Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Stránka 7
vlcsnap 2016 04 26 19h30m29s233

GEARS OF WAR 4 BETA

Podívejte se na prv­ní videa z GEARS OF WAR 4 BETA.Read more »
1 1

Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou

Vývojářské stu­dio Gearbox ofi­ci­ál­ně potvr­di­lo pří­pra­vy tře­tích Borderlands. Jejich vývoj začne hned, jakmi­le vývo­já­ři dokon­čí prá­ce na Battleborn a jeho DLC. Randy Pitchford, ředi­tel stu­dia Gearbox, řekl: „Není žád­ným tajem­stvím,...Read more »
tittle

Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen

Nosgoth, kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­ye­ro­vý spin-off hry Legacy of Kain byl zru­šen. Vydavatel Square-Enix řekl, že vol­ně dostup­ná hra lidí pro­ti upí­rům nebu­de vydá­na, i když už strá­vi­la rok na Steamu v před­čas­ném...Read more »
vlcsnap 2016 04 01 06h53m21s237

Doom

Původně jsem dneska ráno chtěl vydat člá­nek o víken­do­vé betě Dooma. Mám ale pro Vás špat­nou zprá­vu. Můj PC a ani gra­fi­ka pořád­ně nezvlá­dá hru. Trocha mně to zkla­ma­lo, a tak budu muset tes­to­vá­ní...Read more »
tittle 2

Ve hře Hobo: Tough Life se hráči stanou bezdomovci

Herní vývo­já­ři z T4J a Moravia Tales při­pra­vu­jí nový RPG titul, ve kte­rém si hrá­či vyzkou­še­jí jaké to je být bez­do­mov­cem v našem hlav­ním měs­tě. Ve hře Hobo: Tough Life na vás...Read more »
Tittle 5

Nový update GTA 5 Online přináší spoustu nového obsahu

Rockstar Games zve­řej­ni­li dal­ší infor­ma­ce o novém upda­tu ke hře GTA Online, jme­nu­je se Lowrider: Custom Classics, ten při­ná­ší nové mož­nos­ti úprav růz­ných vozů. Dále nabí­zí i nové zbra­ně, kte­ré je mož­né vyu­ží­vat...Read more »
i3ubsNZnNWuE.878x0.Z Z96KYq

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi dob­rem...Read more »
tittle

Open beta k Overwatch už v květnu

Také se těší­te na plá­no­va­nou novin­ku Overwatch od stu­dia Blizzard? Pokud ano, tak se může­te začít těšit na kvě­ten letoš­ní­ho roku. Podle všech dostup­ných infor­ma­cí to zatím vypa­dá, že...Read more »
tittle

Podpora modů pro Fallout 4 bude spuštěna v dubnu

Bethesda koneč­ně zve­řej­ni­la infor­ma­ce o koneč­ném spuš­tě­ní ofi­ci­ál­ní pod­po­ry modů pro svůj post-apo RPG titul Fallout 4. Z původ­ně plá­no­va­né­ho začát­ku letoš­ní­ho roku se nako­nec vyklu­bal až duben, auto­ři toto čeká­ní...Read more »
1

Zajímavá adventura A Place for the Unwilling vstoupila na Kickstarter

Všichni fanouš­ci adven­tur by teď měli zbyst­řit. Na Kickstarteru se totiž obje­vi­la zbru­su nová adven­tu­ra, ve kte­ré nás tvůr­ci posta­ví do role jed­no­ho oby­va­te­le měs­ta. Tohle měs­to má ovšem...Read more »
vlcsnap 2016 02 21 13h32m04s850

Tom Clancy’s The Division

Tak na víkend vyšla ke zkou­še­ní nová hra - Tom Clancy’s The Division - Beta.Vývojáři si chtě­jí otes­to­val reak­ce uži­va­te­lů, jak se bude hrát, jaká bude kva­li­ta gra­fi­ky atd..Přináším pro...Read more »
2

Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna

Vydání nové­ho pokra­čo­vá­ní Tomb Raidera pro PC se kva­pem blí­ží. Původně exklu­ziv­ní titul pro kon­zo­le Xbox nyní míří i k PC hrá­čům, kte­ří se tak budou moci po hla­vě vrh­nout do nových dob­ro­druž­ství Lary...Read more »
hodnocení

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 10-1

A máme tu závě­reč­ný člá­nek o nej­lep­ších hrá­čích ve FIFA 16. Nebudu to zdr­žo­vat a jde­me se na to podí­vat! 10. David Silva Hodnocení: 88 Ofenzivní střed­ní zálož­ník Manchesteru City...Read more »
hodnocení

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-11

Zbývá nám posled­ní dva­cít­ka hrá­čů, ale v tom­to člán­ku jich uvi­dí­te pou­ze 10.Read more »
hodnocení1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 30-21

Vešli jsme do top 30 nej­lep­ších hrá­čů a teď si před­sta­ví­me hrá­če z pozic 30-21. 30. Diego Costa Hodnocení: 86 Špatně brá­ni­tel­ný hro­to­vý hráč Chelsea si zaslou­žil hod­no­ce­ní 86. 29. Sergio...Read more »
hodnocení1

FIFA 16 – Hodnocení hráčů 40-31

V tom­to člán­ku vám před­sta­vím dal­ších 10 hrá­čů z cel­ko­vé top 50. 40. Gerard Pique Hodnocení: 85 Asi nej­dů­le­ži­těj­ší hráč v defen­zí­vě Barcelony se dočkal zvý­še­ní osob­ní­ho hod­no­ce­ní z 84 na 85....Read more »
484774 mafia iii 1920x1080

Co čekat od nové Mafie?

Už při odha­le­ní prv­ních sním­ků z tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní počí­ta­čo­vé hry Mafia, si ten­to titul zajis­til vel­kou pozor­nost hrá­čů po celém svě­tě. Na inter­ne­to­vých fórech se váš­ni­vě dis­ku­to­va­lo o tom, jaké pro­stře­dí a dobu bude...Read more »
hodnocení

FIFA 16 - Hodnocení hráčů 50-41

Pomalu se nám blí­ží vydá­ní dema a plné hry FIFA 16 a EA sports nám opět uká­za­lo něko­lik zají­ma­vých věcí. Dnes to jsou hod­no­ce­ní 50 nej­lep­ších hrá­čů ve hře. V tom­to člán­ku...Read more »
Stade

FIFA 16 - stadiony

Jak již bývá v nových dílech série FIFA zvy­kem, tak i letos nalez­ne­me ve FIFA 16 9 nových sta­di­o­nů. Ve hře bude cel­kem 50 licen­co­va­ných a 28 gene­ric­kých sta­di­o­nů. Nové sta­di­o­ny jsou...Read more »
fif

FIFA 16 - Demo odhaleno

EA sports kaž­do­roč­ně vydá­vá hra­tel­né demo nad­chá­ze­jí­cí­ho dílu série FIFA. Stejně tomu tak bude i letos. Demo hry by mělo vyjít ve dnech 9. - 10. září 2015. Jako prv­ní bude...Read more »
fifa1

FIFA 16 - Ženské národní týmy

Každý kdo se zají­má o fot­bal urči­tě ví, že kaž­dý rok v září vychá­zí nový díl fot­ba­lo­vé­ho simu­lá­to­ru FIFA. Letos u nás vyjde 25. září s kla­sic­kým titu­lem FIFA 16. Ještě před­tím než vůbec...Read more »
1931

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Ve hře Harry Potter a Fénixův řád se Harry vra­cí pátým rokem do ško­ly v Bradavicích a zjiš­ťu­je, že vět­ši­ně kou­zel­nic­ké­ho spo­le­čen­ství zůsta­la uta­je­na prav­da o jeho nedáv­ném stře­tu se zlým lor­dem Voldemortem....Read more »
1909

Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka

Třetí hra na moti­vy popu­lár­ní pirát­ské série při­chá­zí s podti­tu­lem Na kon­ci svě­ta - mís­to posled­ní bitvy, kde se kapi­tán Jack Sparrow, kovář Will a jeho druž­ka Elizabeth utka­jí se vše­mi...Read more »
1698

Over The Hedge (Za plotem) - předobjednávka

Over The Hedge je dob­ro­druž­ná hra na moti­vy tou­žeb­ně oče­ká­va­né­ho fil­mu od DreamWorks Animation Za plo­tem. PC hra vám při­ná­ší zbru­su nové dob­ro­druž­ství, kte­ré ve fil­mu nena­jde­te. V kůži mýva­la RJ,...Read more »
1711

Walt Disney: Auta - předobjednávka

Blesk McQueen je skvě­lé závod­ní auto, kte­ré jako nejmlad­ší v his­to­rii vyhrá­lo závod o slav­ný Zlatý píst.McQueen se účast­ní závo­du přes Kalifornii, kde se o hlav­ním vítě­zi roz­ho­du­je vylu­čo­va­cí for­mou. Zabloudí a pro­pad­ne...Read more »