img a277158 w1727 t1599322474

Tisíce na domov nestačí

Je jas­né, že pokud chce­te zís­kat vlast­ní byd­le­ní a nemá­te dosta­tek peněz, pří­buz­ní a kama­rá­di vám zřej­mě nepo­mo­hou. Vlastní byd­le­ní není o tisí­cích, ale o mili­ó­nech a to je pře­ce jen víc, než mno­zí...Read more »
img a304761 w1727 t1516088420

Pojistit dům nebo byt?

Mnoho lidí nemá pojiš­tě­ní domu nebo bytu. Zabere to při­tom jenom chví­li času.Máte mož­nost si vybrat z pojiš­ťo­ven, jako jsou napří­klad: •      Direct •      Allianz •      Axa •      Čpp •     ...Read more »
img a289363 w2135 t1500829107

Dopřejte svým dětem zdravý pohyb na vzduchu

V dneš­ní moder­ní době je někdy tro­chu pro­blém dostat naše děti ven od počí­ta­čů a tele­vi­zí. Je prav­dou, že dneš­ní děti už se neu­mí tak zaba­vit jako dří­ve my a spoust a jich...Read more »
img a293349 w1995 t1505673599

Pozvěte si architekta

Pokud si chce­te nechat posta­vit dům pod­le svých před­stav, a nechce­te dům na klíč, stej­ný, jaký je k vidě­ní na kaž­dém rohu, může­te oslo­vit někte­ré­ho z archi­tek­tů. -        výbě­ru archi­tek­ta věnuj­te dosta­teč­ný...Read more »
img a310289 w1993 t1521197809

Co vás může ohrozit?

Člověk nechce hned mys­let na nej­hor­ší. Zvláště ne ve chví­li, kdy se radu­je z nově naby­té­ho majet­ku. Ale neštěs­tí necho­dí po horách, nýbrž po lidech. A nejen po těch dru­hých. Může potkat neče­ka­ně i vás....Read more »

Víc než jen kvalitní kancelář

Kvalitní kan­ce­lář to je samo­zřej­mě kom­fort­ní vyba­ve­ní i záze­mí, kte­ré zod­po­věd­ný zaměst­na­va­tel zajis­tí svým pod­ří­ze­ným. Ostatně, když mys­lí na dru­hé, mys­lí tím samo­zřej­mě také na svůj vlast­ní zisk, pro­to­že spo­ko­je­ný...Read more »
img a314617 w1993 t1525593129

Pojištění na nemocenskou

Určitě už jste někdy sly­še­li o pojiš­tě­ní na nemo­cen­skou. Tenhle typ pojiš­tě­ní má roz­hod­ně mno­ho výhod, ale také nevý­hod. Pojištění pra­cov­ní neschop­nos­ti fun­gu­je vel­mi jed­no­du­še. Po jeho sjed­ná­ní pla­tí­te pra­vi­del­ně pojist­né,...Read more »
img a328045 w1765 t1540460587

Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ

Kuchyně je srd­cem kaž­dé­ho domu, to je jis­té. Takže pokud si zaři­zu­je­te novou domác­nost ane­bo rekon­stru­u­je­te sta­rý dům či byt, tak měj­te na pamě­ti, že prá­vě na kuchy­ni bys­te si...Read more »
img a304284 w1995 t1515359080

Roubování starých stromů

U rou­bo­vá­ní staré­ho stro­mu by však nemě­ly být napří­klad jab­lo­ně star­ší než čty­ři­cet let. Mnohdy jsou to stro­my, kte­ré rodí neval­né ovo­ce. Byla by však ško­da tako­vý­to strom ihned...Read more »
20201130 171316

Po 15 letech končí Ordinace v Ružové zahradě

Televize nova ozná­mi­la že po 16 letech skon­čí serial Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Diváci byl zkla­ma­ní že kon­či Ordinace. Na inter­ne­tu vznik­la peti­ce  za zacho­va­ní ordi­na­ce, pod­le mně to nepo­mů­že. Pro...Read more »
img a382083 w2976 t1593591502

Sladké svačinky do práce, které si zamilujete

Koho by čas od času v prá­ci neho­ni­la mls­ná? Nezdravé tyčin­ky a slad­ké peči­vo, ale nejsou tou nej­zdra­věj­ší mož­nos­tí, jak uko­jit naše chu­tě na slad­ké. Buďte na tako­vé chvil­ky při­pra­ve­ní a měj­te...Read more »
img a282166 w1995 t1602565534

Dům v souladu s přírodou

Opido celu­la je dům, jenž při­po­mí­ná buň­ku. Jednoduše vypa­dá a jed­no­du­še zdra­vě dýchá. Celý dům je posta­ven ze zdra­vých mate­ri­á­lů, záro­veň vydá­vá tep­lo a je zce­la pro­po­jen s okol­ní ven­kov­ní pří­ro­dou. Cílem...Read more »
img a348258 w1714 t1562749384

Odškodnění za zpoždění

Určitě je dob­ré, když vyu­ži­je­te své šan­ce a nechá­te se od spo­leč­nos­ti finanč­ně odškod­nit. Někoho by ani nena­padlo, že by měl nárok na finanč­ní kom­pen­za­ci, ale tohle je napros­to jas­né....Read more »
20201125 142601

Program Tv Nova a Tv Prima na vánoce

Televize nova a tele­vi­ze pri­ma ozna­mi­li pro­gram  na Vánoce. Nova nabíd­ne o Vánocích filmy:Řachanda, S tebou mě baví svět,Vesničko má středisková,Chobotnice ze II patra,Anděl na horách, Z pek­la štestí,Čarovné dědictví,Princ Bajaja,Popelka,O měd­ve­do­vi Ondřejovi,...Read more »
img a277712 w1727 t1601809612

Malý pozemek a dům

Veliký poze­mek u domu a pro stav­bu domu, nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu. Jsou lidé, kte­ří sice oce­ní vol­ný pro­stor kolem sebe a sou­se­dy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o vel­ký poze­mek, pro­to­že...Read more »
img a277025 w1727 t1599316967

Organizace a úklid domácnosti

Marně grun­tu­je­te celé odpo­led­ne vaši domác­nost od půdy až do skle­pa, a sta­čí dvě hodi­ny a někdy i méně, než se obje­ví zby­tek čle­nů domác­nos­ti, nej­lé­pe i s něja­ký­mi kama­rá­dy či domá­cí­mi maz­líč­ky, a výsle­dek vaší...Read more »
img a301087 w1993 t1511188946

Generální úklid

Předvánoční čas si gene­rál­ní úklid vyslo­ve­ně vyža­du­je. Přes jaro, léto i pod­zim trá­ví­me vět­ši­nu času ven­ku. Mnohdy jsme na čer­stvém vzdu­chu od rána do veče­ra. Užíváme si slu­níč­ka a ven­kov­ních akti­vit....Read more »
img a300691 w1993 t1510736992

Rodinný rozpočet boháčů

Občas se v živo­tě sta­ne, že se dosta­ne­te do nepří­jem­né situ­a­ce, kdy jsou vaše pří­jmy niž­ší, než bys­te si přá­li. Z úst růz­ných finanč­ních exper­tů slý­chá­vá­me, jak důle­ži­té je mít úspo­ry...Read more »
img a294556 w1995 t1506442707

Oáza klidu a odpočinku

Každý, kdo si rád pospí, se celý den těší, až se večer zachumlá do svých peřin, uve­le­bí se na poho­dl­né mat­ra­ci a uži­je si zaslou­že­ný spá­nek. Zejména v zim­ních, na slun­ce...Read more »

Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu

Láká vás vlast­ní byd­le­ní v rodin­ném domě se zahra­dou a roz­ho­du­je­te se co za dům si nechá­te od pro­fe­si­o­nál­ní fir­my posta­vit? V posled­ních letech jsou stá­le více roz­ší­ře­né a oblí­be­né dře­vostav­by, a to nejen...Read more »

Dřevostavba, neznamená stodola

Slovo dře­vostav­ba ve vás aso­ciu­je něco lev­né­ho? Máte pocit, že se jed­ná o lev­né a tudíž nepl­no­hod­not­né byd­le­ní pro rodi­nu? Vybavíte si vždy něja­kou dře­vě­nou sto­do­lu, v lep­ším pří­pa­dě něja­kou cha­tu? Zkrátka...Read more »
img a319075 w2445 t1529993885

S novou půjčkou výhodněji

Před něko­li­ka lety jste zakou­pi­li a zre­kon­stru­o­va­li byt. Na nut­né opra­vy a základ­ní vyba­ve­ní jste si sjed­na­li půjč­ku. V době, kdy jste byt obý­va­li jen ve dvou, nebyl žád­ný pro­blém splá­cet vyso­kou...Read more »
img a300988 w1993 t1511086047

Co dělat v případě pojistné události

Krok prv­ní: bez­peč­nost pře­de­vším Máte-li pode­zře­ní, že vaše pojist­ná udá­lost vyža­du­je asi­s­ten­ci poli­cie, mělo by vyto­če­ní čís­la 158 být vaším prv­ním a jedi­ným kro­kem. Policii popiš­te kdo jste, kde jste,...Read more »
img a304670 w1727 t1515874372

Vyplatí se mít pojištění domácnosti?

Nikdy neví­te, co se může stát. Říkáte si, že Vám se pře­ce nemů­že stát, že bys­te zapo­mně­li vypnout žeh­lič­ku či Vás navští­vi­li zlo­dě­ji, když máte bez­peč­nost­ní zámek. Život nám je...Read more »
img a297612 w1727 t1508013872

Zjistěte o firmě co nejvíce

Při výbě­ru zho­to­vi­te­le vaší nové dře­vostav­by se musí­te zamě­řit na něko­lik důle­ži­tých hle­di­sek. V prv­ní řadě bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni množ­stvím firem, kte­ré se dře­vostav­bou zabý­va­jí. A prá­vě pro­to je zapo­tře­bí hod­ně...Read more »
Stránka načtena za 1,14777 s | počet dotazů: 164 | paměť: 28171 KB. | 19.01.2021 - 03:23:49