Kategorie: Pozvánky na akce

0

Unikátní výstava fotografií z filmu Zlatý podraz v Paláci YMCA

Milovníci vel­kých, dra­ma­tic­kých pří­bě­hů a bas­ke­tu si uží­va­jí pod­zi­mu. V říj­nu má pre­mi­é­ru film reži­sé­ra Radima Špačka Zlatý pod­raz. Ten na poza­dí zápo­le­ní čes­ko­slo­ven­ských bas­ket­ba­lo­vých šam­pi­o­nů  v letech 1938 až 1951 vykres­lil jejich osu­dy, lás­ky, sílu přá­tel­ství i neu­tu­cha­jí­cí nadě­ji. Ochutnávkou fil­mu je výsta­va Zlatý pod­raz ve foto­gra­fii, kte­rá je k vidě­ní v praž­ském Paláci YMCA v uli­ci Na Poříčí od 26. září až do 6. lis­to­pa­du. Autorem foto­gra­fií je Patrik Nguyen, na výsta­vě se podí­lel také Josef Chuchma z České tele­vi­ze a orga­ni­za­ce YMCA v ČR. Snímek...

Autor:
0

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ

Ve čtvr­tek 4. říj­na 2018 se na vol­ném pro­stran­ství pasá­že Platýz usku­teč­ní veřej­ná před­náš­ka na téma „Historie Platýzu a při­lehlé­ho oko­lí“. V pře­krás­ném pro­stře­dí nemo­vi­té kul­tur­ní památ­ky bude­te mít mož­nost sezná­mit se se zají­ma­vou a dlou­ho­do­bou his­to­rií objek­tu. O pou­ta­vé his­to­rii toho­to objek­tu Vám bude na veřej­ném pro­stran­ství pasá­že Platýz vyprá­vět archi­tekt Petr Kučera v čase od 18:00 do 19:30. To vše v samém cen­t­ru Prahy, na adre­se Národní 37, Praha 1.   Platýz je nemo­vi­tou kul­tur­ní památ­kou ve vlast­nic­tví hlav­ní­ho měs­ta Prahy,...

Autor:
0

Vinobraní sv. Kláry se koná už příští víkend - Nabídne nejen víno, ale i burčák, pálenky a nově také mošt z místních hroznů

  Vinice sv. Kláry pat­ří roz­hod­ně ke kle­no­tům mezi čes­ký­mi vini­ce­mi. Dlouhá tra­di­ce pěs­to­vá­ní vína, skvě­lá polo­ha i jedi­neč­ný výhled ji jak před­ur­ču­jí k pro­duk­ci kva­lit­ních hroz­nů, tak také z ní činí ide­ál­ní pro­stře­dí, kde je mož­né si hoto­vá vína oprav­du vychut­nat. Tradiční vino­bra­ní, kte­ré se zde koná už příští víkend, k tomu navíc při­dá boha­tý hudeb­ní dopro­vod a výbor­né jíd­lo. Zejména však nabíd­ne to nej­lep­ší od vina­řů z Čech i Moravy. Chybět nebu­de ani boha­tá míst­ní pro­duk­ce. Ta zahr­nu­je kva­lit­ní odrů­do­vá vína...

Autor:
0

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY V AQUACENTRU ŠUTKA

Prázdniny jsou u kon­ce a se záři­jo­vý­mi dny se nám opět do Aquacentra Šutka vra­cí oblí­be­né sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Pojďte s námi otevřít sau­no­vou sezó­nu a navštiv­te naše sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly. Ve čtvr­tek 13. 9. 2018 pro­hřej­te své tělo a zažij­te zábav­ný relax v rám­ci sau­no­vých cere­mo­ni­á­lů s roz­ma­ni­tou téma­ti­kou. Zážitkové sau­no­vé cere­mo­ni­á­ly může­te vyzkou­šet od 15:00 do 20:00h. Program dopl­ní také zábav­ná sou­těž Windstorm Master - sou­těž o nej­sil­něj­ší máv­nu­tí ruč­ní­kem o vol­né vstu­py do Aquacentra Šutka a Beachklubu Ládví. Nechte se hýč­kat a navštiv­te sau­nu i páru Aquacentra Šutka!...

Autor:
0

Palm Off Fest 2018 přichází s tématem „Už máme, co jsme chtěli?“

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018. I ten­to­krát fes­ti­val nabíd­ne to nej­lep­ší ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla; sou­čás­tí pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka nej­za­jí­ma­věj­ších doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci, spe­ci­ál­ní deba­ta i semi­ná­ře. Zastřešujícím téma­tem tře­tí­ho roč­ní­ku se sta­lo hes­lo „Už máme, co jsme chtě­li?“. Palm Off Fest 2018 nabíd­ne insce­na­ci Revoluce eston­ské­ho Teatru NO99, 99 slov pro prázd­no­tu tal­linn­ské­ho cen­t­ra Kanuti Gildi SAAL, insce­na­ci Spravedlnost var­šav­ské­ho sou­bo­ru Teatr Powszechny...

Autor:
0

Festival SEJF zve na netradiční „exkurzi“ pivovaru

Pivo a nahé ženy – může se zdát, že tak začí­ná sen kdeja­ké­ho muže. Dvaadvacetiletá foto­gra­f­ka Anna Kopková svou sérií foto­gra­fic­kých aktů „NAHO-VAR“ doka­zu­je, že nejde o povrch­ní kon­cept a nao­pak vysta­vu­je na odiv žen­skou při­ro­ze­nost a sebe­vě­do­mí. Vernisáž výsta­vy pro­běh­ne 13. září 2018 v Café Schönau v Teplicích, v násle­du­jí­cích měsí­cích budou foto­gra­fie vysta­ve­ny v pro­sto­rách Regionálního muzea. Výstava pro­bí­há pod zášti­tou stu­dent­ské­ho fes­ti­va­lu SEJF, jehož prv­ní roč­ník se v Teplicích usku­teč­ní 28. a 29. září 2018. Anna Kopková si ve své tvor­bě nej­ví­ce zaklá­dá na při­ro­ze­nos­ti...

Autor:
0

ZPÁTKY DO ŠKOLY S AQUACENTREM ŠUTKA

Hola, hola, ško­la volá? Nevadí! V Aquacentru Šutka je vždy zába­va jako o prázd­ni­nách! Přijďte se po tro­pic­kém létě ochla­dit a užít si ledo­vou zába­vu s fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. V nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 bude při­pra­ve­na dis­ko­té­ka, vod­ní kou­lo­vač­ka, pát­rá­no po sto­pách Yetiho, Yetiho střel­ni­ce a mno­ho dal­ší­ho. Soutěžit se bude o báječ­né a hod­not­né ceny, dob­ro­ty, slad­kos­ti i o vol­né vstu­py do are­á­lu Aquacentra Šutka nebo Beachklubu Ládví. Pro kaž­dé­ho dět­ské­ho návštěv­ní­ka máme při­pra­ve­ný dárek! Prázdniny jsou za námi, ale zába­va v Aquacentru Šutka...

Autor:
0

Bezová se promění v pouliční festival Braník sobě!

 Parta nad­šen­ců a bra­nic­kých patri­o­tů již sed­mým rokem pořá­dá nezisko­vý fes­ti­val BRANÍK sobě, kte­rý se koná vždy na začát­ku září. Akce se koná jako prv­ní v rám­ci sou­sed­ských slav­nos­tí Zažít měs­to jinak, jejichž pro­gram vytvá­ře­jí sami oby­va­te­lé daných loka­lit. Braník je jed­na z mála praž­ských čtvr­tí, kte­ré si dodnes ucho­va­ly své­ho ducha a jedi­neč­nou malo­měst­skou atmo­sfé­ru. V uli­ci Bezová vznik­ne pěší zóna a celá čtvrť se pro­mě­ní, auta nahra­dí boha­tý pro­gram a sou­sed­ská impro­vi­za­ce. Vznikne mís­to na hra­ní a setká­vá­ní, zavo­ní domá­cí dob­ro­ty...

Autor:
0

Podzim v trojské botanické zahradě bude hýřit barvami - Venkovní expozice se promění v pohádkový svět plný dýní a květin

S pří­cho­dem pod­zi­mu se do Botanické zahra­dy hl. m. Prahy opět vrá­tí oblí­be­né dýně.  Už pod­va­nác­té zapl­ní Ornamentální zahra­du širo­ká šká­la tva­rů a barev růz­no­ro­dých plo­dů tykvo­vi­tých rost­lin. Předlohou pro letoš­ní hra­vá aranž­má byly pohád­ko­vé posta­vy zná­mé z dět­ských kní­žek. Návštěvníci se tak od 22. září do 21. říj­na v zahra­dě pot­ka­jí tře­ba s  čaro­děj­ni­cí, dra­kem či vod­ní­kem. Závěr výsta­vy pak bude pat­řit tvůr­čím duším, ať už dět­ským, nebo těm dospě­lým, během dýňo­vých hrá­tek totiž může popus­tit uzdu své fan­ta­zie kaž­dý bez...

Autor:
0

8. ročník VEGEFESTu – nově festivalu soběsta(te)čnosti se uskuteční 29. - 30. září 2018 na Vyšehradě

Festival VEGEFEST po sed­mi letech exis­ten­ce dokon­čil pro­mě­nu z fes­ti­va­lu zamě­ře­né­ho pri­már­ně na stra­vo­vá­ní na fes­ti­val věno­va­ný udr­ži­tel­né­mu a soběstač­né­mu život­ní­mu sty­lu, neboť původ­ní poslá­ní fes­ti­va­lu s těžiš­těm v oblas­ti stra­vo­vá­ní bylo napl­ně­no spo­leč­ně s roz­ší­ře­ním veřej­ně dostup­ných mož­nos­tí vege­ta­ri­án­ské­ho, vegan­ské­ho i raw stra­vo­vá­ní. Hlavním cílem sou­čas­né­ho fes­ti­va­lu je při­vést pozor­nost k neo­hle­du­pl­né­mu naklá­dá­ní se zdro­ji pla­ne­ty, na kte­ré žije­me, k eko­lo­gic­ké sto­pě, kte­rou obec­ně pře­sy­ce­ná a na zisk ori­en­to­va­ná západ­ní spo­leč­nost vytvá­ří a inspi­ro­vat návštěv­ní­ky k pozi­tiv­ním změ­nám, kte­ré lze v tom­to ohle­du uči­nit v kaž­do­den­ním živo­tě.  ...

Autor:
0

Oslavte letos Dny českého piva na Smíchově

Nepohrdnete širo­kým výbě­rem skvě­lé­ho piva a záro­veň bys­te rádi nahléd­li „za opo­nu” vaře­ní piva? Pak si v sobo­tu 22. září nenech­te ujít osla­vy Dnů čes­ké­ho piva v pivo­va­ru Staropramen. Ty se ten­to­krát pone­sou ve zna­me­ní smí­chov­ských ležá­ků, tak­že bude­te moci ochut­nat nejen Staropramen Ležák, kte­rý už 150 let šíří dob­ré jmé­no smí­chov­ské­ho piva doma i za hra­ni­ce­mi, ale i Jedenáctku, jejíž typic­kou chuť a vůni urču­je sed­me­ro chme­lů spo­lu s kara­me­lo­vým sla­dem. Navrch pak na čepu najde­te i Extra chme­le­nou 12, kte­rá je poctou...

Autor: