Kritiky.cz > Fotbal
collina

Platy rozhodčích Vás určitě překvapí

Rozhodčí pat­ří ke kon­tro­verz­ním oso­bám v rám­ci fot­ba­lo­vé­ho svě­ta. Lidé na ně čas­to nadá­va­jí, když se jim někte­ré utká­ní nepo­ve­de. Může se také obje­vit spe­ku­la­ce o při­pís­ká­vá­ní jed­no­mu z týmů, což se...Read more »
fc porto and fc boavista stadium tour from porto in porto 419169

FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

Portugalská liga čas­to slou­ží jako mís­to, kde se roz­ví­jí celá řada zají­ma­vých hrá­čů. V taměj­ší lize hra­je spous­ta Brazilců, kte­ří zde nema­jí žád­ný pro­blém s jazy­ko­vou bari­é­rou jako jin­de v Evropě. Nejvýznamnějším...Read more »
3uixm3eai1fk wd640

Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu

Fotbalem se nedá živit done­ko­neč­na a někte­ří fot­ba­lis­té se již v prů­bě­hu kari­é­ry sna­ží najít jinou ces­tu, jak si po skon­če­ní nej­lep­ší­ho obdo­bí vydě­lat. Někteří hrá­či však kon­čí poměr­ně brzy a Royston Drenthe...Read more »
412a858abcd0b6b0659d5a1e895ecda3 700

Kam za dokonalým fotbalem?

Také jste roz­ča­ro­vá­ni z výko­nů někte­rých fot­ba­lo­vých týmů v naší lize a říká­te si, proč se na ni vůbec dívá­te? Pokud ano, roz­hod­ně není důvod fot­bal zce­la zatra­co­vat. Je celá řada jiných...Read more »
ELV77b8e6 AI SOCCER GERMANY SVW BAY 1201 11 4

Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy

Werder Brémy je tra­dič­ní němec­ký tým, jehož počát­ky saha­jí až do roku 1899. Je to pra­vi­del­ný a neod­mys­li­tel­ný účast­ník 1. Bundesligy. Mezi nej­vět­ší úspě­chy klu­bu pat­ří roz­hod­ně vítěz­ství v Poháru vítězů...Read more »
MAH309496 simak1

Alkohol, ústavní léčba a prohýřený talent

Jméno Jan Šimák je asi zná­mé kaž­dé­mu fot­ba­lo­vé­mu fanouš­ko­vi, kte­rý se již něja­ká léta zají­má o dění v čes­ké nej­vyš­ší sou­tě­ži a o kra­ján­ky půso­bí­cí v zahra­nič­ních sou­tě­žích. Jan Šimák pla­til za jeden z nej­vět­ších...Read more »
499 camp nou 11

Fotbalová města – Barcelona

Barcelona je jed­no z nej­slav­něj­ších měst celé­ho Španělska. Nachází se v něm celá řada paměti­hod­nos­tí, ale všech­ny fot­ba­lo­vé fanouš­ky svě­ta zají­má něco jiné­ho – FC Barcelona. To je totiž jeden z před­ních...Read more »
Roma lazio

Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím

Derby. Ve spor­tov­ním svě­tě ozna­če­ní pro sou­boj odvě­kých riva­lů, zpra­vi­dla síd­lí­cích v jed­nom měs­tě, kte­ré pro srd­ca­ře z řad fanouš­ků, hrá­čů, tre­né­rů i funk­ci­o­ná­řů před­sta­vu­je jeden z vrcho­lů sezo­ny. Velice aktu­ál­ně důle­ži­tost sou­bo­je...Read more »
balls

Fotbalové míče a jejich historie

Fotbal pat­ří k nej­po­pu­lár­něj­ším spor­tům na celé pla­ne­tě. Hraje se s míčem, kte­rý však vždy nebyl stej­ný jako dnes. Pojďme se tedy podí­vat na his­to­rii fot­ba­lo­vé­ho míče. Míče mají dlou­hou his­to­rii...Read more »
Camp Nou Barcelona europes biggest football stadium

TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?

Mít vlast­ní sta­di­on, na kte­rém hos­tí­te své sou­pe­ře, zna­me­ná ve sku­teč­nos­ti jen polo­vi­nu úspě­chu. Kvalitní sedač­ky, vyhří­va­ný tráv­ník, super­mo­der­ní osvět­le­ní ani sebe­lep­ší záze­mí pro hrá­če vám totiž oprav­do­vou výho­du...Read more »