2

Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna

Vydání nové­ho pokra­čo­vá­ní Tomb Raidera pro PC se kva­pem blí­ží. Původně exklu­ziv­ní titul pro kon­zo­le Xbox nyní míří i k PC hrá­čům, kte­ří se tak budou moci po hla­vě vrh­nout do nových dob­ro­druž­ství Lary...Read more »
hodnocení

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 10-1

A máme tu závě­reč­ný člá­nek o nej­lep­ších hrá­čích ve FIFA 16. Nebudu to zdr­žo­vat a jde­me se na to podí­vat! 10. David Silva Hodnocení: 88 Ofenzivní střed­ní zálož­ník Manchesteru City...Read more »
hodnocení

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-11

Zbývá nám posled­ní dva­cít­ka hrá­čů, ale v tom­to člán­ku jich uvi­dí­te pou­ze 10.Read more »
hodnocení1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21

Vešli jsme do top 30 nej­lep­ších hrá­čů a teď si před­sta­ví­me hrá­če z pozic 30-21. 30. Diego Costa Hodnocení: 86 Špatně brá­ni­tel­ný hro­to­vý hráč Chelsea si zaslou­žil hod­no­ce­ní 86. 29. Sergio...Read more »
hodnocení1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 40-31

V tom­to člán­ku vám před­sta­vím dal­ších 10 hrá­čů z cel­ko­vé top 50. 40. Gerard Pique Hodnocení: 85 Asi nej­dů­le­ži­těj­ší hráč v defen­zí­vě Barcelony se dočkal zvý­še­ní osob­ní­ho hod­no­ce­ní z 84 na 85....Read more »
484774 mafia iii 1920x1080

Co čekat od nové Mafie?

Už při odha­le­ní prv­ních sním­ků z tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní počí­ta­čo­vé hry Mafia, si ten­to titul zajis­til vel­kou pozor­nost hrá­čů po celém svě­tě. Na inter­ne­to­vých fórech se váš­ni­vě dis­ku­to­va­lo o tom, jaké pro­stře­dí a dobu bude...Read more »
hodnocení

FIFA 16 - Hodnocení hráčů 50-41

Pomalu se nám blí­ží vydá­ní dema a plné hry FIFA 16 a EA sports nám opět uká­za­lo něko­lik zají­ma­vých věcí. Dnes to jsou hod­no­ce­ní 50 nej­lep­ších hrá­čů ve hře. V tom­to člán­ku...Read more »
Stade

FIFA 16 - stadiony

Jak již bývá v nových dílech série FIFA zvy­kem, tak i letos nalez­ne­me ve FIFA 16 9 nových sta­di­o­nů. Ve hře bude cel­kem 50 licen­co­va­ných a 28 gene­ric­kých sta­di­o­nů. Nové sta­di­o­ny jsou...Read more »
fif

FIFA 16 - Demo odhaleno

EA sports kaž­do­roč­ně vydá­vá hra­tel­né demo nad­chá­ze­jí­cí­ho dílu série FIFA. Stejně tomu tak bude i letos. Demo hry by mělo vyjít ve dnech 9. - 10. září 2015. Jako prv­ní bude...Read more »
fifa1

FIFA 16 - Ženské národní týmy

Každý kdo se zají­má o fot­bal urči­tě ví, že kaž­dý rok v září vychá­zí nový díl fot­ba­lo­vé­ho simu­lá­to­ru FIFA. Letos u nás vyjde 25. září s kla­sic­kým titu­lem FIFA 16. Ještě před­tím než vůbec...Read more »
1931

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vra­cí pátým rokem do ško­ly v Bradavicích a zjiš­ťu­je, že vět­ši­ně kou­zel­nic­ké­ho spo­le­čen­ství zůsta­la uta­je­na prav­da o jeho nedáv­ném stře­tu se zlým lor­dem Voldemortem....Read more »
1909

Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka

Třetí hra na moti­vy popu­lár­ní pirát­ské série při­chá­zí s podti­tu­lem Na kon­ci svě­ta - mís­to posled­ní bitvy, kde se kapi­tán Jack Sparrow, kovář Will a jeho druž­ka Elizabeth utka­jí se vše­mi...Read more »
1698

Over The Hedge (Za plotem) - předobjednávka

Over The Hedge je dob­ro­druž­ná hra na moti­vy tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation Za plo­tem. PC hra vám při­ná­ší zbru­su nové dob­ro­druž­ství, kte­ré ve fil­mu nena­jde­te. V kůži mýva­la RJ,...Read more »
1711

Walt Disney: Auta - předobjednávka

Blesk McQueen je skvě­lé závod­ní auto, kte­ré jako nejmlad­ší v his­to­rii vyhrá­lo závod o slav­ný Zlatý píst.McQueen se účast­ní závo­du přes Kalifornii, kde se o hlav­ním vítě­zi roz­ho­du­je vylu­čo­va­cí for­mou. Zabloudí a pro­pad­ne...Read more »
1618

Doba ledová 2: Obleva

V této akč­ní adven­tu­ře z pohle­du 3. oso­by se vra­ce­jí zná­mí hrdi­no­vé, na něž čeká zbru­su nové ledo­vé dob­ro­druž­ství! Ledovce začí­na­jí tát a Manny, Sid a Diego se pokou­ší unik­nout z údo­lí, kte­ré bude...Read more »
1421

Peter Jacksons King Kong - hra

Jde vlast­ně o dvě hry v jed­né - bude­te totiž ovlá­dat jak hlav­ní­ho lid­ské­ho hrdi­nu Jacka Driscolla ve first-person akci, tak vele­o­pa při third-person pohle­du kame­ry. Zatímco Jack a jeho dva spo­leč­ní­ci si...Read more »

Alexander - PC HRA

Vžijte se do role Alexandra Velikého, jed­no­ho z nej­lep­ších stra­té­gů vůbec. Velte armá­dám o počtu až 64.000 jed­no­tek ve vel­ko­le­pých bitvách na sou­ši i na moři. Co kdy­by…? Bojujte pro­ti Alexandrovi a změň­te...Read more »

Lord of the Rings: Battle for the Middle Earth

Obdivovatelé fan­tas­tic­ké říše Středozemě, je tu pro vás nová hra, kte­rá vás tam zave­de. A nejen to, jak už samot­ný název hry napo­ví­dá - The Lord of the Rings: The...Read more »
1138

Shrek 2: The Game

Read more »

Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - PC HRA

Komu uča­ro­val Harry Potter, vychut­ná si jeho dal­ší dob­ro­druž­ství v akč­ní adven­tu­ře Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Ve výhle­du ze tře­tí oso­by se bude­te moci ujmout role nejen Harryho, ale i jeho...Read more »

Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA

Scooby-Doo s kama­rá­dy na vás čeka­jí v novém tajem­ném dob­ro­druž­ství, plném smí­chu a roš­ťá­ren! Scooby-Doo s celou par­tou ces­tu­jí do Egypta, aby navští­vi­li sestře­ni­ci Velmy – Thelmu, egyp­to­lož­ku. Po pří­jez­du však zjis­tí, že Thelma...Read more »

Piráti Karibiku - PC HRA

Piráti Karibiku je akč­ní pirát­ské RPG. V roli kapi­tá­na Nathaniela Hawka při­jíž­dí­te do měs­teč­ka na ost­rov Oxbay. Prostředí této brit­ské kolo­nie s taver­na­mi, obchůd­ky..Read more »