Brazil

Kina jsou zahl­ce­na sci-fi pří­běhy o Borzích, Mormonech, a dal­ších mimo­zem­ských bytos­tech. Futuristických vizích hi-tech spo­leč­nos­ti jakož­to správ­ců gala­xií a alter­na­tiv­ních rea­lit. Zcela odliš­ný pohled na blíz­kou budouc­nost 20. sto­le­tí nabí­zí poně­kud pesi­mis­tic­ký...Read more »
swat00

S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení

Člověk by řekl, že film, ve kte­rém se inter­pre­tu­jí hláš­ky typu „kotou­ly se děla­jí ve sním­cích Johna Woo, ne ve sku­teč­nos­ti“ a v němž jsou veš­ke­ré postu­py řád­ně pro­myš­le­ny a skrz naskrz...Read more »
200312111356 belleville1

Trio z Belleville

Tento týden si Vás dovo­lím pozvat na dal­ší kres­le­ný film. Dorazil z Francie a jme­nu­je se Trio z Belleville. Přestože jde o kres­le­ný film, neod­va­žo­val bych se v tomhle pří­pa­dě tvr­dit, že jde o film...Read more »

Jeepers Creepers 2

Každé 23 jaro, kaž­dý 23 den se obje­ví a ten den je prá­vě dnes …Read more »

Co nám přinese první čtvrtek po Mikuláši

Mikuláš nám tady po sobě nechal tři nové fil­meč­ky, a kaž­dý je pěk­ně z jiné­ho soud­ku.Read more »

Good bye, Lenin!

Hořce úsměv­ný až dojem­ný pří­běh o vzta­hu syna a mat­ky z doby ne tak dáv­no minu­lé aneb film pro pamět­ní­ky i pro mlad­ší, zejmé­na němec­ky mlu­ví­cí gene­ra­ci.Read more »

Hrabě Monte Cristo

Histrorický film z loň­ské­ho roku pod­le slav­né­ho romá­nu Alexandra Dumase o tom, jak zra­da a utr­pe­ní může i v dob­rém člo­vě­ku vyvo­lat nepře­ko­na­tel­nou tou­hu po pomstě a pokud k tomu má pro­střed­ky, nic nesto­jí v ces­tě tomu, aby...Read more »

Hledá se Nemo

Studio Pixar při­chá­zí s dal­ším výbor­ným ani­mo­va­ným fil­mem, v němž oran­žo­vá rybič­ka se jmé­nem Marlin vyplou­vá do širé­ho oce­á­nu hle­dat do svě­ta oran­žo­vou jinou rybič­ku, své­ho syna Nema.Read more »

Premiéry prvního prosincového týdne

Vskutku nabi­tý je ten­to týden z pohle­du fil­mo­vých pre­mi­ér. Do kina se chys­tá pře­de­vším vel­mi sil­ná dvoj­ka v podo­bě sou­pe­ře sním­ku Hledá se Nemo o ani­mo­va­né­ho Oskara, fran­couz­ský film Trio z Belleville a z čes­ké­ho...Read more »
200312021733 love2

Láska nebeská

Pro všech­ny milov­ní­ky vánoc, Hugha Granta, Rowana Atkinsona, jem­né­ho ang­lic­ké­ho humo­ru, Claudie Schifferové, Notting Hillu, Čtyř sva­teb a jed­no­ho pohřbu a roman­tic­kých kome­dií, je Láska nebeská tou pra­vou podí­va­nou.Read more »

DESATERO ÚSPĚŠNÉHO FILMU

Připadá vám, že ty fil­my v kinech nejsou tako­vé, jaké bys­te si je před­sta­vo­va­li? Už dlou­ho jste při odcho­du z kina nemě­li pocit, že ten film stál za to? Pokud ano, tak...Read more »
200311291533 matrix reloaded3

Matrix Reloaded

Matrix, nej­vět­ší vir­tu­ál­ní síť, ve kte­ré vět­ši­na lidí pro­ži­je celý svůj život, aniž by o tom vědě­li, byl kom­plet­ně pře­pro­gra­mo­ván a restar­to­ván. Jen hrst­ka lidí žije život sku­teč­ný v posled­ním sku­teč­ném měs­tě...Read more »

Hodiny

Hodiny jsou vel­mi zvlášt­ní pří­běh, kte­rý nemu­sí oslo­vit zrov­na kaž­dé­ho divá­ka. Rozhodně neče­kej­te žád­nou dějo­vě nabi­tou podí­va­nou. Valná vět­ši­na toho, co se v Hodinách sta­ne, se ode­hra­je v jedi­ném dni.Read more »

Škyt

Abych mohl shléd­nout maďar­ský film Škyt, musel jsem zapo­me­nout na to, že bych ho viděl v někte­rém z mul­ti­kin. Byť to bylo v prv­ním týd­nu po čes­ké pre­mi­é­ře, žád­né mul­ti­ki­no o tenhle film oprav­du...Read more »

Jeepers Creepers

Premiera Jeepers Creepers 2 už se blí­ží, tak­že mys­lím, že je čas zopa­ko­vat si, o co šlo v jed­nič­ce, nad­ne­se­ně ozna­čo­va­né jako „nej­lep­ší horor všech dob“.Read more »
112

Good bye Lenin

Chcete si zavzpo­mí­nat na sta­ré časy? Pobrečet si, poba­vit se?Read more »

Jedna ruka netleská

David Ondříček napsal ve spo­lu­prá­ci s Jiřím Macháčkem scé­nář a potom pod­le něj nato­čil film, kte­rý je mís­ty vtip­ný, mís­ty vel­mi vtip­ný, mís­ty vul­gár­ní a dohro­ma­dy tvo­ří moo­o­oc hezkou spatla­ni­nu. Při odcho­du z kina...Read more »
200310291753 adeline

Fanfán Tulipán

Remake slav­né­ho fil­mu z pade­sá­tých let je od ori­gi­ná­lu téměř k nepo­zná­ní. Je-li člo­věk bar­vosle­pý...Read more »
200311120823 dieanotherday2

James Bond nezemřel

Když jsem nedáv­no pro­hlá­sil, že jsem ješ­tě nevi­děl ani jed­no­ho Bonda, podí­va­li se na mě všich­ni pří­tomní s dost nevě­říc­ným výra­zem ve tvá­ři. Řekl jsem si tedy, že bych na...Read more »

Divoká stvoření (Fierce Creatures)

Multimiliardář Rod McCain (Kevin Kline) věnu­je celý život budo­vá­ní své­ho impe­ria a shro­maž­ďo­vá­ní majet­ku. Neustále kupu­je dal­ší a dal­ší fir­my a od kaž­dé poža­du­je zis­ko­vost 20%. Mimo jiné prá­vě kou­pil něja­kou zoo­lo­gic­kou...Read more »
matrix revolutions04

Matrix Revolutions

Všechno, co má svůj začá­tek, má neje­nom svůj konec, ale také dal­ší začá­tek.Read more »

Loupež po italsku

Ač se to zdá téměř nesku­teč­né, zla­té cih­ly v hod­no­tě 35 mili­o­nů dola­rů tady fakt nehra­jí hlav­ní roli. Pro děj fil­mu jsou dale­ko důle­ži­těj­ší tako­vé vlast­nos­ti jako je vztek, šikov­nost...Read more »

Liga výjimečných

Kdysi dáv­no v pra­dáv­ných časech páry exis­to­va­lo jed­no malé sdru­že­ní. TZV. Liga výji­meč­ných. Vládnul jim Allan Quatermain a její­mi čle­ny byly upír­ka Mina Harker, Dorian Gray,neviditelný muž Rodney Skinner, kapi­tán Nemo, Dr....Read more »
200311121750 podzim4

Podzim v New Yorku

Na tomhle fil­mu by nejed­no­ho člo­vě­ka mohl zaujmout jeho název. Podzim, když se vyda­ří, je dost pěk­né roč­ní obdo­bí a navíc název tro­chu při­po­mí­ná Lásku přes inter­net, kte­rá se taky...Read more »
200311302001 adaptace1

Adaptace

Autorská dvo­ji­ce Charlie Kaufmann a Spike Jonze, pro­slu­lí fil­mem V kůži Johna Malkoviche, nás láka­jí do kina dal­ším „nenor­mál­ním“ fil­mem, kte­rý sto­jí za shléd­nu­tí.Read more »

Scary Movie: Děsnej biják

Už když jsem si půj­čo­val Scary movie: Děsnej biják na dývý­dý, říkal jsem si, že je div­ný, když se někdo roz­hod­ne paro­do­vat paro­dii. No ano, v prů­vod­ním tex­tu jsem nale­zl...Read more »