Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví
IMG 20210317 151334

Džiddú Krišnamúrti: Co děláte se svým životem?

Je to zvlášt­ní před­sta­va, ale když jsem tuto kni­hu pro­čí­ta­la, měla jsem pocit, že jakési roz­strou­ha­né jablíč­ko v mé mys­li se postup­ně sklá­dá do pev­né­ho šťav­na­té­ho jabl­ka s jádřin­cem tam, kde...Read more »
IMG 20210103 121803

Michelle A. Motuzas: Šamanské léčení

Čím více času jsem s kar­ta­mi strá­vi­la, tím více mne bavi­ly. A přes­ně popo­str­či­li tam, kam jsem potře­bo­va­la. Řekla bych, že se jich může­te ptát i na to, na co se sami...Read more »
kundalini

Satya Singh: Kundaliní jóga

Ať jste milov­ní­ci jógy, nebo jen hle­dá­te dal­ší účin­nou meto­du, jak nasto­lit ve svém živo­tě rov­no­váhu a har­mo­nii, tak s tou­to kni­hou nesáh­ne­te ved­le. Životní ener­gie nám prou­dí v páte­ři. Naše tělo...Read more »
DietaKure

Kuřecí dieta

Kuřecí maso je obvykle sou­čás­tí menu mno­ha metod hub­nu­tí.  Pokud dává­te před­nost tomu, abys­te se zba­vi­li nad­by­teč­ných kil výživ­nou a co nej­po­ho­dl­něj­ší stra­vou, kuře­cí die­ta je to, co potře­bu­je­te. Pozitiva...Read more »
Panic

Příznaky a příčiny panických záchvatů

Panický záchvat je nepřed­ví­da­tel­ný záchvat úzkos­ti, kte­rý může být dopro­vá­zen boles­ti­vý­mi pří­zna­ky, jako jsou boles­ti hla­vy. Příčiny toho­to jevu jsou čas­to spo­jo­vá­ny se stra­chem o vlast­ní zdra­ví a zdra­ví blíz­kých. Panické...Read more »
3

Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?

Dle mého názo­ru nej­zá­zrač­něj­ší strom na naší pla­ne­tě. Roste už stov­ky, mož­ná tisí­ce let v oblas­ti Indonésie a její­ho oko­lí. Tamní lidé vyu­ží­va­jí lis­tů toho­to stro­mu k pří­pra­vě nej­růz­něj­ších léči­vých pří­prav­ků. Ptáte...Read more »
IMG 20201019 092223 kopie

Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni: Zapomenuté poklady v kuchyni

Chcete-li si pod­po­řit zdra­ví a rov­no­váhu své­ho těla, vlast­ně i duše, pak je toto jed­na z knih, kte­rá vám pora­dí, jak si při­dat v kuchy­ni sem tam něco do jíd­la, co vám roz­hod­ně ...Read more »
Hermanek

Léčba s heřmánkem

Heřmánek se pou­ží­vá k léč­bě mno­ha one­moc­ně­ní hrd­la a dal­ších nedu­hů po více než jed­no sto­le­tí. Vzhledem k tomu, že slo­že­ní rost­li­ny je vel­mi roz­ma­ni­té a zahr­nu­je hlav­ní rost­lin­né anti­sep­ti­ka a pro­ti­zá­nět­li­vé lát­ky, far­ma­ceu­tic­ký heř­má­nek...Read more »
IMG 20201112 103027

Vláďa Vytásek: Můj bylinkový svět

Nádherná kni­ha vytvo­ře­ná s lás­kou (a nabi­tá infor­ma­ce­mi). Zdaleka v ní ale není to, co vyza­řu­je z Vládi Vytáska, to pros­tě papír není scho­pen pojmout, ač se moc sna­ží… ale je tu přes­ně...Read more »
IMG 20201013 101409

Miluj svůj život 2021: Čas šancí...

Nad tím­to kalen­dá­řem mne kaž­dý rok napad­ne, jak obrov­ský dar s novým rokem vždy drží­me v rukou. Čas. Čas, kte­rý může­me věno­vat nej­lé­pe své­mu roz­vo­ji, tomu, abychom byli lep­ší­mi lid­mi pro...Read more »
wine wine glass restaurant cup 5544891

Lidové způsoby, jak eliminovat touhu po alkoholu

Lidé, kte­ří jsou závis­lí na alko­ho­lu, čas­to nema­jí dosta­tek vůle k tomu, aby absol­vo­va­li odvy­ka­cí kůru na spe­ci­a­li­zo­va­ných kli­ni­kách. Je vel­mi důle­ži­té vědět, jak pře­stat pít. Na tom není nic...Read more »
hrib

Otravy jedovatými hřiby - Úvod pro naprosté laiky

Mykotoxiny před­sta­vu­jí sku­pi­nu orga­nic­kých látek, kte­ré spo­ju­je prak­tic­ky jedi­ná vlast­nost: jsou vytvá­ře­ny mik­ro­sko­pic­ký­mi hou­ba­mi, laic­ky plís­ně­mi. Tyto hou­by se vyzna­ču­jí tím, že nevy­tvá­ře­jí makro­sko­pic­ky vidi­tel­né plod­ni­ce. Jejich vlák­na pod­hou­bí (myce­li­um)...Read more »
cukrovka a přírodní pomocníci

Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce

Při cuk­rov­ce tělo nedo­ká­že udr­žet kon­cen­t­ra­ci glukó­zy, tedy krev­ní­ho cuk­ru ve správ­ných mezích. Ať už jde o cuk­rov­ku 1. typu, kte­rá se obje­vu­je v dět­ství či mlá­dí a cha­rak­te­ri­zu­je ji nedo­sta­tek inzu­lí­nu, pří­pad­ně 2. typu...Read more »
Hubnuti

Vhodné nápoje k hubnutí

Existují nápo­je, kte­ré sto­jí v ces­tě snu o štíh­lé posta­vě, ale exis­tu­jí i ​​tako­vé, kte­ré těm­to snům mohou pomo­ci. Proto, pokud boju­je­te s nad­vá­hou, je lep­ší dát si skle­ni­ci se slad­kým nápo­jem stra­nou...Read more »
diet calorie counter weight loss 695723

Půst jeden den v týdnu

„Hladovění“ - někdy toto slo­vo nezpů­so­bu­je nej­lep­ší aso­ci­a­ce. Proto sovět­ský pro­fe­sor, lékař lékař­ských věd Nikolaev Jurij Sergejevič, aby nevy­stra­šil sovět­ský lid, kte­rý pře­žil vál­ku a hlad straš­ným slo­vem „hla­do­vě­ní“, při­šel...Read more »
Jak se zchladit

5 tipů, jak zvládnout boj s vysokými letními teplotami díky přírodním pomocníkům

Léto máme za dveř­mi a tep­lo­měr jis­tě brzy zase začne lámat rekor­dy. Pro lid­ský orga­nis­mus to roz­hod­ně není dob­rá zprá­va. I zdra­vé jedin­ce dlou­ho­tr­va­jí­cí vyso­ké tep­lo­ty znač­ně vyčer­pá­va­jí, a to nemlu­ví­me o nemoc­ných...Read more »
cibule

Cibulový sirup

Užívá se při nachla­ze­ní a kaš­li, a to vždy kaž­dou hodi­nu po jed­né čajo­vé lžič­ce. Suroviny: něko­lik vel­kých cibu­lí 150 g hně­dé­ho cuk­ru 100 ml vody (u dru­hé vari­an­ty siru­pu) Postup: Několik vel­kých cibu­lí...Read more »
beer glass drink beer garden 3378136

Závislost na pivu

Pivo je vel­mi oblí­be­ný alko­ho­lic­ký nápoj. Několik lah­ví může zmír­nit stres po pra­cov­ním dni. Ale brzy se sta­ne zvy­kem a člo­věk se nemů­že uvol­nit, aniž by vypil svou oblí­be­nou teku­ti­nu. V tom­to...Read more »
alcohol hangover event death drunk 428392

Závislost na alkoholu - následky a technika Allena Carra

Alkoholismus je závaž­né one­moc­ně­ní a alko­hol sám je jed, kte­rý způ­so­bu­je těž­kou into­xi­ka­ce těla.Read more »
nature forest branch light plant leaf 559403 pxhere.com

Výživový koutek: kopřiva

Venku se vše začí­ná zele­nat a ze země raší malé nená­pad­né zele­né bylin­ky. Moc je v lás­ce nemá­me, pro­to­že se o ně čas­to popá­lí­me a tak ani jejich sběr není úpl­ně pří­jem­nou zále­ži­tos­tí,...Read more »
food produce color colorful dessert candy 976905 pxhere.com

Odměny na dětských akcích

Mám doma dvě děti a cho­dí­me rádi na dět­ské akce. Co se mi na těch­to akcích nelí­bí je for­ma odměn za spl­ně­né úko­ly. Spousta lízá­tek, bom­bó­nů a dal­ších slad­kos­tí. Děti za...Read more »
Adaptogeny

7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres

Stres je v našem živo­tě bohu­žel všu­dypří­tom­ný. Setkáváme se s ním den­ně, doma i v prá­ci. Nemusíme snad při­po­mí­nat, že krát­ko­do­bý stres vás sice může vybur­co­vat k maxi­mál­ní­mu výko­nu, ale když jste vysta­ve­ni dlou­ho­do­bé­mu...Read more »
hand man black and white hair photography alone 775653 pxhere.com

Co nám chybí?

  Co bychom měli dopl­nit aby nás nebo­le­la hla­va a byli jsme méně una­ve­ni? Udělaly se vám bílé fle­ky na neh­tech a opa­ry? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás...Read more »
hand flower food green brown cupcake 1108325 pxhere com

Nezakazujte si sladkou chuť!

Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i v kečupu, pečivu nebo dokonce i v některé kávě. Prohlédněte si příště etikety, až půjdete nakupovat a podívejte se, kolik vaše...Read more »
agriculture background beet beetroot beetroot background beetroot slice 1446221 pxhere.com

Výživový koutek: červená řepa

Červená řepa je extrém­ně zdra­vá zele­ni­na, kte­rá má mno­ho pří­no­sů pro naše tělo. Pomáhá nám redu­ko­vat vyso­ký krev­ní tlak, má pozi­tiv­ní vliv na kar­di­o­vasku­lár­ní sys­tém a pod­po­ru­je deto­xi­kač­ní pro­ce­sy v našem...Read more »
plant play fruit summer food green 872151 pxhere com

Letní strava není rohlík se šunkou

Máme za sebou polo­vi­nu léta, tep­lo­ty ven­ku stá­le stou­pa­jí nad tři­cet stup­ňů - jak by měla vypa­dat správ­ná let­ní stra­va, kte­rá nám dodá ener­gii, nebu­de nás vysu­šo­vat a pří­jem­ně osvě­ží?...Read more »
Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Začněte jíst zdravě v 5 bodech

Mnoho lidí s při­chá­ze­jí­cím novým rokem zkou­ší začít hub­nout a jíst zdra­vě­ji. Bohužel, spous­ta těch­to poku­sů kon­čí neú­spě­chem. Proč? Většinou jejich die­ty obsa­hu­jí záka­zy, kte­ré ale moc lidí dlou­ho­do­bě nedo­ká­že dodr­žet....Read more »
fruit ripe shop store meal food 652223 pxhere.com

Jak začít zdravě nakupovat...

... a nena­le­tět vel­kým řetěz­cům, kte­ré se vám sna­ží pro­tla­čit rych­lé a nezdra­vé jíd­lo. Kolikrát se vám sta­lo, že jste šli do obcho­du jen pro základ­ní potra­vi­ny - ovo­ce, zele­ni­na, mou­ka,...Read more »
plant fruit berry sweet ripe food 1042302 pxhere.com e1570288920878

Zdravé snídaně

Jeden rych­lý pohled na náš sní­da­ňo­vý stůl, na kte­rý jsem nále­ži­tě pyš­ná. Moji klu­ci mají nej­ra­dě­ji housku s medem... Já bych jim nej­dra­dě­ji dopřá­la tep­lou oves­nou kaši s oříš­ky a ovo­cem. Jak...Read more »
plant wood dandelion leaf flower petal 882336 pxhere.com

Výživový koutek: pampelišky

Všimli jste si, že je kolem vás krás­ně žlu­to? Popadněte děti, vez­mě­te si košíč­ky a vyraž­te si nasbí­rat vel­kou jar­ní sílu z pří­ro­dy. Pampeliška je úžas­ná jar­ní bylin­ka, kte­rou se vypla­tí...Read more »
word image 6

Antibiotika a alkohol

Antibiotika vyna­le­zl v roce 1922 Alexander Fleming. Prvním zná­mým anti­bi­o­ti­kem se sta­la plí­seň, z rodu ště­tič­ko­vec, kte­rá ničí bak­te­rie. Během 100 let vnik­lo více 6000 látek, kte­ré zná­me jako anti­bi­o­ti­ka. Z toho...Read more »
plant food produce vegetable japan living 536428 pxhere.com

Výživový koutek: batáty

Batáty jsou plné anti­o­xi­dan­tů, mine­rá­lů, vita­mí­nů, pomá­ha­jí udr­žet zdra­vou kůži a pod­po­ru­jí zdra­vý imu­nit­ní sys­tém. Dnes bych vám ráda před­sta­vi­la batá­ty, nebo­li slad­ké bram­bo­ry. Můžete v obcho­dech nalézt bílé, fia­lo­vé a oran­žo­vé....Read more »
plant raspberry fruit berry sweet tube 1107723 pxhere.com

16 zdravých (a rychlých) vegan svačin, které se chcete naučit právě... teď!

Mnoho mých kli­en­tů nemá pro­blém pře­jít na zdra­věj­ší stra­vo­vá­ní v podo­bě obě­dů a veče­ří. Jejich vět­ší pro­blém je v tom, že neví, jak si při­pra­vo­vat zdra­vé a chut­né sva­či­ny, kte­ré by je doká­za­ly...Read more »
tea drink nettle useful treatment therapy 1449403 pxhere.com

Dáte si čaj?

Přichází ten pra­vý čas pro pití vlaž­ných čajů plných byli­nek, plo­dů a suše­né­ho ovo­ce. Mají skvě­lé zdra­vot­ní účin­ky, pod­po­ří vaši imu­ni­tu a hned po vodě pova­žu­ji čaje za nej­lep­ší vol­bu k pití. A pod­zim...Read more »
stomach health diet dessert eating belly 1440103 pxhere.com

První pomoc - žaludek

Přicházím za Vámi se sérií člán­ků, jak si rych­le a jed­no­du­še pomo­ci při růz­ných zdra­vot­ních potí­žích, kte­ré nám uka­zu­je naše tělo. Podle tra­dič­ní čín­ské medi­cí­ny se sympto­my uka­zu­jí růz­ným způ­so­bem na...Read more »
antioxidant beverage closeup cold water dehydration detox 1459531 pxhere.com

7 tipů jak se naučit pít vodu

Hydratace je klí­čem ke zdra­ví - při­ná­ším vám 7 tipů, jak zařa­dit pití vody do své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Jaro je v plném roz­pu­ku, začí­ná se otep­lo­vat a my bychom měli pama­to­vat...Read more »
building shopping aisle shelves supermarket grocery store 778106 pxhere.com

Kde nakupuji?

Ráda bych Vám dala tipy, kde naku­po­vat zdra­vé potra­vi­ny, když nemám mož­nost zajít do zdra­vé výži­vy a v mém oko­lí jsou maxi­mál­ně oříš­ky z Tesca, kde malý balí­ček nekva­lit­ních semí­nek sto­jí přes...Read more »
vinegar

Bylinné a kořeněné octy

Bylinné a koře­ně­né octy jsou zají­ma­vou vari­an­tou, jak si osvě­žit pří­pra­vu nej­růz­něj­ších zele­ni­no­vých a ovoc­ných salá­tů nejen v hor­kém let­ním obdo­bí. Tyto octy vaše salá­ty obo­ha­tí jak o pří­jem­nou vůni, tak i o jem­nou výraz­nou...Read more »
person girl woman white leg relax 692806 pxhere.com

Únava - tichý nepřítel

Pokud se Vám chce přes den stá­le spát a postrá­dá­te mno­ho ener­gie, může být pro­blém způ­so­ben více důvo­dy – stres, léky, pře­pra­co­vá­ní, poru­chy spán­ku a růz­né nemo­ci. Pokud úna­va trvá del­ší...Read more »
img 2792n

Rajčatová úroda

Teplé poča­sí pře­je raj­ča­tům, letos je úro­da oprav­du vel­ká. Pokud neví­te, co bude­te s tou hro­ma­dou raj­čat dělat, při­pra­vu­ji pro Vás recep­ty, kte­ré Vás zaru­če­ně potě­ší v zimě, až bude­te otví­rat...Read more »
table plant fruit restaurant dip dish 602347 pxhere.com

Nenechte se zaskočit hladem

Již něja­kou dobu žije­te zdra­vě, stra­vu­je­te se s mini­mem jed­no­du­chých cuk­rů, jste na sebe pyš­ní. Pak vás ale pře­kva­pí del­ší doba v prá­ci, pro­táh­ne se vám pro­cház­ka s dět­mi, nebo se zdr­ží­te...Read more »
ito4fk

Maca - přírodní elixír

Únava, stres, níz­ký nebo vyso­ký tlak, osla­be­ná imu­ni­ta, nedo­sta­teč­né sexu­ál­ní vzru­še­ní... trá­pí vás někte­rá z těch­to věcí? Ráda bych vás sezná­mi­la s vel­kým pří­rod­ním zázra­kem a tím jsou adap­to­ge­ny. Adaptogeny jed­no­du­še usnad­ňu­jí...Read more »
burger fast food hamburger 731298

Příčiny bolesti žaludku po jídle

Každá bolest je vždy nepří­jem­ná a boles­ti­vá. Jedinou tou­hou v tom­to sta­vu je něco udě­lat, aby se muče­ní zasta­vi­lo. Významné nepo­hod­lí způ­so­bu­je bolest žalud­ku, zejmé­na pokud se obje­ví po chut­ném obě­dě. Pokud...Read more »
třezalka

Čajová směs na zánět mandlí

Tato čajo­vá směs slou­ží hlav­ně ke klok­tá­ní při záně­tu mand­lí. Je vhod­ná čajo­vá směs ze stej­né­ho množ­ství tře­zalky a přes­lič­ky. Vrchovatou čajo­vou lžič­ku bylin na jeden šálek čaje spa­ří­me hor­kou vodou...Read more »
bylinkovémaslo

Bylinkové máslo

Suroviny: 250 g změk­lé­ho más­la 4 až 6 polév­ko­vých lžic čer­s­tvých byli­nek (meduň­ka, pažit­ka, petr­žel, kop, okvět­ní plát­ky měsíč­ku, řeři­cha) sůl Postup: Důkladně pro­mí­chej­te všech­ny suro­vi­ny tak, aby bylo...Read more »
ajjjj

Čajové směsi na průduškový katar

Čajová směs čís­lo jed­na: Rozrazil, list pod­bě­lu, plic­ník a jitro­cel smí­chá­me stej­ným dílem. Na jeden šálek čaje vez­me­me vrcho­va­tou čajo­vou lžič­ku smě­si. Spaříme hor­kou vodou a nechá­me půl minu­ty vylu­ho­vat. Tento...Read more »
růžovýsirup

Růžový sirup

Růžový sirup pou­ží­vá­me jako vel­mi výbor­né a chut­né sla­di­dlo napří­klad do čajů. Suroviny: 2 hrs­ti plát­ků růže 1 malý citrón 1 litr vody 1 kg cuk­ru Postup: Plátky růže zali­je­me lit­rem...Read more »
tilka

Má vaše dítě citlivou pokožku nebo atopický ekzém? Pořiďte mu merino oblečení, které kůži hýčká

Atopický ekzém trá­pí stá­le více dětí. Důsledkem je kro­mě jiné­ho potíž s oblé­ká­ním - mno­hé mate­ri­á­ly pře­cit­li­vě­lou pokož­ku dráž­dí. Překvapivě dobrou služ­bu může udě­lat meri­no oble­če­ní, a to přes­to, že se...Read more »
chřipka

Čajová směs jako prevence proti chřipce

Je-li za sych­ra­vé­ho pod­zim­ní­ho poča­sí za dveř­mi chřip­ko­vé obdo­bí, chrá­ní­me se před náka­zou bylin­ným čajem z násle­du­jí­cích byli­nek: 10 g bez­o­vé­ho kvě­tu 5g pod­bě­lu 5 g heř­mán­ku 5 g lipo­vé­ho...Read more »
podběl

Bylinkový čaj proti kašli

Při sil­ném kaš­li je vhod­né pou­žít pod­běl pro jeho odhle­ňu­jí­cí a pro­ti­zá­nět­li­vé účin­né lát­ky. A jak si při­pra­ví­me bylin­ko­vý čaj pro­ti kaš­li? Smícháme stej­né množ­ství kvě­tu a lis­tu pod­bě­lu, kvě­tu diviz­ny,...Read more »
Stránka načtena za 2,77159 s | počet dotazů: 186 | paměť: 32941 KB. | 07.05.2021 - 06:44:14
X