Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Hudba
Photo @ Getty Images

Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze

Po dva­nác­ti letech aktiv­ní kari­é­ry, pěti stu­di­o­vých albech se sku­pi­nou One Direction, třech sólo­vých des­kách, něko­li­ka vypro­da­ných kon­cert­ních šňůrách a téměř dvou letech odklá­dá­ní kvů­li pan­de­mii koro­na­vi­ru dora­zil Harry Styles...Read more »
Foto: Facebook Los Bitchos

Los Bitchos – Let The Festivities Begin (2022)

Se sku­pi­nou Los Bitchos jsem se setkal díky algo­rit­mu strán­ky you­tu­be, kte­rá mi nabíd­la jejich song Pista. Ten mi při­šel zají­ma­vý, vyhle­dal jsem si dal­ší tvor­bu (kte­ré tedy teh­dy...Read more »
Metronomy Murcia SRN

Metronomy - Small World (2022)

Metronomy tu jsou s dal­ší dobrou deskou. Skupina, kte­rá se zfor­mo­va­la původ­ně jako indi­vi­du­ál­ní pro­jekt na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí (jak div­ně to zní) vydá­vá své sed­mé řado­vé album. Během let...Read more »
Altin

Nejlepší hudební alba roku 2021

Můžete si říci, že rok 2021 nestál za nic, covid a tak vůbec... a máte vlast­ně i prav­du. Je tu však i hud­ba, kte­rá lec­kdy doká­že pro­sví­tit tem­ná obdo­bí, když už tedy nic...Read more »
0ef3O3AEtVU

Nejlepší alba roku 2020

 Šílený rok 2020 (z mnoha důvodů) přinesl docela zajímavé hudební desky. Upřímně jsem jich nenaposlouchal tolik, kolik bych si představoval. Částečně za to "mohou" pracovní povinnosti, částečně čas, který...Read more »
Oli ALCHEMY

Již v červnu v Praze vystoupí OLI ALCHEMY

Olivier Herran svě­to­vě pro­slu­lý dabér, kte­rý pro­půj­čil svůj neza­mě­ni­tel­ný hlas luxus­ní ital­ské znač­ce Versace pro parfém „Eros Pour fem­me“, míří se svým pro­jek­tem do Prahy. Olivier je nejen dabér,...Read more »
image001 6

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Hosty koncertu bude světové vokální trio z Londýna The Puppini Sisters

Jedním z vrcho­lů kon­cert­ní­ho tur­né zpě­vá­ka Vojtěcha Dyka a kape­ly B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou bude kon­cert 6. lis­to­pa­du v praž­ském Rudolfinu, jehož exklu­ziv­ním hos­tem bude brit­ské vokál­ní trio The Puppini Sisters. Přestože...Read more »
1847b0979881

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

Už kon­cem srp­na se roz­běh­la 135. sezo­na Národního diva­dla v Praze a umě­lec­ké sou­bo­ry při­pra­vu­jí cel­kem 21 pre­mi­ér. Umělecký sou­bor ope­ry Národního diva­dla jich při­pra­vu­je 9 a z toho 4 budou pre­mi­é­ro­va­ny pod Zlatou...Read more »
pod vejte se na videoklip ke vznikaj c mu filmu bajke i

Podívejte se na videoklip ke vznikajícímu filmu Bajkeři

Adam a Vladimír Mišík, tedy otec a syn se spo­lu setka­li popr­vé pra­cov­ně při nahrá­vá­ní video­kli­pu k fil­mu Bajkeři, ke kte­ré­mu hud­bu slo­žil skla­da­tel Jan. P. Muchov.Read more »
Boleslav 9

Turné Vojtěcha Dyka a B-SIDE BANDU míří do karlínské haly Forum se speciálním hostem

Po vypro­da­ných brněn­ských kon­cer­tech a vystou­pe­ních v morav­ských měs­tech smě­řu­je Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou do Prahy. 10. květ­na od 19.30 pro­běh­ne kon­cert v hale Forum Karlín Zájem divá­ků a skvě­lá...Read more »
image001

Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND připravili pro nové turné speciální program i pití

Zpěvák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou se vrá­ti­li na kon­cert­ní pódia v celé České repub­li­ce.  Nové  tur­né má za sebou osm vypro­da­ných vystou­pe­ní a  vstu­pu­je do dru­hé...Read more »
image001 2959

Vojtěch Dyk se připravuje na jarní turné, které bude ve velkém stylu

Po roč­ní odml­ce vypl­ně­né pří­pra­vou a rea­li­za­cí Bernsteinovy mše se zpě­vák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou vrá­tí na kon­cert­ní pódia. Nové tur­né s novým reper­toá­rem a v novém stage desig­nu...Read more »
112

Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou

Co by byla pohád­ka bez dopro­vod­né, dojem­né a chytla­vé hud­by. Podívejte se na záznam natá­če­ní pís­ně Andělská, kte­rou pro film Anděl Páně 2 vytvo­ři­li Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Když mi...Read more »
promo foto podzim 1

MIG 21 hlásí v Praze vyprodáno, přidává jarní koncerty

Podzimní tur­né kape­ly MIG 21 Podzim 16 prá­vě vrcho­lí. Tři kon­cer­ty, kte­ré se ode­hra­jí příští týden v praž­ském Lucerna Music Baru jsou už vypro­da­né. Proto se kape­la roz­hod­la při­dat dva...Read more »
Stránka načtena za 3,07624 s | počet dotazů: 220 | paměť: 38523 KB. | 30.11.2022 - 12:38:43