Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Klubové filmy
hotaru no haka poster

Hrob světlušek (Hotaru no Haka) (1988)

*V noci 21.září 1945...* *...jsem zemřel.* Těmito slo­vy začí­ná sní­mek, mno­ha kri­ti­ky ozna­čo­va­ný jako neje­mo­tiv­něj­ší pro­ti­vá­leč­ný film vůbec, dal­ší­mi sta­věn na roveň se Schindlerovým sezna­mem svě­tozná­mé­ho reži­sé­ra Stevena Spielberga....Read more »
cidade de deus poster

Město bohů (Cidade de Deus) (2002)

Režisérská dvoj­ce Fernando Meirelles a Kátia Lund pro nás nama­lo­va­la hod­ně syro­vý obraz z bra­zil­ské­ho Ria de Janeira. A pro tuto fas­ci­nu­jí­cí mal­bu se inspi­ro­va­li stej­no­jmen­ným romá­nem od Paola Linse, uni­ver­zit­ní­ho pro­fe­so­ra,...Read more »

Ghost in the Shell (Koukaku Kidoutai) (1995)

A opět tu máme zají­ma­vou kul­tov­ní zále­ži­tost (zatím na ni nava­zu­jí dva celo­ve­čer­ní fil­my a dvě tele­viz­ní série). Ovšem z ne pří­liš zná­mé­ho žán­ru: jde o ani­me, tedy o japon­ský ani­mo­va­ný film. Naši...Read more »
nekojiru so 01

Nekojiru-so (Cat Soup) (2001)

Originální půl­ho­di­no­vý fil­mek japon­ské­ho reži­sé­ra Tetsuo Sato, kte­rý by se dal pře­lo­žit jako *Kočičí polév­ka*, je vsku­tu ori­gi­nál­ním dílem. Surrealistické a ilu­zor­ní obra­zy se v něm před­há­ně­jí, kte­rý vás víc zaujme...Read more »
piano poster

The Piano (1993)

Němá Ada odjíž­dí ze Skotska do rod­né země své­ho nastá­va­jí­cí­ho, Nového Zélandu. S sebou si také bere jedi­nou věc, bez níž nemů­že exis­to­vat - své pia­no. Pokud se pře­ne­se­te přes...Read more »
Zeme

Země (Tierra) (1996)

V té smrš­ti fil­mů co se na nás neu­stá­le valí z Ameriky, Británie, kri­mi seri­á­lů z Německa, ale i poměr­ně úspěš­ných sním­ků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapo­mí­ná na...Read more »
stalker poster

Stalker (1979)

Stalker. Možná jste toto slo­vo už sly­še­li... Ať už jako jmé­no fil­mu nebo název při­pra­vo­va­né počí­ta­čo­vé hry. Obojí čer­pá z 35 let sta­ré povíd­ky *Piknik u ces­ty* bra­trů Arkadije a Borise Strugackých....Read more »
Maska2

Maska zrcadla (MirrorMask) (2005)

- To tady kaž­dý nosí mas­ku? - Samozřejmě. Jak potom poznáš jest­li jsi šťast­ná nebo smut­ná? - Mám pře­ce tvář. - Abych řekl prav­du, bez masek mi vy lidé...Read more »
290px full metal jacket

Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)

Výjimečné váleč­né dra­ma v podá­ní Stanleyho Kubricka. Tomu trva­lo sedm let než se od kul­tov­ní­ho sním­ku Osvícení dostal k adap­ta­ci nove­ly The Short-Timers, kte­rou nazval prá­vě Full Metal Jacket (Full Metal...Read more »
dead man

Mrtvý muž (Dead man) (1995)

Osobitý sní­mek Jima Jarmusche, zná­mé iko­ny ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu. A ač poměr­ně nedáv­no nato­če­ný, má čeno­bí­lý obraz. Rozhodně to ale neby­lo způ­so­be­no nedo­stat­kem peněz, film byl nato­čen barev­ně a prá­vě pře­ve­de­ní...Read more »
ZeleznyOpicak

Retro Recenze: Železný opičák

Železný Opičák (Ringo Yu) je ve svém městě něco jako Robin Hood - bohatým bere a chudým dává. Wong Kei-ying (Donnie Yen) se dostane do rvačky se zloději,...Read more »
jaroleto 01

Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)

Opravdová fil­mo­vá báseň, v kte­ré je z kaž­dé­ho políč­ka cítit poe­ti­ka a ale­go­rie. Nejznámější korej­ský reži­sér Kim Ki-duk, kte­rý sám sebe ozna­ču­je za nezá­vis­lé­ho tvůr­ce, nato­čil sní­mek mno­hý­mi ozna­čo­va­ný jako počá­tek nové...Read more »

Vrána (The Crow) (1994)

Netradiční film nato­če­ný pod­le komi­xo­vé před­lo­hy Jamese O’Barry. Příběh je nejen pozna­me­na­ný život­ní tragé­dií auto­ra komi­xu (opi­lý řidič mu zabil snou­ben­ku), ale i tra­gic­kou smr­tí samot­né­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role, Brandona...Read more »
Stránka načtena za 4,22880 s | počet dotazů: 193 | paměť: 30640 KB. | 22.10.2021 - 03:15:58