Kategorie: Názory a komentáře

Přijímačky na FAMU0

Přijímačky na FAMU

Znáte ten pocit, kdy něco vidí­te či sly­ší­te, a řek­ne­te si: To bych zvlá­dl taky, a lépe. Například, když člo­věk sle­du­je čes­ký film. To se i sám od sebe v hla­vě zro­dí otaz­ník: „Co je na tom za Umění?“ Často si tuto otáz­ku kla­du a těž­ko hle­dám odpo­věď. A co to tedy zku­sit změ­nit? Ano?! Asi nej­lep­ší ces­tou je dou­fej­me stu­di­um. Pražská FAMU má his­to­rii, punc, dob­ré záze­mí a jmé­no. Chcete-li býti těmi s nej­hlav­něj­ším slo­vem, smě­řuj­te své kro­ky na obor režie. Stačí nato­čit...

Autor:
Český film 040

Český film 04

Rok 2004 skon­čil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno poli­tic­kých zále­ži­tos­tí, plno pří­rod­ních pohrom, plno kul­tur­ních udá­los­tí, a v kinech pro­běh­lo i plno čes­kých fil­mů. Většinou jejich spo­leč­ným jme­no­va­te­lem je kome­die nebo­li lépe tragi­ko­me­die. V mno­ha pří­pa­dech jde o fil­my o lidech, o jejich pomě­rech, pro­blé­mech, o lás­ce a sexu.

Autor:
PÁN KOMERCE A HARRY MACHR0

PÁN KOMERCE A HARRY MACHR

V sou­vis­los­ti s nad­chá­ze­jí­cí „význam­nou“ udá­los­tí, kdy se na obra­zov­ce TV NOVA obje­ví prv­ní díl Pána prs­te­nů, Společenstvo prs­te­nu, jsem tro­chu oprášil sta­ré sou­bo­ry na svém dis­ku a našel člá­nek, kte­rý jsem napsal 10. červ­na 2002 pro časo­pis Antiworld, jemuž šéf­re­dak­to­ru­ji. Jelikož už byl napsán hod­ně dáv­no, veš­ke­ré cita­ce a vyjá­d­ře­ní nemuse­jí vždy sto­pro­cent­ně odpo­ví­dat sku­teč­nos­ti, nicmé­ně jeho hlav­ní myš­len­ka zůsta­la zacho­vá­na. Pokud bys­te o mém časo­pi­se chtě­li vědět víc, najde­te jej na adre­se www.dukeweb.org/antiworld (snad mi Simca tuto malou...

Autor:
Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze0

Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze

Tak a je to tady! Téměř po půlroč­ním hle­dá­ní, Česko koneč­ně našlo svou SuperStar. Hledání to neby­lo vůbec jed­no­du­ché a mnoh­dy nás stá­lo hod­ně ner­vů a peněz. Nakonec se ta pra­vá však našla a čes­ký národ může zase spo­ko­je­ně a v kli­du spát. Ale POZOR: Levnější chle­ba kvů­li tomu nebu­de!

Autor:
Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?0

Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?

Lze vás vůbec v této amo­rál­ní době šoko­vat? A pokud ne, proč čte­te čtvr­tou recen­zi na film, kte­rý jste již dáv­no vidě­li? Je Miloš Zeman sku­teč­ně jeze­vec? To a dal­ší zásad­ní otáz­ky lid­ské exis­ten­ce by recen­ze fil­mu nemě­la obsa­ho­vat, ať už jí zamýš­lí­te jako seri­óz­ní stu­dii nebo vychrst­nu­tý kýbl. Když se pohy­bu­je­te mezi těmi­to hra­ni­ce­mi, dopad­ne to vždy fiaskem.

Autor:
Komentář ke článku ST - 1. kontakt0

Komentář ke článku ST - 1. kontakt

Máte nesko­na­lou prav­du Star trek je a vždyc­ky bude jen jed­no z dal­ších ame­ric­kých klišé. Pokud by se člo­věk sebe­víc sna­žil igno­ro­vat vše­mož­né logic­ké chyb­ky, nemů­že se zara­zit na typic­kým ame­ric­kým patri­o­tis­mem. Celá fede­ra­ce spo­dob­ně­ná v seri­á­lu je vlast­ně tako­vým ame­ric­kým snem o budou­cím uspo­řá­dá­ním svě­ta.....

Autor: