Kritiky.cz > Pro domov
ParketyNahled

Renovace parket levně a spolehlivě

Parkety byly vždy spo­leh­li­vou, kva­lit­ní a pře­de­vším luxus­ní pod­la­hou. Není to tak dáv­no, co tako­vé pod­la­hy byly spí­še v rodi­nách, kte­ří měli dale­ko vět­ší náro­ky na byd­le­ní a chtě­li oprav­du luxus. Dnes...Read more »
img a339349 w3185 t1552565839

Dokonalá oslava s kouzelníkem

Věřit na sílu kou­zel, to je typic­ky dět­ská zále­ži­tost. Ovšem ani rodi­če nad dob­rým kou­zel­ní­kem neo­hr­nou nos a vědí, že je to více než jen báječ­ná podí­va­ná. Dopřát vaše­mu dítě­ti...Read more »
img a303637 w1994 t1514238549

Sauna v bytě? Žádný problém! Který druh je pro Vás tou nejlepší volbou?

Podzim se u vět­ši­ny lidí neřa­dí mezi oblí­be­ná roč­ní obdo­bí, nedo­sta­tek svět­la a tep­la obvykle při­ná­ší úna­vu, chmur­né myš­len­ky a depre­se.  Jedním ze způ­sobů, jak si zpří­jem­nit pod­zim­ní dny a záro­veň pod­po­řit svou...Read more »

Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?

Chcete zalo­žit rodi­nu a nemá­te kde byd­let? Dnešní svět je, pře­de­vším pro mla­dé lidi, vel­mi kom­pli­ko­va­ný z hle­dis­ka finan­cí. Kde na svůj vlast­ní byt nebo dům vzít pení­ze? Naštěstí nám trh...Read more »

Jak investovat?

Máte star­ší sta­ve­ní, jaké je potře­ba opra­vit? Nevíte si ale rady, jak na tako­vé opra­vy a to včet­ně cen, hypo­ték i jiné pomo­ci? Podívejte se na zají­ma­vé rady i tipy, jak si...Read more »
img a289946 w1994 t1501517958

Renovace nábytku pomocí fládrování

Pomocí flá­dro­vá­ní se dá veli­ce snad­no zre­no­vo­vat sta­rý náby­tek, nebo i jiné dře­vě­né plo­chy, a bude to vypa­dat napros­to skvě­le. Fládrování je tech­ni­kou, kte­rá se pou­ží­vá při reno­va­ci dře­vě­né­ho nábyt­ku a dve­ří. Slouží...Read more »
kids games pillow fight family 5022861

Jak zařídit dětský pokoj, abyste nemusela často uklízet?

V prv­ní řadě je dob­ré děti nau­čit, aby si hrač­ky po sobě uklí­ze­ly samy. Samozřejmě to ale nejde u nejmen­ších dětí, kte­ré nedo­sáh­nou na růz­né poli­ce a sotva hrač­ku drží, natož aby ji...Read more »

Panelákový byt vs. dům se zahradou

Pro naše srov­ná­vá­ní vybí­rá­me z mno­ha mož­né­ho pou­ze dva typy byd­le­ní. Jedná se o pane­lá­ko­vý byt ve vět­ším měs­tě a domek s vlast­ní zahra­dou, kte­rý je posta­ven na ves­ni­ci. Výhody bytu ve městě...Read more »
img a293892 w1994 t1505936491

Exteriér ve stylu Indonésie

-          Ať už zkrášlu­je­te exte­ri­ér před domem nebo na bal­kó­ně či tera­se před bytem volí­te růz­ný styl. Indonésie ori­en­tál­ní, tajem­ná a s krás­ný­mi doplň­ky může být to pra­vé, co hle­dá­te. Přírodní mate­ri­á­ly...Read more »
img a288467 w1994 t1498829010

Zkuste komiksovou stěnu v interiéru

První, kdo před­sta­vil ten­to umě­lec­ký směr, byl ame­ric­ký umě­lec jmé­nem Andy Warhola. Ale až díky brit­ské sku­pi­ně Independent Group se tyto pop art deko­ry zapo­ča­ly postup­ně dostá­vat do inte­ri­é­rů....Read more »
img a311659 w1682 t1522512426

Rekonstrukce bez stavebního povolení

Všichni, kte­ří někdy něja­kou tu rekon­struk­ci pro­vá­dě­li, ví, že vše vyža­du­je vel­mi důklad­nou pří­pra­vu. Rekonstrukce není totiž spo­je­na pou­ze s výbě­rem vyba­ve­ní nebo fir­my, jak si mno­zí mys­lí. Jsou zde...Read more »
img a343983 w2600 t1557397458

Hodnotu pH vody je potřeba sledovat

Udržet vodu v bazé­nu v opti­mál­ní kva­li­tě, to není jen tak. Stojí to nejen pení­ze na nákup bazé­no­vé che­mie, bez kte­ré se v žád­ném pří­pa­dě neo­be­jde­te, a stej­ně tak i mno­ho prá­ce, se kte­rou...Read more »
img a296216 w1994 t1507395726

Trendy znamená jedinečný

Hlavním tren­dem sou­čas­nos­ti, kte­rý sou­vi­sí s budo­vá­ním zahrad, jepři­ro­ze­nost. Zahradní archi­tek­ti se roz­hod­li, že své návrhy budou kon­ci­po­vat tak, aby byly v sou­la­du s pří­ro­dou a odpo­věd­ným pří­stu­pem k naší pla­ne­tě. ·         Hlavním hes­lem...Read more »

Jak funguje stavební spoření?

Většinou je nej­vět­ší pro­blém u nově poři­zo­va­né­ho byd­le­ní, ať už bytu či domu, otáz­ka finan­co­vá­ní celé­ho pro­jek­tu. Každý člo­věk se sna­ží najít kom­pro­mis mezi svým snem a tím, co je reál­né si...Read more »
img a301206 w1994 t1511294615

Jakou barvu zvolit na novou fasádu?

Říká se, že dokud člo­věk nebyd­lí ve vlast­no­ruč­ně posta­ve­ném domě, nemů­že jej nazý­vat svým domo­vem. Tvrdit, že je toto tvr­ze­ní prav­di­vé, samo­zřej­mě nehod­lám, já sama byd­lím v bytě 2+1 ,...Read more »
img a309941 w1682 t1520928986

Změna pojišťovny

Lidé u své pojiš­ťov­ny býva­jí vět­ši­nou mno­ho let, avšak stá­vá se, že s její­mi služ­ba­mi začnou být nespo­ko­je­ní či se jim naskyt­ne výhod­něj­ší nabíd­ka. V těch­to pří­pa­dech při­chá­zí na scé­nu prá­vě pře­chod k jiné...Read more »
eet checkout payment money cash 5200423

Sám nebo raději odborník?

Pokud se roz­hod­ne­te, že si zaří­ze­ní namon­tu­je­te sami, slou­ží vám to samo­zřej­mě ke cti, ale nemu­sí to být v závě­ru ide­ál­ním řeše­ním. Samozřejmě, může­te opo­no­vat, že je pře­ce ke kaž­dé­mu...Read more »
bedroom 3778695 1920

Saténové povlečení - luxus, na který si snadno zvyknete

Když se řek­ne satén, vět­ši­ně z nás se vyba­ví lesk­lé poly­este­ro­vé povle­če­ní, kte­ré neu­stá­le klou­že a je nepří­jem­né na kůži. Takže radě­ji sáh­ne­me po povle­če­ní z bavl­ny. Je to pro­vě­ře­ná jis­to­ta. Jenže, moder­ní...Read more »
img a304295 w1682 t1515399697

Rozchodníky na zahradě

Rozchodníky jsou odol­né rost­lin­ky, kte­ré kve­tou od jara do pod­zi­mu. A vydr­ží i to, když zůsta­nou i v nej­vět­ších ved­rech del­ší dobu bez záliv­ky. Rozchodníky se řadí mezi suku­lent­ní rost­li­ny, kte­ré doká­ží s vodou...Read more »
img a289948 w1994 t1501518133

Kouzlete se starým nádobím

Jestli vám pře­bý­vá něja­ký sta­rý jídel­ní ser­vis, pro­to­že jste si poří­di­li nový, a neví­te si rady, co se sta­rý­mi talí­ři, mis­ka­mi, pod­šál­ky, hrn­ky a šál­ky a dal­ším por­ce­lá­no­vým, nebo kera­mic­kým nádo­bím, je...Read more »
img a291987 w1994 t1504202466

Dekorace do dětského pokoje můžou být zábavou

Za chví­li je tady pod­zim, při­jdou deš­ti­vé dny, kdy nebu­de­me moct s dět­mi trá­vit tolik času ven­ku. Co takhle je pro­to zaba­vit doma něja­kou kre­a­tiv­ní čin­nos­tí. Zkuste spo­leč­ně vyro­bit deko­ra­ce...Read more »
finske sauny na miru

Sauna jako součást domova

Saunu by si doma přál mít kaž­dý. A dnes je to i doce­la mož­né a dokon­ce až téměř snad­né. Finská sau­na je čím dál tím moder­něj­ší a na trhu jsou i zave­de­né fir­my, kte­ré...Read more »
img a288466 w1994 t1498828898

Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi

Již jste vyzkou­še­li, jak správ­ně umís­tě­ná zrca­dla vykouz­lí z vaše­ho malé­ho bytu mno­hem vět­ší pro­stor? A jak doká­ží roz­zá­řit potem­ně­lé míst­nos­ti? Protože toto vše zrca­dla doká­ží, vytvo­řit inte­ri­ér optic­ky mno­hem pro­stor­něj­ší...Read more »
bourdon insect spring pollination 5209777

Zahrada má své kouzlo

Jaké jsou naše potře­by a před­sta­vy, jakou funk­ci by měla zahra­da v našem živo­tě plnit? Chceme radě­ji bez­údrž­bo­vou zahra­du s mini­mem násled­né péče či budu­je­me pro­stor, o kte­rý bude­me pra­vi­del­ně pečo­vat a dotvá­řet ho? Má...Read more »

Každá nemovitost musí být kvalitní

Když se roz­hod­ne­te, že chce­te byd­let na zám­ku, mít opra­ve­ný hrad či inves­to­vat do jiných dru­hů star­ších budov, musí­te si uvě­do­mit, že i tako­vé dru­hy objek­tů, jsou zapo­tře­bí, aby byly kva­lit­ní,...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com