levandulovýolej

Levandulový olej

Suroviny: levan­du­le panen­ský slu­neč­ni­co­vý olej plát­no skle­ni­ce Postup: Do čis­té, suché skle­ni­ce vlo­ží­me levan­du­lo­vé kvě­ty, kte­ré zali­je­me ole­jem tak, aby byly všech­ny celé pono­ře­né. Láhev pořád­ně uza­vře­me a nechá­me stát...Read more »

Rebarborová marmeláda s levandulí

A co všech­no bude­me na tuto skvě­lou mar­me­lá­du potře­bo­vat? 1 kg očiš­tě­né a olou­pa­né rebar­bo­ry 1/2 kg cuk­ru krys­tal nebo želí­ro­va­cí­ho cuk­ru 350 ml vody 1 limet­ka nebo 1 citrón 4 lží­ce...Read more »
Rym2

Mast z rýmovníku

Suroviny: 200 g rost­lin­né­ho tuku, 10 lis­tů rýmov­ní­ku Postup:  Do roze­hřá­té­ho tuku vlo­ží­me čer­stvé lis­ty rýmov­ní­ku a nechá­me při­bliž­ně 2 hodi­ny lou­ho­vat při tep­lo­tě 110 oC. Občas pro­mí­chá­me. Po dvou hodi­nách odsta­ví­me,...Read more »
word image

Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?

Když už chce­me hub­nout, nemě­la by nás zají­mat jen účin­nost die­ty, ale i to, zda se po ní nedo­sta­ví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tvá­ře s něčím, co po pár...Read more »
cvičenní

Posilování břišních svalů

Zdroj Foto: 1Read more »
intuice1

Intuice aneb šestý smysl?

O intu­i­ci se čas­to mlu­ví jako o šes­tém smys­lu, ale co to vlast­ně ta intu­i­ce je? Zamyslete se na chví­li na tím, jakou roli hra­jí naše dal­ší smys­ly jako je...Read more »
mmáta

Máta, bylinka věčného mládí

Máta v létě chla­dí, osvě­žu­je a v zimě nao­pak tělu dopl­ňu­je potřeb­nou dáv­ku ener­gie. Pokrmům dodá­vá svě­ží nádech a najde­me ji prak­tic­ky ve všem, co milu­je­me. Ať už je to Mojito nebo čaj,...Read more »
violets 3369370 640

Recept na fialkové víno z Barokní apatyky

Je jejich čas  a když zaběh­ne­te do obcho­du pro kva­lit­ní bílé víno, máte parád­ní voňa­vý lék na uvol­ně­ní dýcha­cích cest. Recept je z barok­ní apa­ty­kář­ské kníž­ky od Vladislavy Mlady Jiráskové. Víte,...Read more »
bylinkovy.olej

Bylinkový sirup

Bylinkový sirup skvě­le osvě­ží v tep­lém obdo­bí, pěk­ně vychla­ze­ný a podá­va­ný s kost­ka­mi ledu. Suroviny: 500 g čer­s­tvých byli­nek (nej­čas­tě­ji se dává heř­má­nek, levan­du­le, máta, anýz, roz­ma­rýn, meduň­ka) 3 lit­ry vody 3 kg...Read more »
bezinkyy

Bezinkový sirup

  Nebude to dlou­ho trvat a kvě­ty čer­né­ho bezu se pro­mě­ní v čer­né zla­to v podo­bě načer­na­lých kuli­ček, kte­ré obsa­hu­jí obrov­ské množ­ství vita­mí­nů. A co bude­me potře­bo­vat při­bliž­ně na jeden litr hoto­vé...Read more »
roses

Asertivita jako zlatá střední cesta

„Asertivita je hle­dá­ní střed­ní ces­ty mezi agre­si­vi­tou a pasi­vi­tou, respek­tu­jí­cí osob­ní hra­ni­ce všech spo­le­čen­ských vzta­hů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všich­ni lidé na svě­tě osvo­ji­li doved­nos­ti aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a uplat­ňo­va­li je...Read more »
jjoga1 e1552721018820

Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti

Jóga res­to­ra­tiv­ní je jeden z úžas­ných způ­sobů, jak pří­jem­ně rela­xo­vat, osvě­žit mysl a výbor­ně redu­ko­vat stres. Na této józe je dob­ré, že je veli­ce las­ka­vá a při­jme prak­tic­ky koho­ko­liv, což už napo­ví­dá...Read more »
domácímasky

Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti

Každá žena chce být krás­ná, cítit se pro sebe a své oko­lí atrak­tiv­ní a žádou­cí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krás­nou pleť bez podráž­dě­ní, pupín­ků či jiných nedo­stat­ků. Ano, sly­ší­te dob­ře! Právě pleť...Read more »
zásadysběru

Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin

  Zásady sbě­ru léči­vých roslin Důležitým před­po­kla­dem úspěšného sbě­ru léči­vých rost­lin je dob­rá zna­lost jed­not­li­vých dru­hů. Pokud máte pochyb­nos­ti, čer­pej­te infor­ma­ce z někte­ré odbor­né pub­li­ka­ce, kte­rých je v sou­čas­né době vel­ké...Read more »
přesličkaa

Přesličkový odvar na křehké a lámavé nehty

Suroviny: 5 polév­ko­vých lžic natě přes­lič­ky 100 ml stu­de­né vody Postup: Přesličku nalo­ží­me při­bliž­ně na tři hodi­ny do stu­de­né vody. Po uply­nu­tí této doby pak celou směs poma­lu zahří­vá­me po dobu...Read more »
kostival

Kostivalová mast

Suroviny: 500 g vaze­lí­ny 60 g suše­ných ane­bo 150 g čer­s­tvých lis­tů kos­ti­va­lu lékař­ské­ho Postup: Ve vod­ní láz­ni roz­pus­tí­me vaze­lí­nu a při­dá­me drob­ně nakrá­je­né lis­ty. Smícháme a vaří­me asi hodi­nu na...Read more »

Domácí šalvějové bonbóny

V tom­to obdo­bí šal­věj krás­ně obrůs­tá a má nové výhon­ky a lis­ty, jež lze zužit­ko­vat při výro­bě domá­cích šal­vě­jo­vých bonbó­nů a ulo­žit si je na obdo­bí, kdy nás bude trá­pit kašel nebo pobo­lí­vat...Read more »
koupel2

Bylinkami proti depresi

Pokud si chce­me udr­žet stá­le dobrou nála­du, musí­me se nau­čit odpo­čí­vat a rela­xo­vat, pro­to­že i to je hlav­ní sou­čás­tí naše­ho živo­ta, aby se naše tělo při odpo­čin­ku správ­ně zre­ge­ne­ro­va­lo a nabra­lo novou, potřeb­nou...Read more »
bbbylinky 1

Hubneme s bylinkami

Každý z nás se ale­spoň jed­nou v živo­tě při­stih­ne před zrca­dlem, jak si kon­t­ro­lu­je svo­je fal­dí­ky na bři­še nebo veli­kost své­ho poza­dí. Kolikrát jste si už řek­li, že takhle TO už...Read more »
cvičč

Štíhlá do plavek - cvičíme, posilujeme

Zdroj Foto: 1Read more »
bento6

Seznamte se s BENTO, zdravými a hravými, japonskými krabičkami

Velmi oblí­be­nou a vyni­ka­jí­cí, zdra­vou vari­an­tou jíd­la, při­pra­vo­va­né­ho do kra­bič­ky, a to nejen v Japonsku, ale i jin­de ve svě­tě, je tak­zva­né „ben­to“. Jedná se o malou důmy­sl­ně naa­ran­žo­va­nou por­ci obě­da či sva­čin­ky tak, aby co nej­lé­pe...Read more »
koření1

Bylinky jako koření

Bez koře­ní a byli­nek si v dneš­ní době nedo­ká­že­me před­sta­vit jakou­ko­liv pří­pra­vu kaž­do­den­ních běž­ných pokr­mů, kte­ré jim dodá­vá typic­ky pří­znač­nou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokr­my mdlé a nepo­ži­va­tel­né. Koření,...Read more »
lípa

Lipové bonbony nejen proti kašli

Na výro­bu těch­to výbor­ných domá­cích bon­bo­nů bude­me potře­bo­vat: 120 g medu 100 g cuk­ru krys­tal 2 lží­ce vel­mi sil­né­ho lipo­vé­ho čaje šťá­vu z polo­vi­ny citró­nu A jak na to? Med,...Read more »
borůvkyyy

Borůvkový čaj při cukrovce

Tento čaj pomá­há dia­be­ti­kům udr­žo­vat opti­mál­ní hla­di­nu cuk­ru v krvi. Čaj se pro­to nej­čas­tě­ji při­pra­vu­je z lis­tů borův­ky. Suroviny: 15 g borův­ko­vé­ho lis­tí 15 g lis­tů kopři­vy 10 g ostru­ži­ní­ko­vé­ho lis­tí...Read more »
jitrocel

Jitrocelový sirup

Právě nyní nastá­vá ide­ál­ní čas pro­to, abychom si na zimu a pod­zim­ní plís­ka­ni­ce uva­ři­li „domá­cí jitro­ce­lo­vý sirup pro­ti kaš­li a zah­le­ně­ní“. Tenhle sirup milu­jí i malé děti, neboť je krás­ně slad­ký, a mož­ná...Read more »
bezinky

Bezinkový ocet

Bezinkový ocet se pou­ží­vá při horeč­ce, kdy se jím potí­ra­jí dla­ně a cho­di­dla. Suroviny: čer­stvé bílé kvě­ty bezu 4% ocet Postup: Do láhve nasklá­dá­me čer­stvé kvě­ty, napě­chu­je­me a zali­je­me 4% octem tak,...Read more »