#98 - Nenávist (2003)

Pro mě osob­ně - když jsem tenhle film viděl popr­vé - to byl jeden z nej­lep­ších horo­rů. Dnes se na to dívám tro­chu jinak, ale pořád je to pořád­ně děsi­vé.Read more »

#97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

Že by prá­vě tohle byl ten film, kte­rým zača­la nová fran­couz­ská vlna? Rozhodně to byl jeden z prv­ních. Když jsem se k němu vra­cel poté, co jsem upra­vo­val recen­zi, musím říct,...Read more »

#96 - A Tale of Two Sisters (2003)

Sice to není japon­ský horor, ale má k němu dost blíz­ko. Korejská pro­duk­ce roz­hod­ně sto­jí za to a nemě­la by být opo­me­nu­ta.Read more »

#95 - 28 dní poté (2002)

„28 dní poté“ je pro mě osob­ně jeden z nej­lep­ších zom­bie horo­rů poro­me­rov­ské éry. Prázdný, vylid­ně­ný Londýn, to je váž­ně síla.Read more »

#94 - Ti druzí (2001)

Pro mno­hé jeden z nej­lep­ších horo­rů, jaké kdy byly nato­če­ny. Nelze než sou­hla­sit, že tohle je sku­teč­ně hod­ně kva­lit­ní, kte­rý prá­vem pat­ří mezi 101 nej­lep­ších.Read more »

#93 - Princ bez království (2001)

Guillermo del Toro, to roz­hod­ně není jenom „Hellboy“ nebo „Blade 2“, ale také řád­ka skvě­lých fil­mů před Hollywoodem.Read more »

#92 - Konkurs (1999)

Tohle roz­hod­ně není kla­sic­ký japon­ský horor, kte­rý si pod tímhle pojmem před­sta­ví­te. Ale japon­ské horo­ry nejsou jen ducha­ři­ny.Read more »

#91 - Šestý smysl (1999)

M. Night Shyamalan a jeho mis­trov­ské dílo, kte­rým si zís­kal fanouš­ky, jež v posled­ní době ztrá­cí. Bohužel. „Šestý smy­sl“ je ale legen­dou.Read more »

#90 - Záhada Blair Witch (1999)

Mnohými milo­va­ný, mnou zatra­co­va­ný horor, kte­rý začal éru „found foo­tage“, kte­rá na roz­díl od japon­ských duchař­ských horo­rů zatím nic na zájmu neztra­ti­la.Read more »

#89 - Kruh (1998)

Japonský „Kruh“ zapo­čal doslo­va šílen­ství. Šílenství po japon­ských horo­rech s duchy, čer­no­vlasý­mi, děsi­vý­mi. Už to tro­chu opadlo, ale i tohle při­ne­sl konec 90. let.Read more »

#88 - Vřískot (1996)

„Vřískot“ se stal úhel­ným kame­nem moder­ní­ho horo­ru, fil­mem, kte­rý zna­me­nal i obro­du paro­dií, bohu­žel v tom nej­hor­ším slo­va smys­lu.Read more »

#87 - Dellamorte Dellamore (1994)

„Dellamorte Dellamore“ je fil­mem, kte­rý mě pře­kva­pil a zařa­dil jsem si ho mezi nej­lep­ší kome­die, kte­ré jsem zatím na poli horo­ru viděl. Hned ved­le „Braindead“ a fil­mu „Re-Animátor“.Read more »

#86 - Drákula (1992)

Mnohými je tahle adap­ta­ce kla­sic­ké­ho upí­ří­ho romá­nu odsu­zo­vá­na, ale pod­le mě si Coppola vedl skvě­le a nato­čil „Draculu“, jaký by měl být.Read more »

#85 - Candyman (1992)

„Candyman“ je kla­sic­kou ukáz­kou toho, jak krás­ně je mož­né zpra­co­vat měst­ské legen­dy do fil­mu, kte­rý se nepod­bí­zí, ale doká­že vydě­sit.Read more »

#84 - C’est arrive pres de chez vous (1992)

Tohle není film, kte­rý je prá­vě dva­krát horo­ro­vý, ale jed­ná se o jed­no z prv­ních a hod­ně drs­ných „found foo­tage“. Ano, ješ­tě před fil­mem „Záhada Blair Witch“ a navíc z Belgie.Read more »

#83 - Mlčení jehňátek (1991)

Hannibal Lecter je dle mého názo­ru jed­ním z nej­ge­ni­ál­něj­ších psy­cho­pa­tů, navíc Anthony Hopkins před­ve­dl jeden z výko­nů, kte­ré se vám vry­jí do pamě­ti jako málo­co.Read more »

#82 - Jakubův žebřík (1990)

Vietnamská vál­ka a její neko­neč­ný odkaz, kte­rý se bude pro­mí­tat ješ­tě do mno­ha gene­ra­cí ame­ric­kých fil­ma­řů. Adrian Lyne uká­zal, že nato­čí sko­ro vše.Read more »

#81 - Spoorloos (1988)

Legendární nizozemsko-francouzský film, kte­rý se dočkal méně dob­ré­ho, ale pořád sil­né­ho ame­ric­ké­ho rema­ku s Jeffem Bridgesem. Podívejte se rad­ši ale na tuhle syro­vou původ­ní ver­zi.Read more »
Hal

#80 - Hellraiser (1987)

Ne, Clive Barker urči­tě není auto­rem jed­no­ho díla, ale je to prá­vě „Hellraiser“, jehož si i sám reží­ro­val a díky němuž se zapsal do dějin.Read more »

#79 - A Chinese Ghost Story (1987)

Asijská kine­ma­to­gra­fie, to nejsou jenom duchař­ské horo­ry, ale také krás­né, fan­tas­tic­ké pří­běhy, jakým je prá­vě také „A Chinese Ghost Story“.Read more »

#78 - Smrtelné zlo 2 (1987)

Sam Raimi pře­ko­nal sám sebe a vytvo­řil pokra­čo­vá­ní, kte­ré je lep­ší než ori­gi­nál. Alespoň pro mno­hé fan­dy. Dvojka je vtip­něj­ší, ale původ­ní „Evil Dead“ je pro mě ten pra­vý horor.Read more »

#77 - Henry: Portrét masového vraha (1986)

Filmy o séri­o­vých vra­zích mají svou tra­di­ci. Snímek „Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha“ je jed­ním z těch, kte­ré tuhle tra­di­ci zalo­ži­ly.Read more »

#76 - Moucha (1986)

Legendární film Davida Crinenberga, kte­rým se zapsal do dějin. Jestli někdo chce dělat rema­ke, ať se učí prá­vě od něj. Tohle je jed­no z nej­lep­ších děl o šíle­ném věd­ci a jeho posed­los­ti.Read more »

#75 - Re-Animátor (1985)

Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, hod­ně čer­ných horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se vyrov­ná snad jen „Braindead“. tohle je Stuart Gordon ve vrchol­né for­mě.Read more »

#74 - Noční můra v Elm Street (1984)

Legendární film, kte­rý se mno­hým lidem vyba­ví při pojmu horor. A to Cravenův sní­mek ani nemu­se­li vidět. „Noční můra v Elm Street“ se dočka­la roz­sáh­lé série.Read more »
Stránka načtena za 1,13774 s | počet dotazů: 178 | paměť: 28208 KB. | 23.01.2021 - 08:56:22