Kategorie: Kde koupíte

Sanitky v Československu a Česku0

Sanitky v Československu a Česku

Sanitní auto­mo­bi­ly slou­ží lidem už bez­má­la 110 let. Tato kni­ha se sna­ží slo­vem i obra­zem zma­po­vat dlou­hou a pes­trou his­to­rii sani­tek od prvo­po­čát­ků z dob rakousko-uherské monar­chie přes mezi­vá­leč­né Československo a pro­tek­to­rát, dlou­há pová­leč­ná dese­til...

Autor:
Mrtvé dřevo plné života0

Mrtvé dřevo plné života

Pokud si mys­lí­te, že odum­ře­lé kme­ny nebo vět­ve stro­mů jsou zce­la bez živo­ta a bez užit­ku, že z lesa musí zmi­zet a na zahra­dě nema­jí co dělat, hlu­bo­ce se mýlí­te. „Mrtvé dře­vo“ totiž roz­ma­ni­tým živo­tem pří­mo pře­ky­pu­je, o čemž výmluv­ně vyprá­ví tato krás­ná...

Autor:
Někdy krásná, jindy moudrá0

Někdy krásná, jindy moudrá

Naučte se vyu­ží­vat tajem­ství při­ro­ze­né­ho cyk­lu žen­ské ener­gie! Okouzlete všech­ny kolem sebe, pro­buď­te svůj šes­tý smy­sl a dělej­te věci ve správ­ný čas. Objevte svou žen­skost! Kniha vám odha­lí sta­ro­by­lou žen­skou moud­rost pře­dá­va­nou mezi žena­mi po sta­le­tí....

Autor:
Karel IV. - slavný český král0

Karel IV. - slavný český král

Šestisté čty­ři­cá­té výro­čí úmr­tí Karla IV. při­po­mí­ná­me spe­ci­ál­ním vydá­ním, v němž najde­te oba pří­běhy, kte­ré Bára s Karlem zaži­la. V prv­ním je Karel čtr­nác­ti­le­tým výrost­kem ochot­ným z lás­ky ke své vyvo­le­né pod­stu­po­vat nej­kr­ko­lom­něj­ší dob­ro­druž­ství. Ve d...

Autor:
Příběhy z jižních Čech - Třeboňsko0

Příběhy z jižních Čech - Třeboňsko

Oblíbeným ryb­ní­kář­ským kra­jem vás pro­ve­dou tři brat­ři vod­ní­ci. Zachráníte s nimi vod­nic­kou dcer­ku, blou­dí­cí duše i staré­ho has­tr­ma­na. Pustíte se do oprav zpuchře­lých pro­pus­tí i pivo­var­ských tru­bek, navští­ví­te slav­né trhy v Třeboni i spe­ci­ál­ní vod­nic­ký ...

Autor:
Černé srdce0

Černé srdce

Detektiv Dan Riley musí zasta­vit séri­o­vé­ho vra­ha. Na pod­la­ze pokry­té krví leží ved­le bon­bo­ni­é­ry ve tva­ru srd­ce vzkaz se slo­vy: „Můj nád­her­ný miláč­ku, je mi to moc líto. Odpusť mi to, pro­sím.“ Když je v jed­nom hote­lo­vém poko­ji v Londýně nale­ze­no tělo mr...

Autor:
Po zániku Země: Dokonalá bestie0

Po zániku Země: Dokonalá bestie

Lidská kolo­nie na nové pla­ne­tě čelí vra­žed­ným mon­st­rům z jiných svě­tů… Na pla­ne­tě zva­né Zantenor nebo­li Posvátný svět se stá­le drží obtíž­ná Havěť, kte­rá je trnem v oku civi­li­za­ci Krezatínců. Předešlý pokus ty tvo­ry vyhu­bit ztros­ko­tal. Proto nastá­vá dru...

Autor:
Proč pláčeme při krájení cibule?0

Proč pláčeme při krájení cibule?

Všichni vní­má­me pomo­cí smys­lů růz­né vlast­nos­ti běž­ných potra­vin a nápo­jů, ale polo­ži­li jsme si někdy otáz­ku, jaké se za nimi skrý­va­jí che­mic­ké a fyzi­kál­ní pocho­dy? Odpovědi, kte­ré jsou někdy pře­kva­pi­vé, ale vždy mimo­řád­ně zají­ma­vé, najde­te spo­leč­ně s p...

Autor:
Načítání0

Načítání

Román Vadima Petrova na aktu­ál­ní téma vir­tu­ál­ních živo­tů, kyber­te­ro­ris­mu a fake­news. Adam je před­sta­vi­tel inter­ne­to­vé gene­ra­ce. Také je pro­gra­má­tor, počí­ta­čo­vý hac­ker a akti­vis­ta. Je pře­svěd­če­ný, že dosa­vad­ní spo­le­čen­ská pra­vi­dla musí skon­čit a nahra­dí...

Autor:
Tilda a její nápady0

Tilda a její nápady

Vyrobte si skvě­lé dár­ky, šper­ky a doplň­ky... Z korál­ků si může­te vyro­bit úpl­ně všech­no. Nepřebernou řadu pře­krás­ných moti­vů pro radost. Je libo dor­tí­ky, ovo­ce, bižu­te­rii, kvě­ti­ny, zví­řát­ka nebo pohád­ko­vé posta­vič­ky? S touhle báječ­nou kni­hou bude­te umět...

Autor:
Zákoník práce v praxi0

Zákoník práce v praxi

Publikace čte­nář­sky atrak­tiv­ním způ­so­bem shr­nu­je zákla­dy práv­ní úpra­vy pracovně-právních vzta­hů s důra­zem na vznik, změ­ny a zánik pra­cov­ní­ho pomě­ru a sou­vi­se­jí­cí otáz­ky. Čtivým, sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem shr­nu­je základ­ní infor­ma­ce o aktu­ál­ní legisla­ti­vě, ...

Autor:
Anglická gramatika efektivně a přehledně0

Anglická gramatika efektivně a přehledně

Gramatika jako žád­ná jiná - moder­ní, pře­hled­ná, struk­tu­ro­va­ná, výkla­dy jed­not­li­vých jevů jsou čas­to dopl­ně­ny obráz­ky či gra­fy, díky kte­rým se vám roz­sví­tí v hla­vě a pocho­pí­te i ty gra­ma­tic­ké zále­ži­tos­ti, se kte­rý­mi jste dosud zápa­si­li. Vizuální zná­zorn...

Autor:
Úrovně zdraví0

Úrovně zdraví

Kniha vykres­lu­je mož­né obran­né mecha­nismy a reak­ce orga­nis­mu na home­o­pa­tic­kou léčbu včet­ně vysvět­le­ní jejich význa­mu. Poskytuje defi­ni­ce, pod­le nichž home­o­pat roze­zná, zda se stav paci­en­ta po poda­ném léku zlep­šu­je, a doká­že na jejich zákla­dě sta­no­vit p...

Autor:
Jak rychle porozumět druhým0

Jak rychle porozumět druhým

Nejspíš kaž­dý si někdy přál vidět ostat­ním do hla­vy – zjis­tit, co si mys­lí, na čem jim zále­ží, co mají rádi a co nao­pak nesná­ší. S tako­vým rent­ge­no­vým vidě­ním bychom rázem vědě­li, jak k dru­hým lidem nej­lé­pe při­stu­po­vat, jak v nich vzbu­dit zájem o naše ...

Autor:
Jóga podle čaker0

Jóga podle čaker

Kniha, kte­rá nesmí chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né­ho stu­den­ta ani uči­te­le jógy! Díky této dlou­ho oče­ká­va­né kni­ze uzná­va­né odbor­ni­ce na čak­ry Anodey Judith lépe pocho­pí­te sys­tém jógy a posu­ne­te svo­ji pra­xi o stu­peň dál. Naučíte se, jak vyu­ží­vat prin­ci­pů a po...

Autor:
Divoká voda - cesta na vrchol0

Divoká voda - cesta na vrchol

Naši závod­ní­ci ve vod­ním sla­lo­mu a sjez­du na divo­ké vodě pat­ří ke svě­to­vé špič­ce nejen v posled­ních dese­ti­le­tích, ale už v tota­lit­ní době si čes­ko­slo­ven­ští repre­zen­tan­ti při­pi­so­va­li vel­ké mezi­ná­rod­ní úspě­chy. Obě tyto dis­ci­plí­ny jsou typic­ké úspě­chy ce...

Autor:
Trojboj s draky0

Trojboj s draky

Nechte se inspi­ro­vat str­hu­jí­cím pří­bě­hem tri­at­lo­nis­ty Tomáše Slavaty, původ­ně spre­je­ra a klu­ka uli­ce, kte­ré­ho nezlo­mi­ly ani neu­spo­řá­da­né pomě­ry v jeho vlast­ní rodi­ně. Sám vyros­tl v rodi­ně bez otce, s mat­kou alko­ho­lič­kou, kde nechy­bě­lo nási­lí. Jednoho d...

Autor:
Bike manuál0

Bike manuál

Nejprodávanější kni­ha o kolech při­ná­ší neo­ce­ni­tel­né rady a postu­py pro kom­plet­ní údrž­bu a péči o jízd­ní kola, kte­ré jis­tě oce­ní bike­ři, cyk­lis­té i ser­visma­ni. Toto nové, v ang­lic­kém ori­gi­ná­le již sed­mé, vydá­ní bylo zásad­ně pře­pra­co­va­né a aktu­a­li­zo­va­né ...

Autor:
Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy0

Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy

Devadesát ově­ře­ných kon­strukč­ních detai­lů a návo­dy pro jejich správ­né navr­ho­vá­ní a pro­vá­dě­ní najde­te v kni­ze, kte­rá vychá­zí z dlou­ho­le­tých poznat­ků a zku­še­nos­tí čle­nů Centra pasiv­ní­ho domu. Publikace slou­ží jako návod, jak kon­struk­ce a detai­ly navr­ho­va...

Autor:
Oni zblízka, my pod drobnohledem0

Oni zblízka, my pod drobnohledem

Tahle kníž­ka vzni­ka­la pře­váž­ně v roce 2016, kdy vrcho­lil pří­val běžen­ců do Evropy a sou­běž­ně s ním se zača­ly různit reak­ce evrop­ských náro­dů i vlád na neče­ka­nou situ­a­ci. My v Česku jsme na obra­zov­kách vidě­li jen dav, málo­kdy tvá­ře. Zejména když se mezi...

Autor:
Orientace v přírodě0

Orientace v přírodě

Dávno před GPSkami, kom­pa­sy a dokon­ce před exis­ten­cí kar­to­gra­fie se lidé doká­za­li ve svě­tě nějak zori­en­to­vat. Přírodní detek­tiv při­po­mí­ná polo­za­po­me­nu­té vědě­ní našich před­ků. Stačí se sou­stře­dit na strom ohnu­tý větrem, hloub­ku kalu­že nebo pta­čí zpěv. P...

Autor:
Pražské vinice0

Pražské vinice

Praha je krás­ná, sto­věža­tá, kul­tur­ní… Ale také úrod­ná. A požit­kář­ská. Byla tako­vá v minu­los­ti, tedy v těch šťast­něj­ších časech, a je i dnes. Svědčí o tom i obno­ve­né praž­ské vini­ce. Jejich vína, rok od roku kva­lit­něj­ší, si lidé zvyk­li chut­nat pří­mo na m...

Autor:
Pražské vinice I0

Pražské vinice I

Praha je krás­ná, sto­věža­tá, kul­tur­ní… Ale také úrod­ná. A požit­kář­ská. Byla tako­vá v minu­los­ti, tedy v těch šťast­něj­ších časech, a je i dnes. Svědčí o tom i obno­ve­né praž­ské vini­ce. Jejich vína, rok od roku kva­lit­něj­ší, si lidé zvyk­li chut­nat pří­mo na m...

Autor:
Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy0

Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy

Devadesát ově­ře­ných kon­strukč­ních detai­lů a návo­dy pro jejich správ­né navr­ho­vá­ní a pro­vá­dě­ní najde­te v kni­ze, kte­rá vychá­zí z dlou­ho­le­tých poznat­ků a zku­še­nos­tí čle­nů Centra pasiv­ní­ho domu. Publikace slou­ží jako návod, jak kon­struk­ce a detai­ly navr­ho­va...

Autor:
Oni zblízka, my pod drobnohledem0

Oni zblízka, my pod drobnohledem

Tahle kníž­ka vzni­ka­la pře­váž­ně v roce 2016, kdy vrcho­lil pří­val běžen­ců do Evropy a sou­běž­ně s ním se zača­ly různit reak­ce evrop­ských náro­dů i vlád na neče­ka­nou situ­a­ci. My v Česku jsme na obra­zov­kách vidě­li jen dav, málo­kdy tvá­ře. Zejména když se mezi...

Autor:
Orientace v přírodě0

Orientace v přírodě

Dávno před GPSkami, kom­pa­sy a dokon­ce před exis­ten­cí kar­to­gra­fie se lidé doká­za­li ve svě­tě nějak zori­en­to­vat. Přírodní detek­tiv při­po­mí­ná polo­za­po­me­nu­té vědě­ní našich před­ků. Stačí se sou­stře­dit na strom ohnu­tý větrem, hloub­ku kalu­že nebo pta­čí zpěv. P...

Autor: