pastaskorice

Domácí skořicová zubní pasta

Suroviny: 2 lžič­ky jed­lé sody 1 lžič­ka mle­té sko­ři­ce 2 lžič­ky nesla­ze­né mine­rál­ní vody Postup: Smícháme všech­ny slož­ky tak, abychom zís­ka­li hlad­kou hmo­tu. Používáme úpl­ně stej­ně jako jiné zub­ní...Read more »
plněk speciál

MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...

‚Karty jako malá umě­lec­ká díla. Jako by malé víly vza­ly pas­tel­ky a nakres­li­ly duho­vé do detai­lu vypra­co­va­né obráz­ky ze své­ho živo­ta. A tu máš člo­vě­če, tohle je inspi­ra­ce i pro tvůj vlast­ní...Read more »
plněk speciál

MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...

‚Karty jako malá umě­lec­ká díla. Jako by malé víly vza­ly pas­tel­ky a nakres­li­ly duho­vé do detai­lu vypra­co­va­né obráz­ky ze své­ho živo­ta. A tu máš člo­vě­če, tohle je inspi­ra­ce i pro tvůj vlast­ní...Read more »
img a287318 w1731 t1497946113

Stop akné

Stojíme před zrca­dlem a pozo­ru­je­me svo­ji pleť, opět máme pupí­nek na bra­dě. Kdyby jen na bra­dě, pupín­ky se obje­vu­jí na čele i tvá­řích. Není pra­vi­dlem, že akné posti­hu­je jen mla­dist­vé ve...Read more »
BolestHlavy

Příčiny bolesti hlavy

Jen málo­kdo neměl boles­ti hla­vy. Můžete to tole­ro­vat, i když pocit není pří­jem­ný. Užíváním jed­né nebo dvou tablet se boles­ti hla­vy lze zba­vit. Ale když je bolest hla­vy s pís­ká­ním v uších...Read more »
relaxace e1553628782973

Umění relaxovat ...

Naučit se rela­xo­vat je jeden z nej­těž­ších úko­lů dneš­ní doby, neboť své živo­ty žije­me pří­liš rych­le a zbě­si­le, což má pak nepří­z­ni­vý dopad nejen na náš dušev­ní a emo­ci­o­nál­ní život, ale i na...Read more »
IMG 20191010 150905

Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby

Akvarelové obra­zy s posel­stvím zná­mé ame­ric­ké uměl­ky­ně Jody Bergsmy nám pomo­hou spo­jit se se svo­jí vnitř­ní silou a kouz­lem pří­tom­né­ho oka­mži­ku. A já dodá­vám, ze zku­še­nos­ti, že pomá­ha­jí uká­zat nám na vnitř­ní...Read more »
img a287314 w1731 t1497945535

Léto a móda jdou skvěle dohromady!

S let­ním poča­sím při­chá­zí naše stra­cho­vá­ní, co nám z minu­lé sezó­ny vlast­ně zby­lo v šat­ní­ku nebo jest­li ty své kous­ky ješ­tě oble­če­me.  Nákupní cen­t­ra vyhlá­sí vysklad­ně­ní nové­ho zbo­ží a my jde­me na...Read more »
Alkohol

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.Read more »
rýmovník2

Rýmovníkový sirup

Suroviny: 35 lis­tů rýmov­ní­ku, 1 gra­ná­to­vé jabl­ko, 1 pome­ranč, 1 cit­ron, 1 kg cuk­ru (lze pou­žít i třti­no­vý), voda Postup: Čerstvé lis­ty rýmov­ní­ku a ovo­ce nakrá­je­né na plát­ky zale­je­me vrou­cí vodou tak, aby vše bylo krás­ně...Read more »
img a295510 w1731 t1506968160

Intimní život se po porodu určitým způsobem změní

Intimní život je ve vzta­hu oprav­du důle­ži­tý. Ať už si to chce­me při­znat nebo ne. K vzta­hu to pros­tě pat­ří a je to nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho živo­ta. Mnoho mužů si ale...Read more »
růženka e1553517386169 1

Může lektorka jógy sestrojit Dron?

Ležím se zavře­ný­ma oči­ma v polo­ze, jejíž název si jako obvykle nepa­ma­tu­ju. Najednou ucí­tím na svých nár­tech dotyk zpo­ce­ných bosých nohou. Bezmocně čekám, až tlak povo­lí. Konečně! Jenže po chví­li jed­na...Read more »
img a277574 w1731 t1480672860

Hezká pro mě

Když si muž vybe­re k sobě tu pra­vou, líbí se mu pořád. I když spo­lu s ním zestár­ne. Líbí se mu i ráno po pro­bu­ze­ní, líbí se mu, když doma pobí­há v poho­dl­ném domá­cím oble­če­ní...Read more »
img a281740 w1731 t1488452129

Svátek módy aneb Fashion week

Fashion week, jak už název napo­ví­dá, trvá při­bliž­ně jeden týden. Módní návr­há­ři, znač­ky a mód­ní domy zde pre­zen­tu­jí své nej­no­věj­ší kolek­ce a uka­zu­jí je tak poten­ci­ál­ním kup­cům a médi­ím. Tyto udá­los­ti ovliv­ňu­jí...Read more »
IMG 20190122 145434

Domov pro tělo i duši: Stavební pocitovník očima ženy

Jsou kni­hy, kte­ré se vám nechce dát z ruky. Tak moc vás oslo­ví, tak moc máte chuť v nich lis­to­vat a nasá­vat ener­gii pro svůj život. Domov pro tělo i duši je o ces­tě...Read more »
img a279044 w1731 t1485276224

Vybavení našich dětí, co je správně?

Je správ­né kou­pit našim dětem počí­tač? Jaké jsou jeho výho­dy i nevý­ho­dy a je vlast­ně zdra­ví škod­li­vý? To je vel­mi důle­ži­tá otáz­ka, nad kte­rou mno­zí z rodi­čů pře­mýš­lí. Co je tedy správ­ně...Read more »
img a279219 w1731 t1485417122

Posedlost zdravou stravou

Většina lidí ve skry­tu duše pokor­ně při­zná, že by měli něco udě­lat se svou živo­to­sprá­vou. Lidé s nad­vá­hou kvů­li reduk­ci tuku. Obezita při­ná­ší obrov­ské množ­ství zdra­vot­ních rizik a ta se s ros­tou­cím...Read more »
cvičení

Krásné tělo do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »
kslunce2 1

KVĚTY SLUNCE

  Po prv­ní vel­mi úspěš­né kni­ze „mlé­ko a med“ jsme se koneč­ně dočka­li dal­ší kni­hy „kvě­ty slun­ce“ od vel­mi oblí­be­né autor­ky „rupi kaur“, jež svý­mi bás­ně­mi doslo­va pro­ces­to­va­la celý svět....Read more »
img a277595 w1731 t1480760385

Chcete si postavit nový dům?

Sedněte na kolo a vyraž­te. My jsme to zku­si­li a z cyk­lo­vý­le­tu do Provence v již­ní Francii si při­vez­li inspi­ra­ci, kte­rou se nám poda­ři­lo během dvou let rea­li­zo­vat. Finanční strán­ku se nám poda­ři­lo...Read more »
IMG 20190122 145522

Vladimír Kafka, Irena Nováková Kafková: Nemoc nechodí zabít

Autor už tu s námi není, paní Irena dopra­co­va­la jeho kni­hu na počest své­ho muže. Muže, kte­rý byl jed­ním z nej­po­di­vu­hod­něj­ších „léči­te­lů“ dneš­ní doby. Jeho ener­gie, dob­ro, las­ka­vost a moud­rost pro­chá­ze­la i skr­ze...Read more »
img a291684 w1731 t1504116741

Vaření pro děti do jednoho roku

Po obdo­bí koje­ní pře­chá­ze­jí děti postup­ně na pev­nou stra­vu. Nebojte se zkou­šet růz­né suro­vi­ny již od šes­ti měsí­ců věku. Děti do jed­no­ho roku nepo­tře­bu­jí jíst maso kaž­dý den, pro­to...Read more »

Meduňkový sirup na spaní

Pokud trpí­te nespa­vos­tí, boles­ti­vou men­stru­a­cí ane­bo jen zaží­va­cí­mi potí­že­mi a koli­ka­mi, urči­tě si uvař­te do záso­by ten­to skvě­lý sirup. Suroviny: 5 lit­rů vody 10 g kyse­li­ny citró­no­vé 200 g meduň­ko­vé...Read more »
img a295527 w1731 t1507010458

Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?

Mnohá z nás se dosta­ne do situ­a­ce, kdy si, čas­to k tomu dochá­zí před zrca­dlem, řek­ne: „A dost! Musím zhub­nout.“ Zadáte-li ten­to pro­blém do vyhle­dá­va­če, zava­lí vás ne moře ale pří­mo oce­án...Read more »
cvičení3

Štíhlá do plavek

Zdroj Foto: 1Read more »
tíhlounká

Štíhlá do plavek... aneb pokračujeme v cvičení

Zdroj Foto: 1Read more »