20201125 142601

Program Tv Nova a Tv Prima na vánoce

Televize nova a tele­vi­ze pri­ma ozna­mi­li pro­gram  na Vánoce. Nova nabíd­ne o Vánocích filmy:Řachanda, S tebou mě baví svět,Vesničko má středisková,Chobotnice ze II patra,Anděl na horách, Z pek­la štestí,Čarovné dědictví,Princ Bajaja,Popelka,O měd­ve­do­vi Ondřejovi,...Read more »
img a277712 w1727 t1601809612

Malý pozemek a dům

Veliký poze­mek u domu a pro stav­bu domu, nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu. Jsou lidé, kte­ří sice oce­ní vol­ný pro­stor kolem sebe a sou­se­dy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o vel­ký poze­mek, pro­to­že...Read more »
img a277025 w1727 t1599316967

Organizace a úklid domácnosti

Marně grun­tu­je­te celé odpo­led­ne vaši domác­nost od půdy až do skle­pa, a sta­čí dvě hodi­ny a někdy i méně, než se obje­ví zby­tek čle­nů domác­nos­ti, nej­lé­pe i s něja­ký­mi kama­rá­dy či domá­cí­mi maz­líč­ky, a výsle­dek vaší...Read more »
img a301087 w1993 t1511188946

Generální úklid

Předvánoční čas si gene­rál­ní úklid vyslo­ve­ně vyža­du­je. Přes jaro, léto i pod­zim trá­ví­me vět­ši­nu času ven­ku. Mnohdy jsme na čer­stvém vzdu­chu od rána do veče­ra. Užíváme si slu­níč­ka a ven­kov­ních akti­vit....Read more »
img a300691 w1993 t1510736992

Rodinný rozpočet boháčů

Občas se v živo­tě sta­ne, že se dosta­ne­te do nepří­jem­né situ­a­ce, kdy jsou vaše pří­jmy niž­ší, než bys­te si přá­li. Z úst růz­ných finanč­ních exper­tů slý­chá­vá­me, jak důle­ži­té je mít úspo­ry...Read more »
img a294556 w1995 t1506442707

Oáza klidu a odpočinku

Každý, kdo si rád pospí, se celý den těší, až se večer zachumlá do svých peřin, uve­le­bí se na poho­dl­né mat­ra­ci a uži­je si zaslou­že­ný spá­nek. Zejména v zim­ních, na slun­ce...Read more »

Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu

Láká vás vlast­ní byd­le­ní v rodin­ném domě se zahra­dou a roz­ho­du­je­te se co za dům si nechá­te od pro­fe­si­o­nál­ní fir­my posta­vit? V posled­ních letech jsou stá­le více roz­ší­ře­né a oblí­be­né dře­vostav­by, a to nejen...Read more »

Dřevostavba, neznamená stodola

Slovo dře­vostav­ba ve vás aso­ciu­je něco lev­né­ho? Máte pocit, že se jed­ná o lev­né a tudíž nepl­no­hod­not­né byd­le­ní pro rodi­nu? Vybavíte si vždy něja­kou dře­vě­nou sto­do­lu, v lep­ším pří­pa­dě něja­kou cha­tu? Zkrátka...Read more »
img a319075 w2445 t1529993885

S novou půjčkou výhodněji

Před něko­li­ka lety jste zakou­pi­li a zre­kon­stru­o­va­li byt. Na nut­né opra­vy a základ­ní vyba­ve­ní jste si sjed­na­li půjč­ku. V době, kdy jste byt obý­va­li jen ve dvou, nebyl žád­ný pro­blém splá­cet vyso­kou...Read more »
img a300988 w1993 t1511086047

Co dělat v případě pojistné události

Krok prv­ní: bez­peč­nost pře­de­vším Máte-li pode­zře­ní, že vaše pojist­ná udá­lost vyža­du­je asi­s­ten­ci poli­cie, mělo by vyto­če­ní čís­la 158 být vaším prv­ním a jedi­ným kro­kem. Policii popiš­te kdo jste, kde jste,...Read more »
img a304670 w1727 t1515874372

Vyplatí se mít pojištění domácnosti?

Nikdy neví­te, co se může stát. Říkáte si, že Vám se pře­ce nemů­že stát, že bys­te zapo­mně­li vypnout žeh­lič­ku či Vás navští­vi­li zlo­dě­ji, když máte bez­peč­nost­ní zámek. Život nám je...Read more »
img a297612 w1727 t1508013872

Zjistěte o firmě co nejvíce

Při výbě­ru zho­to­vi­te­le vaší nové dře­vostav­by se musí­te zamě­řit na něko­lik důle­ži­tých hle­di­sek. V prv­ní řadě bude­te jis­tě pře­kva­pe­ni množ­stvím firem, kte­ré se dře­vostav­bou zabý­va­jí. A prá­vě pro­to je zapo­tře­bí hod­ně...Read more »
img a296224 w1993 t1507397221

Je hluk vaším nepřítelem? Tak ho izolujte

Máte rádi tichou domác­nost? Pokud se polo­ží otáz­ka tím­to způ­so­bem, asi kaž­dý odpo­ví, že niko­liv. Ale na otáz­ku, jest­li bys­te chtě­li mít dům bez zby­teč­né­ho hlu­ku, by byla odpo­věď...Read more »
img a293564 w1759 t1505825302

S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě

Léto je v plném prou­du a vy si uží­vá­te kou­pá­ní kaž­dý den, s vyš­ší­mi tep­lo­ta­mi ale ros­te prav­dě­po­dob­nost vzni­ku nežá­dou­cích účin­ků ve vodě. Majitelé zahrad­ní­ho kou­pá­ní dob­ře vědí, že je tře­ba vodu...Read more »
img a296659 w1890 t1507624364

Vyberte si to, na co se můžete spolehnout

Pokud chce­te sní­žit svo­je nákla­dy na pro­voz domác­nos­ti, roz­hod­ně bys­te se měli zamě­řit na mno­ho věcí, mimo jiné také na to, kolik zapla­tí­te za elek­tric­kou ener­gii. Věřte tomu, že...Read more »
img a315823 w1727 t1526757889

Pojištění domu se vyplatí

Dům pro mno­hé z nás je oáza kli­du, har­mo­nie a mís­to, kde pro­ží­vá­me radost­né i ty méně radost­né rodin­né situ­a­ce.  Proto je potře­ba toto mís­to pořád­ně ochra­ňo­vat. K tomu Vám může poslou­žit jak...Read more »
img a308826 w1993 t1519846687

Sjednat si pojištění domácnosti? Rozhodně ANO!

Nemít pojiš­tě­nou domác­nost, se dnes může oprav­du poklá­dat za čis­tý hazard. Vybavení domác­nos­tí už není mnoh­dy vůbec lev­nou zále­ži­tos­tí. Jelikož i v České repub­li­ce chtě­jí žít lidé, kte­ří mají své domo­vy...Read more »

Pojistěte si domácnost

V době, kdy důvě­ra k pojiš­ťov­nám kle­sá, je nanej­výš vhod­né upo­zor­nit na pohro­my, kte­ré mohou postih­nout vaši domác­nost. V tako­vých­to pří­pa­dech děku­je­te všem, že jste mys­le­li na budouc­nost a necha­li jste svůj domov...Read more »

Budoucnost autonomních kamionů

V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny...Read more »
img a301081 w1995 t1511186758

Jak si zařídit kancelář v domácím prostředí?

V dneš­ní době je veli­ce popu­lár­ní prá­ce z domo­va. Tato prá­ce se stá­vá stá­le více atrak­tiv­ní a vyu­ží­vá ji mno­hem více lidí, pokud to zaměst­na­va­tel umož­ňu­je. Ovšem pokud nedě­lá­te zaměst­na­va­te­le sami sobě...Read more »
ParketyNahled

Renovace parket levně a spolehlivě

Parkety byly vždy spo­leh­li­vou, kva­lit­ní a pře­de­vším luxus­ní pod­la­hou. Není to tak dáv­no, co tako­vé pod­la­hy byly spí­še v rodi­nách, kte­ří měli dale­ko vět­ší náro­ky na byd­le­ní a chtě­li oprav­du luxus. Dnes...Read more »
img a339349 w3185 t1552565839

Dokonalá oslava s kouzelníkem

Věřit na sílu kou­zel, to je typic­ky dět­ská zále­ži­tost. Ovšem ani rodi­če nad dob­rým kou­zel­ní­kem neo­hr­nou nos a vědí, že je to více než jen báječ­ná podí­va­ná. Dopřát vaše­mu dítě­ti...Read more »
img a303637 w1994 t1514238549

Sauna v bytě? Žádný problém! Který druh je pro Vás tou nejlepší volbou?

Podzim se u vět­ši­ny lidí neřa­dí mezi oblí­be­ná roč­ní obdo­bí, nedo­sta­tek svět­la a tep­la obvykle při­ná­ší úna­vu, chmur­né myš­len­ky a depre­se.  Jedním ze způ­sobů, jak si zpří­jem­nit pod­zim­ní dny a záro­veň pod­po­řit svou...Read more »

Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?

Chcete zalo­žit rodi­nu a nemá­te kde byd­let? Dnešní svět je, pře­de­vším pro mla­dé lidi, vel­mi kom­pli­ko­va­ný z hle­dis­ka finan­cí. Kde na svůj vlast­ní byt nebo dům vzít pení­ze? Naštěstí nám trh...Read more »

Jak investovat?

Máte star­ší sta­ve­ní, jaké je potře­ba opra­vit? Nevíte si ale rady, jak na tako­vé opra­vy a to včet­ně cen, hypo­ték i jiné pomo­ci? Podívejte se na zají­ma­vé rady i tipy, jak si...Read more »
Stránka načtena za 1,91060 s | počet dotazů: 146 | paměť: 27215 KB. | 28.11.2020 - 11:49:34