Kritiky.cz > Pro domov

Jak důkladně umýt koupelnu?

Vánoce se kva­pem blí­ží a s nimi při­chá­zí vel­ký gene­rál­ní úklid. Koupelna a záchod jsou míst­nos­ti, u kte­rých je potře­ba dbát na hygi­e­nic­kou čis­to­tu. Měla by být voňa­vá, pro­to­že zapácha­jí­cí kou­pel­na odra­dí kaž­dou... Read more »

Úprava interiéru na stáří

Léta utí­ka­jí, Vaše děti odchá­ze­jí z domo­va a Vy si uvě­do­mí­te, zda bys­te nemě­li více pře­mýš­let o budouc­nos­ti a svůj inte­ri­ér si nemě­li začít upra­vo­vat. Z poko­je Vašich odrost­lých dětí si mož­ná bude­te chtít... Read more »

Beton do každé zahrady

Pokud se také rádi dívá­te lidem do zahrad, mož­ná jste tak­též zjis­ti­li, že je vlast­ně kaž­dá jiná. Každý maji­tel dom­ku si tu svou zahrád­ku pros­tě upra­ví pod­le svých před­stav.... Read more »

Byt ve věži

Zdá se to jako roman­ti­ka jak má být. Tento byt se nachá­zí ve věži, na bře­hu moře v ang­lic­kém Dorsetu, a je zná­ma jako Clavellova věž. Tato věž na Jurském pobře­ží... Read more »

Čistá okna i bez chemie

Uklízíte rádi? Teď asi mno­zí krou­tí nechá­pa­vě nad tou­to otáz­kou hla­vou. Kdo by uklí­zel rád. Ale věř­te, že jsou mezi námi i tací, kte­rým grun­to­vá­ní neva­dí. 1)    Jedna sku­pi­na těch­to... Read more »

Ideální dovolená je jednoznačně na Jadranu

V létě by si měl kaž­dý najít čas na dovo­le­nou. Je to totiž to nej­pří­hod­něj­ší roč­ní obdo­bí na odpo­či­nek, ať už aktiv­ní ane­bo pasiv­ní, a také na ces­to­vá­ní, kte­ré si mno­zí... Read more »

Přírodní kámen jako zajímavý prvek v interiéru

V posled­ních letech jsou na vze­stu­pu doplň­ky inte­ri­é­rů tvo­ře­né z pří­rod­ní­ho kame­ne. Ten má i v dneš­ní moder­ní době v kaž­dém inte­ri­é­ru širo­ké vyu­ži­tí, jako napří­klad: ·         pra­cov­ní des­ky na kuchyň­ských lin­kách ·        ... Read more »

Sjednejte si výhodný nebankovní úvěr i vy!

Nebankovní hypo­té­ka se vám jis­tě zalí­bí, a to ze všech úhlů pohle­du. Nejenže vám nabí­zí výhod­nou úro­ko­vou míru, kte­rá je dost podob­ná té, jakou zís­ká­te v ban­ce, ale také oprav­du dlou­hou... Read more »

Zářivky do kanceláří musí být funkční

Pracujete v kan­ce­lá­ři do pozd­ních večer­ních hodin? Jistě jde­te domů una­ve­ní. Trápí vás bolest hla­vy a pále­ní očí. To jsou pros­tě vymo­že­nos­ti naší moder­ní doby. Od rána do veče­ra sedí­te u počí­ta­če... Read more »

Šťastné bydlení

Co si lze před­sta­vit pod spo­je­ním těch­to dvou slov? Je to veli­ce jed­no­du­ché: byd­let tak, abychom se cíti­li nejen poho­dl­ně, ale také byly maxi­mál­ně uspo­ko­je­ny naše poci­ty, nála­dy a emo­ce.... Read more »

Ruční bazénový vysavač je ideální volbou pro malé a střední bazény

Bazén nepřed­sta­vu­je jedi­nou inves­ti­ci, neboť v rám­ci zajiš­tě­ní čis­té vody a dlou­hé život­nos­ti, je zapo­tře­bí poří­dit i jis­té nepo­stra­da­tel­né pří­slu­šen­ství. Pro udr­že­ní tep­lé vody a pře­de­vším pro eli­mi­na­ci nečis­tot v bazé­nu je vhod­né zvo­lit... Read more »

Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

Pokud jste roz­hod­nu­tí spl­nit si svůj sen a posta­vit si dům, vždy se Vám nabí­zí dvě vari­an­ty – buď si ho posta­ví­te sami, tzv. své­po­mo­cí, nebo se obrá­tí­te na někte­rou ze... Read more »

Jak si správně vybrat matraci

Výběr nové mat­ra­ce pod­lé­há mno­ha fak­to­rům. Například jaké aler­gie máte nejen vy, ale také čle­no­vé vaší rodi­ny. Alergikům se nedo­po­ru­ču­jí mat­ra­ce napří­klad z vlny nebo late­xu. Matrace by ide­ál­ně měla... Read more »

Moderní multifunkční materiál v exteriérech

Všichni máme vyso­ké náro­ky, když při­jde na byd­le­ní. Všichni máme něja­ké před­sta­vy a fan­ta­zie a mno­ho z nich bychom si přá­li něja­kým způ­so­bem rea­li­zo­vat. Je tolik mož­nos­tí, kte­rý­mi lze stav­bu domu rea­li­zo­vat,... Read more »

Osram Cool Blue Intense je již běžnou součástí vybavení předních světlometů

Zřejmě se nena­jde žád­ný řidič v Česku, kte­rý by neznal výrob­ce svě­tel­né tech­ni­ky s názvem Osram. Firma s více než sto­le­tou tra­di­cí se stá­le drží v popře­dí zákaz­nic­ké­ho zájmu, a to nejen v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.... Read more »

I menší investice může finančně zatopit

V dneš­ní době není žád­nou výjim­kou, že lidé si berou půjč­ky i na věci, kte­ré by tře­ba řešit tím­to způ­so­bem nemu­se­li. Pokud však nejste jiní, pak věř­te tomu, že oce­ní­te kva­lit­ní... Read more »

Jak pojistit nemovitost v zahraničí

·         Možnost prv­ní: nech to rea­lit­ce Při náku­pu nemo­vi­tos­ti v zahra­ni­čí se mno­ho kupu­jí­cích spo­lé­há na služ­by rea­lit­ních kan­ce­lá­ří. V České repub­li­ce fun­gu­je něko­lik rea­lit­ních kan­ce­lá­ří zamě­ře­ných na pro­dej a nákup nemo­vi­tos­tí... Read more »

Buďte o krok napřed

Nemovitost a domácnost První váš krok v oblas­ti pojiš­ťo­vá­ní by měl být k uza­vře­ní pojiš­tě­ní nemo­vi­tos­ti a domác­nos­ti. Bez této pojist­ky nesmír­ně ris­ku­je­te ztrá­tu finanč­ních pro­střed­ků při jaké­ko­liv ško­dě. Pojištění nemo­vi­tos­ti zahr­nu­je: -          Pojištění... Read more »

„ZELENÁ“ KOUPELNA

Pěstování kvě­tin v kou­pel­ně má svá spe­ci­fi­ka. Pokud však zvo­lí­te vhod­nou rost­li­nu a poskyt­ne­te ji odpo­ví­da­jí­cí péči, odvdě­čí se Vám krás­ně zele­ný­mi lis­ty, kte­ré tuto míst­nost zútul­ní a Váš pobyt a pří­pad­ná rela­xa­ce... Read more »

Zútulněte si svou starou koupelnu

Rekonstrukce kou­pel­ny vyjde na spous­tu peněz, co si bude­me poví­dat. Tyto pení­ze nám vět­ši­nou chy­bí, nebo je potře­bu­je­me inves­to­vat do jiných míst­nos­tí, kde jsou důle­ži­těj­ší opra­vy. Možná si ale... Read more »

Bezpečí je vždy na prvním místě

Máte nád­her­ný byt či rodin­ný dům, cha­tu ane­bo cha­lu­pu? Máte je také dob­ře pojiš­tě­né a to v pří­pa­dě kata­strof, živel­ných pohrom, pro­ti van­da­lis­mu, krá­de­žím i nepří­jem­ným zále­ži­tos­tem, jako je oheň, voda či jiná pohro­ma?... Read more »

Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy

Mnoho dneš­ních sta­vi­te­lů již při začát­ku stav­by mys­lí na zatep­le­ní své­ho domu, aby si tak v budouc­nu ušet­ři­lo prá­ci a samo­zřej­mě i nema­lé nákla­dy na vytá­pě­ní. Zateplení domu ovšem není to jedi­né, co... Read more »

Výběr ložního prádla

Existuje tolik mož­nos­tí mezi mate­ri­á­ly, barva­mi i deko­ry. Na co se zamě­řit při kou­pi lož­ní­ho prádla? Co nesmí­me opo­me­nout? Inu, roz­hod­ně bychom se nemě­li zamě­řo­vat jenom na kla­sic­kou bavl­nu, vzo­ry a bar­vy.... Read more »

Stavební inspirace není nikdy dost

Stavařina to je roz­hod­ně vel­mi nároč­ná oblast. Zvláště pokud vez­me­me v potaz roz­voj tech­no­lo­gií i mate­ri­á­lů. Co se týče sta­veb, hod­ně se zde pro­je­vu­je také život­ní styl a pre­fe­ren­ce zájem­ců o stav­by. Jen... Read more »

Koupelnové topení

-          Všichni urči­tě zná­me kla­sic­ké kou­pel­no­vé žeb­ří­ky. Nejčastěji se vyrá­bě­jí z oce­lo­vých tru­bek. Jsou vyrá­bě­ny stan­dard­ně i se stře­do­vým při­po­je­ním. Můžete ho napo­jit jak na střed, tak ke kra­ji míst­nos­ti v kou­pel­ně.... Read more »

Proč je skákání na trampolínách Goodjump atraktivní

Sportujete s nad­še­ním, ane­bo se na sport radě­ji podí­vá­te v leží­cí polo­ze na pohov­ce, a jste rádi, že se nemu­sí­te ani pohnout? Pokud pat­ří­te k té dru­hé sku­pi­ně, věz­te, že nejste sami, a že... Read more »

Stavět sami, nebo se obrátit na stavební firmu?

Stavební fir­ma Účelem smlou­vy o dílo je ochra­na před pro­blémy se sta­veb­ní fir­mou, kte­ré by moh­ly v budouc­nu nastat. Smlouva o dílo musí být kva­lit­ně zpra­co­vá­na a musí mít vždy písem­nou podo­bu, dodat­ky... Read more »

Už žádné hubnutí pomocí léků nebo tvrdých diet, při kterých hladovíte!

Dopřejte si něco dob­ré­ho, ale záro­veň zdra­vé­ho. Jíst se dá i zdra­vě a také lehce, bez zby­teč­ných tuků a sla­di­del či umě­lých bar­viv. Bez růz­ných náhra­žek nebo bez zby­teč­ně nasy­ce­ných jídel, kte­ré jsou... Read more »

Architektura / Design bytu

Dá se říct, že náš byt či dům je naši chlou­bou. Proto se vět­ši­na lidí sna­ží jej vytvo­řit­co nej­krás­něj­ší a nej­pří­jem­něj­ší. Dokonalý inte­ri­ér se stá­vá doko­na­lým až potom, co jsou spl­ně­ny... Read more »

I v kanceláři se můžeme fungovat udržitelně

Ať už pod­ni­ká­te, nebo jste zaměst­na­ní, v prá­ci vět­ši­nou všich­ni trá­ví­me spous­tu času. Proto by i naše pra­cov­ní pro­stře­dí mělo odpo­ví­dat jeho nároč­ným potře­bám. Kancelář, vyba­ve­ná vhod­ným funkč­ním a bez­peč­ným nábyt­kem, prak­tic­kou... Read more »

Jak pojistit rozestavěný dům

·         Hypoteční úvěr. Může se stát, že pojiš­tě­ní roze­sta­vě­né­ho domu bude jed­nou z pod­mí­nek čer­pá­ní úvě­ru. I pokud ale stav­bu finan­cu­je­te své­po­mo­cí, je dob­ré pojiš­tě­ní roze­sta­vě­né­ho domu ale­spoň zvá­žit. Neštěstí necho­dí... Read more »

Vybíráme postel do dětského pokoje

Když se naro­dí mimin­ko, zpo­čát­ku spin­ká v malé dět­ské postýl­ce spo­leč­ně s rodi­či v lož­ni­ci. Tato postýl­ka děťát­ku poho­dl­ně vydr­ží při­bliž­ně do 1,5 roku – 2 let. Poté je vhod­né kou­pit dítě­ti... Read more »

Jak nejlevněji sehnat brigádníky online

Mnoho mla­dých lidí si hle­dá bri­gá­du na léto, jen na urči­té dny, stří­dá více bri­gád­nic­kých míst, nebo potře­bu­jí pra­co­vat hod­ně, ale jen dočas­ně. S bri­gád­ní­ky to nikdy není leh­ké, neboť... Read more »

Nebankovní hypotéka na tisíc způsobů

K čemu vše­mu se vám může hodit neban­kov­ní hypo­té­ka? Nebankovní úvěr je napros­to uni­ver­zál­ním typem půjč­ky, kte­rou vyu­ži­je­te v mno­ha život­ních situ­a­cích. A ať už vás trá­pí coko­li ane­bo „pou­ze“ potře­bu­je­te pení­ze,... Read more »

Peníze a inflace

Inflace má obzvlášť sil­ný dopad na poptáv­ku po peně­zích, pro­to­že měna nevy­vo­lá­vá žád­ný zájem a kon­t­ro­la vkla­dů obvykle zís­ká­vá jen malou, nebo žád­nou úro­ko­vou návrat­nost. Většina pří­mé­ho návra­tu k peněž­ním zůstat­kům má... Read more »

Proč pěstovat na zahradě stromy

Pokud se vám zdá, že na vaší zahra­dě, kde ros­tou stro­my, je chlad­ně­ji než na uli­ci, máte prav­du. Není to jen vaše zdá­ní, stro­my sku­teč­ně sni­žu­jí tep­lo­tu ve svém... Read more »

Dům a zahrada jako architektonický prvek

Ať už si zvo­lí­te jakou­ko­li sta­veb­ní par­ce­lu nebo typ domu i zahra­dy, na jed­nom se archi­tek­ti sho­du­jí: jed­ná se vždy o jeden kon­cept, kte­rý je vhod­ný kon­ci­po­vat najed­nou. Zahrada by nemě­la... Read more »

Guilty pleasure – proč se vyplatí ve firmě alespoň na něčem nešetřit

-          Někde se šet­řit nevy­plá­cí Každý vedou­cí fir­my má své guil­ty ple­a­su­re – potě­še­ní, kvů­li kte­ré­mu se sice cítí pro­vi­ni­le, ale i tak se ho nedo­ká­že vzdát. V kaž­dé fir­mě je... Read more »

I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru

Nové zaří­ze­ní bytu či domu, nové lam­py a dal­ší osvět­le­ní, vše per­fekt­ně sla­dě­no do detai­lů. Ve svém bytě se chce­te cítit dob­ře a útul­ně a vše tomu při­způ­so­bu­je­te. Jeden prvek vám ale mož­ná... Read more »

Klíčení ovlivňujte kvalitou semínek

Klíčení je při­ro­ze­ná věc, kte­rá je na počát­ku veš­ke­ré­ho sna­že­ní rost­li­ny o samot­né roz­mno­žo­vá­ní. Pokud se chce­te pěs­to­vá­ním rost­lin zabý­vat, pak bude­te potře­bo­vat kva­lit­ní seme­na na klíč­ky. Jaké typy semen... Read more »

Virtuální kancelář

Když začí­ná­te s pod­ni­ká­ním, je samo­zřej­mé, že začí­ná­te poma­lu. Jen málo­kdo jde do rizi­ka a nasta­ví si vyso­kou pres­tiž v podo­bě luxus­ní kan­ce­lá­ře na vyhlá­še­né adre­se, luxus­ním voze a jiných nále­ži­tos­tech typic­kých pro... Read more »

Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout

Pokud tedy pře­mýš­lí­te nad tím, co bys­te moh­li udě­lat pro úspěch Vašich strá­nek, je vždy dob­ré vědět, že tu pro Vás jsou mož­nos­ti, kte­ré by se Vám moh­ly líbit.... Read more »

Divoká zahrada ve stylu romantismu

Dopřejte si uklid­ňu­jí­cí zma­tek Přes všech­ny úpra­vy, jaké může­te se svo­jí zahra­dou buď vy sami, nebo desig­né­ři vymys­let, se posled­ní dobou do módy opět dostá­vá zahra­da úpl­ně bez zása­hů... Read more »

Nejlepší doba pro získání úvěru

Velice mód­ním tren­dem posled­ních let jsou domy na klíč, rou­ben­ky, domy se solár­ním zdro­jem ener­gie a jiné. Není však pří­liš jed­no­du­ché tako­vý pro­jekt zafi­nan­co­vat. Většina se tedy obra­cí na úvě­ro­vé... Read more »

Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém!

Plánujete zakou­pe­ní bytu pro vlast­ní potře­by, nebo poří­ze­ní nemo­vi­tos­ti jako mož­nost dlou­ho­do­bé inves­ti­ce? Chcete rekon­stru­o­vat stá­va­jí­cí­ho byd­le­ní, chce­te novou kou­pel­nu, nebo kuchy­ni?          Pokud máte vlast­ní pro­střed­ky, je situ­a­ce... Read more »

Jak naložit se starými a neplatnými bankovkami

Určitě se už kaž­dé­mu z vás sta­lo, že jste tře­ba při úkli­du domác­nos­ti našli ban­kov­ky, u kte­rých již byla ukon­če­na plat­nost. Pokud se jed­ná o deset­ní­ky nebo pár drob­ných nej­spíš nad tím jen... Read more »

Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně!

S Vánocemi je spo­je­na spous­ta typic­kých vánoč­ních vůní. Některé se v bytě linou už jen díky tomu, co prá­vě dělá­me. Cítíte tu vůni vanil­ko­vých rohlíč­ků, kte­ré se prá­vě pečou v trou­bě? Nebo... Read more »

Pojištění domácnosti- na co se vztahuje

Zvažujete nad pojiš­tě­ním své domác­nos­ti, ale nikde jste nena­šli seznam věcí, na kte­ré se vzta­hu­je? Je to vel­mi jed­no­du­ché. Pojištění domác­nos­ti se vzta­hu­je na všech­ny věci, kte­ré tvo­ří zaří­ze­ní... Read more »

Dopřejte pohodlí i návštěvě

Pokud jste vlast­ní­ky vět­ší­ho domu či bytu, tře­ba pře­mýš­lí­te, jak nalo­žit s nevy­u­ží­va­ný­mi poko­ji. Často dnes lidé žijí v rodin­ných domech, kte­ré byly původ­ně sta­vě­ny jako více­ge­ne­rač­ní, dnes již ten­to trend pomi­nul... Read more »

Pronajmout si svou vlastní kancelář

Začal jste pra­co­vat jako oso­ba samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­ná a chys­tá­te si pro­najmout svo­ji vlast­ní kan­ce­lář? Možná zaží­vá­te tro­chu výraz­né a nepří­jem­né dile­ma. Dělat sám na sebe před­sta­vu­je vel­kou svo­bo­du, o kte­ré jste... Read more »
Stránka načtena za 4,68893 s | počet dotazů: 156 | paměť: 32120 KB. | 06.05.2021 - 12:14:06
X