Kategorie: MFF Karlovy Vary

0

Tento film zvítězil ve Varech

Křišťálový glo­bus zís­kal na 53. roč­ní­ku MFF KV rumun­ský film Je mi jed­no, že vstou­pí­me do dějin jako bar­ba­ři.  Rumunský reži­sér Radu Juhe nato­čil film o ženě, per­for­mer­ce, kte­rá při­pra­vu­je rekon­struk­ci sku­teč­né udá­los­ti z roku 1941, když rumoné spácha­li etnic­ký masa­kr pod vede­ním mar­šá­la Antonesca, při kte­rém zemře­lo přes 380 tisíc Židů. Vítězný sní­mek se bude pro­mí­tat 8.7 v 10h ve Velkém sále. Vstup pro všech­ny akre­di­ta­ce zdar­ma, ostat­ní 80 Kč. Další vítěz­né sním­ky :  Cesta do Florianópolisu ve 13 h - Velký...

Autor:
0

HEREČKA THOMASIN HARCOURT MCKENZIOVÁ UVEDE NA FESTIVALU SNÍMEK BEZE STOP

Mladá novozéland­ská hereč­ka Thomasin Harcourt McKenziová, pova­žo­va­ná za jeden z nej­vět­ších sou­čas­ných herec­kých pří­sli­bů, před­sta­ví na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu film Beze stop (Leave No Trace, 2018), reži­sér­ky Debry Granikové, jejíž sní­mek Do mor­ku kos­tí (Winter’s Bone, 2010) zís­kal 4 osca­ro­vé nomi­na­ce, včet­ně nomi­na­ce pro Debru Granikovou za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář. „Na tom jak se jí poda­ři­lo při­blí­žit se posta­vě, uká­za­la, že má pro roli vel­ké poro­zu­mě­ní. Myslím, že někte­ří her­ci, kte­ří se v raném věku pohy­bu­jí v tele­viz­ním...

Autor: