Kritiky.cz > Filmové recenze > Stránka 90
200502251401 silenstvi2

Příběhy obyčejného šílenství

Nevím, jak vy, ale já jsem se už straš­ně dlou­ho nemohl nové­ho Zelenkova díla dočkat. A co tepr­ve, když jsem se před časem dozvě­děl, že do hlav­ní role obsa­dil Ivana...Read more »
200502261458 dvere

Dveře v podlaze

Příběh nešťast­né­ho roz­pa­da­jí­cí­ho se man­žel­ství, do jehož posled­ní „život­ní“ fáze se při­ple­te mla­dý nezku­še­ný kluk.Read more »

Monty Python A Svatý Grál

Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recen­ze. Svatý Grál ale roz­hod­ně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sle­do­vá­ní...Read more »

Cesta draka / Drak přichází

Tang Lung (Bruce Lee) jede z Hong Kongu do Říma, kde má ochrá­nit restau­ra­ci jed­né krás­né dámy před míst­ní mafií, kte­rá chce restau­ra­ci pře­vzít. Nejprve se mu to daří, pak...Read more »

Vodka lemon

V úno­ru se dosta­lo i na fil­my ze zemí, se kte­rý­mi se obvykle nese­tká­me v čes­ké fil­mo­vé dis­tri­buci. Film Vodka lemon je sice hra­zen z fran­couz­ských a dal­ších evrop­ských peněz peněz, ale ode­hrá­vá...Read more »
200502182025 more2

Hlas moře

Hlas moře je sku­teč­ným pří­bě­hem ochr­nu­té­ho muže, kte­rý po letech strá­ve­ných na lůž­ku již nechce dále žít a sna­ží se s požeh­ná­ním úřa­dů ode­jít ze svě­ta. Jeho mot­to: život je prá­vo, niko­liv...Read more »

Blade: Trinity - recenze

Zatím (prav­dě­po­dob­ně defi­ni­tiv­ně) posled­ní díl série fil­mů o „den­ním tvo­ro­vi“ Bladovi, kte­rý zasvě­til svůj život lovu upí­rů je urči­tě důstoj­ným zakon­če­ním. Je sice prav­dou, že kva­lit prv­ní­ho dílu nedo­sa­hu­je, ale­spoň,...Read more »

The Ring (2002) - Kruh

…teh­dy jsem se oprav­du bál. Skutečně, ten večer jsem se oprav­du bálRead more »

Monty Pythonův Život Briana

A jsme zase zpát­ky u naše­ho seri­á­lu o Monty Pythonech. Kdybych měl vybrat film, kte­rej nad vše­ma jejich díl­ka­ma mír­ně vyční­vá, bude to asi prá­vě Brian. On je to svým způ­so­bem...Read more »

Blade: Trinity

Třetí díl upír­ské­ho fil­mu Blade začí­ná kde­si v syrij­ské pouš­ti, kam par­tič­ka upí­rů při­šla oži­vit... ano Draculu. Tady mu sice říka­jí Drake, zřej­mě aby si ho moh­li upra­vit po svém a nemu­se­li...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Alexander Veliký - recenze

Asi s podob­nou boles­tí v srd­ci jako já, musí i fanouš­ci Olivera Stona sle­do­vat jeho stá­le krko­lo­měj­ší pád. Stonův nej­no­věj­ší sní­mek Alexander Veliký je toho jen dal­ším důka­zem. Proč ta změ­na? To...Read more »

Lovci pokladů

Jistý pře­dek rodi­na Gatesových se dostal k infor­ma­ci, kte­rá na dal­ších 6 gene­ra­ce­mi změ­ni­la život této rodi­ny na neko­neč­nou honič­ku za báj­ným pokla­dem Templářů, kte­rý se po sta­le­tí obje­vo­val a zase ztrá­cel...Read more »
nadotek2

Na dotek - recenze

Úspěšná diva­del­ní hra Closer se dočka­la své­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Režisérem není nikdo men­ší než Mike Nichols (reži­sér pěti­os­ca­ro­vé­ho Kdo se boji Virginie Woolfové?), což je důvo­dem k tomu, abys­te zvý­ši­li...Read more »
200502131128 letec

Letec

11 nomi­na­cí na Oscara, 3 Zlaté Glóby, 4 ceny Britské fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie, více než 3 hodi­ny dél­ky... I to je nej­no­věj­ší film Martina Scorseseho Letec s Leonardem DiCapriem v hlav­ní roli.Read more »

Monty Pythonův Smysl Života

Monty Pythona, nebo spíš sku­pi­nu komi­ků, kte­ří jsou za něj zod­po­věd­ní, nej­spíš není tře­ba blí­že před­sta­vo­vat. Tihle páno­vé sto­jí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náho­dou...Read more »
200502011453 nadotek1

Na dotek

Zajímavě posklá­da­ný psy­cho­lo­gic­ký film, v němž domi­nu­jí dia­lo­gy, vás urči­tě vydr­ží bavit po celou svo­ji dél­ku.Read more »
letec 01

Letec

Letec byl oce­něn již 3 zla­tý­mi gló­by a má na kon­tě 11 nomi­na­cí na osca­ra. Mnoho lidí si řeklo, že nemů­že být dob­ré­ho sním­ku, hraje-li v něm Leonardo DiCaprio hlav­ní posta­vu....Read more »

Osudový dotek

A tak jako v rádi­ích nehra­jí ty nej­kva­lit­něj­ší sklad­by, tak jako v tele­vi­zích nebě­ží ty nej­kva­lit­něj­ší pořa­dy, tak se do kin také nevpouš­tě­jí ty nej­kva­lit­něj­ší a nej­zá­sad­něj­ší fil­my. Jedním z mno­ha je i napí­na­vý...Read more »

Přes noc třicítkou - 13 Going On 30

Přes noc tři­cít­kou je vel­mi pove­de­nou vari­a­cí na dnes již kla­sic­kou kome­dii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlav­ní záplet­ka, kte­rá spo­čí­vá v tom, že se přes noc z čer­stvé­ho puber­ťá­ka...Read more »

Zahulíme, uvidíme

Co se sta­ne, když se dva, cel­kem roz­díl­ní, kama­rá­di roz­hod­nou v pátek večer pořád­ně zapa­řit? Trochu zahu­lej a dosta­ví se hlad. Když v ten moment shléd­nou tele­viz­ní rekla­mu na ham­bur­ge­ry White Castle,...Read more »
Zemanta Related Posts Thumbnail

Team America: Světovej policajt - recenze

Hned na začát­ku se vás zeptám na jed­nu důle­ži­tou otáz­ku. Znáte South Park? Viděli jste něja­ký díl? Nebo ješ­tě lépe: vidě­li jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní...Read more »
200501311404 revizori1

Revizoři

Je ráno v buda­pešťském met­ru a par­ty revi­zo­rů se roz­jíž­dě­jí na sta­no­viš­tě na všech tra­sách. Během dne se nejen set­ka­jí s ces­tu­jí­cí­mi, ale mož­ná taky sve­dou sou­bo­je mezi sebou.Read more »

Dny evropského filmu - recenze

Ze Dnů evrop­ské­ho fil­mu se hlá­sí náš zvlášt­ní zpra­vo­daj, kte­rý se pro vás sna­ží vybrat ty nej­lep­ší fil­my. Nyní zde nalez­ne­te mini­re­cen­ze na fil­my Schultzeho chyt­lo blu­es, Revizoři a Dám...Read more »

Cellular

Stále se pře­svěd­ču­ji o tom, že čím méně vím o fil­mu, na kte­rý se kou­kám, tím lep­ší z toho mám záži­tek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechá­pu, proč čes­ký dis­tri­bu­tor nechal fil­mu původ­ní...Read more »
200501301720 sametovi7

Sametoví vrazi

Po Milencích a vra­zích při­chá­zí do kin dal­ší „vra­žed­ný“ film vze­šlý ze spo­lu­prá­ce s Českou Televizí. Sametoví vra­zi jsou ovšem zce­la jiná, dale­ko drs­něj­ší a bohu­žel reál­něj­ší zále­ži­tost. Jsou nato­če­ni na zákla­dě...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com