Kategorie: Profily postav

postavynahl0

Lichožrouti - charakteristiky hlavních postaviček

Ahoj, já jsem Hihlík a jsem Lichožrout. Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schvál­ně. Určitě se vám občas ze šuplí­ku ztrá­ce­jí ponož­ky! A víte proč? Protože my Lichožrouti se vaši­ma ponož­ka­ma živí­me. Ale vždyc­ky vám sní­me jen jed­nu! Tu lichou. Nikdy nevez­me­me celý pár. Vy jed­nu, my jed­nu. To je fér, ne?...

Autor:
War0

Warcraft: První střet - O POSTAVÁCH

Garona Garona, půl-orka a Gul’danova otro­ky­ně, je dítě­tem dvou svě­tů. Do žád­né­ho z nich však nepat­ří. Její útra­py z ní vyko­va­ly obá­va­nou váleč­ni­ci. Naučila se, že aby pře­ži­la, ostat­ní se jí musí bát. Když se však setká se sta­teč­ným a šar­mant­ním člo­vě­kem Lotharem, odpři­sáh­ne bojo­vat po jeho boku. Anduin Lothar Lothar pro své­ho krá­le a zem...

Autor:
IronMan0

Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN

    VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man     ČLENOVÉ TÝMU:                      Nataša Romanová/Black Widow Plk. James “Rhodey” Rhodes/War Machine T’Challa/Black Panther Vision Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) Z Tonyho Starka je doce­la jiný člo­věk – sebe­kri­tic­ky zhod­no­til důsled­ky nedáv­né­ho stře­tu s Ultronem a v pře­kva­pi­vě kon­zer­va­tiv­ním duchu se roz­ho­dl posta­vit na stra­nu svě­to­vých...

Autor:
Captain0

Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA

VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon Bucky Barnes/Winter Soldier Scott Lang/Ant-Man Clint Barton/Hawkeye Wanda Maximovová/Scarlet Witch Steve Rogers/Captain America (Chris Evans) Steve Rogers je veli­te­lem nové­ho týmu Avengers a účast­ní se spo­leč­ně misí, kte­ré chrá­ní lid­stvo před nej­růz­něj­ší­mi hroz­ba­mi, ale když dojde k tomu, že si...

Autor:
Vrabcak0

Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny

„Dej pryč zla­to a sym­bo­ly, poval sochy a pilí­ře a něco zůsta­ne: něco jednoduchého…pevného…a prav­di­vé­ho. Nádhera Tyrellů odva­ne, jejich lži zašla­pe­me, jejich srd­ce budou všem na očích. A tak to bude se vše­mi. Vznešení stej­ně jako chu­dí. Co najde­me, až sun­dá­me tvou nád­he­ru?“ Nejvyšší Vrabčák ke Královně Cersei Nejvyšší Vrabčák je posta­va páté série....

Autor:
Baliesh0

Petyr Baelish – Hra o Trůny

„Rád by viděl tuhle zemi hořet, kdy­by mohl být krá­lem pope­la.“ Varys o Petyru Baelishovi Petyr Baelish, čas­to zva­ný „Malíček“ se popr­vé před­sta­vil v epi­zo­dě „Lord Snow“ a hra­je ho Aidan Gillen. Byl Strážcem poklad­ny v Malé radě, je zku­še­ným Manipulátorem a vyu­ží­vá síť nevěs­tin­ců v Králově Přístavišti jak ke sbě­ru infor­ma­cí na své pro­tiv­ní­ky, tak...

Autor:
Varis0

Varys – Hra o Trůny

„Bouře při­chá­ze­jí a odchá­ze­jí, vel­ké ryby jí ty malé a já pořád pád­lu­ju.“ Varys Varys, někdy zva­ný Pavouk, je hlav­ní posta­vou dru­hé, tře­tí, čtvr­té a páté série, i když něko­li­krát se obje­vil už v prv­ní. Varys je eunuch a byl Mistrem Našeptávačů v krá­lov­ské Malé radě, dokud nebyl nucen opus­tit Královo pří­sta­viš­tě spo­leč­ně s Tyrionem Lannisterem. Je vel­mi...

Autor:
melisandre010

Melisandre – Hra o Trůny

„Noc je tem­ná a plná hrůzy…ale oheň ji všech­nu spá­lí.“ Melisandre Melisandre, čas­to také jako Rudá Žena, je kněž­ka Pána Světla a blíz­ká porad­ky­ně Stannise Baratheona. Pozadí… Narodila se v Essosu jako otro­ky­ně. Je kněž­kou Pána Světla, což je bož­stvo ve Westerosu nepří­liš uctí­va­né. Když se obje­vi­la, tvr­di­la o sobě, že ovlá­dá moc­né magic­ké...

Autor:
Margaery0

Margaery Tyrell – Hra o Trůny

Petyr Baelish:„Chceš být krá­lov­nou?“ Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“ Královna Margaery Tyrell je výraz­nou posta­vou dru­hé až páté série. Je vdo­vou po krá­li Renly Baratheonovi, adep­to­vi na Železný Trůn ve Válce Pěti Králů. Jejím otcem je Lord Mace Tyrell, vlád­ce Reach. Po Bitvě na Černovodě se zasnou­bi­la s Králem Joffreym Baratheonem a krát­ce byla...

Autor:
Daenery0

Daenerys Targaryen – Hra o Trůny

„Máš dob­rý nárok: máš titul a rod­né prá­vo. Ale máš víc než to: můžeš to popí­rat a skrý­vat to, ale máš dob­ré srd­ce. Nebudeš jen respek­to­va­ná a obá­va­ná, budeš milo­va­ná. Někdo, kdo může vlád­nout a má vlád­nout. Uběhla celá sta­le­tí, aniž by na svě­tě byl někdo tako­vý. Jsou chví­le, kdy se na tebe podí­vám...

Autor:
Cersei0

Cersei Lannister – Hra o Trůny

„Pro svou rodi­nu udě­lám věci, jaké si ani nedo­ve­deš představit…Miluju své­ho bra­t­ra, své­ho milen­ce. Lidé si budou šep­tat, budou dělat vtíp­ky – jen ať děla­jí. Jsou tak malin­cí, že je ani nevi­dím.“ Cersei Lannister Cersei Lannister (Lena Headey) je vdo­va po Králi Robertu Baratheonovi a Královna Regentka Sedmi Království. Dosadila na Železný...

Autor:
Robb0

Robb Stark – Hra o Trůny

„Vyhrál jsem kaž­dou bitvu. Ale pro­hrá­vám vál­ku.“ Robb Stark Robb Stark (Richard Madden) je nej­star­ší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bra­tr Sansy, Aryi, Brana a Rickona Starků a polo­vič­ní bra­tr Jona Snowa. Jeho spo­leč­ní­kem je zlo­vlk Šedý Vítr. Když je Eddard zatčen a násled­ně popra­ven Králem Joffreym, Robb se stá­vá...

Autor:
Joffrey0

Joffrey Baratheon – Hra o Trůny

„Měli jsme zlé­ho krá­le. Měli jsme blbé­ho krá­le, ale nevím, jest­li jsme někdy měli za krá­le zlé­ho blb­ce.“ Tyrion Lannister při shr­nu­tí své­ho synov­ce Joffreyho Baratheona Joffrey Baratheon je výraz­nou posta­vou prv­ních čtyř sérií. Hraje ho Jack Gleeson. Joffrey vlá­dl Sedmi krá­lov­stvím, když se ujal trů­nu po svém zákon­ném otci, Králi Robertu...

Autor:
Snow0

Jon Snow – Hra o Trůny

„Nechci po tobě, aby zapo­mněl na své mrt­vé. Já na svo­je taky neza­po­me­nu. Ztratil jsem pade­sát bra­trů z Hlídky při Manceho úto­ku na Zeď. Ale žádám tě, abys teď mys­lel na své děti. Nikdy nebu­dou mít svo­je děti, pokud teď nebu­de­me držet spo­lu. Dlouhá Noc při­chá­zí a mrt­ví s ní. Žádný klan je neza­sta­ví. Svobodní...

Autor:
Bran0

Bran Stark – Hra o Trůny

„Moje sny jsou jiné….“ Bran Stark Brandon Stark (vět­ši­nou zva­ný jen Bran) je syn Neda Starka. Následkem pádu z věže hra­du ochr­nul na nohy, tak­že spo­lé­há na asi­s­ten­ci své­ho slu­hy Hodora. Mívá pro­roc­ké sny, násled­ně i vize. Hraje ho Isaac Hempstead Wright. Bran ado­p­to­val zlo­vl­ka Léta, se kte­rým si vytvo­řil sil­né spo­je­ní...

Autor:
Jaime0

Jaime Lannister – Hra o Trůny

„Nejsou dal­ší muži jako já. Pouze já.“ Jaimie Lannister Jaimie Lannister je rytí­řem Královské strá­že, syn Tywina Lannistera, bra­tr krá­lov­ny Cersei Lannister a star­ší bra­tr Tyriona Lannistera. Sloužil ve Stráži Aeryse II. Targaryena a během ple­ně­ní Králova Přístaviště Krále zra­zil a zabil, což mu vyslou­ži­lo pře­zdív­ku „Králokat“. Má incest­ní vztah s Cersei a, což...

Autor:
Sansa0

Sansa Stark – Hra o Trůny

Sansa Stark je nej­star­ší dce­rou Lorda Eddarda Starka a dru­hým dítě­tem jeho a Lady Catelyn Tully. Objevuje se násle­dov­ně ve třech dal­šách kni­hách, Střetu krá­lů (1998), Bouři mečů (2000) a Hostině pro Vrány (2005). V kni­ze Tanec s Draky sice chy­bí (kni­ha je roz­dě­le­na geo­gra­fic­ky), ale vrá­tí se v chys­ta­ném svaz­ku Vichry Zimy. Sansa je ztě­les­ně­ním...

Autor:
tyrion030

Tyrion Lannister – Hra o Trůny

Tyrion Lannister: „Dopustil jsem se mno­hem hor­ší­ho zlo­či­nu. Dopustil jsem se toho, že jsem trpas­lík!“ Tywin Lannister: „Nejsi u sou­du pro­to, že jsi trpas­lík.“ Tyrion Lannister: „Ale ano, jsem! Jsem pro­to u sou­du celý svůj život!“ Tyrion u sou­du kvů­li kři­vé­mu obvi­ně­ní z vraž­dy krá­le Joffreyho Tyrion Lannister je jed­nou z hlav­ních postav prv­ní, dru­hé,...

Autor:
tywin01-825x5100

Tywin Lannister – Hra o Trůny

„Zanedlouho budu mrt­vý, stej­ně jako ty, tvůj bra­tr a tvo­je sest­ra a všech­ny její děti, všich­ni bude­me mrt­ví, bude­me hnít v zemi. Je to jmé­no rodi­ny, kte­ré pře­ži­je. Je to všech­no, co pře­ži­je. Ne tvo­je vlast­ní slá­va, ne tvo­je čest…ale rodi­na.“ Tywin Lannister k Seru Jaimiemu Lannisterovi Lord Tywin Lannister je hla­vou Rodu Lannisterů,...

Autor: