1606ec83fd9f58820d2b83dd2ac952d5

Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!

Neexistuje snad typič­těj­ší obuv pro ženy, než­li prá­vě dám­ské lodič­ky. Tahle domé­na pat­ří pou­ze nám - ženám, o tom nemu­sí být spo­ru. I když poča­sí panu­jí­cí za okny není v posled­ních dnech...Read more »
girl 2771001 1920

4 chyby, kterými den co den škodíte své pleti. Děláte je taky?

Nastala zima a jak je zná­mo, stu­de­né poča­sí a čas­tá změ­na kli­ma (jed­nou tep­lo, podru­hé chlad) naší ple­ti pří­liš nesvěd­čí. Kromě toho, že naše pokož­ka dostá­vá zabrat vli­vem aktu­ál­ní­ho poča­sí, jí...Read more »
5bff8e30fe6aa651d3b08d2e25c82e1b

Outfit na podzimní rande: v čem ho zaručeně okouzlíte?

Chystáte se na prv­ní roman­tic­kou schůzku a sna­ží­te se vymys­let per­fekt­ní out­fit na pod­zim­ní ran­de, ve kte­rém bys­te na své­ho prin­ce na bílém koni udě­la­li ten nej­lep­ší dojem. Je jas­né,...Read more »
money 256281 1920

Jak šetřit při nákupech na internetu

Při naku­po­vá­ní je mož­né ušet­řit. A inter­net je v tom­to ohle­du skvě­lým pomoc­ní­kem. Přestože se stá­le někte­ří naku­po­vat to, co si nemo­hou osa­hat, obá­va­jí, není k tomu důvod. Jak výhod­ně vybí­rat zbo­ží...Read more »
makeup brush 1761648 1920

Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví

Snad žád­ná z nás neo­do­lá pohle­du na regá­ly pře­té­ka­jí­cí nej­růz­něj­ší­mi pro­duk­ty, kte­ré hýří vše­mi barva­mi, sli­bu­jí mož­né i nemož­né výsled­ky a kte­ré jsou čas­to dopo­ru­čo­vá­ny v rekla­mách, jež vídá­me nejen v tele­vi­zi, ale i v časo­pi­sech...Read more »
2 2

Tajemství krásy celebrit

My obyčejní smrtelníci, co nám v životě nepomáhají nutriční poradci, profesionální stylisti ani kadeřníci, si musíme vystačit sami. Přesto toužíme po účincích, které mají lidé, kteří všechny tyto lidi kolem sebe...Read more »
woman 2609115 1920 1

Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!

Zplihlé vla­sy roz­hod­ně nejsou žád­ná výhra. Každá z nás si pře­je (i když bychom to tře­ba nepři­zna­ly nahlas) boha­tou hří­vu, kte­ré nechy­bí objem ani zdra­vý lesk a kte­rá už na prv­ní pohled...Read more »
blue eyes 237438 1920 2

Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?

Rtěnka bývá stá­le čas­těj­ší sou­čás­tí líče­ní. Ne nadar­mo se říká, že nalí­če­ní rtů je jed­ním z nej­rych­lej­ších a nej­jed­no­duš­ších způ­sobů, kte­rým se žena může udě­lat krás­nou. A něco na tom pře­ci jen...Read more »
hand 302802 1920 1

Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!

Vzhled neh­tů toho hod­ně napo­ví nejen o tom, jest­li dbá­me na svůj zevněj­šek a jest­li nám zále­ží na tom, jakým způ­so­bem půso­bí­me na své oko­lí. Kromě toho doká­žou napo­vě­dět i o zdra­vot­ních potí­žích,...Read more »
0a9ece91aead5acf1a5aa4e02eabd4bd

Manšestr se znovu vrací na scénu!

Manšestr je mate­ri­ál, kte­rý si v posled­ních něko­li­ka letech užil nejen spous­tu vel­ko­le­pých vze­stu­pů, ale i mož­ná mno­hem více krko­lom­ných pádů. Každá z nás urči­tě moc dob­ře ví, o čem je řeč. Zatímco...Read more »
1

8 nejčastějších chyb v oblékání mužů

Stejně pocho­pi­tel­né, jako že muži nejsou váš­ni­vý­mi fanouš­ky seri­á­lu Sexu ve měs­tě, je i sku­teč­nost, že módu nebe­rou tak váž­ně jako my ženy. Přesto v oblé­ká­ní exis­tu­jí základ­ní pra­vi­dla, kte­rých by...Read more »
1 3

Podzim celebrit – nechte se inspirovat

Původně jsme se chtěli věnovat babímu létu a nachrlit na vás zásobu inspirativních outfitů na krásný konec léta. Jako vždy nám ale počasí překazilo plány, a tak nastal čas na plán...Read more »
5c03064542251f3b8ada2217ceb3eff6 e1539834429179

Červené šaty vám na podzim umožní vyniknout

Červené šaty na pod­zim? To jako váž­ně? Za mě roz­hod­ně ano! Když se chce žena cítit žádou­cí, při­taž­li­vá a tou­ží pod­trh­nout svou žen­skost, jsou to prá­vě šaty, po kte­rých bez roz­mys­lu...Read more »
scott goodwill 394938 unsplash

Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme

Výběr pod­prsen­ky čas od času nemi­ne snad žád­nou z nás. Rozhodně nelze tvr­dit, že nám jeden model vydr­ží celý život - mnoh­dy nepře­ži­je ani půl roku, aniž by nedo­šlo k vidi­tel­ným...Read more »
glow repose 796673 unsplash

Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!

Kosmetické štět­ce před­sta­vu­jí tzv. must have kaž­dé ženy a dív­ky, kte­rá se líčí. Pokud si chce­te naná­šet make-up, oční stí­ny nebo tře­ba teku­tou rtěn­ku, pak se bez kos­me­tic­ké­ho štět­ce neo­be­jde­te. A co...Read more »
malvestida magazine 270528 unsplash

Tužka nebo rtěnka? To je dilema!

Je lep­ší tuž­ka nebo rtěn­ka? To je dile­ma, kte­ré dnes a den­ně řeší mno­ho žen. Zatímco někte­ré neda­jí dopus­tit na kla­si­ku v podo­bě rtěn­ky, na kte­rou pějí samou chvá­lu a líče­ní by...Read more »
mug 1209194 1920

Lak na nehty dodá vašim drápkům šmrnc! Jaké barvy jsou na podzim in?

Už jako malé hol­čič­ky jsme si lak na neh­ty taj­ně půj­čo­va­ly z mamin­či­na kos­me­tic­ké­ho šuplí­ku a s výraz­ně nala­ko­va­ný­mi neh­tí­ky si pak při­pa­da­ly hroz­ně dospě­lé a tren­dy. Láska k nama­lo­va­ným neh­tům vět­ši­nu z nás neo­pus­ti­la...Read more »
beautiful 2150881 1920

Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?

Také pří­liš nemu­sí­te pře­lom léta a pod­zi­mu? Venku není ani pří­liš tep­lo, ani pří­liš zima, zkrát­ka tak něco mezi. Možná i vy kaž­dé ráno bez­rad­ně sto­jí­te před šat­ní skří­ní a pro­bí­rá­te se...Read more »
winters 1919143 1920 1

Ochrana pleti v zimě - jak na to?

Ochrana ple­ti v zimě je čas­to dis­ku­to­va­né téma. Pokud si prá­vě teď říká­te, že tohle téma pře­ci ješ­tě není aktu­ál­ní, pro­to­že nám stá­le ješ­tě panu­je tep­lot­ně pří­z­ni­věj­ší pod­zim, dovo­lím si...Read more »
raul varzar 590459 unsplash

Troufnete si nosit kostkovaný vzor?

Kostkovaný vzor bude letos na pod­zim k vidě­ní úpl­ně všu­de. A bodejť by taky ne, když se jed­ná o jeden ze stě­žej­ních tren­dů sezó­ny! Jestliže jste jej až do této chví­le pova­žo­va­li...Read more »
paint 2985569 1920

Jaká je vaše oblíbená barva? A co o vás prozradí?

Věděli jste, že naše oblí­be­ná barva toho o nás může hod­ně pro­zra­dit? Někdo jich má více, jiný si zami­lu­je jen jed­nu. I když mož­ná máte v obli­bě více barev, jed­na z nich ve...Read more »
Stránka načtena za 2,30521 s | počet dotazů: 200 | paměť: 30064 KB. | 25.01.2021 - 20:37:33