých dívek, nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář a pře­de­vším herec s veli­kou per­spek­ti­vou, kte­rou již čás­teč­ně napl­nil. Že by nový James Dean? Možná. Každopádně vše výše zmí­ně­né přes­ně vysti­hu­je osob­nost,...Read more »

„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...

Kirsten Dunstová se naro­di­la 30. dub­na 1982 ve stá­tě New Jersey v malém měs­tě Point-Pleasant. Jestliže její kole­ga z fil­mu Spider-Man Tobey Maguire si musel ces­tu ke slá­vě tvr­dě vydo­být, tak blon­ďa­tá...Read more »
sam raimi001

Sam Raimi - Aneb cesta od béčka k áčku.

Když se před něko­li­ka lety pta­li novi­ná­ři Sama Raimiho, jakým způ­so­bem hod­lá pojmout fil­mo­vou adap­ta­ci komik­so­vé­ho Spider-Mana, z jeho úst se jim dosta­lo poměr­ně neče­ka­né odpo­vě­di ve smys­lu „nebu­du moc...Read more »

Cameron Diaz

Cameron vyrůs­ta­la jako běž­ná Američanka, tedy až na její při­ro­ze­nou krá­su. Její otec Emilio je půvo­dem z Kuby, je mis­trem ve spo­leč­nos­ti California Oil. Její máma Billie, kte­rá je míšen­ka...Read more »

Quentin Tarantino

Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti pře­kva­pu­je divá­ky i odbor­nou kri­ti­ku kaž­dým svým novým fil­mem. Scenárista, reži­sér a pro­du­cent, kte­rý 27. břez­na 2004 osla­vil jed­načty­ři­ce­ti­ny, se naro­dil v Knoxville v Tennessee. Předtím, než na sebe...Read more »

Bill Murray

Bill Murray dosá­hl úspě­chu jak v kome­di­ál­ních seri­á­lech, tak v celo­ve­čer­ních fil­mech.Read more »
glum00

Glum alias Andy Serkis

Aneb jak vzni­ká pře­svěd­či­vě hra­jí­cí herec, kte­rý nee­xis­tu­je.Read more »
bloom001

„Pirát“ Orlando Bloom

Pořád se musím ští­pat do ruky, jest­li se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adre­su své­ho rake­to­vé­ho vze­stu­pu. A má prav­du! Najde se totiž jen málo her­ců, kte­rým...Read more »
viggo001

Viggo Mortensen alias Aragorn

Jazzový zpě­vák, malíř, foto­graf, lite­rát, ale pře­de­vším jeden z nej­zná­měj­ších her­ců sou­čas­nos­ti.Read more »
liv tyler011

Liv Tylerová

Už jsme si poma­lu zvyk­li na to, že život kaž­dé hvězdy zpes­t­řu­je něja­ká kuri­o­zi­ta. Keanu Reeves si dělá „pár­ky“ ze svých fanouš­ků a trou­bí jim do uší, ať si nejsou...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Brendan Fraser

Muž mno­ha talen­tů…Read more »

Arnold Schwarzenegger

Datum naro­ze­ní: 30.07.1947 Místo naro­ze­ní: Thal, Styria, RakouskoRead more »
christian

Christian Bale

Drsňák s dob­rým srd­cem… Christian Bale, jeden z nej­vý­raz­něj­ších her­ců nové gene­ra­ce, se naro­dil 30. led­na 1974 ve Walesu. Ale rodi­na se neu­stá­le stě­ho­va­la, tak­že své dět­ství pro­žil hned v něko­li­ka zemích, od...Read more »
colin

Colin Farrell

Colin Farrell, „bad guy“ si postup­ně zís­ká­vá pověst jed­no­ho z nej­na­děj­něj­ších mla­dých her­ců sou­čas­nos­ti. A v comic­so­vé adap­ta­ci Daredevil nebo ve fil­mu s výmluv­ným názvem Telefonní bud­ka nám doka­zu­je, že na tom sku­teč­ně...Read more »
jada2

Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith, přes­to­že kva­lit­ní hereč­ka, pro­slu­la spí­še man­žel­stvím s Willem Smithem, než svý­mi fil­my, ale nyní, poté, co se věno­va­la mateř­ským povin­nos­tem se vra­cí, aby uká­za­la, že není jen...Read more »
lziyi2

Ziyi Zhang

Ziyi se naro­di­la v západ­ním Pekingu. Její mamin­ka byla uči­tel­ka mateř­ské škol­ky na odpo­čin­ku a otec eko­nom. A proč je slav­ná? No pře­ce hrá­la ve fil­mu Tygr a drak a v nej­no­věj­ším fil­mu Hrdina.Read more »
jennifer1

Jennifer Anne Garner

Kromě Benna Aflecka je v tom­to fil­mu krás­ná a nebez­beč­ná dív­ka a tak při­náši­me její pro­filRead more »

Aaliyah

Měla hrát v Matrixu, ale nedo­ži­la se toho, její role po tra­gic­kém pádu leta­dla muse­la být pře­ob­sa­ze­na. Ale i přes­to při­ná­ší­me její pro­fil.Read more »

Keanu Reeves - profil

Není Matrixu bez Reevese. Není Reeves bez Matrixu a teď čtě­te malý pro­fil Keanu Reevese.Read more »

Harrison Ford

Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že nezná­te ani jed­nu z těch­to postav, kte­ré ztvár­nil jeden z nej­cha­rizma­tič­těj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu - Harrison Ford!Read more »

Adam Sandler

Dneska se hra­be­te v hno­ji, ale už zít­ra může­te být hvězdou - nebo ale­spoň tak si to zaří­dil Adam Sandler a jeho pro­stu­du­ší hrdi­no­vé 🙂Read more »
Stránka načtena za 9,58588 s | počet dotazů: 179 | paměť: 36887 KB. | 14.04.2021 - 10:48:27
X