Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Knihy k maturitě
Hrabe

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie...Read more »
Sad

Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov

Pár slov o auto­ro­vi: Anton Pavlovič Čechov byl pro­za­ik, dra­ma­tik a mis­tr povíd­ky. Věnoval se pře­de­vším popi­so­vá­ní mezi­lid­ských vzta­hů a v tom­to ohle­du také pou­ží­val psy­cho­lo­gic­ká drob­no­kres­ba, což zna­me­ná, že mezi­lid­ské vzta­hy se...Read more »
PetrALucie

Petr a Lucie

„A pro­to­že byl v onom tvár­ném věku, kdy se duše – s povr­chem ješ­tě pří­liš heb­kým – pokrý­vá vrás­ka­mi při sebe­men­ších záva­nech zven­čí a roze­chvě­ně se utvá­ří pod jejich let­mý­mi doty­ky, cítil se...Read more »
TaTrreti

Ta třetí

„Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srd­ce nejas­ných a vzru­šu­jí­cích podo­ben­ství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o auto­ro­vi: Jaroslav Havlíček byl před­sta­vi­tel psy­cho­lo­gic­ké pró­zy v obdo­bí mezi vál­ka­mi....Read more »
NaZapadni

Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165)

Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov o auto­ro­vi: Německý spi­so­va­tel a dra­ma­tik. V osm­nác­ti letech, po ukon­če­ní ško­ly naru­ko­val do armá­dy, kde byl něko­li­krát zra­něn....Read more »
Pozde

Pozdě k ránu - Karel Hlaváček

Pár slov o auto­ro­vi: Karel Hlaváček tvo­řil v obdo­bí čes­ké deka­den­ce a byl před­sta­vi­tel čes­ké­ho sym­bo­lis­mu. Kromě toho, že byl bás­ník, výtvar­ně při­spí­val do časo­pi­su Moderní revue. Obsah: Sbírka melan­cho­lic­kých bás­ní. První...Read more »
Milacek

Miláček

 „Dýchat, spát, pít, jíst, pra­co­vat, snít – všech­no, co dělá­me – zna­me­ná umí­rat. I žít nako­nec zna­me­ná umí­rat!“ (str. 123)Read more »
Canver

Cantervillské strašidlo

Pár slov o auto­ro­vi: Anglický autor irské­ho půvo­du. Během stu­dia na něj měli vel­ký vliv deka­dent­ní názo­ry. Díky tomu se stal ústřed­ní posta­vou hnu­tí deka­den­tů (osla­va krá­sy, nepři­jí­má­ní spo­je­ní morál­ky...Read more »
Zapisky

Další zápisky starého prasáka

„Zjistil jsem, že když už se nedá utr­pe­ní vydr­žet, dají se dělat jen tři věci – opít se, zabít se nebo se smát. Já se oby­čej­ně opí­jím a směju.“ (stra­na...Read more »
Stránka načtena za 3,64388 s | počet dotazů: 161 | paměť: 33170 KB. | 22.05.2022 - 10:13:57