5 tipu

5 tipů: Jak získat vysněnou práci?

Změna prá­ce občas potká kaž­dé­ho z nás. V letoš­ním roce se navíc dá oče­ká­vat vel­ký nárůst neza­měst­na­nos­ti vzhle­dem k vývo­ji situ­a­ce oko­lo covi­du. Na jed­no pra­cov­ní mís­to se tedy bude hlá­sit více...Read more »
2020 09 EFB 30x30 Matt 1200x1200 2

Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!

Nudíte se? Tak to tedy váž­ně nemu­sí­te. Vyrobte báječ­ný vánoč­ní dárek, kte­rým potě­ší­te kaž­dé­ho ve svém oko­lí. Máte-li chyt­rý tele­fon nebo počí­tač plný pěk­ných fotek, je to jas­né: může­te...Read more »
map lost heaven rozbor small

Exkluzivní rozbor mapy nového Lost Heaven

Připravil jsem tako­vý men­ší roz­bor mapy nové­ho Lost Heaven. Modře jsou ozna­če­ny nově při­da­né nebo změ­ně­né čás­ti mapy, čer­ve­ně nao­pak chy­bě­jí­cí čás­ti, kte­ré byly obsa­že­ny v původ­ním měs­tě. K někte­rým (očís­lo­va­ným) objek­tům jsem...Read more »
mafia 8211 kampa al6fMh3xzrg

Mafia - kampaň

Nabídka, kte­rá se neod­mí­tá Nejprve se musí­te zba­vit dotěr­ných nepřá­tel z dru­hé­ho gan­gu. Nejlépe tak, že je natla­čí­te do sráž­ky s jiným autem, tram­va­jí či na dům a rych­le zmi­zí­te. Pokud se vám...Read more »
Garage

Průvodce nákupem garážových vrat

Jako vla­sy jsou koru­nou krá­sy, tak u domu si kaž­dý všim­ne vrat, dve­ří a oken. V úva­hu musí­me brát také zvý­še­ní tepel­né poho­dy a sní­že­ní nákla­dů na vytá­pě­ní. Pokud uva­žu­je­te sta­vět dům, zce­la...Read more »
02 fotopapir

Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami

S vlast­ní­mi slo­vy, s vlast­ní­mi fot­ka­mi či ilu­stra­ce­mi – kni­ha, o kte­ré od začát­ku až do kon­ce roz­ho­du­je­te jen vy. A vydá­te si ji v nákla­du, v jakém bude­te chtít. Třeba jen jed­nu, sami pro...Read more »

Jak vybrat postýlku v jednoduchém návodu

Výběr postýl­ky je pro novo­ro­zen­ce vel­mi důle­ži­tý, a to z toho důvo­du, že v ní strá­ví vět­ši­nu dne. Je až neu­vě­ři­tel­né, že dítě po naro­ze­ní doká­že spát 16 až 18 hodin den­ně. Každým...Read more »

Dluhová past aneb nepůjčujte si na své závazky

Dluhová past, to jsou dvě slo­va, kte­rá stra­ší nejed­no­ho čes­ké­ho oby­va­te­le. Jestliže lepí­te své dlu­hy tím, že si cho­dí­te půj­čo­vat jinam, vel­mi snad­no se může­te dostat do pro­blé­mů. Předejít...Read more »

Děti a internet - vyhledávání na internetu by mělo mít jasná pravidla

Od doby, kdy se inter­net stal dostup­ným pro kaž­dou domác­nost se nechu­ten­ství u dětí vyšpl­ha­lo na nej­vyš­ší mož­ný vrchol. Nechutenstvím v tom­to pří­pa­dě nemys­lí­me jíd­lo, ale hra­ní her, spo­leč­ně strá­ve­né časy...Read more »
Stránka načtena za 1,32433 s | počet dotazů: 167 | paměť: 27843 KB. | 27.01.2021 - 16:39:12