Kategorie: Profily osob

0

Jamie Lee Curtis dnes slaví 60 let

Před dlou­hý­mi 60. lety zača­la život­ní pouť slav­né hereč­ky s ješ­tě slav­něj­ším jmé­nem. Jejím otcem je totiž Tony Curtis a její mat­kou je ješ­tě slav­něj­ší Janet Leigh (kdo neví, je to oběť ze sprchy z prv­ní Psycha).

Autor:
0

Charles Aznavour

Charles Aznavour (armén­sky: Շառլ Ազնավուր, * 22. květ­na 1924, Paříž -1. říj­na 2018) byl arménsko-francouzský šan­so­ni­ér, zpě­vák, pís­nič­kář, textař, herec, diplo­mat a pod­ni­ka­tel. Hrál nebo vystu­po­val v 60 fil­mech, slo­žil přes 1000 pís­ní a pro­dal přes 100 mili­o­nů hudeb­ních nosi­čů. Životopis Narodil se jako syn armén­ských uprch­lí­ků Míši a Kédar Aznavurjanových, kte­ří se usíd­li­li v Paříži asi rok před jeho naro­ze­ním. Tatínek vedl restau­ra­ci, mamin­ka zpí­va­la po paříž­ských kaba­re­tech, barech a šan­tá­nech. Mladý Charles se na svo­ji diva­del­ní a hudeb­ní dráhu při­pra­vo­val v diva­del­ních a balet­ních kur­zech. První začát­ky své pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ry pro­dě­lal neú­spěš­ně s pia­nis­tou Pierrem...

Autor:
0

Dnes slaví významné životní výročí britský herec Jeremy Irons

Narodil 19.9.1948 v Cowes na ost­ro­vě malém ost­ro­vě Wight u již­ní­ho pobře­ží Anglie. Jeho mat­ka  Barbary Anne Brereton byla v domác­nos­ti a otec Paul Dugan Irons pra­co­val jako účet­ní. Předtím, než se stal her­cem, zva­žo­val kari­é­ru vete­ri­ná­ře. Dva roky stu­do­val na Bristol Old Vic School. To je dra­ma­tic­ká ško­la v Bristolu v Anglii, kte­rá posky­tu­je vzdě­lá­vá­ní v herec­ké pro­fe­si pro film, tele­vi­zi a diva­dlo. Jedná se o jed­nu z nej­pres­tiž­něj­ších dra­ma­tic­kých škol ve Spojeném krá­lov­ství, kte­rou zalo­žil Laurence Olivier v roce 1946. Následně zís­ká­val Jeremy zku­še­nos­ti...

Autor:
0

Vzpomínáme na Herberta Loma, jednoho z nejúspěšnějších filmových herců českého původu

Herbert Lom(Herbert Charles Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru,  se naro­dil v Praze 11. září 1917. Jeho otcem byl Karel Kuchačevič ze Schluderpacheru a jeho mat­ka, rod­ným jmé­nem Olga Gottliebová, byla ze židov­ské rodi­ny. Dětství a mlá­dí Herbert pro­žil v Praze, prázd­ni­ny zpra­vi­dla trá­vil u pří­buz­ných v Železné Rudě. Absolvoval Německé stát­ní reál­né gym­ná­zi­um v Praze, poté stu­do­val na Německé uni­ver­zi­tě v Praze ději­ny umě­ní a ger­ma­nis­ti­ku. Současně se však začal zají­mat o diva­dlo. Základní herec­ké zku­še­nos­ti zís­kal u Fritze Valka, před­ní­ho her­ce Nového němec­ké­ho diva­dla na dneš­ní Wilsonově...

Autor:
0

Marta Vančurová (Blanka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!) slaví 70 let

Marta Vančurová se naro­di­la 7. 9. 1948 v Praze. Od dět­ství zpí­va­la a díky člen­ství v Dětském roz­hla­so­vém sbo­ru prv­ně vysto­po­va­la v rádiu (zpěv v pohád­ce). Po matu­ri­tě pra­co­va­la v hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­kém ústa­vu, ale dlou­ho v této pozi­ci nevy­dr­že­la. Vystudovala DAMU a zača­la hrát ve Švandově diva­dle. Postupně s zača­la obje­vo­vat i tele­vi­zi a fil­mech. Její vel­ký prv­ní úspěch byla kome­die Jáchyme, hoď ho do stro­je! z roku 1974. Od roku 2000 hra­je ve fil­mech a seri­á­lech pou­ze občas a uží­vá si důcho­du. 5 nej­lep­ších fil­mů Marty Vančurové 1986    Smrt krás­ných srn­ců...

Autor:
0

Ve věku 82 let zemřel Burt Reynolds - připomeňme si 5 nejlepších filmů jeho kariéry

Burt Reynolds se naro­dil v Georgii, jeho před­ko­vé byli Italové a indi­á­ni, jeho otec byl šeri­fem a už ve 14 letech začal Burt stu­do­vat díky spor­tov­ní­mu sti­pen­diu. Ve dva­ce­ti ode­šel do New Yorku, kde začal stu­do­vat herec­tví, až v 1956 se obje­vil prv­ně ve fil­mu ve spo­leč­nos­tí hvězdy  Charltona Hestona. Díky jeho spor­tov­ní­mu nadá­ní byl hlav­ně obsa­zo­ván do akč­ních až kaska­dér­ských rolí. V 70. Letech začal hrát v seri­á­lech, až se z něho sta­la vel­ká akč­ní hvězda, kte­rá zís­ká­vá oce­ně­ní. Získal Zlatý...

Autor:
0

Za několik dní oslaví životní jubileum (75 let) herec Václav Postránecký (Michal z filmu S tebou mě baví svět)

Narodil se 8. září 1946 v Praze, už od dět­ství začal hrát diva­dlo a byl čle­nem Dismanova roz­hla­so­vé­ho dět­ské­ho sou­bo­ru. Ve věku 9. let začal hrát ve fil­mech, přes­to  žád­nou herec­kou ško­lu nevy­stu­do­val, vyu­čil se pou­ze zámeč­ní­kem. Na začát­ku své kari­é­ry, v 60. let minu­lé­ho sto­le­tí, byl jevišt­ním tech­ni­kem v diva­dle F. X. Šaldy v Liberci, potom se pře­stě­ho­val do Uherského Hradiště (jako herec­ký elév), na kon­ci 60. let pře­šel do Brna a v 70. letech pře­šel do Prahy, kde byl čle­nem čino­her­ní­ho sou­bo­ru Městských diva­del praž­ských....

Autor:
0

Richard Attenborough (Hammond z Jurského parku) by slavil 95 let - připomeňme si jeho filmy

Známý brit­ský herec, pro­du­cent a scé­náris­ta se naro­dil 29. 8. 1923 v ang­lic­kém měs­tě Cambridge. V sedm­nác­ti letech zís­kal sti­pen­di­um na lon­dýn­ské Royal Academy of Dramatic Art. Jeho debu­tu­jí­cí sní­mek se jme­no­val Ach, ta léta bláz­ni­vá a jenom o rok poz­dě­ji, v roce 1942, si zahrál ve váleč­ném dra­ma­tu Moře, náš osud. V 50. a 60. letech se pro­sla­vil zejmé­na díky kome­di­ál­ním rolím vojí­na Coxe ve fil­mu Vojínův postup a poru­čí­ka Lexa z Ligy gentle­ma­nů. Za role ser­žan­ta Lauderdalea a Billyho Savagea zís­kal cenu BAFTA 1964. Dostal také cenu Zlatého...

Autor:
0

Nedožitých 60 let legendy. Co jste nevěděli o Králi popu!

Stal se nej­o­ce­ňo­va­něj­ším inter­pre­tem všech dob. Byl prv­ním Afroameričanem, jehož klip se vysí­lal na hudeb­ní sta­ni­ci MTV. Má dvě hvězdy na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy. Během prv­ní­ho roku po smr­ti jeho jmé­no při­da­lo na kon­to dědi­ců mili­ar­du dola­rů a dal­ší stá­le vydě­lá­vá. Ale pře­de­vším, do dějin hud­by se nesma­za­tel­ně zapsal jako Král popu! Další před­sta­vo­vá­ní asi netře­ba, řeč je o Michaelu Jacksonovi, kte­rý by dnes (29. 8.) osla­vil šede­sá­té naro­ze­ni­ny.  První a nepře­ko­na­ný O živo­tě a smr­ti Michaela Jacksona už toho bylo...

Autor:
0

Lujza Garajová Schrameková

35 let pochá­zí z diva­del­ní rodi­ny, stu­do­va­la herec­kou kon­zer­va­toř a na VŠ soci­ál­ní prá­ci hereč­ka a mode­rá­tor­ka, je vda­ná a má dvě děti – Grétu a Viktora během mateř­ské dovo­le­né se spo­lu s Jánom Gorduličom věno­va­la stand-up kome­dii hra­je v úspěš­ných seri­á­lech – Divocí koně, Naši, 1890, Panelák a účin­ku­je v tele­viz­ních pořa­dech Silné řeči, Silná sesta­va na Slovensku pat­ří mezi divác­ky oblí­be­né tvá­ře, o čemž svěd­čí oce­ně­ní Telkáč za rok 2017 a nomi­na­ce na cenu OTO 2018 v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka

Autor:
0

David Gránský

26 let čes­ký zpě­vák a herec, naro­zen ve Znojmě dět­ství strá­vil v Irsku, má 2 bra­t­ry – Jaroslava a Tomáše David žije se svo­jí pří­tel­ky­ní Nikolou, se kte­rou se zná již od svých 12 let šir­ší­mu pub­li­ku se před­sta­vil v roce 2008 v pěvec­ké rea­li­ty show X Factor, kde se dostal do finá­le ve sku­pi­ně 15–24 let ztvár­nil výraz­né role v muzi­ká­lech Pomáda, Kapka medu pro Verunku, Sněhová krá­lov­na, Mamma Mia!, Ať žijí ducho­vé a aktu­ál­ně Muž se želez­nou mas­kou, kde ztvár­ňu­je...

Autor:
0

Marta Jandová

44 let zpě­vač­ka a muzi­ká­lo­vá hereč­ka, zná­má z půso­be­ní v němec­ké kape­le Die Happy naro­di­la se v Praze, je dce­rou rocke­ra Petra Jandy – zpě­vá­ka legen­dár­ní kape­ly Olympic jejím man­že­lem je gyne­ko­log Miroslav Verner, se kte­rým má pěti­le­tou dce­ru Marii prv­ní a prů­lo­mo­vá deska kape­ly nese název Supersonic Speed a v Německu zazna­me­na­la vel­ký úspěch byla něko­li­krát nomi­no­vá­na na nej­vý­znam­něj­ší hudeb­ní ceny Echo a 1LIVE Krone a ode­hrá­la přes 1000 kon­cer­tů v roce 2011 se Marta s pís­ní Sister Hit the Goal, kte­rá byla ofi­ci­ál­ní...

Autor:
0

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona. Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento insti­tut spo­lu­pra­co­val s Disney stu­di­em a díky tomu se tam Tim Burton dostal jako ani­má­tor, což odstar­to­va­lo jeho kari­é­ru. Zde debu­to­val s pří­běhy posta­vy Vincenta, a pro­to­že byl úspěš­ný...

Autor:
0

Tento slavný režisér slaví 85. narozeniny

Režisér Roman Polanski, se naro­dil 18. 8 1933 v Paříži (rod­né jmé­no Rajmund Roman Liebling ). O čty­ři roky poz­dě­ji se s rodi­nou odstě­ho­val do pol­ské­ho Krakova. Část své­ho dět­ství v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky pro­žil v kra­kov­ském ghet­tu. S otcem, kte­rý ho donu­til z ghet­ta utéct, se po vál­ce šťast­ně sešli. Jeho mat­ka a sest­ra zemře­li v Osvětimi. V roce 1962 nato­čil debut Nůž na vodě, za kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara, což byl pro začí­na­jí­cí­ho reži­sé­ra vel­ký úspěch, ale u nomi­na­ce to skon­či­lo a cenu si za...

Autor:
0

Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?

Robert De Niro se naro­dil před 75 lety (17. 8. 1943) v Americe, naro­dil se na Manhattanu, kde v šes­té tří­dě základ­ní ško­ly pře­šel na sou­kro­mou základ­ní ško­lu. Střední ško­lu nedo­stu­do­val,  ale začal se obje­vo­vat na škol­ních před­sta­ve­ní. V nece­lých 30 letech měl prv­ní zku­še­nos­ti s fil­mem (Trois cham­bres à Manhattan) a až si jej našel Francis Ford Coppola, aby zahrál hlav­ní posta­vu ve fil­mo­vé sérii Kmotr (dru­hý díl). Postupně se obje­vo­val ve stá­le slav­něj­ších fil­mech, až nasbí­ral 2 Oscary a 5 dal­ších...

Autor:
0

Aretha Franklinová

Aretha Louise Franklin (25. břez­na 1942 Memphis, Tennessee – 16. srp­na 2018 Detroit, Michigan) byla ame­ric­ká zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a pia­nist­ka a jed­na z nej­vý­znam­něj­ších tvůr­kyň sou­lo­vé hud­by. Na scé­ně se pohy­bo­va­la přes pade­sát let. Za dobu své­ho půso­be­ní se sta­la dru­hou nej­ú­spěš­něj­ší drži­tel­kou v his­to­rii cen Grammy. V roce 1987 byla Aretha Franklinová jako prv­ní žena v his­to­rii uve­de­na do rock and rollo­vé síně slá­vy. Bývá nazý­vá­na Královna sou­lu. Životopis Počátky kari­é­ry Franklin se naro­di­la 25. břez­na 1942 v Memphisu ve stá­tě Tennessee v rodi­ně bap­tis­tic­ké­ho pas­to­ra. Její otec měl 70 vyda­ných gra­mo­fo­no­vých desek s nahráv­ka­mi svých kázání.Proto také měla blíz­ko...

Autor:
0

Madonna slaví 60 let (z toho 33 na filmovém plátně)

Madonna dnes sla­ví 60 let. Krom zpí­vá­ní je i hereč­ka. Jejím prv­ním fil­mem v roce 1985 byl sní­mek Hledání vidi­ny, kte­rý  se v ČR (ČSSR) vůbec neob­je­vil. Postupně se obje­vo­va­la v kaž­dém roce v pár fil­mech, až se z ní sta­la rela­tiv­ně úspěš­ná hereč­ka. Nemá sice žád­né herec­ké ceny, pou­ze za hud­bu, ale zla­tých malin dosta­la dost.

Autor:
0

Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let

Tak je hvězdě talk show komerč­ní tele­vi­ze 65. let. Jan Kraus se naro­dil v roce 1953 (15. 8.) v Praze a jeho prv­ní­mi zku­še­nost­mi s fil­mem byly ve fil­mu Dva tygři (1966). Byl to nezná­mý film, ale reži­sé­ry jeho herec­ký výkon  zau­jal, a tak jej obsa­di­li i do tele­viz­ní­ho seri­á­lu Záhada hla­vo­la­mu (1969). Jeho nej­slav­něj­ší film jeho mlá­dí byl Dívka na koš­tě­ti (1972), kde se obje­vil po boku herec­kých hvězd a pro­je­vil své nadá­ní pro hra­ní zápor­ných rolí. V 70. 80. i v 90. hrál v něko­li­ka fil­mech roč­ně až se začal...

Autor:
3

František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým

Dnes sla­ví život­ní jubi­le­um skvě­lý čes­ký herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. sta­rá gar­da. Narodil se v Sezimově Ústí, při­čemž během stu­dia na gym­ná­ziu už ochot­ni­čil, i když zatím ama­tér­sky. Během let 1960 až 1964 vystu­do­val DAMU. Nejprve hrál už jako pro­fe­si­o­nál­ní herec v diva­dle a až poslé­ze se začal pro­sa­zo­vat i ve fil­mu. První výraz­ný posun při­šel v roce 1974, kdy vytvo­řil roli němec­ké­ho zbě­ha v tele­viz­ním seri­á­lu Byl jed­nou jeden dům. Následovala dal­ší role v legen­dár­ním seri­á­lu 30 pří­pa­dů majo­ra Zemana....

Autor:
Scully0

Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let

Gillian Leigh Anderson se naro­di­la 9. srp­na 1968 v Chicagu. Je dce­rou počí­ta­čo­vé ana­ly­tič­ky Rosemary Alice a Homera Edwarda Andersona III., maji­te­le fil­mo­vé pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti. Mezi dru­hým a jede­nác­tým rokem živo­ta byd­le­la Gillian se svý­mi rodi­či v Londýně, kde její otec stu­do­val na fil­mo­vé ško­le. Poté se rodi­na vrá­ti­la zpět do Spojených stá­tů, ten­to­krát do Michiganu, ale byt v Londýně si necha­la a Gillian tu trá­vi­la let­ní prázd­ni­ny. V Michiganu se naro­di­li její dva mlad­ší sou­ro­zen­ci Aaron (*1982) a Zoe (*1983), docho­di­la tu základ­ní...

Autor:
0

Whitney Houston

Whitney Elizabeth Houston (9. srp­na 1963 Newark, New Jersey – 11. úno­ra 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla ame­ric­ká popo­vá, R&B a gospe­lo­vá zpě­vač­ka, hereč­ka, pro­du­cent­ka, pří­le­ži­tost­ná textař­ka a býva­lá model­ka. Jednalo se o jed­nu z nej­pro­dá­va­něj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších svě­to­vých zpě­va­ček. V roce 2009 ji Guinnessova kni­ha rekor­dů uved­la jako nej­o­ce­ňo­va­něj­ší uměl­ky­ni všech dob.[1] Během své­ho živo­ta zís­ka­la cel­kem 415 cen, mezi jiný­mi dvě ceny Emmy, šest cen Grammy, tři­cet hudeb­ních oce­ně­ní Billboard a dva­cet dva Amerických hudeb­ních cen. Řadila se ke svě­to­vě nej­lé­pe pro­dá­va­ným uměl­cům s více než 170 mili­o­ny nahrá­vek. Svoji kari­é­ru odstar­to­va­la v roce 1985, kdy debu­to­va­la epo­nym­ním albem Whitney Houston. Jednalo se o inter­pret­ku, jež ote­vře­la dve­ře do svě­ta hud­by dal­ším afro­a­me­ric­kým uměl­cům a patr­ně...

Autor:
0

Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let

Ilja Racek se naro­dil 24.6.1930 stře­do­škol­ské­mu pro­fe­so­ro­vi v Praze. V dět­ství jez­dil vel­mi čas­to za pří­buz­ný­mi do Jindřichova Hradce. Už od dět­ství si oblí­bil diva­dlo, a tak začí­nal jako tech­nik v říši lou­tek. Po 2. svě­to­vé vál­ce se při­hlá­sil na DAMU. V té době se obje­vil v prv­ním fil­mu Návrat domů. V roce 1950 začal účin­ko­vat v olo­mouc­kém diva­dle a Základní vojen­skou služ­bu strá­vil v Armádním umě­lec­kém diva­dle, kde ale nezů­stal a vojen­skou povin­nost zakon­čil u čer­ných baro­nů. V roce 1956 se zpět po voj­ně vrá­til do Olomouce a pro­sla­vil se tam v hlav­ní...

Autor:
0

Je tomu 35 let, co zemřel Ivan Luťanský, jeden z nevýraznějších herců generace 70. let.

Narodil se 19. dub­na roku 1953 v Praze 3 na Žižkově. Už od dět­ství se věno­val diva­dlu, a tak navště­vo­val dra­ma­tic­ký krou­žek na Základní umě­lec­ké ško­le (v té době pojme­no­va­né  Lidová ško­la umě­ní). Už ve svých 22 letech nastou­pil hos­to­vá­ní do Národního diva­dla, kde zís­kal, po vystu­do­vá­ní praž­ské DAMU, trva­lý úva­zek. V ND Praha nastu­po­val ve 20 diva­del­ních hrách. V tele­vi­zi byl obsa­zo­ván hlav­ně do tele­viz­ních pohá­dek, ale obje­vil se i mimo pohád­ky -  v tele­viz­ní insce­na­ci Karel Hynek Mácha. Ve fil­mu se obje­vil...

Autor:
0

Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných

Stefanie Maria Graff, kte­rou všich­ni zna­jí jako Steffi Graf, byla jed­nou z nej­lep­ších tenis­tek v his­to­rii bílé­ho spor­tu. Narodila se 14. červ­na 1969 v Západním Německu, kon­krét­ně v Mannheimu. V deví­ti letech se s rodi­nou pře­stě­ho­va­li do sou­sed­ní­ho měs­ta - Brühl. Od tří let jí učil její otec teni­so­vé­mu umě­ní, což se mu za pár let vypla­ti­lo. Brzy zača­la vyhrá­vat juni­or­ské tur­na­je a v roce 1982 vyhrá­la mis­trov­ství Evropy. Ve stej­ném roce zača­la hrát svůj prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní tur­naj, kde se však nedo­sta­la dale­ko. O dva...

Autor:
0

Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák

Znáte Václava Glazara? Asi moc ne, že… Jeho neslav­něj­ší role byla v Kaměňáku, a tak se stal fil­mo­vým her­cem jed­né role, kte­rou zopa­ko­val v pokra­čo­va­ní fil­mů od reži­sé­ra Trošky (Kameňák 2 a 3) i v pokra­čo­vá­ní Vánoční Kameňák. Jeho neslav­něj­ší role ho pro­sla­vi­la, ale dělal i dal­ší věci. Během své­ho mlá­dí se věno­val cho­vu psů a po pře­vra­tu začal být dra­ma­tur­gem a scé­náris­tou. Nejprve v České tele­vi­zi, potom v  TV Prima. Na začát­ku 21. sto­le­tí zalo­žil ve spo­leč­nos­ti Jiřiny Kottové a Jaroslava Čejky kaba­ret Srdce a kámen, ve kte­rém...

Autor:
0

XXXTentacion

Jahseh Dwayne Onfroy, vystu­pu­jí­cí hlav­ně jako XXXTentacion (23. led­na 1998, Plantation, Florida - 18. čer­ven 2018) byl ame­ric­ký rap­per, zpě­vák a skla­da­tel.

Autor: