Kategorie: Kde koupíte

0

Keramika pro život s přírodou

Kde stá­le brát inspi­ra­ci, aby člo­věk nebyl jen bez­du­chým „kopí­rá­kem“? Jak vzni­ká ložis­ko hlí­ny? Kde a jak v pří­ro­dě najít a nako­pat si tro­chu vlast­ní kera­mic­ké hmo­ty? Jak zjis­tit její vlast­nos­ti? Jak z ní vytvo­řit a vypá­lit vlast­ní výro­bek? Na to vše a...

Autor:
0

Normálně jiní

Pokud ti nezlo­mí srd­ce, není to lás­ka… ​Pro fanouš­ky romá­nů Hvězdy nám nepřá­ly a Než jsem tě pozna­la Žádná rodi­na není ide­ál­ní. Každá má svo­je pro­blémy. Devatenáctiletá Maddy dělí svůj život mezi prá­ci ve foto­la­bu a péči o svou mlad­ší autis­tic­kou sestr...

Autor:
0

Sutašky

V této kni­ze vám autor­ka před­sta­ví šití šper­ků ze suta­šek (tex­til­ních prým­ků). Naučíte se pra­co­vat s jehlou, prým­ky a dal­ší­mi mate­ri­á­ly, jako jsou dra­hé kame­ny, kabo­šo­ny, Swarovski krys­ta­ly, korál­ky, but­ton­ky a dal­ší. Šití šper­ků ze suta­šek (tex­til­ních...

Autor:
0

Biomechanika člověka

Biomechanika člo­vě­ka je ofi­ci­ál­ní učeb­ni­cí České spo­leč­nos­ti pro bio­me­cha­ni­ku shr­nu­jí­cí sou­čas­né poznatky z obo­ru. Je urče­na nejen stu­den­tům magis­ter­ských obo­rů apli­ko­va­né mechaniky-biomechaniky a bio­me­di­cí­ny, ale svým obsa­hem, sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, g...

Autor:
Co by měl vědět příjemce dotace0

Co by měl vědět příjemce dotace

Být pří­jem­cem dota­ce není snad­né - s čer­pá­ním dota­ce je totiž spo­je­no vel­ké množ­ství úko­lů, kte­ré je pří­jem­ce dota­ce povi­nen spl­nit. Kniha jako jedi­ná na trhu podá­vá uce­le­nou infor­ma­ci o tom, co by pří­jem­ce dota­ce měl vědět, na co by si měl dát pozor a...

Autor:
Účetní případy pro praxi 20190

Účetní případy pro praxi 2019

Potřebujete zís­kat pra­xi při řeše­ní růz­ných účet­ních ope­ra­cí? Kniha nabí­zí vybra­né účet­ní pří­pa­dy z pra­xe pod­ni­ka­tel­ské­ho sub­jek­tu čle­ně­né pod­le jed­not­li­vých účto­vých sku­pin. U kaž­dé účto­vé sku­pi­ny jsou uve­de­ny základ­ní cha­rak­te­ris­ti­ky, navr­ho­va­né synt...

Autor:
GDPR - Řešení problémů v praxi obcí0

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Publikace se věnu­je GDPR v pro­stře­dí obcí a vychá­zí ze zku­še­nos­tí z pra­xe nově apli­ko­va­né­ho naří­ze­ní GDPR. Popisuje oblas­ti, kde se v pra­xi obcí nej­čas­tě­ji obje­vu­jí pochyb­nos­ti a pochy­be­ní, ať už ve vzta­hu k zaměst­nan­cům nebo ve vzta­hu k obča­nům, napří...

Autor:
Účetní manuál pro podnikatelské subjekty0

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty

Znáte ten nepří­jem­ný pocit, když řeší­te pro­blém, jehož „řeše­ní jste už někde vidě­li...“, jen si nemů­že­te rych­le uvě­do­mit kde, ve kte­rém usta­no­ve­ní pří­sluš­né legisla­tiv­ní nor­my bys­te to našli? Každý účet­ní se čas­to dostá­vá do situ­a­ce, kdy si má vzpo­me­no...

Autor:
0

Papírové vlaštovky

Návody na slo­že­ní 25 mode­lů úžas­ných a osvěd­če­ných papí­ro­vých vlaš­to­vek. Složení kaž­dé­ho mode­lu je sro­zu­mi­tel­ně vysvět­le­no a postup vidí­te na obráz­cích. K dis­po­zi­ci je také 55 barev­ných papí­rů veli­kos­ti A4, ze kte­rých slo­ží­te ty nej­hez­čí a nej­pes­t­řej­ší...

Autor:
0

Morgavsa a Morgana - Dračí chůvy

Morgavsa a Morgana jsou dvě čaro­děj­ky. Tedy vlast­ně jenom Morgavsa. Morgana se čaro­děj­nic­ké­mu řemeslu tepr­ve učí a zatím si neve­de moc dob­ře. To se ale změ­ní, když se našim hrdin­kám dosta­ne do ruky dra­čí vej­ce, kte­ré musí co nej­rych­le­ji vrá­tit maji­te­li...

Autor:
Obchodník s hudbou0

Obchodník s hudbou

Frank si pro­najme krá­mek v zapad­lé ang­lic­ké ulič­ce a začne v něm pro­dá­vat to, co je mu nej­bliž­ší – des­ky s hud­bou. Nahrávky všech žánrů, délek i kva­li­ty zapl­ní prázd­ný obchod. Pro kaž­dé­ho, kdo vejde dovnitř, vybe­re Frank tu pra­vou des­ku. Nezáleží na vk...

Autor:
Křeček v utajení0

Křeček v utajení

Toužíte po zví­řát­ku? Například tako­vý kře­ček… Co všech­no bys­te s ním moh­li pod­ni­kat! Jak bys­te si spo­lu vyhrá­li! Určitě by to byl skvě­lý kama­rád. Ale co když doma kra­lu­je kocour, kte­rý by ho mohl ulo­vit? I tohle se dá vyře­šit. Tedy v pří­pa­dě, že máte š...

Autor:
Podvojné účetnictví 20190

Podvojné účetnictví 2019

Pro všech­ny, kte­ří mají zájem dob­ře se nau­čit pod­voj­ně účto­vat, je zde tato kni­ha! Zaměřuje se na nej­čas­těj­ší účet­ní ope­ra­ce, kte­ré nastá­va­jí v pra­xi pod­ni­ka­te­le. Výklad začí­ná obec­ně uzná­va­ný­mi účet­ní­mi zása­da­mi, podrob­ně jsou roze­brá­ny základ­ní sta­ve...

Autor:
0

Dynamické vedení a řízení projektů

Proč je stá­le tolik pro­jek­tů neú­spěš­ných, nepři­ná­še­jí, co se od nich oče­ká­vá, něko­li­ka­ná­sob­ně pře­kra­ču­jí roz­počty a ter­mí­ny a před­čas­ně se ukon­ču­jí? Proč v pra­xi čas­to nefun­gu­jí tra­dič­ní meto­dy pro­jek­to­vé­ho říze­ní? Jak mohou být pro­jek­ty vede­ny a řízen...

Autor:
Vrozené srdeční vady v dospělosti0

Vrozené srdeční vady v dospělosti

Druhé vydá­ní, ale jde vlast­ně o zce­la novou pub­li­ka­ci, a to jak poje­tím, tak roz­sa­hem a obsa­hem. Monografie shr­nu­je mor­fo­lo­gic­ké nále­zy, pato­fy­zi­o­lo­gii, dia­gnos­ti­ku a inter­venč­ní a chi­rur­gic­kou léčbu všech hlav­ních vro­ze­ných srdeč­ních vad (VSV) v dospě...

Autor:
Pohádkové minimuzikály pro děti0

Pohádkové minimuzikály pro děti

Svět je plný muzi­ká­lů, kte­ré krášlí scé­ny tisí­ce diva­del. Ponořte se s dět­mi do víru pís­ni­ček a zahraj­te si spo­leč­ně malé muzi­ká­ly plné pohád­ko­vých dob­ro­druž­ství. Rozvíjejte u nich nejen lás­ku k umě­ní díky vese­lé­mu noto­vá­ní a milým pohád­ko­vým pří­bě­hům,...

Autor:
0

Stručný manuál úspěšného lenocha

Jak poznat, co je v živo­tě důle­ži­té? Jak poznat, co z toho je důle­ži­té prá­vě pro vás? A jak si za tím důle­ži­tým jít tak, abys­te se nene­cha­li v půli odra­dit? V této kni­ze najde­te nápa­dy, tak­ti­ky a ide­je, kte­ré vám pomo­hou poznat váš poten­ci­ál, spl­nit si...

Autor:
Mzdové účetnictví 20190

Mzdové účetnictví 2019

Nepostradatelná kni­ha pro všech­ny mzdo­vé účet­ní, eko­no­my, per­so­na­lis­ty, pod­ni­ka­te­le, stu­den­ty a dal­ší odbor­ní­ky. Řeší znač­né množ­ství odbor­ných otá­zek, kte­ré si kaž­do­den­ně kla­de mzdo­vá pra­xe. Předností kni­hy je pře­hled­né zpra­co­vá­ní a vel­ké množ­ství pří...

Autor:
DPH 20190

DPH 2019

V 15. vydá­ní této časem a pra­xí pro­vě­ře­né pub­li­ka­ce nalez­ne­te výklad všech para­gra­fů záko­na o DPH se zvý­raz­ně­ním všech novel, včet­ně posled­ní dlou­ho oče­ká­va­né roz­sáh­lé nove­ly od 1. 7. 2017. Ta zača­la být nazý­vá­na daňo­vým balíč­kem a při­nes­la 134 změn úč...

Autor:
DPH 2019 - zákon s přehledy0

DPH 2019 - zákon s přehledy

V šest­nác­tém vydá­ní prak­tic­ké, osvěd­če­né pub­li­ka­ce autor na 160 pře­hled­ných sché­ma­tech názor­ně „zob­ra­zu­je“ zákon o DPH. Úplné zně­ní plat­né pro rok 2019 je tak oje­di­ně­lým způ­so­bem dopl­ně­no o pře­hle­dy para­gra­fů záko­na, čímž zís­ká­vá­te neo­ce­ni­tel­né­ho pomoc...

Autor:
Daňová evidence podnikatelů 20190

Daňová evidence podnikatelů 2019

Publikace při­ná­ší nej­no­věj­ší infor­ma­ce o vede­ní daňo­vé evi­den­ce pod­le účet­ní a daňo­vé legisla­ti­vy 2018 i 2019. Je psá­na jed­no­du­chou sro­zu­mi­tel­nou for­mou, zpří­stup­ňu­jí­cí a usnad­ňu­jí­cí osvo­je­ní daňo­vých před­pi­sů a jejich pře­nos do pra­xe. Aktuální vydá­ní ...

Autor:
Účetní interpretace Národní účetní rady0

Účetní interpretace Národní účetní rady

Národní účet­ní rada vyda­la za dobu svo­jí dva­ce­ti­le­té exis­ten­ce 37 Interpretací čes­kých účet­ních před­pi­sů a na řadě dal­ších aktu­ál­ně pra­cu­je. V zájmu roz­vo­je účet­ních pro­fe­sí a širo­ké infor­mo­va­nos­ti veřej­nos­ti o své čin­nos­ti se roz­hod­la vydat odbor­nou k...

Autor:
0

Vstřikování plastů

Technologie vstři­ko­vá­ní ter­mo­plas­tů je jed­nou z nej­roz­ší­ře­něj­ších tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plas­tů se zásad­ním význa­mem napří­klad při výro­bě auto­mo­bi­lů všech kate­go­rií, v elek­tro­tech­ni­ce, elek­tro­ni­ce, při výro­bě spo­třeb­ní­ho a spor­tov­ní­ho zbo­ží, v prů­mys­lu...

Autor:
0

Štěpán Kobliha není žádná bábovka

Ztratili jste dia­mant, na kte­rém závi­sí váš život? Zavolejte Štěpána Koblihu! Je vaším pro­blé­mem nož­ní smrad? Štěpán Kobliha váš pro­blém vyře­ší! Unesli vám rodi­če a neví­te, co dál? Štěpán Kobliha pře­ko­ná veš­ke­rá nebez­pe­čí a za pár dní je máte zpát­ky! M...

Autor:
0

Šťastný introvert

Patříte mezi intro­ver­ty? Připadá vám občas obtíž­né vést sku­teč­ně napl­ně­ný a auten­tic­ký život v pro­stře­dí, kte­ré pře­je spíš extro­ver­tům? Ačkoliv vněj­ší pod­mín­ky mohou váš život v lec­čem ztě­žo­vat, spo­ko­je­nost a štěs­tí závi­sí pře­de­vším na vašem vnitř­ním p...

Autor:
0

Kouzelná třída v muzeu

Oblíbení hrdi­no­vé se vra­ce­jí! Taky jste si mys­le­li, že se nezbed­ní prv­ňá­ci už nikdy s vílou Jasmínou nese­t­ka­jí? Když žáci kou­zel­né tří­dy dosta­nou za odmě­nu prázd­ni­no­vou vstu­pen­ku do muzea, netu­ší, že je to vstu­pen­ka do míst, kam se jen tak někdo nedost...

Autor: