Kategorie: Knihy k maturitě

0

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie byla pře­de­vším melan­cho­lic­ká a vel­mi pro­cí­tě­ná. Tragicky zemřel ve svých pět­a­dva­ce­ti letech na otra­vu ply­nem. První dojmy: Po prv­ních pár stra­nách jsem...

Autor:
0

Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov

Pár slov o auto­ro­vi: Anton Pavlovič Čechov byl pro­za­ik, dra­ma­tik a mis­tr povíd­ky. Věnoval se pře­de­vším popi­so­vá­ní mezi­lid­ských vzta­hů a v tom­to ohle­du také pou­ží­val psy­cho­lo­gic­ká drob­no­kres­ba, což zna­me­ná, že mezi­lid­ské vzta­hy se ode­hrá­va­jí v rovi­ně emo­cí. V 26 letech one­moc­něl tuber­ku­ló­zou, ze kte­ré se léčil na Krymu a v Německu. Na násled­ky tuber­ku­ló­zy však zemřel. Byl to...

Autor:
0

Petr a Lucie

„A pro­to­že byl v onom tvár­ném věku, kdy se duše – s povr­chem ješ­tě pří­liš heb­kým – pokrý­vá vrás­ka­mi při sebe­men­ších záva­nech zven­čí a roze­chvě­ně se utvá­ří pod jejich let­mý­mi doty­ky, cítil se také on sám již napřed smu­ten a zahanben.“ (stra­na 10) Romain Rolland 96 stran Pár slov o auto­ro­vi: Romain Rolland byl fran­couz­ský pro­za­ik,...

Autor:
0

Ta třetí

„Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srd­ce nejas­ných a vzru­šu­jí­cích podo­ben­ství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o auto­ro­vi: Jaroslav Havlíček byl před­sta­vi­tel psy­cho­lo­gic­ké pró­zy v obdo­bí mezi vál­ka­mi. V roce 1915 musel naru­ko­vat a pak ode­šel nejdří­ve na rus­kou, poté ital­skou fron­tu. Po návra­tu z vál­ky pra­co­val v živ­nos­ten­ské ban­ce, kde se věno­val i lite­rár­ní...

Autor:
NaZapadni0

Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165)

Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov o auto­ro­vi: Německý spi­so­va­tel a dra­ma­tik. V osm­nác­ti letech, po ukon­če­ní ško­ly naru­ko­val do armá­dy, kde byl něko­li­krát zra­něn. Především díky tomu jsou jeho díla pozna­me­ná­na vel­kým odpo­rem k vál­ce. Po nástu­pu nacis­mu byly jeho kni­hy pro­hlá­še­ny za „zvrh­lé umě­ní“ a byly...

Autor:
Pozde0

Pozdě k ránu - Karel Hlaváček

Pár slov o auto­ro­vi: Karel Hlaváček tvo­řil v obdo­bí čes­ké deka­den­ce a byl před­sta­vi­tel čes­ké­ho sym­bo­lis­mu. Kromě toho, že byl bás­ník, výtvar­ně při­spí­val do časo­pi­su Moderní revue. Obsah: Sbírka melan­cho­lic­kých bás­ní. První dojmy: Kniha se mi ze začát­ku vel­mi líbi­la, pro­to­že jsem z toho cíti­la tako­vou tu melan­cho­lii, kte­rou mám v kni­hách vel­mi ráda. Avšak...

Autor:
Milacek0

Miláček

 „Dýchat, spát, pít, jíst, pra­co­vat, snít – všech­no, co dělá­me – zna­me­ná umí­rat. I žít nako­nec zna­me­ná umí­rat!“ (str. 123)

Autor:
Canver0

Cantervillské strašidlo

Pár slov o auto­ro­vi: Anglický autor irské­ho půvo­du. Během stu­dia na něj měli vel­ký vliv deka­dent­ní názo­ry. Díky tomu se stal ústřed­ní posta­vou hnu­tí deka­den­tů (osla­va krá­sy, nepři­jí­má­ní spo­je­ní morál­ky a umě­ní). Žil svo­bod­ně a rád šoko­val prudér­ní spo­leč­nost. Byl obvi­něn z homose­xu­a­li­ty a odsou­zen na dva roky těž­kých nuce­ných pra­cí v Readingu. Obsah: Kniha začí­ná...

Autor: