Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Stránka 3
1111

Křižáček Václava kadrnky po boku nových filmů George Ovashviliho a Borise Chlebnikova v Hlavní soutěži 52. MFF KV

Slovenský reži­sér a herec Peter Bebjak v Karlových Varech před­sta­ví svě­to­vou pre­mi­é­ru netra­dič­ní­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru Čára, kte­rý se ode­hrá­vá u slovensko-ukrajinské hra­ni­ce krát­ce před vstu­pem země do Schengenského pro­sto­ru. Karlovarská stá­li­ce Joanna...Read more »
Jedna póza pro mě jr mff

Foto střípky z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Read more »
Režisér Sven Taddicken film Prvotní štěstí MFF

Udělování nestatutárních cen na Mezinárodním filmovém festivalu

V Sobotu odpo­led­ne pro­běh­lo ješ­tě před závě­reč­ným slav­nost­ním zakon­če­ním udě­lo­vá­ní oce­ně­ní od nesta­tu­tár­ních porot. „Sledujeme osu­dy fil­mů také po Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu a mohu Vás ujis­tit, že vím o tom, že nejen...Read more »
669 reziser filmu rodinne stesti szabolcs hajdu

Křišt’álový globus získal film Rodinné štěstí

Vítězem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu se stal nezá­vis­lý maďar­ský film Rodinné štěs­tí. Režisér a scé­náris­ta Szabolcs Hajdu nato­čil pří­běh o dvou sestrách a jejich rodi­nách, kte­rý byd­lí na něja­ký čas spo­leč­ně v jed­nom bytě, což způ­so­bu­je...Read more »
MFF

Co si nenechat ujít ve Varech

Dnes začí­ná Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech, což je pro vyzna­va­če kva­lit­ních fil­mů, fil­mo­vým svát­kem. Program se při­pra­vo­val celý rok a pro­duk­ce vybí­ra­la zhru­ba z 1800 fil­mo­vých novi­nek, ze kte­rých nako­nec...Read more »
MFF

Film Jana Němce v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu

Vlk z Královských Vinohrad, posled­ní celo­ve­čer­ní hra­ný film reži­sé­ra Jana Němce, bude repre­zen­to­vat Českou repub­li­ku v ofi­ci­ál­ní sou­tě­ži Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2016. V auto­bi­o­gra­fic­kém fil­mu legen­dár­ní­ho před­sta­vi­te­le čes­ko­slo­ven­ské nové vlny...Read more »
plakát anthropoid

MFF Karlovy Vary zahájí světová premiéra filmu Anthropoid

V rám­ci slav­nost­ní­ho zahá­je­ní 51. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary bude uve­de­na svě­to­vá pre­mi­é­ra nové­ho kopro­dukč­ní­ho sním­ku Anthropoid reži­sé­ra Seana Ellise. Na slav­nost­ní svě­to­vé pre­mi­é­ře při­slí­bi­li účast kro­mě reži­sé­ra Seana Ellise...Read more »

Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam.

V Karlových Varech byl ve svě­to­vé pre­mi­é­ře uve­den živo­to­pis­ný doku­ment o jed­nom z veli­ká­nů svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie Filmový dob­ro­druh Karel Zeman. V Domě ČT ho dnes před­sta­vi­li reži­sér doku­men­tu Tomáš Hodan, sce­náris­ta a pro­du­cent Ondřej...Read more »

HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL

Hostem 50. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary  bude herec, drži­tel Ceny za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii z MFF Karlovy Vary 2004 Harvey Keitel.Read more »

RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII

Významný ame­ric­ký herec Richard Gere, pře­vez­me na 50. MFF Karlovy Vary nej­vyš­ší oce­ně­ní - Křišťálový gló­bus za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.Read more »

Sobota / Saturday 12.7.2014

Kinosál A 10:30 Vrah | L“ assas­si­no | The Assassin Režie: Elio Petri Italy / Itálie, 1961, 98 min Sekce: Pocta Eliovi Petrimu / Section: Tribute to Elio Petri...Read more »

Pátek / Friday 11.7.2014

Kongresový sál 10:30 Zejtra napo­řád | Zejtra napo­řád | All My Tomorrows Režie: Rudolf Havlík Czech Republic / Česká repub­li­ka, 2014, 98 min, WP - svě­to­vá pre­mi­é­ra / WP...Read more »

Čtvrtek / Thursday 10.7.2014

Kongresový sál 8:30 Volný pád | Szabadesés | Free Fall Režie: György Pálfi Hungary, France, South Korea / Maďarsko, Francie, Jižní Korea, 2014, 89 min, IP - mezi­ná­rod­ní pre­mi­é­ra...Read more »

Středa / Wednesday 9.7.2014

Kongresový sál 8:30 Fair Play | Fair Play | Fair Play Režie: Andrea Sedláčková Czech Republic, Slovak Republic, Germany / Česká repub­li­ka, Slovenská repub­li­ka, Německo, 2014, 100 min, IP...Read more »

Úterý / Tuesday 8.7.2014

Kongresový sál 8:30 Paříž Severu | París norður­sins | Paris of the North Režie: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson Iceland, France, Denmark / Island, Francie, Dánsko, 2014, 95 min, WP -...Read more »
plakat kviff47

Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu

Producentská spo­leč­nost Negativ, nej­vět­ší čes­ký pro­du­cent celo­ve­čer­ních fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných do kin v České repub­li­ce, zavr­šu­je nej­ú­spěš­něj­ší fes­ti­va­lo­vý rok za dobu své exis­ten­ce. Tím potvr­zu­je umě­lec­kou kva­li­tu svých fil­mů a jejich obcho­do­va­tel­nost...Read more »
431733 10150598848956924 1666278286 n

47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary zve­řej­ni­li kom­plet­ní pře­hled fil­mů uvá­dě­ných na letoš­ním roč­ní­ku, kte­rý se usku­teč­ní od 29. červ­na do 7. čer­ven­ce. Nesoutěžní sek­ce Horizonty, Jiný pohled a Deset evrop­ských reži­sé­rů...Read more »
plakat kviff47

Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary

Od minu­lé­ho týd­ne zná­me výčet cel­kem 51 fil­mů, kte­ré budou na letoš­ním kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu sou­tě­žit jako vždy ve čtyřech pro­gra­mo­vých sek­cích. Soutěž celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů, doku­men­tár­ních fil­mů, Na...Read more »

Karlovarský festival stagnuje

Kritické ohléd­nu­tí za 45. roč­ní­kem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech (2. – 10. 7. 2010).Read more »

Na co se těšit ve Varech

Karlovarský fil­mo­vý fes­ti­val star­tu­je už v pátek 2. čer­ven­ce. Letošní 45. roč­ník nabí­zí sice méně fil­mů, než v uply­nu­lých edi­cích, zato je ale vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že si v pře­hled­něj­ším pro­gra­mu vybe­re­te sním­ky, na kte­ré...Read more »

FILM – PŘEKVAPENÍ S TOMEM CRUISEM

Letošním fil­mo­vým pře­kva­pe­ním na plát­nech 45. MFF Karlovy Vary bude akč­ní roman­tic­ká kome­die Zatím spo­lu, zatím živi (Knight and Day) reži­sé­ra Jamese Mangolda, z jehož tvor­by u nás zná­me tře­ba dra­ma...Read more »