Kategorie: Profily postav

postavynahl0

Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček

Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schvál­ně. Určitě se vám občas ze šuplí­ku ztrá­ce­jí ponož­ky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vaši­ma ponož­ka­ma živí­me. Ale vždyc­ky vám sní­me jen jed­nu! Tu lichou. Nikdy nevez­me­me celý pár. Vy jed­nu, my jed­nu. To je fér, ne? My Lichožrouti jsme doteď žili jen v kníž­kách, ale letos v říj­nu se za vámi chys­tá­me i do kina. Uvidíte, že být Lichožrout je jed­no vel­ké dob­ro­druž­ství. Najít...

Autor:
War0

Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH

Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otro­ky­ně, je dítě­tem dvou svě­tů. Do žád­né­ho z nich však nepat­ří. Její útra­py z ní vyko­va­ly obá­va­nou váleč­ni­ci. Naučila se, že aby pře­ži­la, ostat­ní se jí musí bát. Když se však setká se sta­teč­ným a šar­mant­ním člo­vě­kem Lotharem, odpři­sáh­ne bojo­vat po jeho boku. Anduin Lothar Lothar pro své­ho krá­le a zem vede straš­li­vou vál­ku pro­ti téměř nepo­ra­zi­tel­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Snaží se tak ochrá­nit svůj lid a své­ho jedi­né­ho syna. Pro ochra­nu Azerothu nevá­há obě­to­vat téměř coko­liv, a to včet­ně...

Autor:
IronMan0

Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN

    VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man     ČLENOVÉ TÝMU:                      Nataša Romanová/Black Widow Plk. James “Rhodey” Rhodes/War Machine T’Challa/Black Panther Vision Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) Z Tonyho Starka je doce­la jiný člo­věk – sebe­kri­tic­ky zhod­no­til důsled­ky nedáv­né­ho stře­tu s Ultronem a v pře­kva­pi­vě kon­zer­va­tiv­ním duchu se roz­ho­dl posta­vit na stra­nu svě­to­vých vlád­ních orga­ni­za­cí, kte­ré se doža­du­jí toho, aby tým Avengers ope­ro­val pod přís­ným dohle­dem. Tento krok způ­so­bí, že pro­ti sobě Iron Man a Captain America sto­jí na...

Autor:
Captain0

Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA

VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon Bucky Barnes/Winter Soldier Scott Lang/Ant-Man Clint Barton/Hawkeye Wanda Maximovová/Scarlet Witch Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) Steve Rogers je veli­te­lem nové­ho týmu Avengers a účast­ní se spo­leč­ně misí, kte­ré chrá­ní lid­stvo před nej­růz­něj­ší­mi hroz­ba­mi, ale když dojde k tomu, že si ško­dy, kte­ré při těch­to misích nevy­hnu­tel­ně nastá­va­jí, vyžá­da­jí nut­nost zave­de­ní přís­něj­ší­ho vlád­ní­ho dohle­du, Steve se tomu­to tren­du poně­kud pře­kva­pi­vě posta­ví – na roz­díl od Tonyho Starka,...

Autor:
Vrabcak0

Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny

„Dej pryč zla­to a sym­bo­ly, poval sochy a pilí­ře a něco zůsta­ne: něco jednoduchého…pevného…a prav­di­vé­ho. Nádhera Tyrellů odva­ne, jejich lži zašla­pe­me, jejich srd­ce budou všem na očích. A tak to bude se vše­mi. Vznešení stej­ně jako chu­dí. Co najde­me, až sun­dá­me tvou nád­he­ru?“ Nejvyšší Vrabčák ke Královně Cersei Nejvyšší Vrabčák je posta­va páté série. Je vůd­cem nábo­žen­ské sek­ty Vrabčáků a nově jme­no­va­ným Nejvyšším Septonem. Pozadí… Nikdo neví, jak se oprav­du jme­nu­je. Původně šlo o skrom­né­ho kně­ze, kte­rý hlá­sal rov­nost všech lidí...

Autor:
Baliesh0

Petyr Baelish – Hra o Trůny

„Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdy­by mohl být krá­lem pope­la.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, čas­to zva­ný „Malíček“ se popr­vé před­sta­vil v epi­zo­dě „Lord Snow“ a hra­je ho Aidan Gillen. Byl Strážcem poklad­ny v Malé radě, je zku­še­ným Manipulátorem a vyu­ží­vá síť nevěs­tin­ců v Králově Přístavišti jak ke sbě­ru infor­ma­cí na své pro­tiv­ní­ky, tak k hro­ma­dě­ní majet­ku. Baelishovu výzvěd­nou síť může zastí­nit jen ta Varysova. Zradil Eddarda Starka a posta­vil se na stra­nu Lannisterů a Krále Joffreyho Baratheona. Tím se stal jed­ním...

Autor:
Varis0

Varys – Hra o Trůny

„Bouře při­chá­ze­jí a odchá­ze­jí, vel­ké ryby jí ty malé a já pořád pád­lu­ju.“ Varys Varys, někdy zva­ný Pavouk, je hlav­ní posta­vou dru­hé, tře­tí, čtvr­té a páté série, i když něko­li­krát se obje­vil už v prv­ní. Varys je eunuch a byl Mistrem Našeptávačů v krá­lov­ské Malé radě, dokud nebyl nucen opus­tit Královo pří­sta­viš­tě spo­leč­ně s Tyrionem Lannisterem. Je vel­mi obrat­ným mani­pu­lá­to­rem a veli­te­lem sítě vyzvě­da­čů na dvou kon­ti­nen­tech. Pozadí… Varys se naro­dil v Lys leží­cím za Úzkým mořem jako otrok. Jako dítě puto­val se sku­pi­nou kočov­ných...

Autor:
melisandre010

Melisandre – Hra o Trůny

„Noc je tem­ná a plná hrůzy…ale oheň ji všech­nu spá­lí.“ Melisandre Melisandre, čas­to také jako Rudá Žena, je kněž­ka Pána Světla a blíz­ká porad­ky­ně Stannise Baratheona. Pozadí… Narodila se v Essosu jako otro­ky­ně. Je kněž­kou Pána Světla, což je bož­stvo ve Westerosu nepří­liš uctí­va­né. Když se obje­vi­la, tvr­di­la o sobě, že ovlá­dá moc­né magic­ké síly, kon­krét­ně vize a pro­roc­tví. Nosí vel­ký rubí­no­vý náhr­del­ník, kte­rý vypa­dá, že září, kdy­ko­li pro­vá­dí svo­je ritu­á­ly. Před něko­li­ka lety pře­kro­či­la Úzké moře a při­šla ke dvo­ru...

Autor:
Margaery0

Margaery Tyrell – Hra o Trůny

Petyr Baelish:„Chceš být krá­lov­nou?“ Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“ Královna Margaery Tyrell je výraz­nou posta­vou dru­hé až páté série. Je vdo­vou po krá­li Renly Baratheonovi, adep­to­vi na Železný Trůn ve Válce Pěti Králů. Jejím otcem je Lord Mace Tyrell, vlád­ce Reach. Po Bitvě na Černovodě se zasnou­bi­la s Králem Joffreym Baratheonem a krát­ce byla Královnou, ale to skon­či­lo s úspěš­ným aten­tá­tem na krá­le. Následně byla zasnou­be­na jeho nástup­ci a mlad­ší­mu bra­t­ro­vi Tommenovi. Je zná­ma pro svou krá­su, poli­tic­kou vychyt­ra­lost a ambi­ce, ačko­li...

Autor:
Daenery0

Daenerys Targaryen – Hra o Trůny

„Máš dob­rý nárok: máš titul a rod­né prá­vo. Ale máš víc než to: můžeš to popí­rat a skrý­vat to, ale máš dob­ré srd­ce. Nebudeš jen respek­to­va­ná a obá­va­ná, budeš milo­va­ná. Někdo, kdo může vlád­nout a má vlád­nout. Uběhla celá sta­le­tí, aniž by na svě­tě byl někdo tako­vý. Jsou chví­le, kdy se na tebe podí­vám a stá­le nemůžu věřit tomu, že jsi sku­teč­ná.“ Ser Joar Mormont k Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen, někdy zva­ná Dany (svým bra­t­rem Viserysem) je jedi­né pře­ži­vší dítě Aeryse...

Autor:
Cersei0

Cersei Lannister – Hra o Trůny

„Pro svou rodi­nu udě­lám věci, jaké si ani nedo­ve­deš představit…Miluju své­ho bra­t­ra, své­ho milen­ce. Lidé si budou šep­tat, budou dělat vtíp­ky – jen ať děla­jí. Jsou tak malin­cí, že je ani nevi­dím.“ Cersei Lannister Cersei Lannister (Lena Headey) je vdo­va po Králi Robertu Baratheonovi a Královna Regentka Sedmi Království. Dosadila na Železný trůn své­ho syna Joffreyho Baratheona jakož­to faleš­né­ho syna z man­žel­ství, při­čemž Joffrey je ve sku­teč­nos­ti plo­dem její­ho incest­ní­ho vzta­hu s bra­t­rem dvoj­če­tem Serem Jaimem Lannisterem. Po Robertově...

Autor:
Robb0

Robb Stark – Hra o Trůny

„Vyhrál jsem kaž­dou bitvu. Ale pro­hrá­vám vál­ku.“ Robb Stark Robb Stark (Richard Madden) je nej­star­ší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bra­tr Sansy, Aryi, Brana a Rickona Starků a polo­vič­ní bra­tr Jona Snowa. Jeho spo­leč­ní­kem je zlo­vlk Šedý Vítr. Když je Eddard zatčen a násled­ně popra­ven Králem Joffreym, Robb se stá­vá Králem Severu a vede vzpou­ru pro­ti Železnému trů­nu. V násled­ném kon­flik­tu se pro­ká­že jako dob­rý bitev­ní veli­tel a zajis­tí něko­lik klí­čo­vých vítěz­ství nad Lannistery včet­ně zaje­tí Jaimeho Lannistera....

Autor:
Joffrey0

Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

„Měli jsme zlé­ho krá­le. Měli jsme blbé­ho krá­le, ale nevím, jest­li jsme někdy měli za krá­le zlé­ho blb­ce.“ Tyrion Lannister při shr­nu­tí své­ho synov­ce Joffreyho Baratheona Joffrey Baratheon je výraz­nou posta­vou prv­ních čtyř sérií. Hraje ho Jack Gleeson. Joffrey vlá­dl Sedmi krá­lov­stvím, když se ujal trů­nu po svém zákon­ném otci, Králi Robertu Baratheonovi. Je však ve sku­teč­nos­ti plo­dem inces­tu mezi krá­lov­nou Cersei Lannister a jejím bra­t­rem Serem Jaimiem Lannisterem. Díky této sku­teč­nos­ti se o trůn uchá­zí také Stannis Baratheon,...

Autor:
Snow0

Jon Snow – Hra o Trůny

„Nechci po tobě, aby zapo­mněl na své mrt­vé. Já na svo­je taky neza­po­me­nu. Ztratil jsem pade­sát bra­trů z Hlídky při Manceho úto­ku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď mys­lel na své děti. Nikdy nebu­dou mít svo­je děti, pokud teď nebu­de­me držet spo­lu. Dlouhá Noc při­chá­zí a mrt­ví s ní. Žádný klan je neza­sta­ví. Svobodní Lidé je neza­sta­ví, Noční Hlídka je neza­sta­ví a všich­ni již­ní krá­lo­vé je neza­sta­ví! Jen spo­leč­ně. My všich­ni. A dokon­ce ani to nemu­sí sta­čit, ale aspoň těm srá­čům...

Autor:
Bran0

Bran Stark – Hra o Trůny

„Moje sny jsou jiné….“ Bran Stark Brandon Stark (vět­ši­nou zva­ný jen Bran) je syn Neda Starka. Následkem pádu z věže hra­du ochr­nul na nohy, tak­že spo­lé­há na asi­s­ten­ci své­ho slu­hy Hodora. Mívá pro­roc­ké sny, násled­ně i vize. Hraje ho Isaac Hempstead Wright. Bran ado­p­to­val zlo­vl­ka Léta, se kte­rým si vytvo­řil sil­né spo­je­ní (viz dále). Během spán­ku vidí Létovýma oči­ma, pro­to­že je měnič, oso­ba schop­ná vstu­pu do mys­lí zví­řat i lidí. Pozadí… Bran je čtvr­té dítě a dru­hý syn Lady...

Autor:
Jaime0

Jaime Lannister – Hra o Trůny

„Nejsou dal­ší muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytí­řem Královské strá­že, syn Tywina Lannistera, bra­tr krá­lov­ny Cersei Lannister a star­ší bra­tr Tyriona Lannistera. Sloužil ve Stráži Aeryse II. Targaryena a během ple­ně­ní Králova Přístaviště Krále zra­zil a zabil, což mu vyslou­ži­lo pře­zdív­ku „Králokat“. Má incest­ní vztah s Cersei a, což vět­ši­na lidí neví, je bio­lo­gic­kým otcem jejích tří dětí – Joffreyho, Myrcelly a Tommena. Během návštěvy Zimohradu str­čí z okna Brana Starka, kte­rý je svěd­kem jeho sou­lo­že...

Autor:
Sansa0

Sansa Stark – Hra o Trůny

Sansa Stark je nej­star­ší dce­rou Lorda Eddarda Starka a dru­hým dítě­tem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se násle­dov­ně ve třech dal­šách kni­hách, Střetu krá­lů (1998), Bouři mečů (2000) a Hostině pro Vrány (2005). V kni­ze Tanec s Draky sice chy­bí (kni­ha je roz­dě­le­na geo­gra­fic­ky), ale vrá­tí se v chys­ta­ném svaz­ku Vichry Zimy. Sansa je ztě­les­ně­ním kla­sic­kých žen­ských vlast­nos­tí a ctnos­tí. Je vyso­ká, hube­ná a krás­ná. Vzhledem je blí­že rodi­ně Tully (po mat­ce), než rodu Starků. Na začát­ku prv­ní­ho svaz­ku série Píseň ledu a ohně...

Autor:
tyrion030

Tyrion Lannister – Hra o Trůny

Tyrion Lannister: „Dopustil jsem se mno­hem hor­ší­ho zlo­či­nu. Dopustil jsem se toho, že jsem trpas­lík!“ Tywin Lannister: „Nejsi u sou­du pro­to, že jsi trpas­lík.“ Tyrion Lannister: „Ale ano, jsem! Jsem pro­to u sou­du celý svůj život!“ Tyrion u sou­du kvů­li kři­vé­mu obvi­ně­ní z vraž­dy krá­le Joffreyho Tyrion Lannister je jed­nou z hlav­ních postav prv­ní, dru­hé, tře­tí, čtvr­té i páté série Hry o Trůny. Je nejmlad­ším synem Tywina Lannistera a mlad­ším bra­t­rem Cersei a Jaimieho Lannisterových. Jakožto trpas­lík pou­ží­vá svo­ji inte­li­gen­ci a bys­trost k pře­ko­ná­ní mno­ha pře­ká­žek,...

Autor:
tywin01-825x5100

Tywin Lannister – Hra o Trůny

„Zanedlouho budu mrt­vý, stej­ně jako ty, tvůj bra­tr a tvo­je sest­ra a všech­ny její děti, všich­ni bude­me mrt­ví, bude­me hnít v zemi. Je to jmé­no rodi­ny, kte­ré pře­ži­je. Je to všech­no, co pře­ži­je. Ne tvo­je vlast­ní slá­va, ne tvo­je čest…ale rodi­na.“ Tywin Lannister k Seru Jaimiemu Lannisterovi Lord Tywin Lannister je hla­vou Rodu Lannisterů, Lord Casterly Rock, Správce Západu, První Pán Westerlandu, Pobočník Krále a Ochránce Říše. Je otcem Cersei, Jaimieho a Tyriona Lannisterových. Inteligentní, vypo­čí­ta­vý, nemi­lo­srd­ný a zastra­šu­jí­cí. Tywin je nej­bo­hat­ším...

Autor: