Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob
Photo © Miramax Films

Dnes zemřel představitel Hagrida ze filmů Harry Potter...

Anthony Robert McMillan OBE (30. břez­na 1950 - 14. říj­na 2022), pro­fes­ně zná­mý jako Robbie Coltrane, byl skot­ský herec, komik a spi­so­va­tel. Celosvětově se pro­sla­vil jako Rubeus Hagrid ve fil­mo­vé sérii o Harrym...Read more »
Photo © Columbia Pictures

Zemřel představitel Sama Hawkense z filmů o Vinnetouovi

Ralf Wolter (* 26. lis­to­pa­du 1926 v Berlíně; † 14. říj­na 2022 v Mnichově) byl němec­ký herec a dabér, kte­rý se během více než 60 let obje­vil ve více než 230 fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­duk­cích....Read more »
Photo © Open Road Films

Guy Pearce slaví 55 let

Guy Edward Pearce (naro­zen 5. říj­na 1967) je aus­tral­ský herec. Pearce zahá­jil svou kari­é­ru ztvár­ně­ním posta­vy Mikea Younga v aus­tral­ském tele­viz­ním seri­á­lu Neighbours. Mezinárodní pozor­nost si zís­kal prů­lo­mo­vou rolí ve fil­mu...Read more »
Photo © Lionsgate

Ian McShane slaví 80 let

Ian David McShane (naro­zen 29. září 1942) je ang­lic­ký herec, pro­du­cent a reži­sér. Je zná­mý svý­mi tele­viz­ní­mi role­mi, zejmé­na titul­ní rolí v seri­á­lu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al Swearengen v seri­á­lu Deadwood (2004-2006)...Read more »
Photo © 2000 Warner Bros.

Wolfgang Petersen (1941 - 2022)

Wolfgang Petersen (14. břez­na 1941 - 16.8.2022) byl němec­ký fil­mo­vý reži­sér, pro­du­cent a sce­náris­ta. Za film o ponor­ko­vé vál­ce za dru­hé svě­to­vé vál­ky Das Boot (1981) byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara. Mezi...Read more »
Photo © Universal Pictures

Arnold Schwarzenegger slaví 75 let

Arnold Alois Schwarzenegger (/ˈʃvɑːrtsnɛɡər/; vyslo­vo­vá­no [ˈaʁ­nɔlt ˈaːlɔɪ̯s ˈʃvaʁt͡səneːɡɐ]; naro­zen 30. čer­ven­ce 1947) je rakousko-americký herec, fil­mo­vý pro­du­cent, pod­ni­ka­tel, býva­lý kul­tu­ris­ta a poli­tik, kte­rý byl v letech 2003-2011 38. guver­né­rem Kalifornie. Od roku 2022 je...Read more »
Photo © BBC

Nichelle Nichols - 1932 - 2022

Nichelle Nichols (/nɪˈʃɛl/ naro­ze­ná jako Grace Dell Nichols; 28. pro­sin­ce 1932 - 30. čer­ven­ce 2022) byla ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce, zná­má pře­de­vším díky roli Nyoty Uhury v seri­á­lu Star Trek: The Original...Read more »
Photo © Česká televize

Josef Zíma slaví 90 let

Josef Zíma (naro­zen 11. květ­na 1932 v Praze) je čes­ký herec, zpě­vák a tele­viz­ní mode­rá­tor. V roce 1953 absol­vo­val herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní v Praze. V roce 1957 nastou­pil do Divadla...Read more »
Bruce

Bruce Willis

Walter Bruce Willis (naro­zen 19. břez­na 1955) je ame­ric­ký herec na odpo­čin­ku. Jeho kari­é­ra zača­la v 70. letech 20. sto­le­tí na mimob­roadwa­yských scé­nách. Proslavil se hlav­ní rolí v komediálně-dramatickém seri­á­lu Moonlighting (1985-1989) a od té...Read more »
Secalbright

Madeleine Albrightová

Madeleine Jana Korbelová Albrightová (rod­ným jmé­nem Marie Jana Korbelová; 15. květ­na 1937 - 23. břez­na 2022) byla ame­ric­ká diplo­mat­ka, kte­rá v letech 1997-2001 zastá­va­la funk­ci 64. minis­try­ně zahra­ni­čí Spojených stá­tů za pre­zi­den­ta Billa...Read more »
Eva Zaoralova

Zemřela umělecká ředitelka Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Eva Zaoralová

Eva Zaoralová (28. lis­to­pa­du 1932 v Praze - 10. břez­na 2022) byla čes­ká fil­mo­vá kri­tič­ka. Život Zaoralová byla redak­tor­kou fil­mo­vé­ho časo­pi­su Film a doba a vyu­ču­je ději­ny fil­mu na Filmové a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých...Read more »
vlatsa

Vlasta Burian (9. dubna 1891 - 31. ledna 1962)

Vlasta Burian, vlast­ním jmé­nem Josef Vlastimil Burian, (* 9. dub­na 1891, Reichenberg, Rakousko-Uhersko; † 31. led­na 1962, Praha, Československo) byl čes­ký herec, komik a fot­ba­lis­ta.Read more »
Meat

Meat Loaf (1947 - 2022)

Michael Lee Aday (naro­zen jako Marvin Lee Aday; 27. září 1947 - 20. led­na 2022), zná­měj­ší jako Meat Loaf, byl ame­ric­ký zpě­vák a herec. Byl zná­mý svým sil­ným, širo­ce roz­kro­če­ným hla­sem a tea­trál­ní­mi...Read more »
Janova

Survivor - Barbora Jánová

Barbora Jánová (* 18. srp­na 1989 Benešov) je čes­ká hereč­ka, dra­ma­tur­gy­ně a pro­dukč­ní. Věnuje se diva­dlu, tele­viz­ním seri­á­lům, fil­mům a rekla­mě.Read more »
HC

Survivor - Nikola Čechová

Nikola Čechová (* 6. pro­sin­ce 1989, Praha) ali­as Shopaholic Nicol je čes­ká you­tu­ber­ka, býva­lá mode­rá­tor­ka tele­vi­ze Óčko a TV Nova, a také blo­ger­ka zabý­va­jí­cí se módou. Společně s Milanem Peroutkou mode­ro­va­la v letech 2019–2021 pořad Snídaně s Novou. Jedná se o jed­nu z nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cích a nej­o­de­bí­ra­něj­ších you­tu­be­rek v Česku. V sou­tě­ži Blogerka roku 2015 vyhrá­la v kate­go­rii...Read more »
VojtaDR

Survivor - Vojtěch Drahokoupil

Vojtěch Drahokoupil se naro­dil 31. srp­na 1995 v Liberci, od svých osmi let ale žije v Toužimi, kde půso­bil v míst­ní kape­le All For 69. V letech 2014–2017 byl čle­nem hudeb­ní kape­ly New Element. Od roku 2018 je...Read more »
IvaPazderkova

Survivor - Iva Pazderková

Vystudovala osmi­le­té gym­ná­zi­um v Brně a roku 2003 absol­vo­va­la JAMU. Proslavila se pře­de­vším účin­ko­vá­ním ve stand-up kome­dii Na sto­já­ka tele­viz­ní sta­ni­ce HBO v roce 2004 a do obec­né­ho pově­do­mí se dosta­la pro­střed­nic­tvím tele­viz­ní rekla­my na jogurt. Diváky baví pře­de­vším před­stí­rá­ním hlouposti a vtip­ný­mi „hláš­ka­mi“, arti­ku­la­cí a svým...Read more »
dk

Dušan Klein

Dušan Klein (* 21. červ­na 1939 v Michalovcích jako Július Klein; † 9. led­na 2022) byl čes­ký fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta. Život Klein se naro­dil v roce 1939 v Michalovcích. Byl to Žid. Za dru­hé...Read more »
Reves

První představitel Supermana by se dožil 108 let

George Reeves (naro­zen jako George Keefer Brewer; 5. led­na 1914 - 16. červ­na 1959) byl ame­ric­ký herec. Nejvíce se pro­sla­vil rolí Supermana v tele­viz­ním pořa­du Dobrodružství Supermana (Adventures of Superman) z let 1952-1958....Read more »
Glum

Glum alias Andy Serkis

Aneb jak vzni­ká pře­svěd­či­vě hra­jí­cí herec, kte­rý nee­xis­tu­je.Read more »
MZ

Miroslav „Meky“ Žbirka - 1952 - 2021

Miroslav Žbirka (21. říj­na 1952 - 10. lis­to­pa­du 2021) byl slo­ven­ský zpě­vák a skla­da­tel popu­lár­ní hud­by. Vystupoval ve slo­ven­šti­ně, češ­ti­ně a ang­lič­ti­ně (měl slo­ven­ské­ho otce a ang­lic­kou mat­ku). Žbirka se naro­dil v Bratislavě. Na kon­ci...Read more »
UKonce

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, naro­ze­ný 9. dub­na 1933 v Neuilly-sur-Seine a zemře­lý 6. září 2021 v Paříži, byl fran­couz­ský herec. Byl také fil­mo­vým pro­du­cen­tem a diva­del­ním reži­sé­rem. V prv­ních letech své kari­é­ry stří­dal popu­lár­ní a arto­vé fil­my, než...Read more »
Satinsky

Július Satinský by se dnes dožil 80. let

Jeho herec­ký talent se pro­je­vil již během škol­ních let; v roce 1958 vyhrál sou­těž v reci­ta­ci bás­ní „Hviezdoslavův Kubín“. Přestože zís­kal peda­go­gic­ké vzdě­lá­ní, nikdy tuto pro­fe­si nevy­ko­ná­val. V letech 1962-1966 stu­do­val dra­ma­tur­gii...Read more »
LPotmesil

V 75 letech dnes zemřel herec Ladislav Potměšil

Narodil se 2. září 1945 v Praze. Od dět­ství zpí­val v mno­ha pěvec­kých sou­bo­rech, ale více vystu­po­val ve fil­mech a na diva­del­ních prk­nech. V roce 1969 absol­vo­val DAMU a byl dlou­ho­le­tým čle­nem sou­bo­ru RDNZ. Během...Read more »
RDoner

Zemřel Richard Donner režisér Supermana, Smrtonosných zbraní...

Richard Donner (naro­zen jako Richard Donald Schwartzberg, 24. dub­na 1930 - 5. čer­ven­ce 2021) byl ame­ric­ký fil­mo­vý a tele­viz­ní reži­sér a pro­du­cent a pří­le­ži­tost­ný autor komik­sů. Po režii horo­ru The Omen (1976) se Donner pro­sla­vil...Read more »
Hrob Voskovce a Wericha

Jiří Voskovec zemřel dnes před 40. lety

Voskovec se naro­dil jako Jiří Wachsmann v Sázavě v Čechách, dneš­ní České repub­li­ce. Byl synem Jiřiny (Pinkasové) a Václava Wachsmannových. Jeho pra­strý­cem byl Bedřich Wachsmann a bra­tran­cem Alois Wachsman, oba malí­ři a archi­tek­ti, strý­cem...Read more »
KK

Kris Kristofferson se dožívá 85 let

Kristoffer Kristofferson (naro­zen 22. červ­na 1936) je ame­ric­ký zpě­vák, skla­da­tel a herec na odpo­čin­ku. Mezi jeho skla­da­tel­ské poči­ny pat­ří pís­ně „Me and Bobby McGee“, „For the Good Times“, „Sunday Mornin“ Comin“...Read more »
NDiviskova

Zemřela Nina Divíšková - manželka Jana Kačera

Vyrůstala v Brně, otec ji pod­po­ro­val ve spor­tu a mat­ka Elmarita v tan­ci. Její otec T. K. Divíšek polo­žil zákla­dy jes­kyn­ní­ho potá­pě­ní a sestou­pil do pro­pas­tí Macochy a Punkevních jes­ky­ní, mat­ka Elmarita Divíšková byla...Read more »
Shia

Před 35 lety se narodil Shia LaBeouf

Shia Saide LaBeouf je ame­ric­ký herec, per­for­mer a fil­mař. Hrál Louise Stevense v seri­á­lu Stevensovi bodu­jí na Disney Channel, za tuto roli byl v roce 2001 nomi­no­ván na Young Artist Award a v roce...Read more »
MJFox

Michael J. Fox slaví 60 let

Michael Andrew Fox OC (naro­zen 9. červ­na 1961), pro­fes­ně zná­mý jako Michael J. Fox, je kanadsko-americký herec, autor, fil­mo­vý pro­du­cent a akti­vis­ta. Svou kari­é­ru zahá­jil v 70. letech 20. sto­le­tí a popr­vé se pro­sla­vil ztvár­ně­ním...Read more »
JL

Jiří Langmajer slaví 55 let

V letech 1981-1987 stu­do­val hudebně-dramatický obor na praž­ské kon­zer­va­to­ři. Již během stu­dií ho reži­sér Karel Smyczek obsa­dil do význam­ných rolí v seri­á­lu Třetí patro nebo ve fil­mu Proč ? Po abso­lu­to­riu...Read more »
JanKroner

Ján Kroner ml. slaví 65 let

Janko Kroner (naro­zen 1. červ­na 1956) je slo­ven­ský fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Kdysi byl stá­lým čle­nem sou­bo­ru Slovenského národ­ní­ho diva­dla (SND) (1987-2009), svou herec­kou kari­é­ru zahá­jil jako člen Nové scé­ny...Read more »
PavlinaFilipovska

Pavlína Filipovská oslavila kulaté vyročí.

Před 80. lety (28. květ­na 1941) se naro­di­la slav­ná hereč­ka a zpě­vač­ka , dce­ra her­ce Františka Filipovského, Pavlína Filipovská. Všichni ji zná­me jako zpě­vač­ku z fil­mo­vé­ho muzi­ká­lu Kdyby tisíc kla­ri­ne­tů a pís­ně Kapitáne, kam...Read more »
MicheleP

Michele Placido slaví 75 let.

Herec před­sta­vu­jí­cí­ho slav­né­ho komi­sa­ře Corrada Cattaniho, ve vel­mi oblí­be­ném ital­ském seri­á­lu Chobotnice, se naro­dil před 75 lety v Italské Apulii. Vystudoval diva­del­ní aka­de­mii v Římě a z prvu se věno­val pou­ze diva­del­ní­mu herec­tví,...Read more »
Teroristka

Iva Janžurová slaví 80 let.

Iva Janžurová se naro­di­la přes­ně před 80 lety. Její rodi­če byli uči­te­lé a v dru­hé půl­ce 50. let absol­vo­va­la gym­nasi­um v Českých Budějovicích. V prv­ní půl­ce 60. let absol­vo­va­la DAMU pod dohle­dem Vlasty Fabiánové. První...Read more »
Yaara Benbenishty in 2015

Spanilé herečky Blízkého a Středního východu zářící ve špionážních seriálech

V minu­lém díle jste vidě­li pěti­ci nej­krás­něj­ších slo­ven­ských here­ček pod­le naší pažó­tí poro­ty. Nu a dnes na toto téma navá­že­me, ale ten­to­krá­te zabrou­sí­me do vod více exo­tic­kých, vypra­ví­me se na Blízký...Read more »
1

TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech

Jsou cha­risma­tic­ké, okouz­lu­jí­cí a mnoh­dy si jakož­to fem­me fata­le pod­ma­ní kdeja­ký čes­ký film či seri­ál. Slovenské hereč­ky se v čes­kém kine­ma­to­gra­fic­kém rajó­nu těší mimo­řád­né obli­bě. V úvo­du sto­le­tí pat­ři­la fil­mo­vá plát­na Zuzaně Norisové...Read more »
Sverak

Zdeněk Svěrák slaví 85 let.

Zdeněk Svěrák sla­ví 85 let. Narodil se v roce 1936 a vystu­do­val peda­go­gic­kou ško­lu. Věnoval se uči­te­lo­vá­ní pou­ze něko­lik let a násled­ně se stal roz­hla­so­vým auto­rem, kde před­sta­vil Járu Cimrmana. V roz­hla­se se...Read more »
Hegerova

Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová

Dnes zemře­la jed­na z nej­vět­ších zpě­va­ček čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Narodila se 20.10.1931 v Bratislavě a matu­ri­tě a po absol­vo­vá­ní diva­del­ní­ho kur­zu se sta­la člen­kou diva­dla v Žilině. Od roku 1961 zača­la vystu­po­vat v Praze v diva­dle Rokoko, kde...Read more »
Shatner

William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let

Před 90 lety se naro­dil neslav­něj­ší Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židov­ským rodi­čům, kte­ří se při­stě­ho­va­li z Ukrajiny. Na diva­del­ní prk­na nastou­pil na...Read more »
JanVodnansky

Jan Vodňanský - dlouhý a slavný život s tvorbou pro děti

Jan Vodňanský se naro­dil v roce 1941 a v roce 1965 zakon­čil vyso­kou ško­lu ČVUT jako pro­jek­tant. Své pro­fe­si se nevě­no­val, pro­to­že se během stu­dií setkal s hudeb­ní­kem Petrem Skoumalem, se kte­rým vytvo­řil...Read more »
Mark

Mark Hamill - Všichni lidé na Zemi, kteří alespoň jednou viděli Star Wars jej znají a spojují si jej jen a jen s rolí Luka Skywalkera.

Jeho fil­mo­gra­fie je však mno­hem bohat­ší, pro­to prá­vě jím ote­ví­rám rubri­ku legen­dár­ních her­ců. První legen­dou není nikdo jiný než Mark Hamill. Mark Hamill se naro­dil roku 1951 v kali­forn­ském Concordu....Read more »
Adresikova

Jana Andresíková (2. dubna 1941 - 19.10.2020)

Po stu­diu na Pedagogické fakul­tě stu­do­va­la herec­tví na JAMU v Brně, kte­rou dokon­či­la v roce 1964. Po abso­lu­to­riu ode­šla do Prahy a prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní angaž­má zís­ka­la v avant­gard­ním diva­dle Maringotka (1964–1966), poté byla dva...Read more »
Stesti

Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI

VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyš­ší smy­sl než jen oddý­chat ten­to jeden život. Jinak mi nejde...Read more »
KraloveVidea

Rozhovor s autory dokumentu Králové videa - Lukáš Bulava, Petr Svobora, Peter Pavlík a Igor Kovács (a hudební skladatel Jake Stark)

Po del­ším roz­mýš­le­ní se jed­nou za čas se v brz­ké době poku­sím vydá­vat roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi, kte­ré mají něco spo­leč­né­ho s čes­kým fil­mem. S lid­mi pří­mo z bran­že nebo i tře­ba pro­vo­zo­va­te­li kin či dis­tri­bu­to­ry. Prvním...Read more »
Menzel

Ve věku 82 let zemřel český režisér a herec Jiří Menzel.

Ve věku 82 let zemřel čes­ký reži­sér a herec Jiří Menzel, jeden z mála Oscarových čes­kých reži­sé­rů, kte­rý jako reži­sér čas­to zpra­co­vá­val adap­ta­ce děl Bohumila Hrabala a sto­jí za legen­dár­ní­mi čes­ký­mi fil­my...Read more »
Sean90

Sean Connery slaví 3x30 let.

Před dáv­ný­mi časy, kdy ješ­tě byla pro­hi­bi­ce, Ford vyrá­běl auta pro veřej­nost a byla svě­to­vá kri­ze, se naro­dil nej­slav­něj­ší Skot, kte­rý kdy vstou­pil do ame­ric­kých fil­mů. Když před dlou­hý­mi 60. lety...Read more »
Martin Hofmann jako Pavel Landovsky3

S MARTINEM HOFMANNEM O ROLI PAVLA LANDOVSKÉHO A FILMU HAVEL

 . . o pří­pra­vách na roli Přípravy byly pří­jem­né - nakou­ká­val jsem Pavla Landovského, vytvá­řel jsem si něja­ký celist­věj­ší obraz jeho osob­nos­ti. No a on byl coko­li jen ne nud­ný, prů­měr­ný...Read more »
DSC3498

ANNA GEISLEROVÁ - ROZHOVOR K FILMU HAVEL

Jak s odstu­pem času vzpo­mí­ná­te na natá­če­ní?  Strašně se mi líbi­la pří­pra­va na natá­če­ní. Většinou točím s lid­mi, kte­ří na pří­pra­vu dba­jí. A I tady jsme byli vel­mi peč­li­ví. Připravovali jsme se dlou­ho,...Read more »
DSC7657

BÁRA SEIDLOVÁ - ROZHOVOR K FILMU HAVEL

Jak se pod­le vás ve fil­mu Havel liší rea­li­ta od sku­teč­nos­ti? Asi je potře­ba zdů­raz­nit, že fil­mo­vý pří­běh není přes­nou kopií teh­dej­ších udá­los­tí ani jed­not­li­vých osob. Režisér Slávek Horák...Read more »
Stránka načtena za 3,63186 s | počet dotazů: 291 | paměť: 40150 KB. | 30.11.2022 - 09:13:22