Kritiky.cz > Pro domov
img a316036 w2494 t1526984433

Vsaďte na to, na co se můžete spolehnout

Pokud tedy pře­mýš­lí­te nad tím, co bys­te moh­li udě­lat pro úspěch Vašich strá­nek, je vždy dob­ré vědět, že tu pro Vás jsou mož­nos­ti, kte­ré by se Vám moh­ly líbit....Read more »
img a291006 w1995 t1503832449

Divoká zahrada ve stylu romantismu

Dopřejte si uklid­ňu­jí­cí zma­tek Přes všech­ny úpra­vy, jaké může­te se svo­jí zahra­dou buď vy sami, nebo desig­né­ři vymys­let, se posled­ní dobou do módy opět dostá­vá zahra­da úpl­ně bez zása­hů...Read more »
img a322150 w1727 t1533632305

Nejlepší doba pro získání úvěru

Velice mód­ním tren­dem posled­ních let jsou domy na klíč, rou­ben­ky, domy se solár­ním zdro­jem ener­gie a jiné. Není však pří­liš jed­no­du­ché tako­vý pro­jekt zafi­nan­co­vat. Většina se tedy obra­cí na úvě­ro­vé...Read more »
img a288564 w1727 t1499088623

Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém!

Plánujete zakou­pe­ní bytu pro vlast­ní potře­by, nebo poří­ze­ní nemo­vi­tos­ti jako mož­nost dlou­ho­do­bé inves­ti­ce? Chcete rekon­stru­o­vat stá­va­jí­cí­ho byd­le­ní, chce­te novou kou­pel­nu, nebo kuchy­ni?          Pokud máte vlast­ní pro­střed­ky, je situ­a­ce...Read more »
img a309118 w1993 t1520080979

Jak naložit se starými a neplatnými bankovkami

Určitě se už kaž­dé­mu z vás sta­lo, že jste tře­ba při úkli­du domác­nos­ti našli ban­kov­ky, u kte­rých již byla ukon­če­na plat­nost. Pokud se jed­ná o deset­ní­ky nebo pár drob­ných nej­spíš nad tím jen...Read more »
img a301079 w1727 t1511186502

Vykouzlete tu pravou vánoční atmosféru! Nesmí chybět vůně!

S Vánocemi je spo­je­na spous­ta typic­kých vánoč­ních vůní. Některé se v bytě linou už jen díky tomu, co prá­vě dělá­me. Cítíte tu vůni vanil­ko­vých rohlíč­ků, kte­ré se prá­vě pečou v trou­bě? Nebo...Read more »
img a303886 w1727 t1514666994

Pojištění domácnosti- na co se vztahuje

Zvažujete nad pojiš­tě­ním své domác­nos­ti, ale nikde jste nena­šli seznam věcí, na kte­ré se vzta­hu­je? Je to vel­mi jed­no­du­ché. Pojištění domác­nos­ti se vzta­hu­je na všech­ny věci, kte­ré tvo­ří zaří­ze­ní...Read more »
img a297227 w1995 t1507800069

Dopřejte pohodlí i návštěvě

Pokud jste vlast­ní­ky vět­ší­ho domu či bytu, tře­ba pře­mýš­lí­te, jak nalo­žit s nevy­u­ží­va­ný­mi poko­ji. Často dnes lidé žijí v rodin­ných domech, kte­ré byly původ­ně sta­vě­ny jako více­ge­ne­rač­ní, dnes již ten­to trend pomi­nul...Read more »

Pronajmout si svou vlastní kancelář

Začal jste pra­co­vat jako oso­ba samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­ná a chys­tá­te si pro­najmout svo­ji vlast­ní kan­ce­lář? Možná zaží­vá­te tro­chu výraz­né a nepří­jem­né dile­ma. Dělat sám na sebe před­sta­vu­je vel­kou svo­bo­du, o kte­ré jste...Read more »
img a300986 w1993 t1511085885

Pojištění pronajatého bytu

1.      Nepojištěná domác­nost První a nej­čas­těj­ší chy­bou je, že nájem­ník spo­lé­há na to, že pojiš­tě­ní bytu se vzta­hu­je i na vyba­ve­ní bytu. To obvykle není prav­da. Pokud maji­tel pojis­tí svůj byt,...Read more »
img a303085 w1995 t1513238279

Zahrada a péče o ní

Dnes se stá­le více sna­ží­me, aby pří­ro­da pro­stou­pi­la i naše pří­byt­ky. Proto byd­le­ní, kde může­me vyu­ží­vat i zahra­du, je vel­mi žáda­né. Má to mno­ho výhod. V létě může­me na zahra­dě rela­xo­vat, naše...Read more »
img a301086 w1727 t1511188813

Vánoční výzdoba – nezapomeňte na vaši zahradu

Exteriér je důle­ži­tou sou­čás­tí našich domo­vů. Interiér si zdo­bí­me pře­de­vším pro sebe. Protože my v bytě žije­me a chce­me si zde vykouz­lit pří­jem­nou atmo­sfé­ru. Zároveň jej však zdo­bí­me pro návštěvy, kte­ré...Read more »
img a291009 w1995 t1503833435

Zavřít oči a přenést se pod palmy – houpací síť pomůže!

Poslední dobou musí stá­le více lidí řešit pro­blém typic­ký pro měst­ský život – tedy nedo­sta­tek mís­ta. Pokud vlast­ní­te zahra­du, kte­rá není na dru­hém kon­ci met­ro­po­le, máte šťast­ný život. Většina...Read more »
img a305309 w1727 t1516809300

Jak si zařídit domácí wellness?

Při zaři­zo­vá­ní domá­cí­ho well­ness se prav­dě­po­dob­ně neo­be­jde­te bez odbor­né pomo­ci. Pokud bys­te se chtě­li do budo­vá­ní pus­tit své­po­mo­ci, moh­li bys­te být poz­dě­ji zkla­má­ni. Nejedná se zrov­na o malou inves­ti­ci, a tak se...Read more »
img a290752 w1727 t1503430905

Příroda v misce

Bon-sai zna­me­ná v pře­kla­du z japon­šti­ny strom v mis­ce. Jde v pod­sta­tě o zmen­še­ni­nu nor­mál­ně i vel­mi vzrost­lé­ho stro­mu, urče­nou pro pěs­to­vá­ní doma. Takový strom se zastři­hu­je a ovliv­ňu­je se jeho růst pod­le plá­nu jeho pěs­ti­te­le....Read more »
img a301088 w1995 t1511189167

Úložné prostory v dětském pokoji

Zná to asi kaž­dá mamin­ka. Dětský poko­jí­ček je někdy těž­ký oří­šek. Potřebujeme, aby zde bylo to nej­dů­le­ži­těj­ší – což je postel. Dále by zde měl být něja­ký vhod­ný psa­cí...Read more »
img a311585 w1693 t1522322877

Americká hypotéka a ke všemu nebankovní?

I když jsou v živo­tě i jiné pri­o­ri­ty jako zdra­ví, štěs­tí a lás­ka, tak pořád se v top desít­ce drží také potře­ba peněz. Bez nich je těž­ké si coko­liv dopřát a finan­co­vat. A když účty...Read more »
img a351087 w1719 t1565816307

Příjemnější a bezpečnější jízda s Osram Cool Blue Intense

Když výrob­ce svě­tel­ných zdro­jů Osram vyví­jel nej­no­věj­ší pro­to­ty­py auto­žá­ro­vek do před­ních svět­lo­me­tů, počí­tal s tím, že nabíd­ne na trh výrob­ky s dob­rým pomě­rem výkon­nos­ti a ceny. Každý osob­ní pro­fit s cílem zbo­hat­nout za...Read more »
img a300948 w1727 t1511036699

Nebojte se kombinace nového se starým

Došli vám finan­ce na rekon­struk­ci bytu nebo domu a vy neví­te, co se sta­rým nábyt­kem, nebo je vám líto vyho­dit sta­ro­žit­nost po pra­ro­di­čích? Na prv­ní pohled se vám může zdát, že...Read more »
img a379574 w3724 t1591168244

Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?

Co je vlast­ně spi­ru­li­na? Spirulina je mod­ro­ze­le­ná řasa, kte­rou zná­me ve for­mě tablet nebo jem­né­ho práš­ku. Spirulina má vyso­ký obsah bíl­ko­vin, ami­no­ky­se­lin a vita­mí­nů. Spirulina obsa­hu­je vyso­ké množ­ství chlo­ro­fy­lu, kte­ré...Read more »
img a277022 w1727 t1599316731

Jak zazimovat vaši chatu?

Blížící se zima zna­me­ná, že musí­me zajis­tit, abychom cha­tu nena­šli na jaře zde­vas­to­va­nou, poni­če­nou a po nájez­du zlo­dě­jů. Jak zabez­pe­čit stav­bu, dve­ře, okna či komín, aby cha­ta vydr­že­la celé dlou­hé a mra­zi­vé zim­ní...Read more »
img a303254 w1993 t1513544484

Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?

Ať už kou­pě nebo rekon­struk­ce bytu či domu vždy to spolk­ne vel­kou část rodin­né­ho roz­počtu. Někdy není zby­tí a je potře­ba finan­co­vat i z jiných zdro­jů. Ale co je pro Vás nej­lep­ší? Záleží...Read more »
img a301072 w1727 t1511185274

Styly vánoční výzdoby

Odkud čer­pá­te inspi­ra­ci pro výzdo­bu své­ho domo­va? Máte rádi, když je sla­dě­né napros­to vše? Od výzdo­by, přes bali­cí papír, do kte­ré­ho bude­te balit dár­ky, až po slav­nost­ní tabu­li? Ano, jis­tě...Read more »
img a277113 w1727 t1599321428

Povinné pojištění a všechny druhy pojistek

Pro klid­ný a bez­peč­ný život, je vel­mi důle­ži­té, mít správ­né dru­hy pojiš­tě­ní. Když se sta­ne neho­da či jaké­ko­liv dru­hy nepří­jem­nos­tí, úraz a podob­ně, jsme finanč­ně kry­ti, pro­ti nema­lým nepří­jem­nos­tem. Jaké tedy dru­hy...Read more »
img a316329 w1727 t1527276591

Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel

A je to tady - našli jsme si nád­her­ný dům, zalo­ži­li rodi­nu a ke krás­né­mu pří­byt­ku se zahra­dou jsme si poří­di­li malé roz­to­mi­lé ště­ňát­ko. Co ale dělat, když naše psí...Read more »
img a302873 w1995 t1512849970

Útulná kancelář je určitě velmi důležitá

V prá­ci trá­ví­me mno­ho času, na tom se urči­tě všich­ni shod­ne­me. Není to prá­vě pří­jem­né, ale nedá se s tím nic dělat. Minimálně osm hodin, ale mno­zí z nás trá­ví v hodi­ně...Read more »
img a291402 w1993 t1504029378

TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik

1)      Kolik na to máte? Ze vše­ho nejdřív si sta­nov­te cenu, kte­rou vás pro­pa­ga­ce maxi­mál­ně může­te stát. Nebyli bys­te ani prv­ní ani posled­ní, kdo celý kapi­tál fir­my vra­zil do...Read more »
img a291398 w1993 t1504029064

TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve

Vyjít s peně­zi občas není jed­no­du­ché ani pro jed­no­ho člo­vě­ka, natož když jste na to dva. Každý má jiné před­sta­vy o výda­jích, o šet­ře­ní, na kte­rý účet by měly pení­ze cho­dit, kolik...Read more »
img a310215 w2063 t1521116219

Vysavač bazénu

Plánujete mít bazén nebo jej už na a zahra­dě máte? Tak či tak, je veli­ce jas­né, že musí­te mít oprav­du dob­ré čis­ti­cí pro­střed­ky, abys­te to měli všech­no čis­té? Jistě víte, že...Read more »
img a304435 w1727 t1515527618

Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím

Bankovní účet nebo jiný ban­kov­ní pro­dukt je dnes samo­zřej­mos­tí. Provádíme plat­by inter­ne­to­vým ban­kov­nic­tvím, vyu­ží­vá­me hypo­té­ky, spo­ří­cí účty a spous­tu jiných ban­kov­ních pro­duk­tů. Co dělat, když se roz­hod­ne­me ban­kov­ní insti­tu­ci změ­nit....Read more »
img a277026 w1727 t1599317051

Proč říct ano sušičce na prádlo?

Pryč jsou časy, kdy jsme muse­li kon­t­ro­lo­vat líst­ky na lemech jed­not­li­vých kous­ků oble­če­ní a ta tam je i strach, že bychom v sušič­ce moh­li někte­ré nád­her­né kous­ky z vlny, hed­vá­bí či umě­lých látek urče­ných...Read more »
img a297566 w1727 t1508003430

Začněte vhodným projektem

Stavba rodin­né­ho domu je pro mno­hé z nás jis­tě vel­kým a důle­ži­tým život­ním kro­kem. Ovlivní to náš život na spous­tu let dopře­du a vel­mi výraz­ně to změ­ní i naše fun­go­vá­ní během celé­ho obdo­bí...Read more »
img a277020 w1727 t1599316548

Osvětlení do exteriéru

Vybereme-li ten správ­ný typ osvět­le­ní, a pokud si pohra­je­me s nábyt­kem na tera­se, s kvě­ti­na­mi a rost­li­na­mi v kvě­ti­ná­čích i oko­lo tera­sy nebo napří­klad pou­ži­je­me útul­né doplň­ky v podo­bě pol­štá­řů, kře­sí­lek nebo stol­ku, může­me s tera­sy v let­ních...Read more »
img a282167 w1995 t1602573122

Gaudí a jeho stavby

Antoni Gaudí i Cornet už jako chla­pec vyni­kal v geo­me­t­rii, a záro­veň byl veli­ce zau­jat pří­ro­dou. Tyto vlast­nos­ti archi­tek­ta se výraz­ně pro­je­vu­jí v jeho celé Gaudího tvor­bě. Oblíbeným prv­kem v jeho archi­tek­to­nic­ké tvor­bě jsou...Read more »
img a300983 w1993 t1511085380

Jak pojistit dům

Co chcete pojistit? Prvním kro­kem ke správ­né vol­bě pojiš­tě­ní je roz­hod­nout se, co potře­bu­ji pojis­tit. Pojištění nemo­vi­tos­ti se vzta­hu­je na pojiš­tě­ní domu samot­né­ho, zatím­co pojiš­tě­ní domác­nos­ti se vzta­hu­je na...Read more »
img a325714 w1693 t1537786964

Hubnout přirozenou cestou

Možná, že už jste vyzkou­še­li tu spous­tu „zaru­če­ných“ diet, kte­ré nám radí slav­né fil­mo­vé hvězdy ane­bo tře­ba die­tu pod­le horo­sko­pu. Už na prv­ní pohled je jas­né, že to asi...Read more »
img a300519 w1995 t1510646551

Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu

V prů­bě­hu 17. sto­le­tí zača­la čis­tá jed­no­du­chost rene­sanč­ní­ho slo­hu ustu­po­vat zdob­něj­ším barok­ním a roko­ko­vým for­mám. Zatímco 19. sto­le­tí bylo svěd­kem oži­ve­ní kla­si­cis­mu a goti­ky, na jeho sklon­ku a ve 20. sto­le­tí při­stou­pi­li archi­tek­ti s pomo­cí nej­růz­něj­ších nových...Read more »
img a277714 w1727 t1601809839

Výhody bungalovů

Bungalov je oblí­be­ný typ domu, ve kte­rém nemu­sí­te vůbec pou­ží­vat scho­dy, což je jed­na z jeho hlav­ních výhod. Nad tou­to výho­dou jis­tě zajá­sa­jí všich­ni inva­li­dé, pro kte­ré je pře­ko­ná­ní scho­dů...Read more »

Kvalitní vybavení do kanceláře

Mnoho lidí, kte­ří pra­cu­jí v pro­vo­zu a jsou zvyklí na těž­kou manu­ál­ní prá­ci, by prav­dě­po­dob­ně řek­li na adre­su tak­zva­ných kan­ce­lář­ských myší, že berou vyso­ký plat za žád­nou prá­ci. Jakoby veš­ke­rou prá­ci...Read more »
img a288259 w1995 t1498681857

Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady

Zapuštěný bazén, kte­rý se nachá­zí na vaší zahra­dě, je zejmé­na v tep­lých let­ních dnech ide­ál­ním mís­tem, kde trá­vit svůj vol­ný čas a rela­xo­vat. Všichni to zná­me, jak je veli­ce pří­jem­né, když...Read more »
img a296364 w1995 t1507463642

I doma by měla mít kancelář vhodné vybavení

V sou­čas­né době je vel­mi roz­ší­řen a u spous­ty zaměst­nan­ců oblí­be­ný výkon prá­ce z domo­va, tedy home offi­ce. Ne kaž­dý zaměst­na­va­tel toto umož­ňu­je, ale kdo má tako­vou mož­nost, pak je jis­tě rád. Z této...Read more »
img a277161 w1727 t1479487704

Strašák nemovitostí – skryté vady

Není nic hor­ší­ho, než skry­tá vada. Z nemo­vi­tos­ti jste nad­še­ni, ale div­né je, že se zájem­ci buď pří­liš nehr­nou, nebo hrnou, ale nikdo ji ješ­tě nekou­pil. Mělo by vám být...Read more »
img a282164 w1995 t1602651295

Neuschwanstein jako moderní stavba

Neuschwanstein se nachá­zí v Bavorsku, v pře­krás­né hor­na­té kra­ji­ně a nabí­zí pře­krás­ný pohled jako z pohád­ky, z dob stře­do­vě­ku. Tento zámek však pochá­zí z kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a měl slou­žit jako luxus­ní úto­čiš­tě pro cit­li­vé­ho a křeh­ké­ho...Read more »
img a335617 w1741 t1548843407

Vypínače a zásuvky – důležité pro vzhled interiéru

Zařizujete si zce­la nový inte­ri­ér nebo došlo na rekon­struk­ci? Chcete dbát na kaž­dý detail a mít všech­no pod­le svých před­stav? Při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru je potřeb­né brát do úva­hy i ten nejmen­ší detail....Read more »
img a277157 w1727 t1599322271

Nenechte se tlačit

Jezdíte, vybí­rá­te a stá­le ne nara­zit na tu pra­vou nemo­vi­tost, kte­rá by se vám obě­ma líbi­la. Hlavně se nenech­te do niče­ho tla­čit. Mělo by vás nechat rela­tiv­ně v kli­du, že vám...Read more »

Pryč je doba povozů

Moderní tech­ni­ka nahra­di­la v mno­hém zví­řa­ta, kte­rá se kdy­si pou­ží­va­la jak na prá­ci, tak napří­klad na pře­voz lidí a také suro­vin. Zapřáhl se povoz na něj vozík a jelo se s celým nákla­dem...Read more »
img a311349 w1727 t1522180031

Velká hospodářská krize

Jak se vlast­ně sta­ne, že se může celý finanč­ní sys­tém pro­spe­ru­jí­cí­ho stá­tu zhrou­tí? Amerika 20. let byla to, co zná­te z Velkého Gatsbyho. Svět swin­gu, roz­ví­je­jí­cí se kul­tu­ra i věda, doba krás­ných...Read more »
img a277023 w1727 t1479286671

Jak správně zazimovat bazén?

Bazén je dnes sou­čás­tí téměř kaž­dé­ho rodin­né­ho dom­ku pří­pad­ně něja­ké cha­ty či cha­lu­py. V let­ních měsí­cích se jed­ná o skvě­lou inves­ti­ci, ovšem jakmi­le sezo­na skon­čí, nastá­va­jí s tou­to kra­to­chví­lí dal­ší sta­ros­ti. Jak dob­ře...Read more »
img a292537 w2240 t1504969010

Čas hraje velkou roli

Významným mil­ní­kem v ban­kov­nic­tví je čas. Ten hra­je oprav­du důle­ži­tou roli a pře­de­vším v době, kdy si vyři­zu­je­te něja­kou půjč­ku či úvěr. Jakmile do toho­to pro­ce­su totiž spad­ne­te, je těž­ké se z něj vůbec...Read more »
img a277158 w1727 t1599322474

Tisíce na domov nestačí

Je jas­né, že pokud chce­te zís­kat vlast­ní byd­le­ní a nemá­te dosta­tek peněz, pří­buz­ní a kama­rá­di vám zřej­mě nepo­mo­hou. Vlastní byd­le­ní není o tisí­cích, ale o mili­ó­nech a to je pře­ce jen víc, než mno­zí...Read more »
Stránka načtena za 2,37267 s | počet dotazů: 156 | paměť: 28538 KB. | 26.02.2021 - 16:47:53