Kritiky.cz > Filmové recenze > Stránka 91
starsky and hutch00

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smr­ti, Showtime, Mizerové a hro­ma­da nej­růz­něj­ších dvo­jek, tro­jek, méně...Read more »

Freddy proti Jasonovi

And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapo­ji­li do hádek s kama­rád­ky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimo­cho­dem, film,...Read more »

Pavučina snů - Dreamcatcher

Další fil­mo­vé ztvár­ně­ní horo­ro­vé kni­hy Stephena Kinga…Read more »
200408191652 npu3

Non plus ultras

Letošní rok je vel­mi zvlášt­ní. Češi zača­li točit fil­my o spor­tu bez spor­tu. Na jaře jsme tu měli hokejovo-nehokejové Mistry, teď při­chá­zí do kin nefot­ba­lo­vý film o fot­ba­le. Nebo fot­ba­lo­vý film...Read more »
den pote001

Den poté - Dennis Quaid vs. šílená zima. Kdo s koho?

Kdyby se děla­la anke­ta, jejímž cílem by bylo pood­ha­lit jmé­no oso­by, kte­rá nej­ví­ce nená­vi­dí Spojené stá­ty ame­ric­ké, zřej­mě bychom se dočka­li neče­ka­né­ho výsled­ku. Nevyhrál by ji totiž Usama bin...Read more »
200408171921 panicky

Stapfordské paničky

Joanna je ambi­ci­óz­ní, tvr­do­hla­vá hvězda jed­né ame­ric­ké tele­vi­ze a ve svých pořa­dech si bere na muš­ku muž­ské pohla­ví. Její show jsou žena­mi obdi­vo­vá­ny, tako­vým tím ame­ric­kým způ­so­bem, kdy celý sál...Read more »

Garfield

Tlustej a línej kocour z krát­kých komi­xo­vých fti­pů jako jedi­ná ani­mo­va­ná posta­va v jinak nor­mál­ně hra­ném fil­mu. Nápad je to jis­tě dob­rý, ale zpra­co­vá­ní je tro­chu roz­po­ru­pl­né.Read more »

Věčný svit neposkvrněné mysli

Romantická kome­die pod­le Charlieho Kaufmana není jen tak oby­čej­ná roman­tic­ká kome­die. To by bylo, abys­te si kro­mě úsměvů a pár slzi­ček u fil­mu nepro­vět­ra­li i mozko­vé závi­ty.Read more »
200408102152 ostrov4

Ostrovní zprávy

Na moti­vy kni­hy Annie Proulx nato­čil reži­sér fil­mů Čokoláda nebo Pravidla moštár­ny i poe­tic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v divo­ké kra­ji­ně mezi drs­ný­mi oby­va­te­li Newfoundlandu.Read more »
200408081521 Vaternald 2

Vaterland, lovecký deník

Blíže neu­r­če­né mís­to, v blí­že neu­r­če­ném čase, skrý­vá hned něko­lik tajem­ství točí­cích se kolem lovu kostrou­nů. Že jste o ničem tako­vém nikdy dří­ve nesly­še­li? Hlavní posta­vy v tom­to fil­mu mají také jen...Read more »

Dívka s perlou

Znova se vrhám do psa­ní recen­ze k fil­mu, o kte­rém asi nor­mál­ní člo­věk neví. Je to film z tvůr­čí evrop­ské díl­ny, ten­to­krát kopro­dukč­ní Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak prav­dě­po­dob­ně...Read more »

Dvanáct do tuctu (Cheaper by Dozen)

Výborně! Konečně něja­ký dob­rý a záro­veň nově nato­če­ný film!Read more »

Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can)

Od reži­sé­ra Stevena Spielberga bychom urči­tě neče­ka­li nic jiné­ho, než oprav­du pořád­ný a kva­lit­ně nato­če­ný film. Je tomu tak i v tom­to pří­pa­dě?Read more »
200408050812 spina1

Špína Londýna

Když při­šla Špína Londýna do čes­kých kin, chys­tal jsem se na ni vyra­zit. Bohužel mi to nevy­šlo, a tak jsem si na skvě­lý pocit po jejím shléd­nu­tí musel počkat až do...Read more »
200408031958 zruda8

Zrůda

Oscarem oce­ně­né dra­ma nato­če­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí kon­ce osm­de­sá­tých let při­ná­ší divá­ko­vi smut­ný pří­běh pro­sti­tut­ky Aileen Wuornos, kte­rou vel­mi zda­ři­le zahrá­la Charlize Theron.Read more »
200408020737 crow 1

Vrána

Kdysi lidé věři­li, že když někdo zemře, vrá­na zane­se jeho duši do země zemře­lých. Ale občas se sta­ne něco tak špat­né­ho, že spo­lu s ní při­ne­se i obrov­ský smu­tek a duše nedo­jde...Read more »
200407291813 sm3

Spider-Man 2

Pro odpůr­ce všech „dvo­jek“ míří do éte­ru špat­ná zprá­va: letoš­ní rok je na seri­á­ly vyda­ře­ný. Po úspěš­ných pokra­čo­vá­ních Kill Billa a Shreka je na svě­tě dal­ší: Spider-Man. A roz­hod­ně to není pro­pa­dák.Read more »

Spider-Man 2 - Hrdinou proti své vůli...

Dámy a páno­vé, Sam Raimi to doká­zal - pře­kro­čil svůj vlast­ní stín (a že byl sáhodlou­hý) a nato­čil pokra­čo­vá­ní, za nějž by se nemu­sel sty­dět ani James Cameron kří­že­ný se Stevenem Spielbergem....Read more »
200407271957 ti druzi 1

Ti druzí

Chcete-li si tro­chu potrá­pit ner­vo­vou sou­sta­vu, pak ducha­ři­na Ti dru­zí je pro vás tou pra­vou podí­va­nou. Připravte se na dost ponu­rý film, ve kte­rém se to hemží bytost­mi z jiné­ho...Read more »
200407252349 House of Sand 1

Dům z písku a mlhy

Dům z pís­ku a mlhy je poměr­ně nároč­ný psy­cho­lo­gic­ký sní­mek nato­če­ný pod­le romá­nu Andre Dubuse III. House of Sand and Fog. Vypráví o spo­ru o dům, ve kte­rém kaž­dá stra­na má svou prav­du...Read more »

Návrat

Když se v našich kinech obje­ví film z Ruska, nejde obvykle o maso­vou zába­vu. Ani Návrat není pro všech­ny divá­ky. Ti, co ale do sedač­ky v kině used­nou, budou urči­tě vta­že­ni do děje...Read more »

Čarodějův učeň

Kreslená horo­ro­vá pohád­ka pod­le kni­hy Krabat. Poprvé jsem ji viděl někdy v dět­ství a už ten­krát mě neu­vě­ři­tel­ně dosta­la. Bohužel jsem si neza­pa­ma­to­val její název, tak­že jsem po ní mar­ně pát­ral. Nikdo...Read more »
200407151759 ulet2

Slepičí úlet

Ani med­vě­di, ani psi a ani jiná oblí­be­ná zví­řa­ta, ale sle­pi­ce (a dva kohou­ti) jsou hrdin­ka­mi celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu, kte­rý vět­ši­na redak­ce Kinomol.cz pova­žu­je za nej­lep­ší dlou­hý ani­mo­va­ný film všech dob.Read more »
200407131739 cesta2

Šťastnou cestu

Do děje fil­mu je divák vho­zen bez vel­kých okol­ků. Žádné zdlou­ha­vé úvo­dy, před­sta­vo­vá­ní postav, hned po pár minu­tách při­jde jed­na ze dvou hlav­ních záple­tek: po pre­mi­é­ře své­ho nové­ho fil­mu volá úspěš­ná...Read more »
Image126

Shrek 2 - recenze

Po krát­ké týden­ní odml­ce způ­so­be­né nefunkč­nos­tí domé­ny se vrhám na psa­ní dal­ší recen­ze a dal­ší­ho člán­ku pro můj ser­ver. Před něko­li­ka dny jsem vyra­zil s kamoš­kou na dlou­ho oče­ká­va­ný fil­mo­vý hit...Read more »