Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Peníze
kritiky cz obr

Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...

Mnoho pří­z­niv­ců kryp­to­měn argu­men­tu­je tím, že kryp­to­mě­ny jsou lep­ší, lev­něj­ší a rych­lej­ší než sou­čas­né finanč­ní sys­témy. Často se vyzdvi­hu­je také decen­t­ra­li­za­ce, ano­ny­mi­ta nebo sku­teč­nost, že kryp­to­mě­no­vou síť nemo­hou ovlá­dat a regu­lo­vat...Read more »
Pujcka

BANKA VÁS ODMÍTLA?

V sou­čas­né době je mno­ho mož­nos­tí, jak se dostat z finanč­ních pro­blé­mů snad­no a rych­le. U neban­kov­ních posky­to­va­te­lů zís­ká­te úvěr za veli­ce výhod­ných pod­mí­nek. Nebankovní úvěry – rychlá a jednoduchá finanční pomoc! Banka má...Read more »
huk

Investiční mince pro laiky i profesionální investory

Hledáte bez­peč­nou a záro­veň výhod­nou inves­ti­ci? Máte pocit, že už jste zku­si­li své úspo­ry ulo­žit do vše­ho mož­né­ho, ale pokaž­dé jste nara­zi­li? Není divu, vět­ši­na main­stre­a­mo­vých inves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí je totiž...Read more »
obrazek 1 banky se pripravuji na krizi

340 tisícům domácností a 18 tisícům firem končí odklad splátek půjčky, banky se připravují na krizi!

Podnikatelé i domác­nos­ti zís­ka­li mož­nost pod vli­vem koro­na­vi­ro­vé kri­ze odlo­žit dosa­vad­ní splát­ky, ale tato bene­vo­len­ce již brzy skon­čí. Kam se obrá­tit pokud potře­bu­je­te nalé­ha­vě půjč­ku, když vám ji už nepo­skyt­ne...Read more »
img a310423 w1682 t1521363947

Peníze nám ničí sny

V téhle době se pla­tí za všech­no. Děti chtě­jí cho­dit do růz­ných krouž­ků a věno­vat se tře­ba spor­tu a tohle všech­no něco sto­jí. Naše finan­ce jsou sou­čás­tí živo­ta nás všech. Snažíme...Read more »
img a337372 w1737 t1550561595

Chcete mít peníze v ruce rychle a bez komplikací?

Tlačí vás čas? Tlačí vás potře­ba peněz? A ješ­tě ke vše­mu vás v ban­ce odmít­li kvů­li zázna­mu v regis­t­ru? Pokud máte něja­ký záznam v regis­t­ru, tak je jas­né, že ani v dal­ší ban­ce nepo­cho­dí­te...Read more »
word image 4

Nakupujete online? Poradíme jak při nákupu ušetřit svoje peníze

Nakupování na inter­ne­tu je neu­ti­cha­jí­cí trend, kte­rý si zís­ká­vá stá­le vět­ší obli­bu mezi lid­mi. Není se ani čemu divit. Sortiment zbo­ží na inter­ne­tu je na roz­díl od kamen­ných pro­de­jen...Read more »
Stránka načtena za 1,52879 s | počet dotazů: 185 | paměť: 31471 KB. | 19.09.2021 - 18:42:11