Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Profily osob
dk

Dušan Klein

Dušan Klein (* 21. červ­na 1939 v Michalovcích jako Július Klein; † 9. led­na 2022) byl čes­ký fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta. Život Klein se naro­dil v roce 1939 v Michalovcích. Byl to Žid. Za dru­hé...Read more »
Reves

První představitel Supermana by se dožil 108 let

George Reeves (naro­zen jako George Keefer Brewer; 5. led­na 1914 - 16. červ­na 1959) byl ame­ric­ký herec. Nejvíce se pro­sla­vil rolí Supermana v tele­viz­ním pořa­du Dobrodružství Supermana (Adventures of Superman) z let 1952-1958....Read more »
Glum

Glum alias Andy Serkis

Aneb jak vzni­ká pře­svěd­či­vě hra­jí­cí herec, kte­rý nee­xis­tu­je.Read more »
MZ

Miroslav „Meky“ Žbirka - 1952 - 2021

Miroslav Žbirka (21. říj­na 1952 - 10. lis­to­pa­du 2021) byl slo­ven­ský zpě­vák a skla­da­tel popu­lár­ní hud­by. Vystupoval ve slo­ven­šti­ně, češ­ti­ně a ang­lič­ti­ně (měl slo­ven­ské­ho otce a ang­lic­kou mat­ku). Žbirka se naro­dil v Bratislavě. Na kon­ci...Read more »
UKonce

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, naro­ze­ný 9. dub­na 1933 v Neuilly-sur-Seine a zemře­lý 6. září 2021 v Paříži, byl fran­couz­ský herec. Byl také fil­mo­vým pro­du­cen­tem a diva­del­ním reži­sé­rem. V prv­ních letech své kari­é­ry stří­dal popu­lár­ní a arto­vé fil­my, než...Read more »
Satinsky

Július Satinský by se dnes dožil 80. let

Jeho herec­ký talent se pro­je­vil již během škol­ních let; v roce 1958 vyhrál sou­těž v reci­ta­ci bás­ní „Hviezdoslavův Kubín“. Přestože zís­kal peda­go­gic­ké vzdě­lá­ní, nikdy tuto pro­fe­si nevy­ko­ná­val. V letech 1962-1966 stu­do­val dra­ma­tur­gii...Read more »
LPotmesil

V 75 letech dnes zemřel herec Ladislav Potměšil

Narodil se 2. září 1945 v Praze. Od dět­ství zpí­val v mno­ha pěvec­kých sou­bo­rech, ale více vystu­po­val ve fil­mech a na diva­del­ních prk­nech. V roce 1969 absol­vo­val DAMU a byl dlou­ho­le­tým čle­nem sou­bo­ru RDNZ. Během...Read more »
RDoner

Zemřel Richard Donner režisér Supermana, Smrtonosných zbraní...

Richard Donner (naro­zen jako Richard Donald Schwartzberg, 24. dub­na 1930 - 5. čer­ven­ce 2021) byl ame­ric­ký fil­mo­vý a tele­viz­ní reži­sér a pro­du­cent a pří­le­ži­tost­ný autor komik­sů. Po režii horo­ru The Omen (1976) se Donner pro­sla­vil...Read more »
Hrob Voskovce a Wericha

Jiří Voskovec zemřel dnes před 40. lety

Voskovec se naro­dil jako Jiří Wachsmann v Sázavě v Čechách, dneš­ní České repub­li­ce. Byl synem Jiřiny (Pinkasové) a Václava Wachsmannových. Jeho pra­strý­cem byl Bedřich Wachsmann a bra­tran­cem Alois Wachsman, oba malí­ři a archi­tek­ti, strý­cem...Read more »
KK

Kris Kristofferson se dožívá 85 let

Kristoffer Kristofferson (naro­zen 22. červ­na 1936) je ame­ric­ký zpě­vák, skla­da­tel a herec na odpo­čin­ku. Mezi jeho skla­da­tel­ské poči­ny pat­ří pís­ně „Me and Bobby McGee“, „For the Good Times“, „Sunday Mornin“ Comin“...Read more »
NDiviskova

Zemřela Nina Divíšková - manželka Jana Kačera

Vyrůstala v Brně, otec ji pod­po­ro­val ve spor­tu a mat­ka Elmarita v tan­ci. Její otec T. K. Divíšek polo­žil zákla­dy jes­kyn­ní­ho potá­pě­ní a sestou­pil do pro­pas­tí Macochy a Punkevních jes­ky­ní, mat­ka Elmarita Divíšková byla...Read more »
Shia

Před 35 lety se narodil Shia LaBeouf

Shia Saide LaBeouf je ame­ric­ký herec, per­for­mer a fil­mař. Hrál Louise Stevense v seri­á­lu Stevensovi bodu­jí na Disney Channel, za tuto roli byl v roce 2001 nomi­no­ván na Young Artist Award a v roce...Read more »
MJFox

Michael J. Fox slaví 60 let

Michael Andrew Fox OC (naro­zen 9. červ­na 1961), pro­fes­ně zná­mý jako Michael J. Fox, je kanadsko-americký herec, autor, fil­mo­vý pro­du­cent a akti­vis­ta. Svou kari­é­ru zahá­jil v 70. letech 20. sto­le­tí a popr­vé se pro­sla­vil ztvár­ně­ním...Read more »
JL

Jiří Langmajer slaví 55 let

V letech 1981-1987 stu­do­val hudebně-dramatický obor na praž­ské kon­zer­va­to­ři. Již během stu­dií ho reži­sér Karel Smyczek obsa­dil do význam­ných rolí v seri­á­lu Třetí patro nebo ve fil­mu Proč ? Po abso­lu­to­riu...Read more »
JanKroner

Ján Kroner ml. slaví 65 let

Janko Kroner (naro­zen 1. červ­na 1956) je slo­ven­ský fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec. Kdysi byl stá­lým čle­nem sou­bo­ru Slovenského národ­ní­ho diva­dla (SND) (1987-2009), svou herec­kou kari­é­ru zahá­jil jako člen Nové scé­ny...Read more »
PavlinaFilipovska

Pavlína Filipovská oslavila kulaté vyročí.

Před 80. lety (28. květ­na 1941) se naro­di­la slav­ná hereč­ka a zpě­vač­ka , dce­ra her­ce Františka Filipovského, Pavlína Filipovská. Všichni ji zná­me jako zpě­vač­ku z fil­mo­vé­ho muzi­ká­lu Kdyby tisíc kla­ri­ne­tů a pís­ně Kapitáne, kam...Read more »
MicheleP

Michele Placido slaví 75 let.

Herec před­sta­vu­jí­cí­ho slav­né­ho komi­sa­ře Corrada Cattaniho, ve vel­mi oblí­be­ném ital­ském seri­á­lu Chobotnice, se naro­dil před 75 lety v Italské Apulii. Vystudoval diva­del­ní aka­de­mii v Římě a z prvu se věno­val pou­ze diva­del­ní­mu herec­tví,...Read more »
Teroristka

Iva Janžurová slaví 80 let.

Iva Janžurová se naro­di­la přes­ně před 80 lety. Její rodi­če byli uči­te­lé a v dru­hé půl­ce 50. let absol­vo­va­la gym­nasi­um v Českých Budějovicích. V prv­ní půl­ce 60. let absol­vo­va­la DAMU pod dohle­dem Vlasty Fabiánové. První...Read more »
Yaara Benbenishty in 2015

Spanilé herečky Blízkého a Středního východu zářící ve špionážních seriálech

V minu­lém díle jste vidě­li pěti­ci nej­krás­něj­ších slo­ven­ských here­ček pod­le naší pažó­tí poro­ty. Nu a dnes na toto téma navá­že­me, ale ten­to­krá­te zabrou­sí­me do vod více exo­tic­kých, vypra­ví­me se na Blízký...Read more »
1

TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech

Jsou cha­risma­tic­ké, okouz­lu­jí­cí a mnoh­dy si jakož­to fem­me fata­le pod­ma­ní kdeja­ký čes­ký film či seri­ál. Slovenské hereč­ky se v čes­kém kine­ma­to­gra­fic­kém rajó­nu těší mimo­řád­né obli­bě. V úvo­du sto­le­tí pat­ři­la fil­mo­vá plát­na Zuzaně Norisové...Read more »
Sverak

Zdeněk Svěrák slaví 85 let.

Zdeněk Svěrák sla­ví 85 let. Narodil se v roce 1936 a vystu­do­val peda­go­gic­kou ško­lu. Věnoval se uči­te­lo­vá­ní pou­ze něko­lik let a násled­ně se stal roz­hla­so­vým auto­rem, kde před­sta­vil Járu Cimrmana. V roz­hla­se se...Read more »
Hegerova

Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová

Dnes zemře­la jed­na z nej­vět­ších zpě­va­ček čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Narodila se 20.10.1931 v Bratislavě a matu­ri­tě a po absol­vo­vá­ní diva­del­ní­ho kur­zu se sta­la člen­kou diva­dla v Žilině. Od roku 1961 zača­la vystu­po­vat v Praze v diva­dle Rokoko, kde...Read more »
Shatner

William Shatner - nejslavnější kapitán Enteprise se dnes dožívá 90 let

Před 90 lety se naro­dil neslav­něj­ší Star Trekovský James T. Kirk - William Shatner. Narodil se v Kanadě v Montrealu židov­ským rodi­čům, kte­ří se při­stě­ho­va­li z Ukrajiny. Na diva­del­ní prk­na nastou­pil na...Read more »
JanVodnansky

Jan Vodňanský - dlouhý a slavný život s tvorbou pro děti

Jan Vodňanský se naro­dil v roce 1941 a v roce 1965 zakon­čil vyso­kou ško­lu ČVUT jako pro­jek­tant. Své pro­fe­si se nevě­no­val, pro­to­že se během stu­dií setkal s hudeb­ní­kem Petrem Skoumalem, se kte­rým vytvo­řil...Read more »
Mark

Mark Hamill - Všichni lidé na Zemi, kteří alespoň jednou viděli Star Wars jej znají a spojují si jej jen a jen s rolí Luka Skywalkera.

Jeho fil­mo­gra­fie je však mno­hem bohat­ší, pro­to prá­vě jím ote­ví­rám rubri­ku legen­dár­ních her­ců. První legen­dou není nikdo jiný než Mark Hamill. Mark Hamill se naro­dil roku 1951 v kali­forn­ském Concordu....Read more »
Adresikova

Jana Andresíková (2. dubna 1941 - 19.10.2020)

Po stu­diu na Pedagogické fakul­tě stu­do­va­la herec­tví na JAMU v Brně, kte­rou dokon­či­la v roce 1964. Po abso­lu­to­riu ode­šla do Prahy a prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní angaž­má zís­ka­la v avant­gard­ním diva­dle Maringotka (1964–1966), poté byla dva...Read more »
Stesti

Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI

VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyš­ší smy­sl než jen oddý­chat ten­to jeden život. Jinak mi nejde...Read more »
KraloveVidea

Rozhovor s autory dokumentu Králové videa - Lukáš Bulava, Petr Svobora, Peter Pavlík a Igor Kovács (a hudební skladatel Jake Stark)

Po del­ším roz­mýš­le­ní se jed­nou za čas se v brz­ké době poku­sím vydá­vat roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi, kte­ré mají něco spo­leč­né­ho s čes­kým fil­mem. S lid­mi pří­mo z bran­že nebo i tře­ba pro­vo­zo­va­te­li kin či dis­tri­bu­to­ry. Prvním...Read more »
Menzel

Ve věku 82 let zemřel český režisér a herec Jiří Menzel.

Ve věku 82 let zemřel čes­ký reži­sér a herec Jiří Menzel, jeden z mála Oscarových čes­kých reži­sé­rů, kte­rý jako reži­sér čas­to zpra­co­vá­val adap­ta­ce děl Bohumila Hrabala a sto­jí za legen­dár­ní­mi čes­ký­mi fil­my...Read more »
Sean90

Sean Connery slaví 3x30 let.

Před dáv­ný­mi časy, kdy ješ­tě byla pro­hi­bi­ce, Ford vyrá­běl auta pro veřej­nost a byla svě­to­vá kri­ze, se naro­dil nej­slav­něj­ší Skot, kte­rý kdy vstou­pil do ame­ric­kých fil­mů. Když před dlou­hý­mi 60. lety...Read more »
Martin Hofmann jako Pavel Landovsky3

S MARTINEM HOFMANNEM O ROLI PAVLA LANDOVSKÉHO A FILMU HAVEL

 . . o pří­pra­vách na roli Přípravy byly pří­jem­né - nakou­ká­val jsem Pavla Landovského, vytvá­řel jsem si něja­ký celist­věj­ší obraz jeho osob­nos­ti. No a on byl coko­li jen ne nud­ný, prů­měr­ný...Read more »
DSC3498

ANNA GEISLEROVÁ - ROZHOVOR K FILMU HAVEL

Jak s odstu­pem času vzpo­mí­ná­te na natá­če­ní?  Strašně se mi líbi­la pří­pra­va na natá­če­ní. Většinou točím s lid­mi, kte­ří na pří­pra­vu dba­jí. A I tady jsme byli vel­mi peč­li­ví. Připravovali jsme se dlou­ho,...Read more »
DSC7657

BÁRA SEIDLOVÁ - ROZHOVOR K FILMU HAVEL

Jak se pod­le vás ve fil­mu Havel liší rea­li­ta od sku­teč­nos­ti? Asi je potře­ba zdů­raz­nit, že fil­mo­vý pří­běh není přes­nou kopií teh­dej­ších udá­los­tí ani jed­not­li­vých osob. Režisér Slávek Horák...Read more »
word image 2

Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY

  O fil­mu V Mekym jsme se sna­ži­li udě­lat fil­mo­vý por­trét, jaký tu není. Bez sen­ti­men­tu a pato­su, zato s humo­rem. V obra­ze bli­ka­vý, ener­gic­ký a pod­vrat­ný. S hla­si­tou muzi­kou, a pře­de­vším pokud mož­no upřím­ný a emo­ci­o­nál­ní,...Read more »
Joel

Joel Schumacher

Dnes zemřel jeden z vel­kých ame­ric­kých reži­sé­rů, kte­rý nato­čil mno­ho slav­ných fil­mů.  Jeho před­ci pochá­ze­li ze Švédska. Jeho prv­ní fil­mo­vou šta­cí byl návrh kos­tý­mů v 70. Letech pro fil­my Woodyho Alena...Read more »
AJolie

Angelina Jolie včera slavila 45 let

Angelina Jolie je jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších, ale také nej­o­te­vře­něj­ších here­ček Hollywoodu. Je dce­rou tak­též umě­ním se zabý­va­jí­cí­ho páru, her­ce Jona Voighta (kte­rý je drži­te­lem Oskara) a hereč­ky Marcheline Bertrand.Read more »
P1064989

Jan Saudek slaví jubileum

Kolik že mu je? Slavného mezi­ná­rod­ní­mu foto­gra­fo­vi, kte­rý svůj život zažil hod­ně román­ku, hod­ně mile­nek, ale hod­ně stras­tí, na kte­ré pohlí­ží se svým své­ráz­ným pohle­dem? Janu Saudkovi už je...Read more »
ivot je hra mail

Život je hra - Herci

Václav Marhold Český herec se naro­dil se v roce 1993. Zahrál si v seri­á­lech Život je hra, Specialisté, Já, Mattoni, Dáma a král, Svět pod hla­vou nebo ve fil­mech Hořící keř a Svatá...Read more »
Max

Max von Sydow

Max von Sydow, rod­ným jmé­nem Carl Adolf von Sydow, (* 10. dub­na 1929, Lund, Skåne, Švédsko -8. břez­na 2020) byl švéd­ský herec (také fran­couz­ský, fran­couz­ské stát­ní občan­ství zís­kal v roce 2002), zná­mý...Read more »
kovarik

Mirek Kovářík

Narodil se do rodi­ny zdra­vot­ní sest­ry a řidi­če tram­va­je. Vystudoval praž­ské peda­go­gic­ké gym­ná­zi­um Víta Nejedlého (matu­ri­ta roku 1952) a po základ­ní vojen­ské služ­bě stu­do­val češ­ti­nu a ruš­ti­nu na Pedagogické fakul­tě Karlovy uni­ver­zi­ty. Na...Read more »
Terry

Terry Jones

Terry Jones (1. úno­ra 1942, Colwyn Bay, Wales - 22. 1. 2020) byl velšský komik a reži­sér, jeden z šes­ti čle­nů kome­di­ál­ní sku­pi­ny Monty Python. Spolurežíroval fil­my Monty Python a Svatý Grál, Monty Python: Život...Read more »
Brejchova

Jana Brejchová

Jana Brejchová (* 20. led­na 1940 Praha) je čes­ká hereč­ka.Read more »
Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová

Marie Fredrikssonová, původ­ním jmé­nem Gun-Marie Fredriksson (* 30. květ­na 1958 Össjö - † 9. pro­sin­ce 2019), byla švéd­ská zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka. Proslula pře­de­vším ve sku­pi­ně Roxette, kte­rou zalo­ži­la spo­lu s Perem Gesslem...Read more »
Praisova

JANA PREISSOVÁ - Maminka Heleny

Naposledy jste stá­la před fil­mo­vou kame­rou v his­to­ric­kém dra­ma­tu Řád před pat­nác­ti lety. Proč jste při­ja­la prá­vě nabíd­ku od reži­sér­ky Lenky Kny na tuhle zim­ní kome­dii? Je to o rodi­ně a hra­ju...Read more »
Nemec

MAREK NĚMEC - Mišo

Hrajete zábav­né­ho milov­ní­ka žen­ské­ho poko­le­ní a navíc drs­né­ho čle­na Horské služ­by – to je doce­la pří­jem­ná herec­ká úlo­ha, ne? Jak jste si tuhle roli uží­val? Já jsem si původ­ně dělal...Read more »
Dejdar

MARTIN DEJDAR - Richard

Jak se vám hrál své­ráz­ný hor­ský drs­ňák Richard, za jehož poně­kud neo­ma­le­ným cho­vá­ním tuší­me jem­nou duši? Role si vybí­rám pod­le toho, jest­li se mi líbí. Což zna­me­ná, že scé­nář...Read more »
Polivkova

ANNA POLÍVKOVÁ - Helena

Vaše Helena je nad­še­nou pro­pa­gá­tor­kou zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu. Patříte taky k „fana­ti­kům“ raci­o­nál­ní výži­vy? K fana­ti­kům urči­tě ne… ale masa jím hod­ně málo, mys­lím si, že by maso mělo být...Read more »
lk

LENKA KNY - režisérka a spoluautorka scénáře

Lenka Kny je reži­sér­kou a spo­lu­au­tor­kou scé­ná­ře dra­ma­tu Stínu neu­te­češ (2009) s vyni­ka­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny Jaroslavy Adamové a Pavla Landovského v hlav­ních rolích sta­rých man­že­lů ukrý­va­jí­cích před vnuč­kou svou tem­nou minu­lost. V roce 2013...Read more »
Harazin

ROZHOVOR S PETREM HARAZINEM

„Divákum bych vzkázal, ať pijou alkoholol tak,aby nemuseli nikdy přestat úplně.” Jak vznik­la vaše spo­lu­prá­ce na fil­mu Abstinent? David mi zavo­lal v době, kdy jsem měl za sebou tře­ti­nu své...Read more »
Harazin

PETR HARAZIN (29 LET)

Zpěvák a kyta­ris­ta Petr Harazin je frontma­nem kape­ly Nebe, kte­rá sto­jí za titul­ní pís­ní fil­mu Abstinent. Singl Kvit je uni­kát­ním pro­po­je­ním fil­mo­vé­ho pří­bě­hu mla­dé­ho alko­ho­li­ka Adama a reál­né­ho osu­du zpě­vá­ka Petra...Read more »
Stránka načtena za 3,35422 s | počet dotazů: 228 | paměť: 34010 KB. | 16.01.2022 - 08:10:53