img a283432 w1996 t1490728679

Co dáme na stěnu?

Dekorace doká­žou  s bytem  hoto­vé divy. Dokáží oži­vit byt, kde zatím ješ­tě není mno­ho nábyt­ku, nebo kde už náby­tek není prá­vě nej­no­věj­ší. Samozřejmě, je tře­ba jed­nat s vel­kým vku­sem, pro­to­že jsou...Read more »
img a299062 w1993 t1509128469

Dům, který vám bude šetřit

Rozhodnout se o tom, že chce­me sta­vět vlast­ní dům, nás sto­jí mno­ho hodin uva­žo­vá­ní, debat a plá­no­vá­ní. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zva­žo­vá­ní dal­ší a to jaký dům vlast­ně...Read more »
img a312380 w1996 t1523347183

Zahradní jezírko lehce a jednoduše

Jako prv­ní je důle­ži­té si uvě­do­mit, zda bude­te jezír­ko budo­vat sami, nebo si najme­te sta­veb­ní fir­mu. Nemusím Vám asi říkat, že stav­ba na objed­náv­ku vyjde o něco dráž, než když...Read more »
img a295735 w1996 t1507189328

Nebuďte otroky svého bydlení

Co tím chtěl bás­ník vlast­ně říci? Mít vlast­ní byt či dům je jis­tě skvě­lou zále­ži­tos­tí. Je však nut­né se vyva­ro­vat uva­žo­vá­ní o vlast­ním byd­le­ní jakož­to o něčem ulti­mát­ním, co nás k sobě bude...Read more »
img a295518 w1996 t1507004223

Podzimní tvoření s dětmi

Během léta a během prázd­nin jsou děti zvyk­lé trá­vit celé dny ven­ku. Dlouho do veče­ra bývá svět­lo, tudíž nás pří­liš neo­me­zu­je ani čas, veli­ce čas­to bývá tep­lo, tak­že nám oprav­du...Read more »
img a283450 w1996 t1490791882

Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada

Jsme koneč­ně rádi, že je dosta­vě­no. To zna­me­ná, že za sebou máme pořád­ný kus prá­ce. Avšak ješ­tě zda­le­ka nemá­me vyhrá­no. Teprve teď při­jdou na řadu úpra­vy okol­ní­ho pozem­ku. A zde...Read more »
img a293673 w1996 t1505853810

Skandinávský styl v našem bydlení

Skandinávský styl v inte­ri­é­ru je vždy auten­tic­ký a funkč­ní. Možná toto je důvo­dem, proč si sever­ský styl stá­le více zís­ká­vá na oblí­be­nos­ti. Jeho stro­hé inte­ri­é­ry se mohou jevit na prv­ní pohled...Read more »
img a301271 w1996 t1511352336

Současný design je retro!

Pojem retroje ozna­če­ní pro něco minu­lé­ho a zanik­lé­ho. Je to vlast­ně coko­li, co už tu bylo. Proto retro může­me mít kaž­dý jiné. Ovšem dnes, se pod tím­to pojmem uzá­ko­ni­lo ozna­če­ní...Read more »
img a301077 w1996 t1511186285

Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

Perníčky jsou typic­kou vánoč­ní pochu­ti­nou. Milovníci slad­ké­ho si na ni jis­tě kaž­dý rok pochut­ná­va­jí. Pečete si per­níč­ky sami nebo si je nechá­vá­te péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlast­ní per­níč­ky....Read more »
img a308600 w1993 t1519673226

Dodejte svému domovu pozitivní energii

Slyšeli jste již někdy o uče­ní Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základ­ním prin­ci­pem je život v har­mo­nii s naším život­ním pro­stře­dím. Cílem je tedy dosáh­nout rov­no­váhy v život­ním a pra­cov­ním pro­sto­ru. Dalším...Read more »
img a294375 w1993 t1506340657

Koupelna jako obytná místnost

Není tomu až tak dlou­ho, co mno­hým rodi­nám musel mís­to kou­pel­ny sta­čit ško­pek se stu­de­nou vodou a jed­nou za týden luxus­ní kou­pel v nec­kách. V létě to vše zastá­val neda­leký ryb­ník....Read more »
img a294509 w1996 t1506425432

Když je rekonstrukce střechy nezbytná

Střecha je bez doha­dů jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších prv­ků domu. Zajišťuje kry­tí před nepří­jem­ný­mi vli­vy poča­sí (déšť, krou­py, sníh,…), má vel­ký vliv na zatep­le­ní domu a zven­čí je také urči­tou vizit­kou domu....Read more »
img a301488 w1996 t1511561005

Krásná zahrada kdekoliv

Každý den vidí­me časo­pi­sy a soci­ál­ní sítě plné inspi­ra­ce, vídá­me krás­né fot­ky sní­da­ní ve slu­neč­né zahra­dě plné kvě­tin, ale bohu­žel kaž­dý si toto nemů­že dovo­lit. Máme pro vás tako­vý malý...Read more »
Stránka načtena za 2,26570 s | počet dotazů: 163 | paměť: 28112 KB. | 25.01.2021 - 20:39:47