Kritiky.cz > Hudba
Oli ALCHEMY

Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Olivier Herran svě­to­vě pro­slu­lý dabér, kte­rý pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas luxus­ní ital­ské znač­ce Versace pro parfém „Eros Pour fem­me“, míří se svým pro­jek­tem do Prahy. Olivier je nejen dabér,...Read more »
image001 6

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters

Jedním z vrcho­lů kon­cert­ní­ho tur­né zpě­vá­ka Vojtěcha Dyka a kape­ly B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou bude kon­cert 6. lis­to­pa­du v praž­ském Rudolfinu, jehož exklu­ziv­ním hos­tem bude brit­ské vokál­ní trio The Puppini Sisters. Přestože...Read more »
1847b0979881

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

Už kon­cem srp­na se roz­běh­la 135. sezo­na Národního diva­dla v Praze a umě­lec­ké sou­bo­ry při­pra­vu­jí cel­kem 21 pre­mi­ér. Umělecký sou­bor ope­ry Národního diva­dla jich při­pra­vu­je 9 a z toho 4 budou pre­mi­é­ro­va­ny pod Zlatou...Read more »
pod vejte se na videoklip ke vznikaj c mu filmu bajke i

Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři

Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spo­lu setka­li popr­vé pra­cov­ně při nahrá­vá­ní video­kli­pu k fil­mu Bajkeři, ke kte­ré­mu hud­bu slo­žil skla­da­tel Jan. P. Muchov.Read more »
Boleslav 9

Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem

Po vypro­da­ných brněn­ských kon­cer­tech a vystou­pe­ních v morav­ských měs­tech smě­řu­je Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou do Prahy. 10. květ­na od 19.30 pro­běh­ne kon­cert v hale Forum Karlín Zájem divá­ků a skvě­lá...Read more »
image001

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití

Zpěvák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou se vrá­ti­li na kon­cert­ní pódia v celé České repub­li­ce.  Nové  tur­né má za sebou osm vypro­da­ných vystou­pe­ní a  vstu­pu­je do dru­hé...Read more »
image001 2959

Vojtěch Dyk se připravuje na jarní turné, které bude ve velkém stylu

Po roč­ní odml­ce vypl­ně­né pří­pra­vou a rea­li­za­cí Bernsteinovy mše se zpě­vák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou vrá­tí na kon­cert­ní pódia. Nové tur­né s novým reper­toá­rem a v novém stage desig­nu...Read more »
112

Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou

Co by byla pohád­ka bez dopro­vod­né, dojem­né a chytla­vé hud­by. Podívejte se na záznam natá­če­ní pís­ně Andělská, kte­rou pro film Anděl Páně 2 vytvo­ři­li Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Když mi...Read more »
promo foto podzim 1

MIG 21 hlásí v Praze vyprodáno, přidává jarní koncerty

Podzimní tur­né kape­ly MIG 21 Podzim 16 prá­vě vrcho­lí. Tři kon­cer­ty, kte­ré se ode­hra­jí příští týden v praž­ském Lucerna Music Baru jsou už vypro­da­né. Proto se kape­la roz­hod­la při­dat dva...Read more »