Kategorie: Novinky v nakladatelstvích

0

Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

Louise L. Hay inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí? K čemu? K nalé­zá­ní vlast­ní hod­no­ty a k žití živo­ta v rados­ti, v nalé­zá­ní i drob­ných rados­tí a hle­dá­ní sou­vis­los­tí mezi pro­ží­vá­ním všed­ních dnů a těmi vel­ký­mi poci­ty štěs­tí, na kte­ré kaž­dý z nás čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti. Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den.

0

V pondělí 23.dubna proběhl v Praze v knižní kavárně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí křest knihy Dvojité salto na talíři.

Knihu napsa­la spi­so­va­tel­ka Michala Jendruchová, kte­rá na začát­ku podě­ko­va­la všem, kte­ří při­šli na křest i na auto­gra­mi­á­du. Poté před­sta­vi­la kmo­t­ry kni­hy a na závěr zástup­ce z nakla­da­tel­ství ALBATROS MEDIA a.s. Kmotry kni­hy byly dabér­ky ze zná­mé­ho seri­á­lu Přátelé: paní Pavla Rychlá Vojáčková, paní Miriam Chytilová a paní Stanislava Jachnická. Ty se po úvod­ním slo­vu autor­ky...

0

Křest knihy Peruť 312

V úte­rý 13.únoru se konal v Galerii Lucerna v Praze slav­nost­ní křest kni­hy Peruť 312 a ver­ni­sáž výsta­vy foto­gra­fií. Knihu vyda­lo vyda­va­tel­ství Mladá fron­ta a.s. a paní Magdaléna Deiml, vedou­cí mar­ke­tingu a PR divi­ze Knihy, se na začát­ku křtu uja­la prů­vod­ní­ho slo­va. Po krát­kém kla­vír­ním vystou­pe­ní před­sta­vi­la hos­ty křtu. Pozvání při­ja­la paní Lenka Klicperová, váleč­ná repor­tér­ka a foto­gra­f­ka, paní...

0

V úterý 6.března proběhla v Praze v policejní hospůdce Konvikt křest knihy Legendy kriminalistiky.

Autorem kni­hy je Miroslav Vaňura a pojed­ná­vá o sku­teč­ných pří­pa­dech pore­vo­luč­ní kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­ré jsou zpra­co­va­né pod­le stej­no­jmen­né­ho cyk­lu doku­men­tů České tele­vi­ze. Knihy pokřtil sená­tor Parlamentu ČR a před­se­da Ústavně-právního výbo­ru JUDR. Miroslav Antl spo­leč­ně s Miroslavem Vaňurou a dal­ší­mi hos­ty. Knihy vydá­vá nakla­da­tel­ství Albatros.

0

Beseda se spisovatelkou a křest knihy

V pátek 2.února pro­běh­la v Městské knihov­ně v Praze bese­da se spi­so­va­tel­kou Martou Davouze (Železnou). Ve vel­kém sále uví­tal hos­ty mode­rá­tor veče­ra David Železný, kte­rý zastou­pil své­ho bra­t­ra Jakuba Železného. Přivítal hlav­ní posta­vu veče­ra, svo­ji mat­ku a spi­so­va­tel­ku žijí­cí ve Francii, paní Martu Davouze a její hos­ty. Poté již násle­do­va­la bese­da, kdy se návštěv­ní­ci pta­li...

_Úvodní0

Barrandov a zahraniční film

V pon­dě­lí 27.listopadu pro­běh­la v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměs­tí od 17 hodin křest kni­hy Pavla Jirasa „Barrandov a zahra­nič­ní film“. Křest pro­bě­hl za účas­ti auto­ra Pavla Jirase, her­ce Marka Vašuta, redak­to­ra Filipu Hladíkovi a paní Hany Koutné. Úvodem pro­ne­sl pár slov pan Jiras, diva­del­ní herec, pomoc­ný reži­sér a spi­so­va­tel.  Zavzpomínal na natá­če­ní...

DSC098100

Křest knihy Mise Haiti

V úte­rý 21.listopadu pro­bě­hl v Praze křest kni­hy MUDr. Tomáše Šebka Mise Haiti. Akce pořá­da­la Mladá fron­ta ve spo­lu­prá­ci s Galerií Lucerna ve Štěpánské uli­ci od 17 hodin. Na pro­gra­mu byla bese­da s auto­rem kni­hy MUDr. T.Šebkem, čte­ní z kni­hy Mise Haiti, auto­gra­mi­á­da a křest čtvr­té­ho, pře­pra­co­va­né­ho a dopl­ně­né­ho vydá­ní kni­hy Mise Haiti. Po křtu kni­hy násle­do­va­lo občer­stve­ní...

HarryPotter2

Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...

Čaroděj Harry Potter si pod­ma­nil celý mudlov­ský svět. Kouzla a magie se díky němu dosta­ly téměř do kaž­dé domác­nos­ti a 26. červ­na uply­ne už neu­vě­ři­tel­ných dva­cet let od vydá­ní prv­ní kni­hy o mla­dém čaro­děj­nic­kém učni v Anglii! Oslavte tohle výro­čí s námi a ponoř­te se zno­vu do jedi­neč­né­ho svě­ta plné­ho léta­jí­cích košťat, bubla­jí­cích kot­lí­ků a kou­zel­ných hůlek! Užijte...

DSCN80660

Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení

Od čtvrt­ka 11. do nedě­le 14. květ­na 2017 se v Průmyslovém palá­ci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy 2017. Veletrh má svou tra­di­ci a pra­vi­del­né návštěv­ní­ky, ale nabí­zí stá­le zají­ma­vé novin­ky a boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Ke stá­va­jí­cím vysta­vo­va­te­lům vel­kých nakla­da­tel­ství a kniž­ních dis­tri­bu­to­rům se při­da­ly men­ší spe­ci­a­li­zo­va­ná nakla­da­tel­ství a fir­my,...

DSCN77810

V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu „Svatý rváč“

Křest kni­hy pro­bě­hl v Paláci knih Luxor ve čtvr­tek 4. 5. 2017. Knihu pokřti­la soci­o­lož­ka Jiřina Šiklová spo­lu s her­ce Petrem Kostkou. Přítomnost Petra Kostky na křtu byla zce­la opod­stat­ně­ná, pro­to­že si v roce 1974 zahrál v tele­viz­ním fil­mu Ohnivý máj prá­vě posta­vu Jeronýma Pražského. Film nato­čil  Antonín Dvořák pod­le scé­ná­ře Marie Polednákové. Jeroným Pražský je...

kuby3-prebal-realizace0

Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

Vrátíte se s auto­rem o tři­cet let zpět. Poté, co se bez­po­chy­by zázrač­ně zota­vil z váž­né­ho úra­zu si jel spl­nit sen. Natočit do Ladaku film o hle­dá­ní nové­ho kar­ma­py. Kdoví, zda-li se už vůbec inkar­no­val zpět. Narodil se už? Navíc za fil­mem ces­to­val do zaká­zá­né země zmí­ta­né dran­co­vá­ním a infor­mač­ní­mi embar­gy.

kuby_clemens_slider0

Vzácná návštěva - Clemens Kuby

Hlavní měs­to naší repub­li­ky se má na co těšit – do Prahy totiž při­je­de svě­tozná­mý spi­so­va­tel Clemens Kuby. Kdo by ho pře­ce jen neznal, tak věz­te, že se věnu­je hlav­ně lid­ské­mu tělu a mys­li. Abyste přes­ně rozu­mě­li – píše kni­hy, kte­ré se zabý­va­jí léče­ním nejen fyzic­ké, ale i psy­chic­ké strán­ky člo­vě­ka. Dostal...

GradaNovinky0

Grada - Novinky od 27. 02 do 05. 03. 2017

Krajina mýtů Rosanes Kerby Tištěná 249 Kč Labyrint Merritt Richard, Reinhartová Sabine Tištěná 249 Kč Pomeranče v pod­prsen­ce Březinová Ivona Tištěná 199 Kč Krátké pohád­ky na dobrou noc Zíma Jan, Kudrnová Milada Tištěná 199 Kč Probuzený mili­o­nář Vitale Joe Tištěná 269 Kč Rodinné fir­my na roz­ces­tí Martel Judy Tištěná 349 Kč

Albatros0

NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ

Výroční ceny nakla­da­tel­ství Albatros za rok 2015 zna­jí od vče­rejš­ka své vítě­ze. Do pomy­sl­né síně slá­vy vstou­pi­la spi­so­va­tel­ka Martina Drijverová, kte­rá z rukou gene­rál­ní­ho ředi­te­le sku­pi­ny Albatros Media Václava Kadlece pře­vza­la hlav­ní cenu za Významný pří­nos v oblas­ti lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež. Nakladatelství Albatros oce­ni­lo své nej­ú­spěš­něj­ší auto­ry tex­tů a ilu­stra­cí i pře­kla­da­te­le; vyhlá­si­lo...

ctenarksa_vyzva0

Čtenářská výzva 2016

Jestliže máte rádi kni­hy stej­ně jako my, nemě­li bys­te pro­mar­nit jedi­neč­nou sou­těž na databazeknih.cz. Redakce pro všech­ny milov­ní­ky knih při­pra­vi­la seznam dva­ce­ti knih, kte­ré si sami navo­lí­te pod­le růz­ných kate­go­rií.