Kategorie: Hudba

0

Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Olivier Herran svě­to­vě pro­slu­lý dabér, kte­rý pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas luxus­ní ital­ské znač­ce Versace pro parfém „Eros Pour fem­me“, míří se svým pro­jek­tem do Prahy. Olivier je nejen dabér, ale pře­de­vším francouzsko-španělský zpě­vák, hudeb­ní skla­da­tel, spi­so­va­tel a herec. Stojí za hudeb­ním pro­jek­tem OLI ALCHEMY. Projektem, kte­rý vez­me své poslu­cha­če do svě­ta fan­ta­zie a pře­dá­vá posel­ství, aby násle­do­va­li sny. Láska a spi­ri­tu­a­li­ta z jeho pís­ní jen čiší. Olivier se při psa­ní svých tex­tů nechal inspi­ro­vat svým oblí­be­ným spi­so­va­te­lem Paulem...

Autor:
image001 (6)0

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters

Jedním z vrcho­lů kon­cert­ní­ho tur­né zpě­vá­ka Vojtěcha Dyka a kape­ly B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou bude kon­cert 6. lis­to­pa­du v praž­ském Rudolfinu, jehož exklu­ziv­ním hos­tem bude brit­ské vokál­ní trio The Puppini Sisters. Přestože s těmi­to mimo­řád­ný­mi voka­list­ka­mi již spo­leč­ně vystu­po­va­li, kon­cert v Rudolfinu nabíd­ne spe­ci­ál­ně slo­že­ný pro­gram, říká v roz­ho­vo­ru Vojtěch Dyk. Jak jste se pozna­li s The Puppini Sisters a jaké bylo vaše prv­ní vystou­pe­ní? „Inu, jako to popr­vé vět­ši­nou bývá. Nejdříve jsme se jen tak hudeb­ně oču­chá­va­li, ladi­li, a pak už si jen...

Autor:
1847b09798810

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

Už kon­cem srp­na se roz­běh­la 135. sezo­na Národního diva­dla v Praze a umě­lec­ké sou­bo­ry při­pra­vu­jí cel­kem 21 pre­mi­ér. Umělecký sou­bor ope­ry Národního diva­dla jich při­pra­vu­je 9 a z toho 4 budou pre­mi­é­ro­va­ny pod Zlatou Kapličkou jak se pře­zdí­vá Národnímu diva­dlu. Pojďme se na ně podrob­ně­ji podí­vat. První pre­mi­é­rou nové sezo­ny bude ve čtvr­tek 5. řij­na ope­ra Maškarní ples, kte­rou napsal veli­kán oper­ní tvor­by Giuseppe Verdi. Toto dílo ital­ské­ho skla­da­te­le popr­vé zazně­lo v roce 1859 v řím­ském Teatro Apollo.Verdi zhu­deb­nil diva­del­ní hru Gustave III...

Autor:
Boleslav (9)0

Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem

Po vypro­da­ných brněn­ských kon­cer­tech a vystou­pe­ních v morav­ských měs­tech smě­řu­je Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou do Prahy. 10. květ­na od 19.30 pro­běh­ne kon­cert v hale Forum Karlín Zájem divá­ků a skvě­lá atmo­sfé­ra na před­cho­zích kon­cer­tech po celé repub­li­ce ved­li pořa­da­te­le i k úpra­vám kapa­ci­ty sálu. „Pro ten­to kon­cert byl sál dopl­něn spe­ci­ál­ní tri­bu­nou, kte­rá nabíd­ne 360 exklu­zív­ních míst k seze­ní navíc,“ říká ban­lea­der B-SIDE BANDU Josef Buchta a Vojtěch Dyk ho dopl­ňu­je: „Atmosféra na všech dosa­vad­ních kon­cer­tech ale byla tak skvě­lá, že...

Autor:
image0010

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití

Zpěvák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou se vrá­ti­li na kon­cert­ní pódia v celé České repub­li­ce.  Nové  tur­né má za sebou osm vypro­da­ných vystou­pe­ní a  vstu­pu­je do dru­hé polo­vi­ny. Kapelu a zpě­vá­ka čeka­jí tři dub­no­vé kon­cer­ty v Brně a pře­de­vším vrchol – praž­ský kon­cert  10. květ­na v hale Forum v Karlíně. Pro ten­to kon­cert byl sál dopl­něn spe­ci­ál­ní tri­bu­nou, kte­rá nabíd­ne 360 exklu­zív­ních míst k seze­ní navíc. Koncerty při­ná­še­jí zce­la nový reper­toár slo­že­ný z původ­ních skla­deb a nových aran­ží zná­mých hitů. Největší ohlas...

Autor:
image001 (2)9590

Vojtěch Dyk se připravuje na jarní turné, které bude ve velkém stylu

  Po roč­ní odml­ce vypl­ně­né pří­pra­vou a rea­li­za­cí Bernsteinovy mše se zpě­vák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou vrá­tí na kon­cert­ní pódia. Nové tur­né s novým reper­toá­rem a v novém stage desig­nu by mělo odstar­to­vat v břez­nu příští­ho roku. První kon­cert pro­běh­ne v Měšťanské bese­dě v Plzni 15.3., v plá­nu je kolem 35 kon­cer­tů po celém Česku. Dvakrát vystou­pí v dub­nu v domov­ském měs­tě B-SIDE BANDU, v brněn­ském Sono Centru (24.-25.4.), praž­ské kon­cer­ty jsou naplá­no­vá­ny na 10. a 11. květ­na do kar­lín­ské­ho Fora a do hole­šo­vic­ké La Fabriky. Kapela...

Autor:
1120

Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou

Co by byla pohád­ka bez dopro­vod­né, dojem­né a chytla­vé hud­by. Podívejte se na záznam natá­če­ní pís­ně Andělská, kte­rou pro film Anděl Páně 2 vytvo­ři­li Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Když mi Ondřej Soukup poslal hud­bu a slo­va pís­ně Andělská k fil­mu Anděl Páně 2 s nabíd­kou nazpí­vat ji jako duet s mojí dce­rou Charlottkou, ani minu­tu jsem nevá­hal a oka­mži­tě jsem sou­hla­sil. Malebná slo­va, melo­die a instru­men­ta­ce ve mně totiž oka­mži­tě vytvo­ři­ly obraz vánoč­ní pohád­ko­vé atmo­sfé­ry. Má radost navíc byla umoc­ně­na tím, že...

Autor:
Kapela MIG 21 na turné PODZIM 160

MIG 21 hlásí v Praze vyprodáno, přidává jarní koncerty

Podzimní tur­né kape­ly MIG 21 Podzim 16 prá­vě vrcho­lí. Tři kon­cer­ty, kte­ré se ode­hra­jí příští týden v praž­ském Lucerna Music Baru jsou už vypro­da­né. Proto se kape­la roz­hod­la při­dat dva jar­ní praž­ské kon­cer­ty – 26. a 27. dub­na v Lucerna Music Baru.  Kromě toho může­te MIGy vidět a sly­šet ješ­tě v rám­ci tur­né Podzim 16 v České Lípě, Kadani Karlových Varech a Plzni, kde tur­né zakon­čí. Pro pod­zim­ní tur­né si kape­la při­pra­vi­la pro fanouš­ky jed­nu mimo­řád­nou novin­ku a tou je Zpěvník nej­ob­lí­be­něj­ších skla­deb. Kapela vybra­la...

Autor: