img a291913 w1994 t1504192622

Historie architektury

Architektura sama o sobě je pro sta­veb­nic­tví vel­mi důle­ži­tá. Zabývá se růz­ný­mi detai­ly, kte­ré se týka­jí jak exte­ri­é­ro­vých, tak inte­ri­é­ro­vých čás­tí. Bere se jako umě­lec­ké dílo a je pova­žo­vá­na za jaký­si...Read more »
img a317923 w2385 t1528707829

Vsaďte na ty správné služby

V dneš­ní době není roz­hod­ně něčím slo­ži­tým zalo­žit si vlast­ní strán­ky. Internet má doma k dis­po­zi­ci snad kaž­dý, o tom nepo­chy­buj­te. Díky němu může­me přes inter­net zaři­zo­vat růz­né věci či naku­po­vat, a pro­to se...Read more »
img a311731 w1682 t1522783771

Bez rodinného rozpočtu to nepůjde

Dluhové pas­ti. Některé domác­nos­ti již oku­si­ly, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snad­ná, ces­ta ven však slo­ži­tá. Přitom sta­čí malič­kost. Sednout si se čle­ny Vaší...Read more »
img a289949 w1994 t1501518227

Papírová alba s fotografiemi jsou stále krásnou vzpomínkou

Papírová alba se mohou již v dneš­ní tech­nic­ké době zdát jako pře­žit­kem. Vždyť, co s tako­vým papír­kem s foto­gra­fií, kte­rý časem zežlout­ne, když si může­me pro­hlí­žet super barev­né, digi­tál­ní foto­gra­fie, kte­ré jsme...Read more »
img a314851 w1682 t1525874470

Variantu financování bydlení není snadné vybrat!

Na co bys­te tedy měli mys­let, když řeší­te, jak si svo­ji nemo­vi­tost poří­dí­te, respek­ti­ve, jak bude­te její kou­pi finan­co­vat? Hypotéka s níz­kým úro­kem Je jas­né, že hypo­té­ka, pro­to­že má nejen...Read more »
img a311257 w1682 t1522141018

Financování nové kuchyně

V dneš­ní době je mno­ho růz­ných dru­hů kuchyň. Pokud si člo­věk zaři­zu­je nový byt, tak chce mít co nej­hez­čí náby­tek. Samozřejmě také pro­stor­nou a prak­tic­kou kuchyň kde může poho­dl­ně vařit....Read more »

Moderní dětský pokoj

Dětský pokoj vašich rato­les­tí už něco pama­tu­je nebo je ješ­tě v mimin­kov­ském sty­lu a vaše děti už dáv­no nejsou mimin­ky? Pusťte se do pořád­né pro­mě­ny poko­je pro vaše děti a pro­měň­te ho...Read more »
img a301080 w1682 t1511186648

Kreativní a originální dekorace

Každý rok je to stej­né. Procházíme se uli­ce­mi, kte­ré září růz­ný­mi vánoč­ní­mi světýl­ky. Obchody jsou vyzdo­be­né snad kaž­dý rok dřív a dřív. Během náku­pů poslou­chá­me kole­dy. Předvánoční atmo­sfé­ra na nás...Read more »
img a301359 w1994 t1511428438

Ideální dům vnímáme všemi smysly

Prostředí, v kte­rém žije­me, půso­bí na všech­ny naše smys­ly. Jistě se tedy všich­ni shod­ne­me v tom, že byd­let tak, aby to bylo pří­jem­né všem našim smys­lům, je více než důle­ži­té. Architekt...Read more »

Stěhování na vesnici si dobře rozmyslete

Mnoho lidí začne uva­žo­vat o pře­stě­ho­vá­ní se z měs­ta na ven­kov pře­de­vším kvů­li svým dětem.  Už v těho­ten­ství začí­na­jí ženy pře­mí­tat o tom, kde si budou jejich děti hrát, kde se bude dát...Read more »
img a287972 w1994 t1498498217

Téměř čtyři století gotiky

Od dru­hé polo­vi­ny 12. sto­le­tí až k počát­ku sto­le­tí 16., kra­lo­va­la mezi slo­hy goti­ka. Termín goti­ka se vzta­hu­je ke Gótům a ve Francii byla nazý­vá­na „sty­le ogi­val“ tedy slo­hem lome­ným, kte­rý vzni­kl...Read more »
img a293825 w1994 t1505902614

Trendy pro rok 2017

Ať už si zaři­zu­je­te nové byd­le­ní, nebo rádi udr­žu­je­te krok s módou, při­pra­vi­li jsme pro vás pře­hled tren­dů, kte­ré budou v násle­du­jí­cím roce kra­lo­vat na trhu s nábyt­kem a vyba­ve­ním domo­va. Mramor Rok...Read more »

Chraňme si své soukromí

Berme v potaz, že vaše domác­nost je pojiš­tě­ná, ale stej­ně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohy­bo­val někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochrá­nit si sou­kro­mí jde...Read more »
img a301071 w1994 t1511185148

Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec

Věnce jsou typic­kou sou­čás­tí vánoč­ní výzdo­by. Nejprve je veli­ce krás­né, když své hos­ty při­ví­tá­te prá­vě věn­cem umís­tě­ným na dve­řích. Ihned dáte naje­vo, že u vás váno­ce vlád­nou, a že hos­ty při­ví­tá...Read more »
img a296155 w1765 t1507373959

S moderními žárovkami budete spokojení i vy

Chcete se i vy obrá­tit na něko­ho, kdo vám dává vyso­ce kva­lit­ní a moder­ní žárov­ky? Pokud je tomu tak, měli bys­te se vždy spo­leh­nout na spe­ci­a­lis­ty, kte­ří mají jak zku­še­nos­ti, tak i pra­xi...Read more »

Doma je i tam, kde nejsme každý den

Jo, cha­ta­ři a cha­lu­pá­ři. Pro ně je cha­ta nebo cha­lu­pa tako­vým dru­hým domo­vem. Tráví tam sice mno­hem méně času, než ve svém oprav­do­vém domo­vě, ale pro­to­že si tam jez­dí odpo­či­nout,...Read more »
img a305707 w1994 t1517172258

Balkon pro malé i velké

Záleží jen na vás a vašich pre­fe­ren­cích a samo­zřej­mě na veli­kos­ti bal­ko­nu. Důležitou roli také hra­je polo­ha toho­to pro­sto­ru. Balkon smě­řu­jí­cí na sever nebu­de úpl­ně nej­vhod­něj­ší pro pěs­to­vá­ní zele­ni­ny. Příjemné pose­ze­ní...Read more »
img a292289 w1682 t1504699340

Rekonstrukce není žádná legrace

Nejen stav­ba celé­ho domu, ale i násled­ná rekon­struk­ce po něko­li­ka letech, si žádá dohled odbor­ní­ka. Ten nej­pr­ve při­pra­ví kon­cep­ci budou­cích oprav. Pokud jde o rekon­struk­ci, kte­rá je spo­je­ná s moder­ni­za­cí, urči­tě o odbor­ném dohle­du...Read more »

Rekonstrukce vnitřních prostor je dokonalé řešení

Každý z nás má sen a to ide­ál­ní, krás­né, moder­ní i sty­lo­vé byd­le­ní. Věděli jste ale, že to není žád­ný med a to po strán­ce finanč­ní i fyzic­ké? Ano, je to tak! Na rekon­struk­ci bytu,...Read more »
img a295512 w1994 t1506972067

Podzimní zútulnění bytu

Každé roč­ní obdo­bí je krás­né. Často si sice stě­žu­je­me, že už zase začí­ná pod­zim, a pak bude zima. Že máme mno­hem rad­ši to tep­lo a slu­níč­ko. Ano, léto je pro mno­hé...Read more »
img a289947 w1994 t1501518049

Vlastnoruční modrotisk

Modrotisk je tra­dič­ní neu­mí­ra­jí­cí kla­si­kou. Jestliže pro mod­ro­tisk máte sla­bost, zkus­te si jeho výro­bu také doma sami. Budete mít do vaše­ho inte­ri­é­ru ori­gi­nál­ní a neotře­lé doplň­ky. Na výro­bu mod­ro­tis­ku bude­te...Read more »
img a294136 w1994 t1506061125

Skandinávský styl bydlení

Aktuálním tren­dům byd­le­ní vévo­dí skan­di­náv­ský, nebo také sever­ský styl. Mezi jeho nej­vět­ší před­nos­ti pat­ří jed­no­du­chost, vzduš­nost a důraz na funkč­nost inte­ri­é­ru. Zároveň je i nad­ča­so­vý, a pro­to skvě­le vyu­ži­tel­ný k zaří­ze­ní jaké­ko­liv domác­nos­ti....Read more »
img a289950 w1994 t1501518312

Co dělat se starým kufrem po babičce?

Starý kufr po pra­ro­di­čích ane­bo ješ­tě star­ší se vám může doce­la dob­ře hodit. Takové kla­sic­ké kuf­ry se stá­va­jí napros­to nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem inspi­ra­ce. Můžeme je vyu­žít jako výbor­ný mate­ri­á­lem pro dal­ší...Read more »

Kuchyň podle nejnovějších trendů

Je vaře­ní, peče­ní a zkou­še­ní nových recep­tů vašim koníč­kem a v kuchy­ni se cítí­te jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nové­ho kabát­ku, abys­te zís­ka­li váš malý ráj pro vaře­ní,...Read more »

Vaše domácnost volá na poplach

Nepojištěná domác­nost je jako časo­va­ná bom­ba. Vlastně mož­ná ješ­tě hor­ší, pro­to­že vy sami nemů­že­te ovliv­nit, nača­so­vat ji, kdy vybuch­ne. Někdy je ale roz­me­zí výbuchu mno­hem jas­něj­ší. V mno­ha pří­pa­dech si...Read more »
img a309777 w1994 t1520801620

Jak obléci dům

Inspirací v růz­ných maga­zí­nech o byd­le­ní najde­te zajis­té dost a dost. Důležité je tako­vý zásah a úpra­vy pořád­ně nača­so­vat a naplá­no­vat. Není to úpl­ně lev­ná zále­ži­tost, zvlášť popustíte-li uzdu svo­jí fan­ta­zii a tak si musí­te...Read more »