Kategorie: Kde koupíte

Kdo bojuje, vyhrává0

Kdo bojuje, vyhrává

Skutečný pří­běh z pera mla­dič­ké blo­gger­ky Jany Ryšánkové je osob­ním svě­dec­tvím o boji se zákeř­nou nemo­cí. Janě dia­gnos­ti­ko­va­li v pátém měsí­ci těho­ten­ství rako­vi­nu. Měla se roz­hod­nout, zda ona, nebo dítě. Rozhodla se vybo­jo­vat život svůj i život dítě­te....

Autor:
Kožní pigmentové projevy0

Kožní pigmentové projevy

Kožní mela­no­cy­to­vé pig­men­to­vé léze jsou nej­čas­těj­ší­mi kož­ní­mi pro­je­vy, kte­ré se vysky­tu­jí u dětí i dospě­lých. Kniha dává uce­le­ný pře­hled o jejich pro­je­vech, vysvět­le­ní základ­ních poj­mů, kli­nic­ké i his­to­lo­gic­ké nále­zy. Autor zmi­ňu­je i dife­ren­ci­ál­ní diag...

Autor:
Skřítek Permoníček0

Skřítek Permoníček

Takový život v lese, to je věc! Od samé­ho rána je plný štěbe­tá­ní, cvr­li­ká­ní a pobí­há­ní, pros­tě jed­na radost. Když bude­te mezi stro­my poti­chouč­ku, uvi­dí­te a usly­ší­te nejen zví­řát­ka, ale i dal­ší les­ní bytos­ti, jako jsou skřít­ko­vé a víly. Všichni mají pře...

Autor:
Osobnostní a sociální rozvoj0

Osobnostní a sociální rozvoj

Pedagogové jako prů­vod­ci vzdě­lá­vá­ním a výcho­vou toho musí hod­ně znát a umět, aby své zna­los­ti a doved­nos­ti moh­li pře­dá­vat dál. To je jejich poslá­ním. Vždy je ale dob­ré si uvě­do­mit, že na úpl­ném začát­ku nesto­jí peda­gog. Na počát­ku vždy sto­jí pře­de­vším č...

Autor:
Pěstujeme rostliny na balících slámy0

Pěstujeme rostliny na balících slámy

Pokud chce­te vyu­žít výhod, kte­ré balí­ky slá­my při pěs­to­vá­ní nej­růz­něj­ších rost­lin posky­tu­jí, měli bys­te se nejdří­ve inten­ziv­ně danou tema­ti­kou zabý­vat a pro­vést i něja­ké pří­pra­vy. Musíte si ujas­nit, kolik mís­ta máte vlast­ně k dis­po­zi­ci, kte­ré rost­li­ny ...

Autor:
Manažerské účetnictví veřejného sektoru0

Manažerské účetnictví veřejného sektoru

Kniha je urče­na vedou­cím pra­cov­ní­kům, účet­ním, meto­di­kům a ana­ly­ti­kům obcí, měst, kra­jů a stát­ních orga­ni­za­cí. Vznikla z potřeb pra­xe, ve kte­ré pro úče­ly finanč­ní­ho říze­ní a finanč­ní kon­t­ro­ly nelze stá­va­jí­cí finanč­ní účet­nic­tví plně vyu­žít. Oblast mana...

Autor:
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - pediatrie, chirurgie0

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - pediatrie, chirurgie

Druhé, dopl­ně­né vydá­ní úspěš­né učeb­ni­ce zamě­ře­né na ošet­řo­va­tel­ský pro­ces v pedi­atrii a chi­rur­gii je urče­né pro žáky 3. a 4. roč­ní­ku SZŠ jako základ­ní učeb­ni­cí před­mě­tu ošet­řo­va­tel­ství. Obsahuje infor­ma­ce a zna­los­ti potřeb­né k vyko­ná­ní matu­rit­ní zkoušk...

Autor:
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník0

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 1. ročník

Druhé vydá­ní úspěš­né základ­ní učeb­ni­ce ošet­řo­va­tel­ských postu­pů a témat z před­mě­tu Ošetřovatelství pro 1. roč­ník obo­ru zdra­vot­nic­ký asi­s­tent. Po pro­stu­do­vá­ní budou žáci schop­ni plnit stu­dij­ní povin­nos­ti v tom­to stě­žej­ním před­mě­tu. Učebnice zahr­nu­je tém...

Autor:
Český lékopis 2017 - Doplněk 2018 - elektronická verze0

Český lékopis 2017 - Doplněk 2018 - elektronická verze

Český léko­pis 2017 – Doplněk 2018 vychá­zí pro výraz­né zlep­še­ní léká­ren­ské a labo­ra­tor­ní prá­ce také v elek­tro­nic­ké podo­bě (na fla­sh dis­ku). Český léko­pis 2017 – Doplněk 2018 je závaz­nou práv­ní nor­mou sta­no­vu­jí­cí poža­dav­ky na jakost, postup při pří­pra­vě,...

Autor:
Skřítek Permoníček0

Skřítek Permoníček

Takový život v lese, to je věc! Od samé­ho rána je plný štěbe­tá­ní, cvr­li­ká­ní a pobí­há­ní, pros­tě jed­na radost. Když bude­te mezi stro­my poti­chouč­ku, uvi­dí­te a usly­ší­te nejen zví­řát­ka, ale i dal­ší les­ní bytos­ti, jako jsou skřít­ko­vé a víly. Všichni mají pře...

Autor:
Osobnostní a sociální rozvoj0

Osobnostní a sociální rozvoj

Pedagogové jako prů­vod­ci vzdě­lá­vá­ním a výcho­vou toho musí hod­ně znát a umět, aby své zna­los­ti a doved­nos­ti moh­li pře­dá­vat dál. To je jejich poslá­ním. Vždy je ale dob­ré si uvě­do­mit, že na úpl­ném začát­ku nesto­jí peda­gog. Na počát­ku vždy sto­jí pře­de­vším č...

Autor:
Pěstujeme rostliny na balících slámy0

Pěstujeme rostliny na balících slámy

Pokud chce­te vyu­žít výhod, kte­ré balí­ky slá­my při pěs­to­vá­ní nej­růz­něj­ších rost­lin posky­tu­jí, měli bys­te se nejdří­ve inten­ziv­ně danou tema­ti­kou zabý­vat a pro­vést i něja­ké pří­pra­vy. Musíte si ujas­nit, kolik mís­ta máte vlast­ně k dis­po­zi­ci, kte­ré rost­li­ny ...

Autor:
Manažerské účetnictví veřejného sektoru0

Manažerské účetnictví veřejného sektoru

Kniha je urče­na vedou­cím pra­cov­ní­kům, účet­ním, meto­di­kům a ana­ly­ti­kům obcí, měst, kra­jů a stát­ních orga­ni­za­cí. Vznikla z potřeb pra­xe, ve kte­ré pro úče­ly finanč­ní­ho říze­ní a finanč­ní kon­t­ro­ly nelze stá­va­jí­cí finanč­ní účet­nic­tví plně vyu­žít. Oblast mana...

Autor:
Ženich na zabití0

Ženich na zabití

Nick a Pippa jsou ide­ál­ní pár, jen na jejich man­žel­ství zatím nedo­šlo. Pak je však jed­no­ho veče­ra sme­te síla roman­tic­ké­ho oka­mži­ku a zasnou­bí se… Pippa však roz­hod­ně není žád­ná bri­dezil­la – sva­teb­ní pří­pra­vy jdou zce­la mimo ni a návště­vu sva­teb­ní­ho sal...

Autor:
Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali0

Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali

Dokážete mlu­vit uvol­ně­ně s přá­te­li, ale před pub­li­kem se necí­tí­te dob­ře? Chcete v prá­ci i v sou­kro­mí umět zaujmout a pře­svěd­čit dru­hé? Tato kníž­ka vám s tím pomů­že! V sed­mi jed­no­du­chých kro­cích a pomo­cí prak­tic­kých cvi­če­ní se nau­čí­te dob­ře mlu­vit, stan...

Autor:
Uzení0

Uzení

Uzení je sta­ro­by­lá meto­da zpra­co­vá­ní potra­vin, pro­dlo­že­ní jejich trvan­li­vos­ti a zlep­še­ní chu­ti. Šéfkuchař Jeremy Schmid vám krok za kro­kem vysvět­lí nejen jak si udě­lat vlast­ní udír­nu, ale i jak správ­ně při­pra­vit, ochu­tit a vyu­dit růz­né dru­hy masa a dal...

Autor:
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání0

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání

Kniha jako jedi­ná u nás poskyt­ne kom­plex­ní prak­tic­ké práv­ní rady vlast­ní­kům a správ­cům dře­vin, vlast­ní­kům lesů, obča­nům, eko­lo­gic­kým spol­kům i obec­ním samo­sprá­vám, jak rea­li­zo­vat svá prá­va a plnit své práv­ní povin­nos­ti a jak se zapo­jo­vat do ochra­ny dře...

Autor:
Začni vydělávat na tom, co tě baví0

Začni vydělávat na tom, co tě baví

CHCETE SE OSVOBODIT OD KAŽDODENNÍ RUTINY, ALE NEVÍTE, KDE ZAČÍT? Je nača­se to změ­nit! Uznávaný autor a pod­ni­ka­tel John Williams vám za pou­hých 30 dnů pomů­že usku­teč­nit váš nápad a začít se jím živit – a to i v pří­pa­dě, že jste na nic skvě­lé­ho dopo­sud n...

Autor:
Pinnacle Studio 210

Pinnacle Studio 21

Nová kni­ha zná­mé­ho čes­ké­ho odbor­ní­ka podrob­ně popi­su­je prá­ci s nej­no­věj­ší ver­zí oblí­be­né­ho pro­gra­mu Pinnacle Studio (ver­ze 21), kte­rý je určen pro zpra­co­vá­ní videa a hodí se pro domác­nos­ti, ama­tér­ské krouž­ky, ško­ly a dal­ší uži­va­te­le, kte­ří natá­če­jí vid...

Autor:
Bolest a sexuální dysfunkce mužů0

Bolest a sexuální dysfunkce mužů

Přestože jde v pra­xi o veli­ce běž­nou tema­ti­ku, mno­zí paci­en­ti mají zku­še­nost, že léč­ba někte­rých sexu­ál­ních dys­funk­cí je vel­mi nároč­ná. Navíc se zvy­šu­jí­cím se počtem lidí pokro­či­lé­ho věku v popu­la­ci se s tou­to pro­ble­ma­ti­kou léka­ři setká­va­jí stá­le čas­tě...

Autor:
Motolkomix0

Motolkomix

To nej­lep­ší ze zná­mé­ho webo­vé­ho komik­su popr­vé v kniž­ní podo­bě! Hlavní hrdi­no­vé Donald a Brambora zdo­lá­va­jí úska­lí stu­dia na lékař­ské fakul­tě – mož­ná se v nich uvi­dí­te i vy. Medicína neme­di­cí­na, študá­ci i kan­to­ři jsou všu­de stej­ní. Motolkomix může­te sl...

Autor:
Ohnivé ostří0

Ohnivé ostří

S Maxem Barnetem pro­plu­je­te do svě­ta mrtvých a zpět. A mož­ná odha­lí­te vra­ha… Nová záplet­ka, nový pří­běh. Kouzlo Podsvětí Vás pohl­tí. Podíváte se do nej­zaz­ší­ho kou­ta pod­zem­ní říše a zjis­tí­te, jak vzni­ká ohni­vé ostří. Samantin život se poma­lu začí­ná vrac...

Autor:
Kdo chce naše peníze?0

Kdo chce naše peníze?

Proč máme tak níz­kou mzdu? Proč nás ban­ka tres­tá za to, že spo­ří­me? Proč se všem stá­tům neod­pus­tí dlu­hy a nezačne se zno­vu od nuly? Proč dota­ce naše­mu hos­po­dář­ství nepo­má­ha­jí, nýbrž ško­dí? Ještě nikdy nebyl náš život tolik závis­lý na eko­no­mii. A ješ­tě ...

Autor:
V dobrém i zlém0

V dobrém i zlém

Napínavý psy­cho­thriller plný neče­ka­ných zvra­tů, kte­rý pro­vo­ka­tiv­ně odha­lu­je tem­nou stra­nu man­žel­ství, mateř­ství a přá­tel­ství. Bezmezně milu­jí­cí man­žel­ka, odda­ný man­žel, ope­čo­vá­va­né dítě. Američané Merry, Sam a Conor jsou per­fekt­ní rodi­na, žijí­cí na per...

Autor: