Kritiky.cz > Pro muže
Foto

Erektilní dysfunkce: Kdo je v nebezpečí?

Mnoho paci­en­tů, kte­ří poz­dě­ji šli k léka­ři, si dří­ve byli jis­ti, že ten­to pro­blém na ně nebu­de mít vliv. Má se za to, že impo­ten­ce posti­hu­je pou­ze alko­ho­li­ky, kuřá­ky, wor­ko­ho­li­ky,...Read more »
handytasche purse case white 330609

Pouzdra na mobil a ochranná skla: vyznáte se v nich?

Mobilní tele­fon je sou­čás­tí lid­ské­ho já. Psychologové dokon­ce tvr­dí, že psy­chic­ké man­ti­ne­ly mezi lid­mi a jejich tele­fo­ny pře­stá­va­jí exis­to­vat. A že vzdát se mobil­ní­ho tele­fo­nu a dát ho napří­klad něko­mu jiné­mu do...Read more »
city people underground metro 1940691

Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme

Současná doba je ve zna­me­ní inter­ne­tu. Stal se sou­čás­tí živo­ta běž­né­ho obča­na, kte­rý inter­net pou­ží­vá k prá­ci i zába­vě. S jeho pomo­cí je mož­né v kli­du domo­va objed­nat zbo­ží a nechat si ho poslat...Read more »
svihak

Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA

Automobilová dopra­va před­sta­vu­je pev­ný člá­nek doprav­ní infrastruk­tu­ry a tak si jen málo­kdo v sou­čas­né době umí bez auta před­sta­vit život nebo prá­ci. V minu­los­ti jsme se setka­li s dodáv­ka­mi nebo s jejich zapůj­če­ním v auto­půj­čov­nách...Read more »

Účinné potravinové doplňky

Kdybych měl jme­no­vat jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý mě v živo­tě ovliv­nil nej­víc, suve­rén­ně bych vyhrk­nul Arnold Schwarzenegger. Odjakživa jsem byl jeho vel­kým fanouš­kem a sle­do­val snad všech­ny jeho fil­my. Ovšem až po shléd­nu­tí...Read more »
pujcky

Exekuce jako strašák dnešní doby. Jak se bránit?

Mít oba­vy z řady věcí, není zase až tak nic neob­vyk­lé­ho. Pokud se dotkne­me oblas­ti finan­cí, je zde stra­šák cel­kem jas­ný. Jsou to exe­ku­ce, kte­ré už mno­ha lidem od zákla­du...Read more »

Trénink Westside Barbell

Trénink Westside Barbell vymys­le­li v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí v ame­ric­ké Kalifornii. U vzni­ku toho­to tré­nin­ku stál Louie Simmons, kte­rý se nechal inspi­ro­vat silo­vý­mi tré­nin­ky panů Georgie Frenna a Billa Westa. Louie Simmons...Read more »
Hodinky

Hodinky, které vás nikdy nezklamou

Casio G-shock Hodinky Casio G-shock jsou těmi nej­o­dol­něj­ší­mi digi­tál­ní­mi a ana­lo­go­vý­mi hodin­ka­mi, pro­vě­ře­né vojen­ským per­so­ná­lem, donu­co­va­cí­mi orgá­ny, sur­fa­ři i out­do­o­ro­vý­mi nad­šen­ci po celém svě­tě. „G-SHOCK je znač­ka hodi­nek, kte­rá repre­zen­tu­je naši spo­leč­nost....Read more »

Silový trénink

Silový tré­nink je nut­nou slož­kou tré­nin­ko­vé­ho plá­nu kaž­dé­ho kul­tu­ris­ty. Bez roz­vo­je sva­lo­vé síly se totiž žád­ný kul­tu­ris­ta neo­be­jde. Na těch­to strán­kách vám před­sta­ví­me silo­vý tré­nink, kte­rý je zamě­řen pro střed­ně...Read more »

Posilování tricepsů

Posilování při­ná­ší vše­o­bec­ně dob­rý pocit a to jak z toho, že jsme udě­la­li něco pro své zdra­ví, tak i pro­to, že je urči­tá šan­ce, že bude­me vypa­dat zase o něco lépe. Pokud totiž...Read more »

Posilování stehenních svalů

Na těch­to strán­kách vám popí­še­me vel­mi jed­no­du­ché cvi­ky na posi­lo­vá­ní ste­hen­ních sva­lů, kte­ré může­te kaž­dý den bez pro­blé­mů něko­li­krát zopa­ko­vat. Ke všem třem cvi­kům bude­te potře­bo­vat pou­ze dvě jed­no­ruč­ní...Read more »

Posilování prsních svalů

V posi­lov­nách je vůbec nej­vět­ší pro­cen­to lidí, kte­ří se sna­ží vytva­ro­vat prá­vě prs­ní sva­ly. Týká se to zejmé­na mužů, ti se tak­to cítí mno­hem stat­ně­ji a při­ro­ze­ně­ji. Existuje množ­ství cvi­ků, pro­střed­nic­tvím...Read more »

Posilování lýtkových svalů

Také naše nohy si při posi­lo­vá­ní zaslou­ží nále­ži­tou pozor­nost. Jedná se totiž o čás­ti těla, kte­ré jsou mnoh­dy vel­mi výraz­ně vidět. Říká se sice, že s noha­ma je to při posi­lo­vá­ní nej­těž­ší, že...Read more »

Posilování hýžďových svalů

Jistě se shod­ne­me na tom, že vypra­co­va­né hýž­dě vypa­da­jí vel­mi dob­ře. A to v pod­sta­tě jak u dívek a žen, tak ale i u mužů, to by vám ostat­ně potvr­di­la nejed­na sleč­na. Jedná se zce­la...Read more »

Posilování horních zádových svalů

V posi­lov­ně se sou­stře­dí­me na posi­lo­vá­ní nej­růz­něj­ších tělo­vých par­tií. Asi nej­roz­ší­ře­něj­ší je posi­lo­vá­ní rukou, vel­mi čas­to se však setká­vá­me i s posi­lo­vá­ním zad. V tom­to člán­ku se zamě­ří­me na posi­lo­va­cí cvi­ky, kte­rý­mi je...Read more »

Posilování dolních zádových svalů

Při posi­lo­vá­ní důle­ži­tých čás­tí těla nesmí­me zapo­mí­nat ani na záda. U nich se zamě­řu­je­me zejmé­na na dva sva­ly: Horní část zad tvo­ří zejmé­na tra­pé­zo­vý sval a spod­ní část zad potom širo­ký...Read more »

Posilování bicepsů

Posilování pat­ří k základ­ním vol­no­ča­so­vým akti­vi­tám vel­ké­ho množ­ství lidí. Není se čemu divit, díky tomu­to spor­tu se totiž odre­a­gu­je­me, nabe­re­me novou sílu a ješ­tě k tomu posí­lí­me naše sebe­vě­do­mí, to hlav­ně pro­to­že...Read more »
Související obrázek

Repasované či předváděcí notebooky a počítače: Žádný problém!

Uvažujete o kou­pi lep­ší­ho a výkon­něj­ší­ho počí­ta­če či note­boo­ku? Určitě jste pře­mýš­le­li nad tím, jak ušet­řit a neku­po­vat kom­plet­ně nový pří­stroj, a nara­zi­li jste na repa­so­va­né nebo před­vá­dě­cí počí­ta­če či note­boo­ky. Nemáte s nimi žád­né zku­še­nos­ti?...Read more »
Herní notebook

Jak vybrat herní notebook

Dnes se podí­vá­me na to, jak vybrat her­ní note­book, když výpo­čet­ní tech­ni­ce moc nero­zu­mí­te. Setkali jsme se s mno­ha zákaz­ní­ky, kte­ří si někde zakou­pi­li note­book, kte­rý jim byl pre­zen­to­ván jako...Read more »

Posilovací cviky na hamstringy

Hamstringy před­sta­vu­jí v pod­sta­tě spo­je­ní tří sva­lů, jed­ná se sice o biceps femo­ris, semi­ten­di­no­sus a semi­mem­bra­no­sus. Zjednodušeně je mož­no říci, že se jed­ná o zad­ní stra­ny ste­hen. Jde o nej­sil­něj­ší těl­ní sva­ly, své zásad­ní...Read more »

Objemový trénink

Objemový tré­nink v kul­tu­ris­ti­ce je vyhra­zen pře­de­vším pro nárůst nové sva­lo­vé hmo­ty. Při správ­ném obje­mo­vém tré­nin­ku je také důle­ži­tá dob­rý výži­va a nále­ži­tá rege­ne­ra­ce. Podstata objemového tréninku Objemový tré­nink je vybu­do­ván zejmé­na...Read more »

Kulturistika pro ženy

Rozhodli jste se pro for­mo­vá­ní vaší posta­vy a nemá­te dosta­tek infor­ma­cí, jak správ­ně začít? Nezoufejte, náš člá­nek je tady pří­mo pro vaše potře­by. Pro začá­tek vám gra­tu­lu­je­me k vaše­mu odhod­lá­ní cvi­čit...Read more »

Kulturistika pro začátečníky

Je vaším přá­ním zfor­mo­vat si posta­vu a pus­tit se s ver­vou do posi­lo­vá­ní? Pokud je vaše odpo­věď klad­ná, tak urči­tě čtě­te dál. Společně nahléd­ne­me pod poklič­ku výše uve­de­né pro­ble­ma­ti­ky a záro­veň si...Read more »

Jaký posilovací stroj si zvolíte?

Pokud chce­te, aby vaše posi­lo­vá­ní bylo oprav­du co mož­ná nej­e­fek­tiv­něj­ší, potom si roz­hod­ně nevy­sta­čí­te se cvi­če­ním pou­ze v domá­cím pro­stře­dí. Ne, že by se doma neda­lo dob­ře zacvi­čit a zpev­nit někte­ré...Read more »

Jak správně posilovat a nezmrzačit se

Tyto řád­ky jsou urče­né pře­de­vším pro začí­na­jí­cí kul­tu­ris­ty, kte­ří chtě­jí začít pra­vi­del­ně posi­lo­vat. Tyto rady vám mohou pomo­ci sní­žit rizi­ko zra­ně­ní a vyva­ro­vat se zby­teč­ným chy­bám na začát­ku. Jak začít...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com