Kritiky.cz > Pro ženy
shop

Miluji nakupování

Miluji naku­po­vá­ní. Myslím, že asi jako spous­ta žen. Na roz­díl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „sho­pa­ho­lik“! Není nic úžas­něj­ší­ho při­jít do obcho­du a pro­bí­rat se botič­ka­mi, šatič­ka­mi...Read more »
malování

Malování jako odreagování se...

Kupte si bar­vy a pokus­te se malo­vat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád malo­val a zno­vu jsem začal v dospě­lém věku, když jsem pro­ží­val emo­ci­o­nál­ní zma­tek jako chi­rurg a potře­bo­val jsem se uzdra­vit....Read more »
důvěra

Zklamání, důvěra - ruku v ruce…

Největší zkla­má­ní jsou ta, kte­rých se na nás dopouš­tí ti, jenž pova­žu­je za své nejbližší…celým srd­cem je milu­je­me, důvě­řu­je­me jim, ale ve výsled­ku je to jen naše vlast­ní chy­ba,...Read more »
knihaaa

Kniha není dar, dokud není přečtena...

Kniha není dar, dokud není pře­čte­na.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodi­ně pro­blém, ať fyzic­ký nebo emo­ci­o­nál­ní, a vy víte, že jsou způ­so­by, jak by si mohl pomo­ci sám,...Read more »
ivottt

Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité

Člověk, kte­rý žije jen pro sebe, žije pro nej­hor­ší­ho zná­mé­ho smr­tel­ní­ka. (Joaquin Miller) Můj foto­a­pa­rát má auto­ma­tic­ké zaost­řo­vá­ní. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se...Read more »
přátelství1

Dobří přátelé

Přátelství zdo­ko­na­lu­je štěs­tí a odstra­ňu­je neštěs­tí zdvo­je­ním naší rados­ti a roz­dě­le­ním naše­ho smut­ku. (Cicero) Co je pří­tel? Podle mého názo­ru je to někdo, kdo zná vaše chy­by, a přes­to vidí to hez­ké...Read more »
samota

Když samota bolí...

V našem  živo­tě může­me být obklo­pe­ni spous­tou zají­ma­vých lidí, a přes­to se uvnitř cítit prázd­ní a osa­mě­lí. Ano, samo­ty se všich­ni zuby neh­ty brá­ní­me, vyhý­bá­me, a v skry­tu duše tou­ží­me po blíz­kém člo­víč­ku, jež by...Read more »
ivote

Životní postoj

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll) Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té...Read more »
láskkka

Značka: Hledá se manžel...

V době, kdy jsem si poda­la SMS inze­rát, jsem byla ješ­tě dosti mla­dič­ká na to, abych hle­da­la muže na celý život. Všechno jsem spí­še bra­la jako nevin­nou hru, při kte­ré člo­věk...Read more »
IMG 20191102 103801

SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

Pryč s kon­venč­ním sexem? Už vás to neba­ví? Potřebujete se dostat skr­ze boles­ti, smut­ky a tuhé slup­ky zkla­má­ní ze sebe, ze živo­ta, z part­ne­ra? Tak toto jsou asi dvě nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti, kte­rých...Read more »
IMG 20191102 103801

SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

Pryč s kon­venč­ním sexem? Už vás to neba­ví? Potřebujete se dostat skr­ze boles­ti, smut­ky a tuhé slup­ky zkla­má­ní ze sebe, ze živo­ta, z part­ne­ra? Tak toto jsou asi dvě nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti, kte­rých...Read more »
milenec

Třinácté znamení

Včera jsem sedě­la se svý­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi v kavár­ně. A co mys­lí­te, že jsme pro­bí­ra­ly? Jak jinak, než muže. A shod­ly jsme se na tom, že zna­me­ní zvě­ro­kru­hu nemá jen dva­náct zna­me­ní,...Read more »
měsíčkovýčaj

Měsíčkové víno

Měsíčkové víno je skvě­lou pre­ven­cí pro­ti rako­vi­ně nebo pod­půr­ný pro­stře­dek při rako­vi­ně. Suroviny: 60 g kvě­tů měsíč­ků i s kali­chem 1 litr bílé­ho vína (ryz­lin­ku) Postup: Květy měsíč­ku mace­ru­je­me při­bliž­ně dva týd­ny...Read more »
přitažlivost

Magnety

Lidé opač­ných názo­rů čas­to pocho­du­jí pod stej­nou zásta­vou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zají­ma­vé věci. Protiklady se při­ta­hu­jí a podob­nos­ti odpu­zu­jí. Jejich vlast­nos­ti mi při­po­mí­na­jí lidi. Přemýšlejte o lidech ve vašem živo­tě,...Read more »
spokojenostt

Co je to být spokojený?

Co je vel­mi uspo­ko­ju­jí­cí lid­ský život a jak je navrh­ne­me? (Lenedra J. Carroll) Všichni si pře­je­me uspo­ko­ju­jí­cí život. Jak to udě­lá­me, abychom tako­vý život měli? Je mno­ho způ­sobů, jak usi­lo­vat...Read more »
Tantricky sex a menopauza obalka

RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti

Nesnesitelný tlak pří­liš­né zátě­že – to je čas­to jedi­ný pocit, kte­rý má žena, kte­rá vstu­pu­je do obdo­bí meno­pau­zy. Volání duše o něco, co je tak zou­fa­le dale­ko, pokud to vůbec...Read more »
img a281612 w1731 t1488297174

Dětské skupiny

Dětská sku­pi­na je nový typ služ­by péče o dítě, kte­rá by měla vyře­šit pro­blém s nedo­stat­kem míst v mateř­ských ško­lách a dále také pomá­há rodi­čům, zejmé­na matkám ke sla­dě­ní prá­ce a péče o děti. Rodiče...Read more »
img a300437 w1731 t1510573894

Ořech na tisíc způsobů

Pokud byd­lí­te v rodin­ném domě, k němuž nále­ží také zahra­da, pří­pad­ně máte k dis­po­zi­ci zahrád­ku zvlášť, tře­ba na ní máte také jeden ze stro­mů, kte­rý pro­du­ku­je lahod­né a vel­mi zdra­vé plo­dy. Jedná se...Read more »
img a303084 w1731 t1513238139

Kokedama jako fantastický bytový doplněk

Kokedama je z Japonska pochá­ze­jí­cí způ­sob pěs­to­vá­ní rost­lin, kte­rý původ­ně vzni­kl z bonsa­jí. Můžeme jej pře­lo­žit jako „mecho­vá kou­le“.  Rostlina v tom­to pří­pa­dě nevy­růs­tá z kvě­ti­ná­če, ale je umís­tě­na do zemi­no­vé­ho oba­lu kulo­vi­té­ho...Read more »
img a277571 w1731 t1480671475

Sexuální přitažlivost ženy

Pro muže je jeho žena nád­her­ná, i když nespl­ňu­je vše­o­bec­ná kri­té­ria o krá­se. I když i o těch lze pole­mi­zo­vat. Co to vlast­ně je být krás­ná? Být štíh­lá nebo spí­še při těle? Mít vel­ké oči...Read more »
img a295837 w1731 t1507282046

Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah

Mnoho žen tvr­dí, že sex k živo­tu nepo­tře­bu­jí, že se bez něj obe­jdou, že na něj ani nemys­lí. Je to ale oprav­du tak? Nejsou to jen tako­vé hrdin­ské řeči? Pravděpodobně...Read more »
img a277597 w1731 t1480761225

Krok první

Pokud jste se roz­hod­li, že k již­ní stra­ně vaše­ho domu nechá­te vybu­do­vat kry­tou tera­su, nechej­te si odbor­ní­ky vypra­co­vat finanč­ní roz­va­hu. Uchrání vás to násled­né­mu roz­ča­ro­vá­ní nad výda­ji, se kte­rý­mi jste...Read more »
IMG 20191218 164349

Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života

Naše duše tvo­ří náš život. Jednoduchá útlá kníž­ka plná drob­ných moud­ros­tí a cita­cí, kte­rá ve svém výsled­ku je přes­ně tím, co je život sám. Drobné nahléd­nu­tí, leč vel­mi hlu­bo­ké, za...Read more »
img a302318 w1731 t1512157478

Retro styl

Retro móda je oděv­ní styl, kte­rý vychá­ze­jí­cí z minu­los­ti. Pojďme se spo­leč­ně podí­vat na oble­če­ní ve sty­lu let ’40, ’50 a ’60´.     40´ I přes hrů­zy 2.světové vál­ky, kte­ré...Read more »
img a287315 w1731 t1497945661

Řasy jako mrkací panenka!

Svět krá­sy vál­cu­je per­ma­nent­ní make-up, ženy nechtě­jí trá­vit mno­ho času v kou­pel­ně. Mít krás­né řasy, čer­né, hus­té a dlou­hé, jak si přes­ně pře­je­me. Jestli Vás už neba­ví kaž­dý den líčit Vaše...Read more »
img a295507 w1731 t1506967410

Dětské oslavy narozenin

Každé naro­ze­ni­ny naše­ho dítě­te jsou veli­ce význam­nou udá­los­tí, pro­to bychom je měli pat­řič­ně osla­vit. Každé tyto naro­ze­ni­ny si bude­me pama­to­vat nejen my, ale pře­de­vším naše děti. Čím budou star­ší,...Read more »