Kritiky.cz > Filmové recenze > Stránka 86
1011 011

Hodiny

Jeden den v živo­tě ženy. Co může odli­šo­vat živo­ty žen roz­díl­ných gene­ra­cí? Pouze hodi­ny…Read more »
28 dni pote00

28 dní poté

Danny Boyle je zpát­ky! Zároveň s tím­to tvr­ze­ním se však nabí­zí otáz­ka, zda­li zrov­na já mám opráv­ně­ní tohle tvr­dit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přes­to­že byla kri­ti­ky pře­váž­ně roz­cu­po­vá­na a divá­ky při­ja­ta...Read more »

Kubrick - Osvícení

Nikdo si dopo­sud neu­vě­do­mil, jaký taj a um se skrý­vá pod pros­tou zkrat­kou KK. Jistě mi odpus­tí­te záhad­ný úvod...Read more »
Term02

Terminátor 2: Den zúčtování - Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997

Ti, kte­ří pře­ži­li nuk­le­ár­ní žár ... pojme­no­va­li tuto vál­ku „Dnem zúčto­vá­ní.“ Žili, jen aby čeli­li nové noč­ní můře - vál­ce pro­ti stro­jům. Počítač, kte­rý tyto stro­je řídil - Skynet...Read more »

Big Lebowski

Big Lebowski je film, no pros­tě film o člo­vě­ku jmé­nem Jeff Lebowski. Tenhle Lebowski si ale radě­ji říkal Dude. Takhle by si z míst, odkud já pochá­zim nikdo říkat nene­chal, ale...Read more »

Město bohů - recenze

Válka dět­ských gan­gů, chlad­no­krev­né zabí­je­ní nebo jak se stát krá­lem dea­le­rů drog? Tvrdá rea­li­ta…Read more »

Latitude Zero

Osamělost může zna­me­nat šílen­ství.Read more »

Equilibrium - recenze

Představte si, že se nemů­že­te rado­vat, nemá­te se proč smát, nemá­te co závi­dět, nemů­že­te milo­vat, nemů­že­te nená­vi­dět. Život bez spo­rů a válek, život bez svo­bo­dy. Je to ješ­tě vůbec život?...Read more »

Telefonní budka - recenze

Když sly­ší­te zvo­nit tele­fon, může to být kdo­ko­liv. Ale na zvo­ní­cí tele­fon se má odpo­vě­dět, nebo ne?Read more »

Maléna

Krásná žena, malé měs­to, růz­ní lidé, růz­né vlast­nos­ti, růz­né vzta­hy...Read more »
Dob

Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spo­lu nato­či­li film o jed­nom arche­lo­go­vi, kte­rý zachrá­ní zem před Nacisty a ten film se jme­no­val Indiána Jones a doby­va­te­lé ztra­ce­né archy a zane­chal krás­nou vzpo­mín­ku...Read more »

Šarlatový a černý

Druhá svě­to­vá vál­ka z tro­chu jiné­ho úhlu.Read more »

Hollywood Ending

Woody Allen jako reži­sér, scé­náris­ta a herec v kome­dii o tom, jak se v Hollywoodu točí fil­my a s čím je člo­věk nucen se potkýat, pokud je v nou­zi.Read more »

Copacabana

Když člo­věk zestár­ne, pořád se může cítit mla­dý.Read more »

Hrdina (Ying xiong) - recenze

Další poda­ře­ný kou­sek z východ­ní pro­duk­ce.Read more »
Moulin

Moulin Rouge

Netradiční muzi­kál s jedi­neč­ným vizu­ál­ním sty­lem, bar­vi­tý­mi kuli­sa­mi, video­kli­po­vým stři­hem, úchvat­nou hud­bou a sil­nou sty­li­za­cí, to všech­no a ješ­tě mno­hem víc je Moulin Rouge.Read more »
Generagce

Startrek - Generations

Filmů je deset, šest a půl fil­mu je kapi­tá­nem či admi­rá­lem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl fil­mu je kapi­tá­nem J.L. Picard a ten­to film je jedi­ným, kdy se tito dva slav­ní kapi­tá­ni...Read more »

Matrix 2 Reloaded

A je to tady. Jste si úpl­ně jis­tí tím, čím si mys­lí­te, že jste?Read more »
lodlogo

Loď duchů

Různé his­tor­ky o lodi bez posád­ky, kolu­jí snad od počát­ku námoř­nic­tví, a tak je poměr­ně zvlášt­ní, že se toho­to téma­tu dosud zhos­ti­lo tak málo fil­ma­řů. Tentokráte se ho ujal reži­sér Steve...Read more »
telologo

Tělo na tělo

Vynikající akč­ní thiller, kte­rý nepři­ná­ší nic nové­ho, ale dota­hu­je k doko­na­los­ti, to, co už tu  (toli­krát) „bylo“…Read more »
daredevil

Daredevil

Další tajem­ný msti­tel tou­ží po spra­ve­dl­nos­ti… Pokud jste fanouš­ky comic­sů, musí­te být tím, co se děje ve svě­ta fil­mu, nad­še­ni. Adaptace těch­to kres­le­ných seši­tů se stá­le čas­tě­ji obje­vu­jí v pro­gra­mu kin...Read more »

25. hodina

Posledních pár hodin na svo­bo­dě.Read more »

X-Men 2

1.5.2003 k nám do České repub­li­ky při­šel nový díl komi­xo­vé­ho pří­bě­hu od MarveluRead more »

Gangs of New York

Nemilosrdný New York deva­te­nác­té­ho sto­le­tí ote­ví­rá své brá­ny a vpouš­tí nás do svých smr­du­tých ulic plných nási­lí, pro­sti­tu­ce, zlo­dě­ji­ny, při­stě­ho­val­ců, gan­gů a odpad­ků. Ano, prá­vě tady se ode­hrá­vá pří­běh, v němž nechy­bí...Read more »
whitedot1

SVATÝ

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už...Read more »
blackdot4

Větší než život

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků.Read more »