Město bohů - recenze

Válka dět­ských gan­gů, chlad­no­krev­né zabí­je­ní nebo jak se stát krá­lem dea­le­rů drog? Tvrdá rea­li­ta…Číst dál »

Latitude Zero

Osamělost může zna­me­nat šílen­ství.Číst dál »

Equilibrium - recenze

Představte si, že se nemů­že­te rado­vat, nemá­te se proč smát, nemá­te co závi­dět, nemů­že­te milo­vat, nemů­že­te nená­vi­dět. Život bez spo­rů a válek, život bez svo­bo­dy. Je to ješ­tě vůbec život?...Číst dál »

Telefonní budka - recenze

Když sly­ší­te zvo­nit tele­fon, může to být kdo­ko­liv. Ale na zvo­ní­cí tele­fon se má odpo­vě­dět, nebo ne?Číst dál »

Maléna

Krásná žena, malé měs­to, růz­ní lidé, růz­né vlast­nos­ti, růz­né vzta­hy...Číst dál »
Dob

Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spo­lu nato­či­li film o jed­nom arche­lo­go­vi, kte­rý zachrá­ní zem před Nacisty a ten film se jme­no­val Indiána Jones a doby­va­te­lé ztra­ce­né archy a zane­chal krás­nou vzpo­mín­ku...Číst dál »

Šarlatový a černý

Druhá svě­to­vá vál­ka z tro­chu jiné­ho úhlu.Číst dál »

Hollywood Ending

Woody Allen jako reži­sér, scé­náris­ta a herec v kome­dii o tom, jak se v Hollywoodu točí fil­my a s čím je člo­věk nucen se potkýat, pokud je v nou­zi.Číst dál »

Copacabana

Když člo­věk zestár­ne, pořád se může cítit mla­dý.Číst dál »

Hrdina (Ying xiong) - recenze

Další poda­ře­ný kou­sek z východ­ní pro­duk­ce.Číst dál »
Moulin

Moulin Rouge

Netradiční muzi­kál s jedi­neč­ným vizu­ál­ním sty­lem, bar­vi­tý­mi kuli­sa­mi, video­kli­po­vým stři­hem, úchvat­nou hud­bou a sil­nou sty­li­za­cí, to všech­no a ješ­tě mno­hem víc je Moulin Rouge.Číst dál »
Generagce

Startrek - Generations

Filmů je deset, šest a půl fil­mu je kapi­tá­nem či admi­rá­lem Enterprise J.T.Kirk. Dalších tři a půl fil­mu je kapi­tá­nem J.L. Picard a ten­to film je jedi­ným, kdy se tito dva slav­ní kapi­tá­ni...Číst dál »

Matrix 2 Reloaded

A je to tady. Jste si úpl­ně jis­tí tím, čím si mys­lí­te, že jste?Číst dál »
lodlogo

Loď duchů

Různé his­tor­ky o lodi bez posád­ky, kolu­jí snad od počát­ku námoř­nic­tví, a tak je poměr­ně zvlášt­ní, že se toho­to téma­tu dosud zhos­ti­lo tak málo fil­ma­řů. Tentokráte se ho ujal reži­sér Steve...Číst dál »
telologo

Tělo na tělo

Vynikající akč­ní thiller, kte­rý nepři­ná­ší nic nové­ho, ale dota­hu­je k doko­na­los­ti, to, co už tu  (toli­krát) „bylo“…Číst dál »
daredevil

Daredevil

Další tajem­ný msti­tel tou­ží po spra­ve­dl­nos­ti… Pokud jste fanouš­ky comic­sů, musí­te být tím, co se děje ve svě­ta fil­mu, nad­še­ni. Adaptace těch­to kres­le­ných seši­tů se stá­le čas­tě­ji obje­vu­jí v pro­gra­mu kin...Číst dál »

25. hodina

Posledních pár hodin na svo­bo­dě.Číst dál »

X-Men 2

1.5.2003 k nám do České repub­li­ky při­šel nový díl komi­xo­vé­ho pří­bě­hu od MarveluČíst dál »

Gangs of New York

Nemilosrdný New York deva­te­nác­té­ho sto­le­tí ote­ví­rá své brá­ny a vpouš­tí nás do svých smr­du­tých ulic plných nási­lí, pro­sti­tu­ce, zlo­dě­ji­ny, při­stě­ho­val­ců, gan­gů a odpad­ků. Ano, prá­vě tady se ode­hrá­vá pří­běh, v němž nechy­bí...Číst dál »
whitedot1

SVATÝ

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už...Číst dál »
blackdot4

Větší než život

Film Larger Than Life je vděč­nou kome­dií, na kte­rou může­te bez obav jít s celou rodi­nou. Odpočinete si od nási­lí, spros­to­ty a tem­ných krvá­ků.Číst dál »

Cesta do Fantazie

Nádherný japon­ský ani­mo­va­ný film o lás­ce, bozích a a fan­ta­ziiČíst dál »

O Schmidtovi

Zatraceně vyve­de­ná one man show v podá­ní doko­na­lé­ho Jacka Nicholsona.Číst dál »

Blade

Až po okra­je napě­cho­va­ný akč­ní thriller v režii Stephena Norringtona. V hlav­ní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. Číst dál »
6

12 Opic

Představte si, že v roce 1996 svět postih­la straš­li­vá kata­stro­fa, vět­ši­na lidí vymře­la, a vy musí­te žít spo­lu s kdo­ví­ko­li­ka dal­ší­mi nešťast­ní­ky kde­si pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni jsou za...Číst dál »
blackdot6

JAK PŘICHÁZEJÍ SNY

Ti tvrd­ší mezi vámi, milí čte­ná­ři, to nej­spíš budou brát na prv­ní pohled jako měk­nu­tí mého moz­ku. Není to dáv­no, co jsem se mno­hým, jež mi psa­li...Číst dál »