Kategorie: Novinky v nakladatelstvích

0

Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou

Ve čtvr­tek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavár­ně Academia křest nové kni­hy Jiřího Padevěta Průvodce sta­li­nis­tic­kou Prahou 1948 – 1956. Kniha je obsáh­lou pub­li­ka­cí, kte­rá je kon­ci­po­va­ná jako his­to­ric­ký prů­vod­ce po mís­tech v Praze, kte­rá jsou spo­je­ná s komu­nis­tic­kou repre­sí pro­ti obča­nům Československa. Zavede čte­ná­ře na mís­ta, kde byli lidé muče­ni či věz­ně­ni, do bytů, kde se schá­ze­li pro­ti­ko­mu­nis­tič­tí odbo­já­ři s kurý­ry taj­ných slu­žeb demo­kra­tic­ké­ho svě­ta, na mís­ta, odkud popr­vé vysí­la­la Československá tele­vi­ze, ad. Na křtu kni­hy byli kro­mě auto­ra...

Autor:
0

Vyšla nová kniha Ivana Krause

Ve stře­du 21.listopadu pro­bě­hl v Praze v Literární kavár­ně Academia na Václavském náměs­tí křest nové kni­hy spi­so­va­te­le Ivana Krause Soukromý Hollywood. Kmotrem kni­hy je výtvar­ník Jiří Slíva, kte­rý navr­hl pře­bal kni­hy, ve kte­ré se Ivan Kraus vra­cí k růz­ným vzpo­mín­kám a zážit­kům ze své­ho živo­ta. Autor vzpo­mí­ná na význam­né posta­vy a mís­ta před devě­ta­osm­de­sá­tým rokem, na zážit­ky z doby emi­gra­ce, na své přá­te­le, vzpo­mín­ky z voj­ny, apod.

Autor:
0

Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!

Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru kli­du, ticha a magic­kých jis­ker. Drobných zábles­ků pohla­ze­ní a pobíd­nu­tí k akci. V tuto chví­li vychá­zí v dal­ším vydá­ní. Jsou to jiné kar­ty než tarot. Neodhalí vám mož­ná z nich budouc­nos­ti, ale zasta­ví vás v pří­tom­nos­ti. A ote­vřou kni­hu, ve kte­ré bude váš život, vaše uva­žo­vá­ní, vaše mož­nos­ti, kus osu­du i kus poda­né ruky v tom, co máme mož­nost ovliv­nit.

Autor:
0

Vyšla nová knížka spisovatelky Ivy Pekárkové

V pon­dě­lí 8.října pro­bě­hl v Praze v Paláci knih Luxor křest nové kni­hy Ivy Pekárkové, spi­so­va­tel­ky žijí­cí v Londýně, kte­rá se jme­nu­je Třísky. Úvodního slo­va na křtu se uja­la paní Magdalena Deiml, ředi­tel­ka mar­ke­tingu a PR, kte­rá se při­ví­ta­la s účast­ní­ky křtu a před­sta­vi­la hos­ty, kte­rý­mi byly: paní Iva Pekárková, spi­so­va­tel­ka a autor­ka kni­hy, paní Vlasta Brtníková March, kmo­t­ra kni­hy a vice­pre­zi­dent­ka Prague Writers´ Festivalu, paní Romana Jarolímová, pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka a redak­tor­ka kni­hy, a paní Zdenka, před­lo­ha hrdin­ky romá­nu. Následně se uja­la slo­va paní Romana Jarolímová,...

Autor:
0

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

Louise L. Hay inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí? K čemu? K nalé­zá­ní vlast­ní hod­no­ty a k žití živo­ta v rados­ti, v nalé­zá­ní i drob­ných rados­tí a hle­dá­ní sou­vis­los­tí mezi pro­ží­vá­ním všed­ních dnů a těmi vel­ký­mi poci­ty štěs­tí, na kte­ré kaž­dý z nás čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den.

Autor:
0

V pondělí 23.dubna proběhl v Praze v knižní kavárně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí křest knihy Dvojité salto na talíři.

Knihu napsa­la spi­so­va­tel­ka Michala Jendruchová, kte­rá na začát­ku podě­ko­va­la všem, kte­ří při­šli na křest i na auto­gra­mi­á­du. Poté před­sta­vi­la kmo­t­ry kni­hy a na závěr zástup­ce z nakla­da­tel­ství ALBATROS MEDIA a.s. Kmotry kni­hy byly dabér­ky ze zná­mé­ho seri­á­lu Přátelé: paní Pavla Rychlá Vojáčková, paní Miriam Chytilová a paní Stanislava Jachnická. Ty se po úvod­ním slo­vu autor­ky kni­hy také uja­ly slo­va a krát­ce poho­vo­ři­ly o spo­lu­prá­ci s Michalou Jendruchovou a popřá­ly kníž­ce hod­ně úspě­chů a čte­ná­řů. Poté násle­do­val již slav­nost­ní křest, kdy si kmo­t­ry při­pi­ly s autor­kou na...

Autor:
0

Křest knihy Peruť 312

V úte­rý 13.únoru se konal v Galerii Lucerna v Praze slav­nost­ní křest kni­hy Peruť 312 a ver­ni­sáž výsta­vy foto­gra­fií. Knihu vyda­lo vyda­va­tel­ství Mladá fron­ta a.s. a paní Magdaléna Deiml, vedou­cí mar­ke­tingu a PR divi­ze Knihy, se na začát­ku křtu uja­la prů­vod­ní­ho slo­va. Po krát­kém kla­vír­ním vystou­pe­ní před­sta­vi­la hos­ty křtu. Pozvání při­ja­la paní Lenka Klicperová, váleč­ná repor­tér­ka a foto­gra­f­ka, paní Milena Grenfell-Baines, Wintonovo dítě a dce­ra let­ce RAF, paní Adéla Kándlová, vnuč­ka Ladislava Sitenského, pan Tomáš Černý, ředi­tel divi­ze Knihy v Mladé fron­tě, pan Pavel Kadlec, gra­fik...

Autor:
0

V úterý 6.března proběhla v Praze v policejní hospůdce Konvikt křest knihy Legendy kriminalistiky.

Autorem kni­hy je Miroslav Vaňura a pojed­ná­vá o sku­teč­ných pří­pa­dech pore­vo­luč­ní kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­ré jsou zpra­co­va­né pod­le stej­no­jmen­né­ho cyk­lu doku­men­tů České tele­vi­ze. Knihy pokřtil sená­tor Parlamentu ČR a před­se­da Ústavně-právního výbo­ru JUDR. Miroslav Antl spo­leč­ně s Miroslavem Vaňurou a dal­ší­mi hos­ty. Knihy vydá­vá nakla­da­tel­ství Albatros.

Autor:
0

Beseda se spisovatelkou a křest knihy

V pátek 2.února pro­běh­la v Městské knihov­ně v Praze bese­da se spi­so­va­tel­kou Martou Davouze (Železnou). Ve vel­kém sále uví­tal hos­ty mode­rá­tor veče­ra David Železný, kte­rý zastou­pil své­ho bra­t­ra Jakuba Železného. Přivítal hlav­ní posta­vu veče­ra, svo­ji mat­ku a spi­so­va­tel­ku žijí­cí ve Francii, paní Martu Davouze a její hos­ty. Poté již násle­do­va­la bese­da, kdy se návštěv­ní­ci pta­li spi­so­va­tel­ky na zají­ma­vos­ti ze živo­ta ve Francii, na její kníž­ky, ces­to­vá­ní, ad. Na závěr pak byla pokřtě­na kni­ha Celej Franz, kte­rá prá­vě vychá­zí v nakla­da­tel­ství Mladá...

Autor:
_Úvodní0

Barrandov a zahraniční film

V pon­dě­lí 27.listopadu pro­běh­la v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměs­tí od 17 hodin křest kni­hy Pavla Jirasa „Barrandov a zahra­nič­ní film“. Křest pro­bě­hl za účas­ti auto­ra Pavla Jirase, her­ce Marka Vašuta, redak­to­ra Filipu Hladíkovi a paní Hany Koutné. Úvodem pro­ne­sl pár slov pan Jiras, diva­del­ní herec, pomoc­ný reži­sér a spi­so­va­tel.  Zavzpomínal na natá­če­ní fil­mů na Barrandově, na zná­mé reži­sé­ry a her­ce. Po roce 2000 se pak začal věno­vat obra­zo­vým ději­nám barran­dov­ských ate­li­é­rů, kte­ré zpra­co­val do podo­by výprav­né ency­klo­pe­die. Jednotlivé díly...

Autor:
DSC098100

Křest knihy Mise Haiti

V úte­rý 21.listopadu pro­bě­hl v Praze křest kni­hy MUDr. Tomáše Šebka Mise Haiti. Akce pořá­da­la Mladá fron­ta ve spo­lu­prá­ci s Galerií Lucerna ve Štěpánské uli­ci od 17 hodin. Na pro­gra­mu byla bese­da s auto­rem kni­hy MUDr. T.Šebkem, čte­ní z kni­hy Mise Haiti, auto­gra­mi­á­da a křest čtvr­té­ho, pře­pra­co­va­né­ho a dopl­ně­né­ho vydá­ní kni­hy Mise Haiti. Po křtu kni­hy násle­do­va­lo občer­stve­ní a bese­da s auto­rem.

Autor:
HarryPotter2

Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...

Čaroděj Harry Potter si pod­ma­nil celý mudlov­ský svět. Kouzla a magie se díky němu dosta­ly téměř do kaž­dé domác­nos­ti a 26. červ­na uply­ne už neu­vě­ři­tel­ných dva­cet let od vydá­ní prv­ní kni­hy o mla­dém čaro­děj­nic­kém učni v Anglii! Oslavte tohle výro­čí s námi a ponoř­te se zno­vu do jedi­neč­né­ho svě­ta plné­ho léta­jí­cích košťat, bubla­jí­cích kot­lí­ků a kou­zel­ných hůlek! Užijte si pří­běh Harryho Pottera zno­vu v novém vydá­ní prv­ní­ho dílu série Harry Potter a Kámen mudr­ců. Protože jsou pří­běhy, za kte­ré sto­jí bojo­vat. A jsou kni­hy, kte­ré vás...

Autor:
DSCN80660

Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení

Od čtvrt­ka 11. do nedě­le 14. květ­na 2017 se v Průmyslovém palá­ci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy 2017. Veletrh má svou tra­di­ci a pra­vi­del­né návštěv­ní­ky, ale nabí­zí stá­le zají­ma­vé novin­ky a boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Ke stá­va­jí­cím vysta­vo­va­te­lům vel­kých nakla­da­tel­ství a kniž­ních dis­tri­bu­to­rům se při­da­ly men­ší spe­ci­a­li­zo­va­ná nakla­da­tel­ství a fir­my, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na hry nebo audi­ok­ni­hy. Každý den pro­bí­há něko­lik auto­gra­mi­ád, veřej­ných čte­ní, bese­dy s auto­ry lite­rár­ních děl nebo ilu­strá­to­ry. Z boha­té nabíd­ky si může vybrat...

Autor:
DSCN77810

V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu „Svatý rváč“

Křest kni­hy pro­bě­hl v Paláci knih Luxor ve čtvr­tek 4. 5. 2017. Knihu pokřti­la soci­o­lož­ka Jiřina Šiklová spo­lu s her­ce Petrem Kostkou. Přítomnost Petra Kostky na křtu byla zce­la opod­stat­ně­ná, pro­to­že si v roce 1974 zahrál v tele­viz­ním fil­mu Ohnivý máj prá­vě posta­vu Jeronýma Pražského. Film nato­čil  Antonín Dvořák pod­le scé­ná­ře Marie Polednákové. Jeroným Pražský je výrazná posta­va, kte­rá je stá­le lid­ský inspi­ru­jí­cí. Není divu, že se opět při­pra­vu­je tele­viz­ní film, kte­rý by se měl natá­čet na pod­zim 2017. V hlav­ních rolích...

Autor:
kuby3-prebal-realizace0

Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

Vrátíte se s auto­rem o tři­cet let zpět. Poté, co se bez­po­chy­by zázrač­ně zota­vil z váž­né­ho úra­zu si jel spl­nit sen. Natočit do Ladaku film o hle­dá­ní nové­ho kar­ma­py. Kdoví, zda-li se už vůbec inkar­no­val zpět. Narodil se už? Navíc za fil­mem ces­to­val do zaká­zá­né země zmí­ta­né dran­co­vá­ním a infor­mač­ní­mi embar­gy.

Autor:
kuby_clemens_slider0

Vzácná návštěva - Clemens Kuby

Hlavní měs­to naší repub­li­ky se má na co těšit – do Prahy totiž při­je­de svě­tozná­mý spi­so­va­tel Clemens Kuby. Kdo by ho pře­ce jen neznal, tak věz­te, že se věnu­je hlav­ně lid­ské­mu tělu a mys­li. Abyste přes­ně rozu­mě­li – píše kni­hy, kte­ré se zabý­va­jí léče­ním nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké strán­ky člo­vě­ka. Dostal se k tomu doce­la nezá­vi­dě­ní­hod­nou situ­a­cí. Jeho fyzič­no pře­sta­lo poslou­chat násled­kem úra­zu a byl mu nabí­zen inva­lid­ní vozík. Ten Clemens Kuby odmít­nul a tím začal svo­ji novou eta­pu...

Autor:
GradaNovinky0

Grada - Novinky od 27. 02 do 05. 03. 2017

Krajina mýtů Rosanes Kerby Tištěná 249 Kč Labyrint Merritt Richard, Reinhartová Sabine Tištěná 249 Kč Pomeranče v pod­prsen­ce Březinová Ivona Tištěná 199 Kč Krátké pohád­ky na dobrou noc Zíma Jan, Kudrnová Milada Tištěná 199 Kč Probuzený mili­o­nář Vitale Joe Tištěná 269 Kč Rodinné fir­my na roz­ces­tí Martel Judy Tištěná 349 Kč

Autor:
Albatros0

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ

Výroční ceny nakla­da­tel­ství Albatros za rok 2015 zna­jí od vče­rejš­ka své vítě­ze. Do pomy­sl­né síně slá­vy vstou­pi­la spi­so­va­tel­ka Martina Drijverová, kte­rá z rukou gene­rál­ní­ho ředi­te­le sku­pi­ny Albatros Media Václava Kadlece pře­vza­la hlav­ní cenu za Významný pří­nos v oblas­ti lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež. Nakladatelství Albatros oce­ni­lo své nej­ú­spěš­něj­ší auto­ry tex­tů a ilu­stra­cí i pře­kla­da­te­le; vyhlá­si­lo rov­něž vítě­ze sed­mé­ho roč­ní­ku lite­rár­ní sou­tě­že o nej­lep­ší čes­kou pró­zu. Výroční ceny nakla­da­tel­ství Albatros byly udě­le­ny v šes­ti kate­go­ri­ích. Prestiž oce­ně­ní je dána zejmé­na více než pět­a­še­de­sá­ti­le­tou...

Autor:
ctenarksa_vyzva0

Čtenářská výzva 2016

Jestliže máte rádi kni­hy stej­ně jako my, nemě­li bys­te pro­mar­nit jedi­neč­nou sou­těž na databazeknih.cz. Redakce pro všech­ny milov­ní­ky knih při­pra­vi­la seznam dva­ce­ti knih, kte­ré si sami navo­lí­te pod­le růz­ných kate­go­rií.

Autor: