Kritiky.cz > Filmové recenze > Stránka 99
sti logo

STAR TREK: VZPOURA

Pokročilejší pokra­čo­vá­ní celo­ve­čer­ních fil­mů Star Trek s ori­gi­nál­ní osád­kou (kapi­tán Kirk atd.) to měly mož­ná jed­no­duš­ší. Herci, juná­ci 60. a 70. let, nám oči­vid­ně zestár­li a tak byli ve svých rolích neob­lomně vytr­há­vá­ní z byro­kra­tic­ky...Read more »
blackdot11

Invaze

V 90. letech už nefr­čí inva­ze, ale infil­tra­ce. Podle názvu sice ufouni při­chá­ze­jí, ale to jde, prav­da, pojmout zeši­ro­ka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pocho­pi­tel­ně nevy­lu­ču­je, že...Read more »
blackdot12

DENNÍ SVĚTLO

Když explo­ziv­ní neho­da zava­lí oba kon­ce frek­ven­to­va­né­ho tune­lu pod řekou mezi New Yorkem a New Jersey, sku­pi­na zou­fa­lých pře­ži­vších roz­ma­ni­té­ho půvo­du a posta­ve­ní v živo­tě musí zapo­me­nout na roz­dí­ly a jed­no­my­sl­ně se posta­vit...Read more »
Svatba

Moje tlustá řecká svatba

Také na kaž­dé tram­va­ji a kaž­dém rohu vidí­te pou­ta­če na novou roman­tic­kou kome­dii toho­to jmé­na? Tak nevá­hej­te a jdě­te se na ni podí­vat, pro­to­že lep­ší, už to nebu­de.Read more »

Musím tě svést

Pozdě, ale pře­ci, jsem se dostal na film o kte­rém se v létě hod­ně dis­ku­to­va­lo. Sám jsem byl zvě­dav, jaké to tedy bude. Vybral jsem si kino pro čty­ři­cet lidí s dosta­teč­ně...Read more »
blackdot13

CON AIR

Náš kla­ďák sym­paťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bru­čet na osm let nepod­mí­ně­ně, když se před hos­po­dou uchý­lil k doved­nos­tem zís­ka­ným v armá­dě a zabil chla­pa, kte­rý se roz­ho­dl obtě­žo­vat jeho ženu...Read more »
blackdot14

THE PEACEMAKER

V Bosně je zavraž­děn význam­ný poli­tik a neda­le­ko Uralu prá­vě explo­do­va­la jader­ná hla­vi­ce. Dvě zdán­li­vě nesou­vi­se­jí­cí tra­gic­ké udá­los­ti. První záhad­né okol­nos­ti vyplou­va­jí na povrch a kri­zo­vý štáb Bílého domu začí­ná oka­mži­tě...Read more »

Gosford Park

Robert Altman nás bere na exkur­zi do Anglie prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy pat­ři­lo k dob­ré­mu bon­to­nu kaž­dé­ho šlech­ti­ce mít osob­ní­ho slu­hu, nále­ži­tě oka­tě pře­hlí­žet všech­ny ostat­ní, pořád­ně pro­dr­bat všech­ny...Read more »

Ostrovní zprávy

Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad tře­ba něco dodat, nebo už teď je vám jas­né, že půjde o dal­ší lahůd­ku z kuchy­ně sever­ské­ho fil­mo­vé­ho kou­zel­ní­kaRead more »
brak00

Brak

Honza, Karel a Petr dosta­nou bez­va nápad. Honzovi rodi­če odjíž­dě­jí do Francie - proč si teda nepůj­čit vol­nej kvar­týr k pořád­ný pařbě? A pro­to­že vyjma Karla nema­jí pod pal­cem něja­kou pri­ma koč­ku,...Read more »
resi1

Resident Evil

Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film...Read more »
blackdot15

VŘÍSKOT

Když bylo po všem a zve­dal jsem se z křes­la, napadlo mne, že ve fil­mu vlast­ně ani nikdo moc nevřís­kal. Všechno ječe­ní obsta­ra­lo pub­li­kum. Pokud jste se do kina nepři­šli vyspat, Vřískot...Read more »

Recenze: Znamení

Podstatu kru­hů v obi­lí se dozví Mel Gibson a Joaquin Phoenix v nej­no­věj­ším sci-fi thrille­ru reži­sé­ra M.Night Shyamalana.Read more »
whitedot4

GODZILLA

Málokdy na fil­my cho­dím dva­krát. Myslím, že vět­ši­na fil­mů je udě­la­ná na prv­ní shléd­nu­tí a dost. Jinými slo­vy -- totéž zno­vu je ztrá­ta času. Na Godzillu jsem šel dva­krát, dvě...Read more »
blackdot16

FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ

Tentokrát ta straš­ná tla­če­ni­ce sku­teč­ně stá­la za to. V šíle­ném víken­do­vém náva­lu na valem sko­mí­ra­jí­cí Ztracený svět (a prý ješ­tě ničem­něj­ší­ho Batmana a Robina) jsem se vmáčk­nul do jed­no­ho z posled­ních vol­ných seda­del...Read more »

Insomnia (Nespavost)

Máte poru­chy spán­ku? Špatně se vám usí­ná? Pokud ano, tak roz­hod­ně nejezdě­te na Aljašku v obdo­bí bílých nocí. Jestli ale chce­te vyšet­řit zlo­čin, strá­vit týden bez zamhou­ře­ní oka a zabít své­ho...Read more »

Ples Příšer

Když jsem popr­vé sly­šel název toho­to fil­mu, říkal jsem si, že patr­ně půjde o něja­kou horo­ro­vou podí­va­nou. No, mož­ná jsem nebyl dale­ko od pravdy.Režie Marca Forstera nás totiž od prv­ních...Read more »
ice

Doba ledová

Mamut + tygr + leno­chod + šav­lo­zu­bá vever­ka na dru­hou = zachrá­ně­né dítě a kopa sran­dy k potr­há­níRead more »

Ptačí svět

Nádherný doku­ment o ptá­cích z rukou tvůr­ců sním­ku MicrocosmosRead more »
blackdot17

ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ

Tento prv­ní odsta­vec je pro Vás, milí čte­ná­ři, kte­ří na Hnidopicha zabrow­sí­te čas­tě­ji a s nevo­lí jste sle­do­va­li roze­ví­ra­jí­cí se pro­past mezi aktu­ál­ním datem a posled­ní recen­zí (Armageddon, 5. srp­na). Vězte, že moje...Read more »
blackdot18

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Na Hvězdnou pěcho­tu jsem se veli­ce těšil. Za prvé pro­to­že mám pří­běhy Roberta Heinleina rád, za dru­hé pro­to­že jsem jeho kníž­ku Starship Troopers před rokem a půl pře­če­tl jed­ním dechem,...Read more »
vidocq

Vidocq - Fantom Paříže

Vidocq - Fantom Paříže - fran­couz­ská detek­tiv­ní digi­tál­ní sce­né­rieRead more »
th 1 11

Past

Tak mesic po pre­mi­é­ře fil­mu Vám při­ná­ším snad dobrou recen­zi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-JonesRead more »
blackdot19

AIR FORCE ONE

Američané se potře­bu­jí aspoň jed­nou do roka pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé tvor­by ujis­tit, že kdy­by se něco semle­lo, Amerika by vyhrá­la a ze vše­ho nej­víc by to hajz­lí­kům nan­dal sám pre­zi­dent, nej­lé­pe...Read more »
SW06

RETURN OF THE JEDI Special Edition

Třetí epi­zo­da (pod­le čís­lo­vá­ní v titul­cích ep.VI.) je nejmé­ně pře­kva­pi­vá ze všech dílů Star Wars. Zatímco prv­ní, extrém­ně níz­ko­roz­počto­vá Nová nadě­je při­nes­la ve své době revo­luč­ní efek­ty a nasa­di­la vyso­kou lať­ku...Read more »