Kategorie: Novinky na webu

FacKrit0

Facebookové stránky našich redaktorů

První naše redak­tor­ka si udě­la­la svůj vlast­ní face­book pro člán­ky na Kritiky.cz. Budou tam neje­nom člán­ky naše­ho webu, bude si tam dávat dal­ší infor­ma­ce, co sama uzná za vhod­né. Navštivte tedy face­boo­ko­vou strán­ku MgA. Šárky Bukvajové  - https://www.facebook.com/Šárka-Bukvajová-1864189900503726/, při­dej­te si ji do „To se mi líbí“ a sle­duj­te její nej­ak­tu­ál­něj­ší novin­ky.

Autor:
Thumb0

Další sociální síť

Tak jsme se při­po­ji­li k dal­ší soci­ál­ní síti. Nově se fanouš­ci recen­zí her, fil­mů a lite­ra­tu­ry na Kritiky.cz můžou při­po­jit na tum­blr -> http://kritikycz.tumblr.com

Autor:
SocSiteNahl0

Zpráva ze sociálních sítí

Tak dneš­ní den je dnem, kdy jsme na naší strán­ce zís­ka­li 1 000 fanouš­ka na face­boo­ku. Za posled­ní půl rok jsme zís­ka­li 150 nových fanouš­ků. Každý den tedy při­bu­de v prů­mě­ru 0,82 fanouš­ka. Podívejte se na pře­hled našich strá­nek na soci­ál­ních sítích. 

Autor:
Novinky na webu0

Novinky na webu

Tak po dlou­hém uva­žo­vá­ní jsem se roz­ho­dl sma­zat rubri­ku Trailery, zatě­žo­va­la mi data­bá­zi a bohu­žel nespl­ni­la tolik účel, jak jsem si před rokem od této nové rubri­ky sli­bo­val. Čtenáři a fanouš­ci rad­ši budou číst fil­mo­vé a kniž­ní recen­ze spo­lu s recen­ze­mi her a dal­ší­mi infor­ma­ce­mi, kte­ré se týka­jí hlav­ních sek­cí webu Kritiky.cz. Nebráním se novým nápa­dům od spo­lu­tvůr­ců a od čte­ná­řů, a tak se urči­tě časem něja­ké nové věci obje­ví, ale pro­za­tím si musí­te vysta­čit s více než 1000 fil­mo­vý­mi recen­ze­mi, 100 recen­zí knih a hro­ma­dě...

Autor: