Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Closing ceremony

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Adina Pintilie

Read more »

Tento film zvítězil ve Varech

Křišťálový glo­bus zís­kal na 53. roč­ní­ku MFF KV rumun­ský film Je mi jed­no, že vstou­pí­me do dějin jako bar­ba­ři.  Rumunský reži­sér Radu Juhe nato­čil film o ženě, per­for­mer­ce, kte­rá při­pra­vu­je rekon­struk­ci... Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Robert Pattinson

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Rory Cochrane

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Valeria Bertucelli

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Shahram Mokri

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Mark Cousins

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Peter Brunner

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Barry Levinson

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Sergei Loznitsa

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Terry Giliam and Joana Ribeiro

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Rachel Shenton and Chris Overton

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Radu Jude

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Andrew Bujalski

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Audrius Stonys

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Luke Sullivan

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with David Zellner

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Mohamed Ben Attia

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Joseph Madmony / Rozhovor s Josephem Madmonym

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Richard Linklater

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Ali Abbasi

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Darya Zhuk

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Opening Ceremony / Slavnostní zahájení

Read more »

The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Tim Robbins / Rozhovor s Timem Robbinsem

Read more »

HEREČKA THOMASIN HARCOURT MCKENZIOVÁ UVEDE NA FESTIVALU SNÍMEK BEZE STOP

Mladá novozéland­ská hereč­ka Thomasin Harcourt McKenziová, pova­žo­va­ná za jeden z nej­vět­ších sou­čas­ných herec­kých pří­sli­bů, před­sta­ví na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu film Beze stop (Leave No Trace, 2018), reži­sér­ky Debry Granikové, jejíž... Read more »

Film Hostiles uvede na MFF KV americký herec Rory Cochrane, českému publiku známý především díky televiznímu seriálu Kriminálka Miami.

Rory Cochrane vytvo­řil jed­nu ze svých prv­ních rolí ve fil­mu Richarda Linklatera Omámení a zma­te­ní (Dazed and Confused, 1993), zahrál si v hudeb­ní kome­dii Na plný pec­ky (Empire Records, 1995), reži­sér... Read more »

53. ročník MFF Karlovy Vary uvítá mezi svými hosty také herečku Annu Paquinovou a režiséra Stephena Moyera, kteří zde společně se scenáristou a hercem Denisem O´Harem a producentkou Cerise Hallam Larkinovou představí snímek Sklenka na rozloučenou.

Novozélandská hereč­ka Anna Paquinová zau­ja­la již v roce 1993 svou debu­to­vou rolí v oce­ňo­va­ném melod­ra­ma­tu Piano, kde byla za svůj výkon oce­ně­na Oscarem a v jede­nác­ti letech se teh­dy sta­la dru­hou nejmlad­ší drži­tel­kou... Read more »

Režisér Terry Giliam osobně představí na karlovarském festivalu svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes

Snímek Muž, kte­rý zabil Dona Quijota (The Man Who Killed Don Quixote), vzni­kal řadu let a pro­vá­ze­la ho řada peri­pe­tií. Původní natá­če­ní fil­mu, v němž měli hlav­ní role vytvo­řit Johnny Depp... Read more »

Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995).

Tim Robbins měl díky rodin­né­mu záze­mí blíz­ko k umě­lec­ké­mu pro­stře­dí. Hereckou kari­é­ru zapo­čal v newy­or­ských diva­dlech a po stu­di­ích pokra­čo­val jako herec a reži­sér v expe­ri­men­tál­ním diva­del­ním sou­bo­ru The Actor´s Gang, kte­rý pod jeho umě­lec­kým... Read more »

Karlovarské festivalové gejzíry aneb ohlédnutí za 52. ročníkem MFF v Karlových Varech

Nejprestižnější tuzem­ská fes­ti­va­lo­vá udá­lost sezó­ny, což Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech beze­spo­ru je, potvr­di­la, že čes­ký áčko­vý fes­ti­val stá­le pat­ří do vybra­né spo­leč­nos­ti důle­ži­tých fil­mo­vých akcí ve svě­tě. Ne... Read more »

Rozhovor s režisérem vítězného filmu ve Varech

Video zdroj : KVIFF Read more »

Ve Varech vyhrál film Křižáček v hlavní roli s Karlem Rodenem

Letošním vítěz­ným fil­mem na 52. roč­ní­ku MFF KV, vyhrál čes­ký kopro­dukč­ní film reži­sé­ra Václava Kadrnky, ve kte­rém si hlav­ní roli rytí­ře Bořka zahrál Karel Roden. Film kte­rý byl jedi­ným čes­kým... Read more »

Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus

Film Cukrář reži­sé­ra Ofira Raula Graizera je zařa­ze­ný v Hlavní sou­tě­ži a zís­ká­vá si pří­zeň divá­ků a obrov­ským aplaus v kinosá­le. Příběh je o homose­xu­ál­ním cuk­rá­ři Thomasovi a jeho pří­te­li Oranovi, kte­rý ale záhy tra­gic­ky... Read more »

Držitelé Křišťálového glóbusu Ken Loach a Paul Laverty

Britské režisérsko-scénáristické duo Ken Loach a Paul Laverty, čer­ství drži­te­lé Křišťálového gló­bu za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii, uved­li v pon­dě­lí ve Velkém sále pro­jek­ci své­ho sním­ku Sladkých šest­náct let. V roz­ho­vo­ru dvo­ji­ce tvůr­ců vysvět­lu­je,... Read more »

Dnes ve Velkém sále hotelu Thermal světová premiéra filmu Čára

Slovensko - Ukrajinský kri­mi film Čára reži­sé­ra Petera Bebjaka, o paše­rá­ku  Adamu Krajňákovi, kte­ré­mu poho­dl­ný život zkom­pli­ku­je nedo­ru­če­ná zásil­ka cige­ret. V hlav­ní roli Tomáš Maštalíř, Emílie Vášáryová, Andrej Hryc, Zuzana Fialová... Read more »

Film Křižáček, český film v Hlavní soutěži na MFF KV už 5.7 ve Velkém sále

Rytíř Bořek ali­as herec Karel Roden, se vydá­vá na ces­tu po svém ztra­ce­ném syn­ko­vi, kte­rý oble­čen do brně­ní se roz­hod­ne jed­no­ho dne dosáh­nout Svaté země. Bořek zaží­vá ces­tou vel­ké útra­py... Read more »

Malá ochutnávka ze zahájení MFF KV. Festival dál pokračuje v plném proudu

Video zdroj : KVIFF Read more »

Posílejte nám momentky z Vaší návštěvy Mezinárodního festivalu Karlovy Vary

Pro fanouš­ky fil­mu, webu Kritiky.cz a samo­zřej­mě fes­ti­va­lu v Karlových Varech jsme při­pra­vi­li for­mu­lář, jak poslat naše­mu webu fot­ky, kte­ré ve večer­ních hodi­nách uve­řej­ní­me na našich strán­kách. Posílejte vaše moment­ky, jak... Read more »

Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech

Letošní 52. roč­ník byl zahá­jen, jak jinak, než opět v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal, kde se po čer­ve­ném kober­ci pro­šla řada osob­nos­tí. Mezi těmi čes­ký­mi nechy­běl pre­zi­dent fes­ti­va­lu Jiří Bartoška, pro­du­cent David Ondříček,... Read more »

Film Přízrak uvede osobně herec Cassey Affleck 2.7 ve Velkém sále hotelu Thermal

Snímek o lás­ce a vyrov­ná­ní se se ztrá­tou milo­va­né oso­by, reži­sé­ra Davida Lowery byl uve­de­ný na Sundance, kde byl ozna­če­ný za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší film fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. V hlav­ní roli herec Cassey Afflack... Read more »

Film Breaking News je v hlavní soutěži a tvůrci ho uvedou 5.7 ve Velkém sále hotelu Thermal

Ukázka zdroj : KVIFF Read more »

Film Arythmie v hlavní soutěži slavnostně uvedou tvůrci 1.7 ve 20h ve Velkém sále hotelu Thermal

Read more »

Herec Jeremy Renner uvede film Wind River 7.7 ve Velkém sále hotelu Thermal

Read more »

Případ Nile Hilton - vítěz Sundance bude uveden 1.7 ve Velkém sále hotelu Thermal

Read more »

Pár filmových tipů z karlovarského festivalu

Tak jako kaž­dý rok je v pro­gra­mu boha­tá nabíd­ka fil­mů všech žánrů, z něko­li­ka zemí, odliš­ných kul­tur aj. Každému se do vku­su asi neve­jdu, ale přes­to nabí­zím pár tipů na fil­my,... Read more »

Oceněný snímek z letošního Berlinale bude uveden také ve Varech

Po úspě­chu na letoš­ním Berlinale, odkud si Aki Kaurismäki odve­zl Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší režii, zamí­ří jeho novin­ka Druhá stra­na nadě­je na kon­ci čer­ven­ce i do čes­kých kin. Před tím... Read more »

Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman

Herečka a pro­du­cent­ka Uma Thurman pře­vez­me na slav­nost­ním zahá­je­ní Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech Cenu pre­zi­den­ta MFF KV za umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii. S umě­lec­kým ředi­te­lem MFF KV Karlem Ochem hereč­ka... Read more »

Vzpomínka na loňského herce Wiliema Dafó

Americký herec Wiliem Dafoe a nebo taky léta­jí­cí zlo­duch, agent FBI, váleč­ný vete­rán, krve­lač­ný upír, Ježíš či ital­ský fil­mař Pasoliny, pře­vzal na zaha­jo­va­cím cere­mo­ni­á­lu 51. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Křišťálový glo­bus za... Read more »

Vzpomínka na loňského hosta MFF KV herce Jeana Rena

Francouzský herec Jean Reno, drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny za mimo­řád­ný pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii je zná­mý napří­klad z fil­mů Magická hlu­bi­na a Leon, za kte­ré byl nomi­no­ván na Césara a kte­ré mu ote­vře­ly... Read more »
Stránka načtena za 2,15248 s | počet dotazů: 185 | paměť: 32498 KB. | 06.05.2021 - 11:01:06
X