Kritiky.cz > Pro ženy
wine wine glass restaurant cup 5544891

Lidové způsoby, jak eliminovat touhu po alkoholu

Lidé, kte­ří jsou závis­lí na alko­ho­lu, čas­to nema­jí dosta­tek vůle k tomu, aby absol­vo­va­li odvy­ka­cí kůru na spe­ci­a­li­zo­va­ných kli­ni­kách. Je vel­mi důle­ži­té vědět, jak pře­stat pít. Na tom není nic...Read more »

Opravdu hloupé odpovědi

15Smysl pro humor Jste troš­ku ško­do­li­bí, tak­že jste to samo­zřej­mě čeka­li. A my máme taky smy­sl pro neko­rekt­ní humor, tak­že vám to dáme. Zabývali jsme se už nej­chytřej­ší­mi model­ka­mi. No...Read more »

Nejslavnější módní návrháři

Točí se vám z těch všech slo­vut­ných jmen, kte­rá kaž­do­roč­ně před­sta­vu­jí své nej­no­věj­ší kolek­ce, už hla­va? Některé posta­vy význam­ným způ­so­bem svět módy ovliv­ňu­jí a jejich poči­ny pak celou sezó­nu rezo­nu­jí i naši­mi...Read more »
tangle

Tangle teezer - speciálně vyvinutý kartáč

Tangle teezer je speciálně vyvinutý kartáč. Má ho na svědomí profesionální kadeřník Shaun P. Co Tangle teezer umí a co jsou líbivé marketingové fráze? Je to opravdu taková bomba? Vyzkoušeli jsme...Read more »

Foto: PixabayRead more »
sako

5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny

5 pravidel pro nošení saka a blejzru s džíny Ukážeme si pět pra­vi­del pro noše­ní saka s dží­ny. Možná si říká­te, že nikdy nemů­že­me zkom­bi­no­vat tyto dvě věci dohro­ma­dy, ale je pár...Read more »
dres

Pánský sportovní dres

Jsou vůbec tako­vé pán­ské spor­tov­ní dre­sy k něče­mu? No samo­zřej­mě, že ano! Účelem tako­vé­ho spor­tov­ní­ho dre­su je snad­né roz­li­še­ní hrá­čů ať už jed­no­ho či dru­hé­ho druž­stva. Pokud se jed­ná o klu­bo­vý dres,...Read more »
ck

Tipy na nejlepší módní hodinky

Proslulé Rolexky nepo­chyb­ně zná­te. Rolex je svě­tozná­mý výrob­ce hodi­nek, sym­bol luxu­su, jak jinak, než ze Švýcarska. Za ty nej­draž­ší mode­ly ovšem utra­tí­te i více než mili­on a půl korun. My se...Read more »
vzory kombinovani mixovani fashion

Zásady módy, které by měl dodržovat snad každý člověk

Móda je opředena řadou léty tradovaných pouček, které se drží úporněji než pýr plazivý. Některé jsou velmi užitečné a časem prověřené. Jiné patří mezi tmářská dogmata. Takže, na co můžete...Read more »
oblek 1496736340

TOP 5 doplňků obleku

Mít styl není pou­ze o oble­ku, dob­ře zvo­le­né koši­li a správ­ně sla­dě­né kra­va­tě, ale i o vhod­ně zvo­le­ných dopl­ň­cích. Milí muži, i když k tomu máte zce­la při­ro­ze­ný sklon, nepod­ce­ňuj­te moc detai­lů, pro­to­že váš styl...Read more »
elegantni 1

Najděte ten pravý elegantní styl oblékání

Elegantní styl oblékání Vzhledem k tomu, že jsem spo­ko­je­ná se svým svrch­ním odě­vem, zůstá­vám “své­mu” e-shopu věr­ná i v pří­pa­dě výbě­ru nové dám­ské moder­ní halen­ky, dám­ských spo­le­čen­ských šatů, i svých oblí­be­ných dám­ských dží­no­vých...Read more »
hrib

Otravy jedovatými hřiby - Úvod pro naprosté laiky

Mykotoxiny před­sta­vu­jí sku­pi­nu orga­nic­kých látek, kte­ré spo­ju­je prak­tic­ky jedi­ná vlast­nost: jsou vytvá­ře­ny mik­ro­sko­pic­ký­mi hou­ba­mi, laic­ky plís­ně­mi. Tyto hou­by se vyzna­ču­jí tím, že nevy­tvá­ře­jí makro­sko­pic­ky vidi­tel­né plod­ni­ce. Jejich vlák­na pod­hou­bí (myce­li­um)...Read more »
kosile

Bílá košile na tři způsoby

Bílou košili potřebuje ve svém šatníku nejen váš partner. Cestu si našla i k dámám. Není divu, sluší všem, bez ohledu na věk, míry nebo příležitost. Ještě ji nemáte? Bílá košile...Read more »
bokovky

Populární oblečení, u kterého jste si mysleli, že se už nevrátí

Není nic star­ší­ho než vče­rej­ší novi­ny, jak pra­ví ústy kla­si­ka pro­slu­lý žur­na­lis­tic­ký bon­mot. A než loň­ské žha­vé tren­dy, doda­li bychom my. Móda pat­ří ke krás­kám poně­kud leh­čích mra­vů, věr­nost jí...Read more »
podzimni typ

A jsme u typu podzimního

Přesun k podzimnímu typu Plynule se pře­su­ne­me k výraz­ným kon­trast­ním typům. Podzimní typ je prv­ním z této dvo­ji­ce, kte­rý si před­sta­ví­me. Dokonalým pod­zi­mem je tře­ba slav­ná „zou­fal­ka” s typic­ky ohni­vou hří­vou Marcia Cross....Read more »
elegantni

Elegantní nebo nekonvenční styl?

Elegantní nebo nekonvenční styl? Stalo se vám někdy, že jste potka­la ele­gant­ně oble­če­nou dámu ve vypa­so­va­ných šatech, ani ne krát­kých ani ne dlou­hých s krás­ný­mi decent­ní­mi až roman­tic­ký­mi doplň­ky, ale...Read more »
bryle

Ray-Ban jako výrobce brýlí

Výrobce brýlí Ray-Ban je svě­to­vě patr­ně nej­pro­slu­lej­ší výrob­ce brý­lí. Prodává jak mode­ly dioptric­ké a pro ty z nás, kte­ré by si chtě­ly dopřát brý­le jako pou­hý mód­ní dopl­něk, také slu­neč­ní. Historie...Read more »
DSC 0407

Rozvoz květin kurýrem v Ostravě

Využijte slu­žeb kurý­ra v Ostravě pro dováž­ku kvě­tin Možná se vám již někdy sta­lo, že jste se zni­če­ho­nic ocit­li v nou­zo­vé situ­a­ci, kdy jste nut­ně potře­bo­va­li zajis­tit kvě­ti­no­vou dováž­ku, ale všech­ny...Read more »
color

Color blocking - fenomén už od šedesátek

Už jste slyšela o fenoménu color blockingu? Color blocking je trendy již od šedesátých let. Takže to rozhodně není nejnovější pojem z hlav módních návrhářů, ale je tu s námi poměrně dlouho....Read more »
heart breaker 1314312

Všemi oblíbené i nenáviděné podpatky

Říkala občas i vaše babič­ka: „Trp, pará­do,”? Časté noše­ní bot na extrém­ně vyso­kých jehlách nepro­spí­vá nejen vašim nohám, ale vlast­ně celé­mu tělu. Nepohodlnost Když tako­vé obu­tí nosí­te, de fac­to sto­jí­te...Read more »
handbag 1230970

Máte rádi různé módní doplňky?

Nosíte doplň­ky? Ne? My vás to nau­čí­me. A to rov­nou od těch nej­po­vo­la­něj­ších. Co bude hitem během jara v roce 2016, o tom má kul­tov­ní časo­pis Vogue dáv­no jas­no. Takže? 1. obrovské náušnice...Read more »
nehty

Krásné nehty za každých okolností

Toužíte po opravdu krásných nehtech jako z katalogu? Ať se snažíte, jak chcete, tak se vám ale lámou a třepí? Podíváme se na to, jak můžete svým nehtům pomoci. Mechanické poško­ze­ní To...Read more »
hlavni seda mikina

Originální mikina vás odliší

Při výbě­ru oble­če­ní kaž­dý dbá na něco jiné­ho. Někdo chce sply­nout s davem, jiný chce vyční­vat a někdo to vůbec neře­ší a bere si na sebe přes­ně to, jak se aktu­ál­ně cítí, nebo...Read more »
kovboj

Pár rad, jaké boty se hodí na jaro

Už jsme vám řekli, co se bude nosit letos na jaře. A co si obout? I v tom už mají návrháři jasno. Kultovní Vogue se podívala i na trendy, kterými si tedy svoje...Read more »
nausnice

Šperky a trendy dnešních let

Šperky milu­je­te. Není na obzo­ru zrov­na žád­ný muž, kte­rý by vás zahr­no­val zla­tem a dra­hý­mi kame­ny? Kupte si pros­tě něja­kou tu blýs­ka­vou drob­nost pro radost sama. A nemu­sí­te kvů­li ní navíc...Read more »