IMG 20201109 160108

KNIŽNÍ RECENZE: Otevři se lásce: Aneb jak o sobě najít pravdu

Příprava na lás­ku, uza­ví­rá­ní, léče­ní nej­hlub­ších zra­ně­ní, nasta­vu­je­me kurz, jed­no po dru­hém, život, kte­rý sto­jí za to žít, žít napl­ně­nou lás­ku; při­pa­dá vám to všech­no jako dob­rá linie jaké­ho­si ozdra­ve­ní...Read more »
lítost

Ničeho nelitujte!

Lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme udě­la­li, se může časem zmír­nit. Neutišitelná je však lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme neu­dě­la­li. (Sydney J. Harris) Nechcete žít tak, abys­te na kon­ci živo­ta...Read more »
chyba

Chyby mohou být dobrými učiteli

Jediná oprav­do­vá chy­ba je ta, z níž se vůbec nepo­u­čí­me. (John Powell) Co je chy­ba? Pro vět­ši­nu z nás výrok „udě­lal jsem chy­bu“ zna­me­ná, buď že jsme udě­la­li něja­kou špat­nou věc,...Read more »
trpělivost

Trpělivost

To, co ničí vaše zámě­ry, je netr­pě­li­vost. (Moliére) Jednou jsem sly­šel pří­běh o man­že­lo­vi, kte­rý se vrá­til z vál­ky s postrau­ma­tic­kým stre­so­vým syn­dro­mem. Manželka s ním po jeho návra­tu nedo­ká­za­la vychá­zet ani jej při­mět,...Read more »
handsome1

Jaký typ muže tě přitahuje?

Jsou to stej­ně sta­ří vrs­tev­ní­ci či zajíč­ko­vé, kte­ří dopo­sud nepo­zna­li bojiš­tě lás­ky, a kte­ří se rádi necha­jí zasvě­tit do tajů něhy a milo­vá­ní? A nebo tě nao­pak zlá­ka­li poměr­ně star­ší part­ne­ři, jež milu­jí...Read more »
děti

Děti: Ďáblové nebo andělé?

Činy hovo­ří hla­si­tě­ji než slo­va. (Mark Twain) Vzhledem k tomu, že děti stej­ně vět­ši­nou nepo­slou­cha­jí, nedě­lej­te si pří­liš sta­ros­tí s tím, co říká­te. Ale dělej­te si hod­ně sta­ros­tí s tím, co dělá­te....Read more »
snění

Umění snít....

S důvě­rou se vydej­te za svý­mi sny. Prožívejte život, kte­rý jste si před­sta­vi­li. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesni­li, žili bychom bez nadě­je. Musíme snít o tom, co může být, a neří­kat,...Read more »
přechody

Přechody

Často se dívá­me na kalen­dář dnů jako na pou­hý sym­bol ply­nu­tí času. zapo­mí­ná­me, proč jsme na této Zemi. zapo­mí­ná­me, že exis­tu­je důvod všech boles­tí a zápa­sů. Zapomínáme, že jsme byli...Read more »
ptak

Pták v kleci

K posled­ním lid­ským svo­bo­dám pat­ří vybí­rat si své vlast­ní posto­je. (Victor Frankl) Slyšel jsem otáz­ku: „Proč pták v kle­ci zpí­vá?“ Svým způ­so­bem jsme všich­ni ptá­ci v kle­cích, ale máme mož­nost vol­by,...Read more »
změna

Změny

Nikdy není pří­liš poz­dě stát se člo­vě­kem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chce­te něco změ­nit, může­te začít kou­pí nových šatů, pře­stě­ho­vá­ním se, novým vyma­lo­vá­ním bytu, zís­ká­ním nové­ho...Read more »
stáří

Drahé kameny

Jak stár­ne­me, nemě­ní­me se ani k lep­ší­mu, ani k hor­ší­mu, jen se stá­vá­me sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se pro­chá­zel po bře­hu řeky. Každý oblá­zek, kte­rý jsem viděl, měl...Read more »
samota

Když samota bolí...

V našem  živo­tě může­me být obklo­pe­ni spous­tou zají­ma­vých lidí, a přes­to se uvnitř cítit prázd­ní a osa­mě­lí. Ano, samo­ty se všich­ni zuby neh­ty brá­ní­me, vyhý­bá­me, a v skry­tu duše tou­ží­me po blíz­kém člo­víč­ku, jež by...Read more »
IMG 20191102 103801

SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

Pryč s kon­venč­ním sexem? Už vás to neba­ví? Potřebujete se dostat skr­ze boles­ti, smut­ky a tuhé slup­ky zkla­má­ní ze sebe, ze živo­ta, z part­ne­ra? Tak toto jsou asi dvě nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti, kte­rých...Read more »
přitažlivost

Magnety

Lidé opač­ných názo­rů čas­to pocho­du­jí pod stej­nou zásta­vou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zají­ma­vé věci. Protiklady se při­ta­hu­jí a podob­nos­ti odpu­zu­jí. Jejich vlast­nos­ti mi při­po­mí­na­jí lidi. Přemýšlejte o lidech ve vašem živo­tě,...Read more »
Stránka načtena za 2,05978 s | počet dotazů: 155 | paměť: 27282 KB. | 16.01.2021 - 09:05:10