Kritiky.cz > Pro domov
img a301065 w1682 t1511182867

Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou

Ať už máte úklid rádi či niko­liv, před Vánocemi je potře­ba se na to pořád­ně vrh­nout a dát byd­le­ní tro­chu do kupy. Už jen pro náš dob­rý pocit. Takový vel­ký gene­rál­ní...Read more »
img a296210 w1994 t1507394472

Zahrada – místo, kde je nám dobře

Zahrada u domu už nepl­ní pou­ze funk­ci záso­bár­ny ovo­ce a zele­ni­ny na zimu, ale pře­de­vším má slou­žit jako oáza, ve kte­ré si může­me uzdra­vit una­ve­né tělo i pocu­cha­né ner­vy. Proto vzni­ká úpl­ně...Read more »
img a292775 w1682 t1505160952

Dětské hřiště na vaší zahradě

Vyberte si z širo­ké nabíd­ky atrak­cí, kte­ré může­te snad­no u mís­tit i na svou tera­su nebo zahra­du. Nebude vás to stát tolik, jako pra­vi­del­ná návště­va dět­ských hra­cích cen­ter či pou­tí, a odmě­nou vám bude...Read more »
img a296211 w1994 t1507394894

Džínová dekorace

Zřejmě všich­ni mód­ní návr­há­ři se shod­nou na tom, že dží­no­vi­na nikdy z módy nevy­jde a stá­le se pro ni nachá­zí nové a nové vyu­ži­tí. Z dží­no­vi­ny si ti šikov­něj­ší mohou vytvo­řit i netra­dič­ní...Read more »

Krásné vnitřní i venkovní prostory

Samotná rekon­struk­ce, není žád­ný med. My to víme a tak vám nabí­zí­me doko­na­lou a vel­mi moder­ní pomoc, kde vědět, jak hle­dat odbor­ní­ky, jak si ušet­řit čas i samot­né finan­ce. Máte rodin­ný dům,...Read more »
purpura

Vůně vánoční.... a nejen ty

Zavítejte do obcho­du s ezo­te­ri­kou nebo do jiných voňa­vých obchůd­ků a pořiď­te si vůně, kte­ré při­da­jí vánoč­ním svát­kům na magič­nos­ti. Na výběr je mno­ho růz­ných „kla­sik“ i sil­ných novi­nek.Read more »
img a316392 w1682 t1527365337

I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!

Dostat od ban­ky hypo­té­ku na cha­tu není úpl­ně jed­no­du­ché, stej­ně jako zís­kat hypo­té­ku na byt či dům. Každá hypo­té­ka má svá úska­lí a kaž­dý typ úvě­ru je v něčem spe­ci­fic­ký. Konkrétně u hypo­té­ky...Read more »
img a333612 w2112 t1547037420

Nejlepší dieta

Máte pocit, že jste vyzkou­še­li napros­to všech­no a nic na vás nefun­gu­je? Pokud je tohle přes­ně váš pří­pad, tak bys­te se měli pus­tit do něja­ké die­ty, kte­rá má smy­sl a oprav­du...Read more »
img a310843 w2164 t1521801202

Skvělý styl

V posled­ní době se mezi žena­mi roz­ší­ři­la móda nosit mís­to kabe­lek jiné prak­tic­ké věci, a to dám­ské bato­hy do měs­ta, u nás v naší širo­ké nabíd­ce je mimo jiné také nalez­ne­te. Z vel­ké pale­ty barev...Read more »
img a283434 w1996 t1490729122

Atmosféra domova

Každý ví, že domov nevy­tvá­ří náby­tek a ostat­ní zaří­ze­ní, ale atmo­sfé­ra, kte­rou doká­že­me bytu vdech­nout. Toho docí­lí­me vhod­nou a vkus­nou vol­bou byto­vých doplň­ků.  Přitom i v tom­to ohle­du fun­gu­je dik­tát módy. To, co...Read more »
img a304459 w1996 t1515533439

Feng shui na zahradě

Klid a har­mo­nie v zahra­dě, kte­rá je vytvo­ře­na s pomo­cí čín­ské­ho uče­ní Feng Shui, je samot­ným bal­zá­mem pro duši již při pohle­du na tuto zahra­du. Takto vybu­do­va­ná zahra­da nám bude při­ná­šet potě­še­ní a vnitř­ní...Read more »

Podmínky k zisku úvěru

Celý pro­ces k ces­tě za peně­zi jako by byl schvál­ně co nej­slo­ži­těj­ší. A když už si mys­lí­te, že to máte v malíč­ku, ban­ka nebo spo­ři­tel­na vám pře­da­jí lis­ti­ny plné cizích slov, pro­cent...Read more »
img a300379 w1994 t1510518998

Architektura do roku 1600

Stavby jsou nej­vi­di­tel­něj­ším a čas­to také nej­tr­van­li­věj­ším výtvo­rem člo­vě­ka. Jsou nej­vět­ší z lid­ských arte­fak­tů a vypo­ví­da­jí mno­hé o civi­li­za­ci, kte­rá je zro­di­la. Architektura, stej­ně jako kaž­dé jiné umě­ní, pod­lé­há vku­su. Sloh, v němž je...Read more »
img a309799 w1993 t1520843253

Věnce a věnečky

Možná si vzpo­me­ne­te, že jste v dět­ství vyli věneč­ky z pam­pe­li­šek či jiných luč­ních kvě­tin. Maminky sice nikdy tím­to nápa­dem moc nad­še­né neby­ly, pro­to­že pam­pe­liš­ky zane­chá­va­ly na oble­če­ní jen těž­ko vypra­tel­né fle­ky,...Read more »

Barvy a jejich vliv na člověka

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je vám jed­na barva sym­pa­tic­ká před dru­hou? Proč jsou mezi lid­mi oblí­be­né urči­té bar­vy a jiné zase zavr­ho­va­né? Podniky, kan­ce­lá­ře, restau­ra­ce a jiné obchod­ní pro­sto­ry...Read more »
img a299394 w1682 t1509398662

Změna zdravotní pojišťovny

Jestliže nyní pro­mešká­te pří­le­ži­tost změ­nit vaši zdra­vot­ní pojiš­ťov­nu, na dal­ší podá­ní žádosti o pře­stup bude­te čekat dal­ších sedm měsí­ců. Zdravotní pojiš­ťov­nu je mož­né změ­nit jed­nou za dva­náct měsí­ců. K nové pojiš­ťov­ně...Read more »
img a296310 w1996 t1507443833

Financování rekonstrukce

Pokud bys­te se chtě­li pus­tit do reno­va­ce své­ho bytu, domu nebo cha­ty a nemá­te našet­ře­no dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků, může­te se obrá­tit na ban­kov­ní či neban­kov­ní insti­tu­ce. K nej­vy­hle­dá­va­něj­ším mož­nos­tem pat­ří tyto: 1.     ...Read more »
img a294389 w1996 t1506350685

Nové bydlení se blíží

Předem jste pro­mys­le­li finan­co­vá­ní rekon­strukč­ních pra­cí – buď vlast­ní pro­střed­ky ane­bo hypo­té­ka, necha­li jste nakres­lit plá­ny, sta­no­vi­li har­mo­no­gram pra­cí a oběh­li jste pří­sluš­né úřa­dy: Stavební úřad kvů­li ohla­šo­va­cí povin­nos­ti  nebo...Read more »
img a291078 w1996 t1503866906

Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení

Sníte o krás­ném a vel­kém rodin­ném domě s dosta­teč­ně pro­stor­nou zahra­dou? Pak sto­jí­te před otáz­kou, zda začít sta­vět své­po­mo­cí, nebo zda si nechat posta­vit váš dům na klíč. Také bude­te mož­ná řešit,...Read more »
img a299599 w1996 t1509484931

Jak financovat rekonstrukci

Pokud jste vlast­ní­ky bytu nebo domu, tak Vás tato situ­a­ce doza­jis­ta již potka­la, prá­vě jí pro­chá­zí­te nebo na Vás čeká. Čas od času je pros­tě tře­ba něco vymě­nit, opra­vit,...Read more »
img a300920 w1996 t1510953368

Pusťte si kus přírody do svého bytu

Ne kaž­dý si může dovo­lit mít vel­kou, vzrostlou zahra­du a kochat se pohle­dem na udr­žo­va­nou a ner­vy uklid­ňu­jí­cí zeleň. Například lidé žijí­cí v bytech se čas­to vydá­va­jí do pří­ro­dy načer­pat ener­gii a odpo­či­nout...Read more »
img a292918 w2100 t1505310441

Vybírejte z toho, co tu pro Vás je

V dneš­ní době má doma bazén sko­ro kaž­dý, není se samo­zřej­mě čemu divit. Díky vlast­ní­mu bazé­nu se může­te kdy­ko­liv osvě­žit, odpo­či­ne­te si od vyso­kých tep­lot a nemu­sí­te řešit vel­ké množ­ství lidí,...Read more »
img a296200 w1682 t1507391085

Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!

V momen­tě, kdy si zři­zu­je­te pojist­ku a neu­ve­de­te všech­ny infor­ma­ce přes­ně nebo je nějak papí­ro­vě vylep­ší­te či nao­pak někte­ré úda­je zase sní­ží­te, může­te si při­pra­vit vel­ké budou­cí sta­ros­ti. Protože se agen­ti,...Read more »
img a283461 w1994 t1490795764

Česká architektura

Češi si zís­ka­li ve svě­tě vel­ký věhlas v mno­ha odvět­vích lid­ské čin­nos­ti. Český člo­věk je totiž vel­mi pra­co­vi­tý. Dokáže spo­jit manu­ál­ní zruč­nost, pre­ciz­nost infor­ma­cí i tvůr­čí inven­ci. Nejinak je tomu v archi­tek­tu­ře....Read more »
img a307700 w1996 t1518956738

Na pokrytí střechy si vezměte odborníka

Při stav­bě domu nebo jiné stav­by se radě­ji do pokry­tí stře­chy sami nepouš­těj­te. Předejdete nepří­jem­né­mu pře­kva­pe­ní. V pří­pa­dě deš­tě by vám totiž moh­lo pod stře­chu zaté­kat a nut­nost posta­vit na půdu...Read more »
img a301089 w1993 t1511189533

Vybíráme novou pohovku do obýváku

Obývák je jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších míst­nos­tí v našem domě. Již od slo­va obý­va­cí pokoj jsme schop­ni si odvo­dit, že se jed­ná o míst­nost, kte­rou poměr­ně čas­to obý­vá­me, ať už se zbyt­kem rodi­ny...Read more »