Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví
měsíčkovýčaj

Měsíčkové víno

Měsíčkové víno je skvě­lou pre­ven­cí pro­ti rako­vi­ně nebo pod­půr­ný pro­stře­dek při rako­vi­ně. Suroviny: 60 g kvě­tů měsíč­ků i s kali­chem 1 litr bílé­ho vína (ryz­lin­ku) Postup: Květy měsíč­ku mace­ru­je­me při­bliž­ně dva týd­ny...Read more »
Osteropoza

Vlastnosti a účinky vitamínu D

Vitamin D je vět­ši­nou spo­jen s pre­ven­cí kři­vi­ce a oste­o­poró­zy. Málokdo ví, že vita­min D může také zabrá­nit roz­vo­ji depre­se a cuk­rov­ky. Měl by být také pří­to­men ve stra­vě lidí, kte­ří chtě­jí...Read more »
rýmovníik

Přírodní repelent z rýmovníku

Suroviny: 1 hrnek líst­ků rýmov­ní­ku 1/2 lit­ru vody 1 lží­ce bílé­ho vin­né­ho octa Postup:  Do sva­ře­né, hor­ké vody při­sy­pe­me lis­ty rýmov­ní­ku. Necháme lou­ho­vat až do doby, dokud zce­la nevy­chlad­ne....Read more »
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Krásná do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »
sedmikráska

Sedmikráskové kapary

Suroviny: 1 lžič­ka soli 2 hrs­ti kvě­tů sed­mi­k­rás­ky 125 ml octa Postup: Sedmikráskové kvě­ty posyp­te lžič­kou soli a nech­te půso­bit při­bliž­ně 3 až 4 hodi­ny. Květy spo­lu s octem svař­te a vař­te...Read more »

Kosmatice - smažené květy černého bezu

Kdo neo­chut­nal, neví, o jakou pochout­ku našich babi­ček a pra­ba­bi­ček, ve sku­teč­nos­ti při­chá­zí. Suroviny: 8 až 12 čer­s­tvých kvě­tů čer­né­ho bezu (celé kvě­ten­ství) 8 lžic hlad­ké mou­ky 1/2 hrn­ku mlé­ka nebo...Read more »

Pampeliškový med s citróny a pomerančem

Každý si urči­tě ale­spoň jed­nou vyzkou­šel udě­lat domá­cí pam­pe­liš­ko­vý med, ostat­ně recept je vel­mi jed­no­du­chý a zvlád­ne jej oprav­du kaž­dý. Na základ­ní med je potře­ba 300 až 400 kvě­tů sme­tan­ky, 2 l...Read more »
cvičení2

Štíhlá do plavek...

Zdroj Foto: 1  Read more »
měsíček

Měsíčková mast

Měsíčková mast je nej­vhod­něj­ší na odře­ni­ny, pohmož­dě­ni­ny nebo na bola­vé žíly. Suroviny:  2 hrs­ti nakrá­je­ných, mla­dých rost­li­nek 250 g vep­řo­vé­ho sád­la Postup: Dvě plné hrs­ti nakrá­je­né rost­li­ny (tj. celé nad­zem­ní...Read more »
bezčerný

Bezinka nebo-li černý bez

Je to drob­ný, pla­ně ros­tou­cí keř, kte­rý je v době kvě­tu obsy­pán žlu­ta­vý­mi až bílý­mi kvě­ty. Po odkve­te­ní se mění v lesk­lé, kula­té, čer­no­fi­a­lo­vé plo­dy, jež lze dále zpra­co­vá­vat. Sbíraná část a obdo­bí:...Read more »
pastaskorice

Domácí skořicová zubní pasta

Suroviny: 2 lžič­ky jed­lé sody 1 lžič­ka mle­té sko­ři­ce 2 lžič­ky nesla­ze­né mine­rál­ní vody Postup: Smícháme všech­ny slož­ky tak, abychom zís­ka­li hlad­kou hmo­tu. Používáme úpl­ně stej­ně jako jiné zub­ní...Read more »
BolestHlavy

Příčiny bolesti hlavy

Jen málo­kdo neměl boles­ti hla­vy. Můžete to tole­ro­vat, i když pocit není pří­jem­ný. Užíváním jed­né nebo dvou tablet se boles­ti hla­vy lze zba­vit. Ale když je bolest hla­vy s pís­ká­ním v uších...Read more »
relaxace e1553628782973

Umění relaxovat ...

Naučit se rela­xo­vat je jeden z nej­těž­ších úko­lů dneš­ní doby, neboť své živo­ty žije­me pří­liš rych­le a zbě­si­le, což má pak nepří­z­ni­vý dopad nejen na náš dušev­ní a emo­ci­o­nál­ní život, ale i na...Read more »
IMG 20191010 150905

Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

Akvarelové obra­zy s posel­stvím zná­mé ame­ric­ké uměl­ky­ně Jody Bergsmy nám pomo­hou spo­jit se se svo­jí vnitř­ní silou a kouz­lem pří­tom­né­ho oka­mži­ku. A já dodá­vám, ze zku­še­nos­ti, že pomá­ha­jí uká­zat nám na vnitř­ní...Read more »
Alkohol

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.Read more »
rýmovník2

Rýmovníkový sirup

Suroviny: 35 lis­tů rýmov­ní­ku, 1 gra­ná­to­vé jabl­ko, 1 pome­ranč, 1 cit­ron, 1 kg cuk­ru (lze pou­žít i třti­no­vý), voda Postup: Čerstvé lis­ty rýmov­ní­ku a ovo­ce nakrá­je­né na plát­ky zale­je­me vrou­cí vodou tak, aby vše bylo krás­ně...Read more »
růženka e1553517386169 1

Může lektorka jógy sestrojit Dron?

Ležím se zavře­ný­ma oči­ma v polo­ze, jejíž název si jako obvykle nepa­ma­tu­ju. Najednou ucí­tím na svých nár­tech dotyk zpo­ce­ných bosých nohou. Bezmocně čekám, až tlak povo­lí. Konečně! Jenže po chví­li jed­na...Read more »
cvičení

Krásné tělo do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »

Meduňkový sirup na spaní

Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5 lit­rů vody 10 g kyse­li­ny citró­no­vé 200 g meduň­ko­vé...Read more »
cvičení3

Štíhlá do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »
tíhlounká

Štíhlá do plavek... aneb pokračujeme v cvičení

Zdroj Foto: 1Read more »
cvičko

Cviky na zadek a břicho

Zdroj Foto: 1Read more »
levandulovýolej

Levandulový olej

Suroviny: levan­du­le panen­ský slu­neč­ni­co­vý olej plát­no skle­ni­ce Postup: Do čis­té, suché skle­ni­ce vlo­ží­me levan­du­lo­vé kvě­ty, kte­ré zali­je­me ole­jem tak, aby byly všech­ny celé pono­ře­né. Láhev pořád­ně uza­vře­me a nechá­me stát...Read more »

Rebarborová marmeláda s levandulí

A co všech­no bude­me na tuto skvě­lou mar­me­lá­du potře­bo­vat? 1 kg očiš­tě­né a olou­pa­né rebar­bo­ry 1/2 kg cuk­ru krys­tal nebo želí­ro­va­cí­ho cuk­ru 350 ml vody 1 limet­ka nebo 1 citrón 4 lží­ce...Read more »
Rym2

Mast z rýmovníku

Suroviny: 200 g rost­lin­né­ho tuku, 10 lis­tů rýmov­ní­ku Postup:  Do roze­hřá­té­ho tuku vlo­ží­me čer­stvé lis­ty rýmov­ní­ku a nechá­me při­bliž­ně 2 hodi­ny lou­ho­vat při tep­lo­tě 110 oC. Občas pro­mí­chá­me. Po dvou hodi­nách odsta­ví­me,...Read more »
word image

Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

Když už chce­me hub­nout, nemě­la by nás zají­mat jen účin­nost die­ty, ale i to, zda se po ní nedo­sta­ví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tvá­ře s něčím, co po pár...Read more »