pravda

Mít pravdu...

Potřeba jedin­ců mít prav­du je sku­teč­ně tak vel­ká, že jsou ochot­ni za ni obě­to­vat sebe, své vzta­hy, a dokon­ce i lás­ku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít radě­ji prav­du, než aby...Read more »
slova

Vysvětlujte jednoduše....

Když je krá­sa nepři­krášle­na, je nej­při­taž­li­věj­ší. (Athenaeus) „Vysvětlujte jed­no­du­še“ je moud­ré hes­lo. Jednoduchost umož­ňu­je, aby kaž­dý viděl vše jas­ně, a pro­to osvě­cu­je všech­ny, kdo jsou vysta­ve­ni tomu, co je pre­zen­to­vá­no....Read more »
kolotoč

Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života

Dosaženou úro­veň člo­vě­ka nelze měřit pod­le toho, kde se nachá­zí v oka­mži­cích poho­dy a v pří­jem­ných chví­lích, ale kde se nachá­zí v dobách nároč­ných výzev a roz­po­rů. (Martin Luther King ml.) Život víří kolem...Read more »
eka

Řeka života

Splýváme spo­lu jako vlny v oce­á­ně. (Anonym) Vždy pře­mýš­lím o „řece živo­ta“ jako o našem krev­ním řečiš­ti, tako­vém, kte­ré se vlé­vá do moře věč­nos­ti. Nic sku­teč­ně nekon­čí, jen to mění for­mu. Ale...Read more »
těstí

Zaručené štěstí

Dávání je zázrak, kte­rý může pro­mě­nit i to nej­tvrd­ší srd­ce. (Kent Nerburn) Co pod­le vás může zaru­čit štěs­tí? Báseň, kte­rou jsem nazval „Jak být šťast­ný“ pro­zra­zu­je jed­no­du­chou odpo­věď. Říká: „Udělejte...Read more »
přátelství

Nejlepší přítel

Každý něko­mu při­pa­dá nud­ný. To není důle­ži­té. Je však nut­né zabrá­nit tomu, abys­te nudi­li sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nej­dů­le­ži­těj­ší oso­bou ve vašem živo­tě? Přemýšlejte chví­li o této otáz­ce....Read more »
risk

Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.

Umělec nevi­dí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme tako­ví, jací si mys­lí­me, že jsme. Když jsme dospě­li s nega­tiv­ním sdě­le­ní­mi zdů­raz­ňu­jí­cí­mi, že jsme neschop­ní, nevzdě­la­ní, nemotor­ní...Read more »
zeď

Citové zdi

Unavím se občas z tlu­če­ní hla­vou do zdí, kte­ré lidi a já sta­ví­me mezi lid­mi a mnou.... (Anonym) Naše spo­je a vzta­hy nás udr­žu­jí naži­vu tím, že dáva­jí naše­mu živo­tu smy­sl. Proč tedy...Read more »
shop

Miluji nakupování

Miluji naku­po­vá­ní. Myslím, že asi jako spous­ta žen. Na roz­díl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „sho­pa­ho­lik“! Není nic úžas­něj­ší­ho při­jít do obcho­du a pro­bí­rat se botič­ka­mi, šatič­ka­mi...Read more »
malování

Malování jako odreagování se...

Kupte si bar­vy a pokus­te se malo­vat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád malo­val a zno­vu jsem začal v dospě­lém věku, když jsem pro­ží­val emo­ci­o­nál­ní zma­tek jako chi­rurg a potře­bo­val jsem se uzdra­vit....Read more »
důvěra

Zklamání, důvěra - ruku v ruce…

Největší zkla­má­ní jsou ta, kte­rých se na nás dopouš­tí ti, jenž pova­žu­je za své nejbližší…celým srd­cem je milu­je­me, důvě­řu­je­me jim, ale ve výsled­ku je to jen naše vlast­ní chy­ba,...Read more »
knihaaa

Kniha není dar, dokud není přečtena...

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám,...Read more »
ivottt

Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

Člověk, kte­rý žije jen pro sebe, žije pro nej­hor­ší­ho zná­mé­ho smr­tel­ní­ka. (Joaquin Miller) Můj foto­a­pa­rát má auto­ma­tic­ké zaost­řo­vá­ní. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se...Read more »
přátelství1

Dobří přátelé

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero) Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké...Read more »
ivote

Životní postoj

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té...Read more »
láskkka

Značka: Hledá se manžel...

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk...Read more »
milenec

Třinácté znamení

Včera jsem sedě­la se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi v kavár­ně. A co mys­lí­te, že jsme pro­bí­ra­ly? Jak jinak, než muže. A shod­ly jsme se na tom, že zna­me­ní zvě­ro­kru­hu nemá jen dva­náct zna­me­ní,...Read more »
spokojenostt

Co je to být spokojený?

Co je vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí lid­ský život a jak je navrh­ne­me? (Lenedra J. Carroll) Všichni si pře­je­me uspo­ko­ju­jí­cí život. Jak to udě­lá­me, abychom tako­vý život měli? Je mno­ho způ­sobů, jak usi­lo­vat...Read more »