Kategorie: Hudební recenze

0

Koncert: Within Temptation – Praha 2018

Po vel­mi dlou­hé době jsem navští­vil kon­cert téhle nizo­zem­ské legen­dy, kte­ré už posled­ní dobou pro její vstup do multi­žánro­vé­ho prů­se­čí­ku nevě­nu­ji zda­le­ka tolik pozor­nos­ti, co dří­ve. Zpěvačka Sharon den Adel navíc v posled­ních letech řeši­la množ­ství osob­ních pro­blé­mů, kte­ré nej­pr­ve po vydá­ní její­ho sólo­vé­ho popo­vé­ho alba a nevhod­ným mar­ke­tingem kape­ly sil­ně vyu­ži­té nejis­to­ty fan­dů vypa­da­ly, že se tahle sesta­va sku­teč­ně roz­pad­ne. To se nako­nec za slav­ných fam­fár nesta­lo a mís­to toho Within Temptation ozná­mi­li nové album a tour, kte­ré jsem během letoš­ní­ho pro­sin­ce navští­vil....

Autor:
0

Tropics - Nocturnal Souls (2018)

Je krás­ná let­ní noc, krát­ce před půl­no­cí, a vy se zrov­na uchy­lu­je­te do baru kde­si za měs­tem. Sedí tam málo lidí, z repro­duk­to­rů se tiše linou jaz­zo­vé tóny, poma­lu dojde­te k baru, kde si objed­ná­te kávu, kte­rou si vez­me­te ven a sle­du­je­te nád­her­nou noč­ní oblo­hu. Tak nějak tak­to chut­ná deska od pro­jek­tu Tropics, za kte­rým se skrý­vá Chris Ward. Jedná se o tře­tí řado­vé album (pro mě ale prav­dě­po­dob­ně prv­ní, kte­ré jsem sly­šel), kte­ré v sobě umně kom­bi­nu­je down­tem­po, drum n...

Autor:
0

Koncert: Amaranthe, Powerwolf – Praha 2018

Letošní kon­cert­ní sezó­na je v plném prou­du. Před-předevčírem jsem vyra­zil na kon­cert vel­mi zají­ma­vé kom­bi­na­ce, a sice dánsko-švédských Amaranthe před­sko­ka­nů v čele s moji pla­to­nic­kou lás­kou Elize Ryd, po kte­rých násle­do­va­li německo-rumunští Powerwolf. Kombinace vskut­ku zají­ma­vá. Kdo chce vědět, kdo ztra­til veš­ke­ré ilu­ze o své oblí­ben­ky­ni, ale kdo také záro­veň našel nové oblí­ben­ce k posle­chu, čte dále. Amaranthe O mé dlou­ho­le­té náklon­nos­ti ke švéd­ské vychá­ze­jí­cí hvězdě sever­ské­ho meta­lo­vé­ho nebe Elize Ryd už ví asi kaž­dý. Když před lety spo­lu­pra­co­va­la s Timem Tolkkim na...

Autor:
0

Paul McCartney - Egypt Station (2018)

Paul McCartney je tako­vá živou­cí ency­klo­pe­die popu­lár­ní hud­by, jen těž­ko bys­te totiž hle­da­li oso­bu, na níž by tato cha­rak­te­ris­ti­ka sedě­la tref­ně­ji. Čas běží jako voda a popu­lár­ní „Macca“ už píše u kolon­ky své­ho věku čís­lov­ku 76 (naro­dil se sho­dou okol­nos­tí přes­ně v den boje čes­ko­slo­ven­ských para­šu­tis­tů v kos­te­le Cyrila a Metoděje), při­tom se z něj roz­hod­ně nestal něja­ký stár­nou­cí muzi­kant vzpo­mí­na­jí­cí se slzou v oku na časy zašlé slá­vy opra­šo­vá­ním a ree­di­ce­mi sta­rých nahrá­vek. Macca se čile pouš­tí do nových skla­deb, do nových...

Autor:
muchow0

Jan P. Muchow - The Antagonist

Jan P. Muchow je nejen vyhle­dá­va­ným pro­du­cen­tem a remi­xé­rem, ale i jed­ním z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by. Během dva­ce­ti let slo­žil hud­bu k více než tři­ce­ti fil­mům a v něko­li­ka fil­mech si i sám zahrál. Svým herec­kým debu­tem v hlav­ní roli ve fil­mu Šeptej se stal sym­bo­lem čás­ti gene­ra­ce 90. let. Přesto se roz­ho­dl ve fil­mo­vé tvor­bě věno­vat jen a pou­ze kom­po­no­vá­ni hud­by. Že to bylo správ­né roz­hod­nu­tí, doka­zu­jí jeho sklad­by z množ­ství popu­lár­ních fil­mů, jako jsou napří­klad Jedna ruka net­les­ká, Muži v nadě­ji, Teorie tig­ra, Samotáři, My...

Autor:
zpívá karelgott0

Zpívá Karel Gott

Karla Gotta není potře­ba nijak spe­ci­ál­ně před­sta­vo­vat. Nejznámější čes­ký zpě­vák a drži­tel něko­li­ka desí­tek Zlatých sla­ví­ků nazpí­val množ­ství dnes již kul­tov­ních pís­ní, kte­ré zna­jí snad všech­ny gene­ra­ce Čechů - napří­klad Včelku Máju, Když muž se ženou sní­dá, Stále mlád, Lady Carneval nebo Zvonky štěs­tí. To ale není začá­tek hudeb­ní­ho pří­bě­hu Karla Gotta. Ten začal v roce 1958, kdy se při­hlá­sil do sou­tě­že Hledáme nové talen­ty. Neuspěl, no zájem pub­li­ka mu zajis­til angaž­má v jed­né praž­ské kavár­ně. Později začal...

Autor:
bile vanoce0

Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé

V roce 2010 vyšlo prv­ní vánoč­ní album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sed­mi letech, pro­du­cent Petr Malásek zaran­žo­val novou sadu vánoč­ních a svá­teč­ních pís­ni­ček, a tak moh­la Lucie při­pra­vit svůj dru­hý vánoč­ní pozdrav, kte­rým potě­ší nejen své fanouš­ky, ale i kaž­dé­ho, kdo má rád pís­ně protka­né slav­nost­ní atmo­sfé­rou. Na albu najde­te tři původ­ní domá­cí pís­ně a pře­vza­té sklad­by, v zábě­ru před­loh od 18. do 21. sto­le­tí. Ty skvě­le otex­to­va­li Radůza, Václav Kopta a Jan Macků. Až už jde o dojí­ma­vý Vánoční...

Autor:
Rumcajs0

Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé vyprá­vě­ní Karela Högera na tom­to CD pře­vzal Vojta Kotek. Na CD usly­ší­te nově obje­ve­nou sbír­ku dob­ro­druž­ství o Rumcajsovi z archi­vu pohá­dek Václava Čtvrtka. CD obsa­hu­je 8 pohá­dek, kte­ré jsou dlou­hé v časo­vém roz­me­zí 5 až 11 minut. Můžeme se těšit na vel­mi pří­jem­ný hlas Vojty Kotka, kte­rý pohád­ky vel­mi...

Autor:
Duety0

Legendární československé šlágry - Duety - 100 %

Lámete si hla­vu nad tím, co daro­vat rodi­čům pod stro­me­ček? A může to být něco, co vyvo­lá krás­né vzpo­mín­ky voní­cí nos­tal­gií? Pak sáh­ně­te po troj­cédéč­ku Legendární čes­ko­slo­ven­ské šlág­ry. Duety, kte­ré obsa­hu­je šede­sát­ku těch nej­lep­ších due­tů, kte­ré od pade­sá­tých let zní z rádií, obra­zo­vek a dodnes na kon­cer­tech zpě­vá­ků a zpě­va­ček. Na třech cédéč­kách, vždy po dva­ce­ti skladbách, najde­te pís­nič­ky v ori­gi­nál­ních nahráv­kách, tedy ve zně­ní těch inter­pre­tů, pro nějž byly napsá­ny. A není to jen o zpě­vá­cích a zpě­vač­kách – při posle­chu oce­ní­te kva­li­tu a úro­veň, jakou...

Autor:
105_ext_BudovaSTD0

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze

Stavovské diva­dlo je posled­ním docho­va­ným diva­dlem, kde v němž osob­ně řídil pro­ve­de­ní svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se svě­to­vá pre­mi­é­ra ope­ry Figarova svat­ba (Le noz­ze di Figaro) kona­la ve Vídni, tepr­ve v Praze zaži­la svůj prv­ní sku­teč­ný tri­umf. O tom, jest­li zaži­je tri­umf i nová insce­na­ce v režijmím poje­tí Magdalény Švecové a hudeb­ním nastu­do­vá­ní Enrico Dovinca, se může­te při­jít pře­svěd­čit 1. úno­ra, kdy bude mít ope­ra na prk­nech Stavovského diva­dla pre­mi­é­ru. V obsa­ze­ní najde­me sku­teč­ně skvě­lé pěv­ce. Jako hra­bě Almaviva by...

Autor: