Kategorie: Hudební novinky

NEVER SOL0

NEVER SOL

NOVÉ ALBUM — Pět let po vydá­ní vře­le při­ja­té­ho debu­tu Under Quiet chys­tá mimo­řád­ně talen­to­va­ná pro­du­cent­ka a zpě­vač­ka Sára Vondrášková ali­as Never Sol své dru­hé řado­vé album. Novinka s názvem Chamaleo, jež vyjde 19. říj­na u Supraphonu a pokřtě­na bude 3...

JAN MARTINÍK0

JAN MARTINÍK

SCHUBERTOVA ZIMNÍ CESTA — Klíčové dílo Franze Schuberta v podá­ní vyni­ka­jí­cí­ho čes­ké­ho basis­ty Jana Martiníka a za kla­vír­ní­ho dopro­vo­du Davida Marečka, sou­čas­né­ho gene­rál­ní­ho ředi­te­le České filhar­mo­nie, vydá­vá v pátek 21. září 2018 Supraphon na CD i v d...

Jan P. Muchow & The Antagonists0

Jan P. Muchow & The Antagonists

Vyráží na klu­bo­vé tur­né — Po něko­li­ka oje­di­ně­lých vystou­pe­ních se výrazná per­só­na domá­cí hudeb­ní scé­ny a jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších sou­čas­ných skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by Jan P. Muchow roz­ho­dl se svým kon­cert­ním pro­jek­tem Jan P. Muchow & The Antago...

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ S VOJTĚCHEM DYKEM0

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ S VOJTĚCHEM DYKEM

V NOVÉM KLIPU — Zpěvák a skla­da­tel Ondřej Gregor Brzobohatý vydal loni na pod­zim pod názvem Universum své dru­hé autor­ské album, kte­ré je po hudeb­ní strán­ce mixem popu, fun­ky, sou­lu i jaz­zu. Texty se ubí­ra­jí od hlou­ba­vých, pře­mýš­li­vých poloh až ke své­by...

BOHUMIL KULÍNSKÝ0

BOHUMIL KULÍNSKÝ

OHLÉDNUTÍ — Bohumil Kulínský mlad­ší (5. 5. 1959 – 15. 9. 2018) pat­řil k výraz­ným osob­nos­tem čes­ké hudeb­ní scé­ny. Vystudoval diri­go­vá­ní na praž­ské kon­zer­va­to­ři a brněn­ské JAMU. Sbormistrovství se věno­val od svých 16 let ve sbo­ru Bambini di Praga, kte­rý ...

IVO KAHÁNEK A DALŠÍ INTERPRETI0

IVO KAHÁNEK A DALŠÍ INTERPRETI

NAHRÁLI DÍLO VIKTORA KALABISE — Kompoziční odkaz Viktora Kalabise (1923–2006), jed­né z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké hud­by 20. sto­le­tí, čítá desít­ky opu­sů vesměs instru­men­tál­ní hud­by, včet­ně skla­deb pro jeho man­žel­ku, cem­ba­list­ku Zuzanu Růžičkovou. P...

NA DOSLECH – ZÁŘÍ0

NA DOSLECH – ZÁŘÍ

NEWSLETTER O NOVINKÁCH — Přečtěte si záři­jo­vé čís­lo naše­ho maga­zí­nu NA DOSLECH a poznej­te více z pro­duk­ce vyda­va­tel­ství Supraphon. Novinky, roz­ho­vo­ry i repor­tá­že pěk­ně pohro­ma­dě prá­vě zde!

BARBORA POLÁKOVÁ0

BARBORA POLÁKOVÁ

PRVNÍ INSTAGRAMOVÝ VIDEOKLIP — Barbora Poláková na svém instagra­mo­vém pro­fi­lu živě vysí­la­la svůj nový klip k pís­ni 2–8–5 ze své posled­ní des­ky ZE.MĚ! Stala se tak vůbec prv­ním inter­pre­tem, kte­rý na této soci­ál­ní síti vysí­lal a záro­veň natá­čel video­klip...

JITKA ZELENKOVÁ0

JITKA ZELENKOVÁ

NOVÉ ALBUM — Jitka Zelenková osla­ví letos na pod­zim 50 let na hudeb­ní scé­ně vydá­ním nové­ho alba, kte­ré nazva­la Intimity.

POCTA PAVLU BOBKOVI0

POCTA PAVLU BOBKOVI

KONCERT — Pocta Pavlu Bobkovi aneb vzpo­mín­ka hud­bou, slo­vem a obra­zem v Divadle Bez Zábradlí se usku­teč­ní v nedě­li 16. 9. 2018

SLAVNOSTNÍ CHVÍLE0

SLAVNOSTNÍ CHVÍLE

S KLASICKOU HUDBOU — Nejznámější sklad­by kla­sic­ké hud­by vybra­né spe­ci­ál­ně pro slav­nost­ní chví­le a výji­meč­né pří­le­ži­tos­ti vydal na CD, ale i v digi­tál­ních for­má­tech Supraphon na svém spe­ci­ál­ním labe­lu Artona v pátek 7. září 2018....

Supraphonline INFO ZÁŘÍ0

Supraphonline INFO ZÁŘÍ

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Přinášíme nový news­let­ter o nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lech z nabíd­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du Supraphonline. Nabízíme nejen novin­ky a archiv­ní titu­ly z širo­ké nabíd­ky Supraphonu, ale i mno­ho archiv­ních rarit­ních nahrá­vek, kte­ré nevy­šly na CD...

CO JE NOVÉHO - ZÁŘÍ0

CO JE NOVÉHO - ZÁŘÍ

CO PRÁVĚ VYCHÁZÍ — Každý měsíc je naše nabíd­ka nových alb veli­ce pes­t­rá a může zaujmout pří­z­niv­ce popu­lár­ní hud­by, kla­si­ky, ale i mlu­ve­né­ho slo­va. Přesný pře­hled o našich novin­kách zís­ká­te v měsíč­ní­ku „CO JE NOVÉHO“, kde je více podrob­nos­tí....

TALENTOVANÁ NELLY0

TALENTOVANÁ NELLY

VYDÁVÁ DEBUTOVÉ EP — NELLY, nová výrazná tvář a hlas čes­ké hudeb­ní scé­ny, po více než roce pří­prav vydá­vá u Supraphonu EP V oka­mži­ku. Album s pěti pís­nič­ka­mi, prv­ní v dis­ko­gra­fii talen­to­va­né zpě­vač­ky a také hereč­ky, v červ­nu před­zna­me­nal úspěš­ný sin­gl ...

HANA ZAGOROVÁ0

HANA ZAGOROVÁ

VYDÁVÁ V ZÁŘÍ NOVÉ ALBUM — Stálice naší popu­lár­ní hud­by Hana Zagorová vydá­vá 21. září 2018 nové album, kte­ré nazva­la pod­le pís­nič­ky zpě­vá­ka a skla­da­te­le Marka Ztraceného Já nemám strach. Album je sty­lo­vým mixem popu s šan­so­nem a nechá­vá plně vynik­nout ...

BARBORA HRZÁNOVÁ A ANETA LANGEROVÁ0

BARBORA HRZÁNOVÁ A ANETA LANGEROVÁ

VYTVOŘILY JEDINEČNOU AUDIOKNIHU — Kniha k zamyš­le­ní, jem­ná, vtip­ná, chyt­rá i dojem­ná, to je Pane Bůh, tady Anna, kte­rou napsal brit­ský spi­so­va­tel Fynn (vlast­ním jmé­nem Sydney George Hopkins) pat­ří již dnes ke kla­sic­ké lite­ra­tu­ře, a to nejen v ang­lic­ky ...

ŠTEFAN MARGITA0

ŠTEFAN MARGITA

POKŘTIL MAPU LÁSKY — Včera 3. 9. 2018 odpo­led­ne v Galerii kavár­ny Louvre Praha pokřtil Štefan Margita se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky a přá­te­li album Mapa Lásky, kte­ré sice již vyšlo v květ­nu, ale tepr­ve nyní se hlav­ní pro­ta­go­nis­ta vrá­til do Prahy ze zahra­nič...

PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ0

PŘÍBĚHY ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ

V AUDIOKNIŽNÍ PODOBĚ — Oceňovaná kni­ha Příběhy čes­kých kní­žat a krá­lů spi­so­va­tel­ky Aleny Ježkové vyjde 17. září 2018 v audi­ok­niž­ní podo­bě. Děje dáv­ných dob čes­ké his­to­rie oží­va­jí jako sled napí­na­vých dra­ma­tic­kých situ­a­cí. Dějepis se při posle­chu nové­ho...

PAVEL HAAS QUARTET0

PAVEL HAAS QUARTET

GRAMOPHONE AWARDS 2018 — Britský hudeb­ní měsíč­ník Gramophone vyhlá­sil v pátek 31. srp­na vítě­ze cen Gramophone Awards 2018. Album vyda­né Supraphonem s nahráv­kou Dvořákových kvin­te­tů v podá­ní Pavel Haas Quartet zís­ka­lo oce­ně­ní v kate­go­rii „Komorní hud­ba“...

ELIŠKA BUOCIKOVÁ0

ELIŠKA BUOCIKOVÁ

OKO ZA OKO — V červ­nu letoš­ní­ho roku vyhrá­la mla­dá talen­to­va­ná zpě­vač­ka, skla­da­tel­ka a kyta­rist­ka Eliška Buociková prv­ní roč­ník vyhle­dá­va­cí sou­tě­že Talent for Stage. Několik dnů poté úspěš­ně vystou­pi­la na fes­ti­va­lu Votvírák a násled­ně nato­či­la ve stu­di...

MARTA JANDOVÁ0

MARTA JANDOVÁ

CHYSTÁ SÓLOVÉ ALBUM — Marta Jandová letos v říj­nu vydá své prv­ní sólo­vé album. A nebu­de to jen tak! Marta je, až na jed­nu výjim­ku, výhrad­ní autor­kou všech vybra­ných pís­ní. Tou jedi­nou výjim­kou, kde nebu­de autor­kou sama zpě­vač­ka, je pís­nič­ka Školíš mě o...

0

OLYMPIC

NOVINKA TRILOBIT — Dva roky poté, co legen­da domá­cí­ho big­bí­tu Olympic uza­vře­la svou albo­vou tri­lo­gii sou­hvězdí posled­ním opu­sem Souhvězdí roman­ti­ků, při­chá­zí par­ta oko­lo Petra Jandy s novin­kou Trilobit. Ta vychá­zí přes­ně pade­sát let po vydá­ní dnes již ...

0

NOVINKY KLASIKY

PODZIMNÍ SEZÓNY — Ediční plán z oblas­ti kla­sic­ké hud­by tuzem­ské­ho nej­vět­ší­ho hudeb­ní­ho vyda­va­tel­ství je peč­li­vě při­pra­vo­ván ve znač­ném časo­vém před­sti­hu. Žádají si to nejen zahra­nič­ní dis­tri­bu­to­ři, kte­ré má Supraphon nyní ve čty­ři­a­dva­ce­ti zemích svě­ta,...

0

TOMÁŠ KLUS

VYDÁ 7. 9. NOVÉ ALBUM — Nové CD Tomáše Kluse a Cílové sku­pi­ny SPOLU je sty­lo­vě roz­ma­ni­té a jeho hlav­ním posel­stvím je pozná­ní, že mlu­vit spo­lu a milo­vat jsou nej­cen­něj­ší oka­mži­ky v živo­tě. Album vychá­zí v exklu­ziv­ní dis­tri­buci Supraphonu 7. září, kdy b...

0

50. VÝROČÍ INVAZE

VZPOMÍNKY V PÍSNÍCH ROKU 1968 — Jaké hity dobý­va­ly hit­pa­rá­dy v roce 1968, kdy Československo pro­ží­va­lo konec vel­kých nadě­jí? Supraphon při­pra­vil spe­ci­ál­ní strán­ku na Supraphonline, kde jsou alba a pís­ně, kte­ré mapu­jí hud­bu v his­to­ric­ky důle­ži­tých letec...