#56 - Carrie (1976)

Stephen King má lep­ší kni­hy a hor­ší kni­hy, stej­ně jako adap­ta­ce jeho děl jsou lep­ší a hor­ší. „Carrie“ je roz­hod­ně jed­ním z toho lep­ší­ho - nej­lep­ší­ho - co může­me sle­do­vat.Read more »

#55 - Přichází Satan! (1976)

Satanské horo­ry si zís­ka­ly vel­kou obli­bu, a tak není divu, že se do jed­no­ho pus­til i tako­vý člo­věk jako Richard Donner. Svým fil­mem „Přichází Satan!“ doká­zal, jak vše­stran­ný je.Read more »

#54 - Čelisti (1975)

Steven Spielberg není můj nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sér, pří­liš jej ani nevy­hle­dá­vám, ale nelze mu upřít, že „Čelisti“ jsou fil­mem, kte­rý se mu pros­tě pove­dl a kte­rý byl již toli­krát vykra­den.Read more »

#53 - Tmavě červená (1975)

Dario Argento je jed­ním z nej­zná­měj­ších ital­ských reži­sé­rů, kte­rý pro­sla­vil giallo žánr spo­lu s Mariem Bavou. „Tmavě čer­ve­ná“ je jed­ním z jeho nej­lep­ších fil­mů.Read more »

#52 - Texaský masakr motorovou pilou (1974)

Slasher je jeden ze žánrů, kte­ré si svo­je mís­to mezi horo­rem vydo­by­ly své jedi­neč­né posta­ve­ní a když se řek­ne horor, mno­ho lidí si pod ním před­sta­vu­je prá­vě sla­sher. A tím prv­ním...Read more »

#51 - Dead of Night (1974)

„Dead of Night“ je sní­mek, kte­rý mi tro­chu vyra­zil dech. Krásné spo­je­ní horo­ru a téma­tu viet­nam­ské vál­ky, kte­ré při­ve­dl k doko­na­los­ti sní­mek „Jakubův žeb­řík“. „Dead of Night“ ale byl prv­ní a skvě­lý.Read more »

#50 - The Wicker Man (1973)

„The Wicker Man“ je fil­mem, kte­rý má nesku­teč­ně sil­ný pří­běh, ale pře­de­vším geni­ál­ní­ho her­ce v hlav­ní roli - Christophera Leeho. Zase jed­nou si střih­nul spí­še zápor­nou posta­vou a dopadlo to výteč­ně....Read more »

#49 - Vymítač ďábla (1973)

Pokud se mlu­ví o legen­dár­ních žán­ro­vých fil­mech, pros­tě není mož­né, aby byl „Vymítač ďáb­la“ vyne­chán. Je sil­ný, je nechut­ný, je drs­ný, je fatál­ní. Má všech­no, co doko­na­lý horor potře­bu­je a k tomu...Read more »

#48 - Teď se nedívej (1973)

Donald Sutherland před­ve­dl, jak je skvě­lým her­cem ve fil­mu, kte­rý je skvě­lým italsko-britským giallo. Spojení nád­her­ných Benátek se skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny a zají­ma­vým pří­bě­hem pros­tě fun­gu­je.Read more »

#47 - The Last House on the Left (1972)

Wes Craven se na fil­mo­vých plát­nech před­vá­dí sko­ro 40 let, a co si bude­me poví­dat, vychá­zí mu to. Je pros­tě dob­rý a i dnes doká­že při­jít s něčím, co není úpl­ně pro­pa­dák. Zapomeňme...Read more »

#46 - Blacula (1972)

Já vím, zní to tro­chu jako div­ný vtip, když se Dracula pře­mě­ní v čer­né­ho hra­bě­te, ale obdo­bí 70. let bylo v Americe obdo­bím bla­x­plo­i­tati­on, a tak se to pode­psa­lo i na žán­ru. „Blacula“ není...Read more »

#45 - Les levres rouges (1971)

Francouzské osvě­že­ní v podo­bě horo­ru „Les lèvres rou­ges“ nám vyprá­ví kla­sic­kou legen­du, spo­je­nou s ješ­tě jinou pověs­tí, a dohro­ma­dy nám dává sil­ný pří­běh, kte­rý doplá­cí na podiv­ný konec.Read more »

#44 - Ohavný dr. Phibes (1971)

Vincent Price má ve svém živo­tě mno­ho rolí, kte­ré zůsta­nou neza­po­me­nu­ty. Jednou z nich je princ Prospero z „Masky rudé smr­ti“, tou dal­ší (a niko­li posled­ní) prá­vě ohav­ný dr. Phibes.Read more »
Valerie

#43 - Valerie a týden divů (1970)

Český film mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry? Já vím, asi bys­te spíš čeka­li „Spalovače mrt­vol“, ale on se sem dostal nená­pad­ný, ale geni­ál­ní sní­mek „Valerie a týden divů“. Nádherný, poe­tic­ký a odváž­ný....Read more »

#42 - Noc oživlých mrtvol (1968)

Klasika George A. Romera, jeden z úhel­ných kame­nů horo­ru a film, od něhož se odví­jel moder­ní zom­bie horor. Tenhle film je plný super­la­ti­vů a zaslou­že­ně. Nikdy nezů­sta­ne zapo­me­nut a jeho odkaz žije v kaž­dém...Read more »

#41 - The Devil Rides Out (1968)

Christopher Lee, to je záru­ka toho, že film bude stát za to. Mně sta­čí se na něj dívat a doslo­va se roz­plý­vám. A i ve sním­ku „The Devil Rides Out“ doka­zu­je, že...Read more »

#40 - Rosemary má děťátko (1968)

A zno­vu Roman Polanski, v našem seri­á­lu již podru­hé a ško­da, že napo­sle­dy, pro­to­že jeho fil­my jsou těmi, kte­ré se do his­to­rie horo­ru zapsa­ly. Ne všech­ny, neboť pros­tě někte­ré nejsou horo­rem,...Read more »

#39 - Hodina vlků (1968)

Švédský horor není v sou­čas­né době žád­nou novin­kou - sta­čí jme­no­vat „Ať vejde ten pra­vý“. Ale i v minu­los­ti je mož­né najít fil­my, pře­de­vším ty Ingmara Bergamana, kte­ré se k prvot­ní­mu stra­chu také...Read more »

#38 - Viy (1967)

Ruský horor není úpl­ně pojem, kte­rý by ve svě­tě něco zna­me­nal, roz­hod­ně se při něm nero­ze­z­ní v hla­vě zvo­neč­ky jako ve chví­li, kdy se řek­ne japon­ský, ame­ric­ký nebo brit­ský horor....Read more »

#37 - Hnus (1965)

Roman Polanski a skvě­lá Catherine Deneuve nám uká­za­li, jaké je to v hla­vě krás­né ženy, kte­rá není úpl­ně v pořád­ku a svě­tem pro­chá­zí jako podiv­ná bytost bez smys­lu a bez zájmu.Read more »

#36 - Maska rudé smrti (1964)

Vincent Price a Roger Corman, to je kom­bi­na­ce, kte­rá své­ho času fun­go­va­la vel­mi dob­ře. A to nemlu­vím ani o tom, že se k jejich mis­trov­ské­mu taže­ní při­dal i Edgar Allan Poe, i když samo­zřej­mě posmrt­ně.Read more »

#35 - Onibaba (1964)

Japonský film ode­hrá­va­jí­cí se v lánech ráko­sí, v polích, kde se může skrý­vat lás­ka, smrt, ale i jed­na obrov­ská díra, chřtán, kte­rý poly­ká lid­ská těla stej­ně jako lid­ské duše.Read more »

#34 - Strašení (1963)

„Haunting“ je jed­ním z kla­sic­kých horo­rů o domech hrů­zy, fil­mem, kte­rý se dočkal vel­mi špat­né­ho rema­ku se skvě­lý­mi her­ci a navíc sním­kem, kte­rý potvr­dil, že Robert Wise je vše­u­měl.Read more »

#33 - Ptáci (1963)

Alfred Hitchcock je reži­sé­rem, kte­rý se zaslou­žil o jed­ny z nej­lep­ších sním­ků, jaké kdy byly nato­če­ny. „Ptáci“ roz­hod­ně pat­ří k jed­něm z těch, na kte­ré se bude stá­le vzpo­mí­nat a kte­ré se budou nadá­le...Read more »
BabyJane

#32 - Co se vlastně stalo s Baby Jane? (1962)

Tohle je jeden z fil­mů, kte­ré si doslo­va říka­jí o Oscara za hlav­ní žen­ské role. Dvě vybra­né hereč­ky - Bette Davis a Joan Crawford - před­ved­ly nesku­teč­nou podí­va­nou, kte­rá byla umoc­ně­na fak­tem,...Read more »

#31 - Karneval duší (1962)

„Karneval duší“ je tro­chu jiným čer­no­bí­lým horo­rem, což je dáno doku­men­tár­ní­mi prv­ky. Přesto - ane­bo prá­vě pro­to - se sní­mek nesma­za­tel­ně zapsal do his­to­rie svě­to­vé­ho horo­ru.Read more »