Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her
foto: SleepTeam

Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.

Po dlou­hých 20 letech si může­te zahrát slav­né „Bulánky“ v nej­no­věj­ší ver­zi. Vývojáři při­bliž­ně před rokem vyzkou­še­li pod­po­ru svých fanouš­ků akcí na Startovači a jejich sna­ha byla odmě­ně­na. Z původ­ně půl mili­ó­nu,...Read more »
Foto: Electronic Arts

Dnes vyšla hra FIFA 23

Dnes vyšla fot­ba­lo­vá hra FIFA 23. Je to posled­ní hra pojme­no­va­ná po Mezinárodní fede­ra­ci fot­ba­lo­vých aso­ci­a­cí. Příští rok bude už pojme­no­va­ná pou­ze EA Sports FC. Co nám ten­to rok nej­no­věj­ší...Read more »
EliteLogonahl 640x409 2

ELITE ADDONS 2021-2022 pro NHL 09

Pro fanouš­ky her­ní série NHL 09 pro PC máme při­pra­ve­ný Vánoční dárek.Read more »
Vass

Far Cry 6 - DLC Vaas: Insanity

Dnes vyšel prv­ní DLC balík pro Far Cry 6. Jedná se o posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka hry Far Cry 3. Jako hráč za slav­né­ho Vaase zaži­je­te repe­ti­tiv­ní pří­běh jeho „cho­rob­né“ pova­hy....Read more »
CB2077

Cyberpunk 2077 Patch 1.3

Dnes vyšel pro PC, XBox One a dal­ší kon­zo­le nej­no­věj­ší patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mno­ho změn v nasta­ve­ní, gra­fi­ce a reak­cí počí­ta­čo­vé inte­li­gen­ce.  Také při­ná­ší prv­ní malé DLC.Read more »
vlcsnap 2020 12 17 20h16m28s356

Vánoční akce na Epic Games

Chcete si zahrát vel­ké hry zdar­ma? Je pro Vás nej­lep­ší čas, aby jste si stáh­li pátý inter­ne­to­vý obchod do své­ho PC. Po Steam, Origin, Gogu a Uplay si stáh­ně­te a zare­gis­truj­te Epic...Read more »
vlcsnap 2020 09 25 21h52m01s367

Mafia: Definitivní edice

Dnes vyšla „nová“ hra Mafia: Definitivní edi­ce. Jedná se o kom­plet­ní pře­dě­láv­ku 18 let sta­ré hry, kte­rá pro­sla­vi­la České tvůr­ce. Dneska je pří­le­ži­tost ode­hrát pár úvod­ních misí, a tak můžu říct,...Read more »
porovn v me p vodn mafii s definitivn edic 9XWUIkxHOos

Porovnáváme původní Mafii s Definitivní Edicí

Read more »
Mafia1 00000525

Mafia: Definitive Edition

Koncem záři vyjde aktu­a­li­zo­va­ná hra Mafia, kte­rá bude kom­plet­ně nové pře­dě­la­ná pro moder­ní počí­ta­če a kon­zo­le. Dnes se uve­řej­nil prv­ní trai­ler, kte­rý obsa­hu­je zábě­ry z hra­ní oblí­be­né mise 9 - Výlet...Read more »
Mafia1 00000230

Mafia: Definitive Edition

28. srp­na bude vydá­na nová ver­ze prv­ní Mafie. Jedná se o rema­ke celé­ho dílu, kte­rý si v rám­ci her­ní­ho svě­ta vydo­byl kul­tov­ní pozi­ci. Do čes­ké­ho dabin­gu nové ver­ze hry se vra­cí samo­zřej­mě...Read more »
vlcsnap 2020 05 19 22h29m04s553

Mafia II a Mafia III v Definitivní edici

Je to týden, co vyšlo ozná­me­ní, že vyjdou remastro­va­né a rema­ko­va­né ver­ze slav­ných her Mafia I, Mafia II a Mafia III. Dnes je den D, kte­rý nám při­ne­sl vydá­ní dvou tře­tin...Read more »
red dead redemption 2 PUBYJQV6Yj4

Red Dead Redemption 2

Dnes vyšel na PC Red Dead Redemption 2. Hráči počí­ta­čů si můžou zahrát nej­ú­spěš­něj­ší a hlav­ně nej­lep­ší hru toho­to roku. Na roz­díl od kon­zo­lí je hra dost vylep­še­ná a ješ­tě více opti­ma­li­zo­va­ná, a tak...Read more »
fifa 20 8211 demo 0Kp05iu3LWc

Fifa 20 - Demo

Od dneš­ní­ho dne lze sta­ho­vat pro PC (Origin), PS4 a XBox One demo hry Fifa 20. První vel­kou novin­kou je nová mož­nost, jak si novou hru užít. To je VOLTA FOOTBALL,...Read more »
sega

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega...Read more »
nhl 20 beta mJ12bDafMHo

NHL 20 Beta

Jako kaž­dý rok, tak i ten­to lze na pře­lo­mu čer­ven­ce a srp­na ochut­nat, co nám bude v září při­ná­šet nová NHL - NHL 20.Read more »
clp do hry fifa 19 8211 1 02 Jf4ZK4BLxtE

CLP do hry FIFA 19 - 1,02

Před něko­li­ka dny vyšel prv­ní patch CLP do hry FIFA 19 (Česká fot­ba­lo­vá liga do hry Fifa 19). Stahujte nej­ak­tu­ál­něj­ší ver­ze: [wpfi­le­base tag=file id=5 /] [wpfi­le­base tag=file id=6 /]...Read more »
harrypotter1

Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady

Společnost Niantic (ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s Warner Brothers) vypus­ti­la do svě­ta dal­ší mobil­ní hru, kte­rá vyu­ží­vá funk­ce roz­ší­ře­né rea­li­ty. To zna­me­ná, že na reál­ných mís­tech kde­ko­liv na svě­tě může­te pro­střed­nic­tvím...Read more »
assassin 8217 s creed unity Ez6DSB3JL5M

Assassin’s Creed Unity

Hra je teď zdar­ma, a tak může­te sta­ho­vat PC hru s katedrá­lou Notre-Dame.Read more »
assassins creed 3 remastered ZERNZQUY 3Q

Assassins Creed 3 Remastered

Dnes vyšel remastro­va­ný díl Assassins Creed - Assassins Creed 3 (také jako sou­část Assassin’s Creed Odyssey - Season Pass). Podívejte se na úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ku původ­ní a remastro­va­né hry.Read more »
far cry new dawn mknmB SGE08

Far Cry New Dawn

Včera vyšla pro PC, XBox One a pro PS4 nová hra - Far Cry New Dawn. Je to post-apokalyptická stří­leč­ka, kte­rá pokra­ču­je v zave­de­ném prin­ci­pu všech her Far Cry. Podívejte se na...Read more »
s rie metro m dal pokra ov n metro exodus ar om se vyd v na povrch NJfcsikITqo

Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch

Když v roce 2010 vyšla prv­ní hra ze série Metro, nikdo nic nesli­bo­val. Byla vel­kým pří­no­sem do her­ní­ho svě­ta a zača­li na ní hod­ně naba­lo­vat fanouš­ci a ti vychva­lo­va­li hod­ně tem­nou atmo­sfé­ru,...Read more »
feudal alloy rYDUTyNDoso

Feudal Alloy

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že akč­ní, rybou ovlá­da­ná plo­ši­nov­ka při­pla­ve 17. led­na na Steam, GOG a Nintendo Switch.Read more »
vlcsnap 2018 11 29 22h53m45s061

Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea

Dnes vyšlo dal­ší DLC pro hru Euro Truck Simulator 2. Obsahuje seve­ro­vý­chod­ní stá­ty kolem Baltského moře - Litva, Lotyšsko a Estonsko. Samozřejmě stá­va­jí­cí mapu dopl­ní o nové sil­ni­ce ve Finsku a při­dá dvě...Read more »
crew 2 XpQ2C5p53RU

CREW 2

Tento víkend (do 30.10.) je hra CREW 2 na služ­bě Uplay zdar­ma. Můžete si vyzkou­šet jež­dě­ní s auty, motor­ka­mi, lodě­mi a samo­zřej­mě i leta­dly na Vašem PC.Read more »
vlcsnap 2018 09 14 23h38m21s955

Forza Horizon 4 - demo

Od vče­rej­ší­ho veče­ra si může­te stáh­nout Forza Horizon 4. Jak pro XBox One, tak pro PC (Microsoft® Store)Read more »
fifa 19 8211 demo L2HfmWEnTH4

Fifa 19 - demo - vyzkoušejte si Ligu mistrů

Oproti NHL 19 série Fifa při­ná­ší neu­stá­lé nové změ­ny. Nové týmy nové ligy a nové pohy­by. Fifa 19 demo při­ná­ší tes­to­vá­ní rám­ci růz­ných týmů z Evropy:Read more »
vlcsnap 2018 09 08 23h37m34s603

NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018

Členové pro­gra­mu EA Access můžou začít hrát už od vče­ra.  Já už si svo­ji hru nain­sta­lo­val a hle­dám roz­dí­ly opro­ti NHL 18. Bohužel jsou mini­mál­ní, a tak budu muset hle­dat (krom nové­ho módu...Read more »
vlcsnap 2018 09 07 23h05m44s639

Battlefield 5 - Open beta

Od 6. září do 11. září může­te hrát PC, Xbox  One a PS 4 hru Battlefield 5 ve ver­zi Open Beta. Read more »
vlcsnap 2018 08 28 21h12m02s257

Far Cry 5 - DLC Živí mrtví (7 hororových příběhů)

Dnes (28. 8. 2018) vyšlo posled­ní DLC pro hru Far Cry 5. Jedná se o DLC Živí mrt­ví. Přídavný balí­ček obsa­hu­je 7 krát­kých epi­zod, kde jedi­ným úko­lem, co máte do kon­ce udě­lat, je...Read more »
vyzkou ejte si nhl 19 v bet m te na to posledn dva dny t1RKnBfrpjY

Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny.

Zase po roce nám vyjde v září nová NHL. Jako v před­cho­zí roky nebu­de při­ná­šet tolik novi­nek, jak by si hrá­či Xbox One a PS4 přá­li.Read more »
nhl180713b

Krátké video vám v NHL 19 ukáže realistické kolize

Electronic Arts vyda­lo krát­ké video ohled­ně jejich letoš­ní­ho roč­ní­ku NHL. V pořa­dí již deva­te­nác­tý díl má mít krom pořád stej­ných věcí i jed­nu novou. Tím je tech­no­lo­gie RPM, nebo­li Real Player...Read more »
vlcsnap 2018 06 05 15h09m15s285

Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty

Dnes vyšlo prv­ní DLC pro hru Far Cry 5 - Hodiny tem­no­tyRead more »
fifa 18 world cup EPsemrinEpM

FIFA 18 World Cup

Pro fanouš­ky hry FIFA 18 (PC, X1 a PS4) vyšel bez­plat­ný DLC balí­ček World Cup. Read more »
destiny 2 NJxfsAG07Hk

Destiny 2

Zdarma v June 2018 Humble MonthlyRead more »
far cry 5 arcade X7XczRS6bvk

Far Cry 5 - Arcade

Podívejte se na to, jak se hra­je mod Arcade ve hře Far Cry 5.Read more »
superhot wB3i2aodhyo

Superhot

Zdarma v Xbox Gold na Xbox One - Dostupné: 16/3 - 15/4Read more »
quantum conundrum Ajn8AfuLHZk

Quantum Conundrum

Zdarma Xbox Live Gold pro Xbox 360 (Xbox One) - Dostupné: 16/3 - 31/3Read more »
fifa 18 fc vyso ina jihlava fc viktoria plze

FIFA 18 - CZECH LEAGUE PATCH 2017/18 (v2)

Read more »
assassins creed origins hidden ones

Assassins Creed Origins - Hidden Ones

Dneska vyšlo DLC pro hru Assassins Creed Origins - Hidden Ones. Podívejte se na prv­ních pět videí prů­cho­du toho­to DLC.Read more »
assassin s creed origins tajemstv prvn ch pyramid

Assassin’s Creed Origins - Tajemství prvních pyramid

Další zdar­ma nový úkol v Assassin’s Creed Origins.Read more »
assassin s creed origins bl c se hrozba

Assassin’s Creed Origins - Blížící se hrozba

Nový zdar­ma úkol pro Assassin’s Creed Origins.Read more »
carmageddon tdr 2000

Carmageddon TDR 2000

Stáhnete si zdar­ma tuto hru na služ­bě GOG.com.Read more »
Czech

FIFA 18 - CZECH LEAGUE PATCH 2017/18 (v1.01)

HET liga sezó­ny 17/18, včet­ně dre­sů pro sezó­nu 2017/2018 Liga mis­trů a Evr. liga má změ­ně­ná loga a reál­ná jmé­na První dva týmy jdou do LM Další dva týmy jdou do...Read more »
assassin s creed iv black flag

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Hra je zdar­ma pro čle­ny služ­by Uplay (11. PROSINEC 2017 15:00 - 18. PROSINEC 2017 11:00).Read more »
gta

Sníh v GTA se už blíží!

Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svát­ky nasně­ží a upus­tí se uzdy bez­uzd­né­mu vese­lí. Speciální even­ty jsou v onli­nov­kách už kla­si­kou a jed­nou z nich je prá­vě...Read more »
world in conflict

World in Conflict

Hra je zdar­ma pro čle­ny služ­by Uplay (4. PROSINEC 2017 15:00 - 11. PROSINEC 2017 11:00).Read more »
tales from the borderlands complete season episodes 1 5

Tales from the Borderlands Complete Season (Episodes 1-5)

Zdarma pro Xbox One  v Xbox Gold. Dostupné: 16/11 - 15/12Read more »
deadfall adventures

Deadfall Adventures

Zdarma pro Xbox One a Xbox 360 v Xbox Gold. Dostupné: 16/11 - 30/11Read more »
assassin s creed origins the trial of the gods

Assassin’s Creed Origins - The Trial of the Gods

Tak do hry Assassin’s Creed: Origins vyšla aktu­a­li­za­ce s dru­hým bos­sem. Tím je Sobek - sta­ro­e­gypt­ský bůh zob­ra­zo­va­ný v podo­bě kro­ko­dý­la.Read more »
morps

Morps

Dnes vyšla nová čes­ká hra na Steamu. Podívejte se na prv­ní sezná­me­ní s hrou Morps.Read more »
Stránka načtena za 3,40434 s | počet dotazů: 287 | paměť: 39403 KB. | 30.11.2022 - 09:10:19