Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů

#47 - The Last House on the Left (1972)

Wes Craven se na fil­mo­vých plát­nech před­vá­dí sko­ro 40 let, a co si bude­me poví­dat, vychá­zí mu to. Je pros­tě dob­rý a i dnes doká­že při­jít s něčím, co není úpl­ně pro­pa­dák. Zapomeňme...Read more »

#46 - Blacula (1972)

Já vím, zní to tro­chu jako div­ný vtip, když se Dracula pře­mě­ní v čer­né­ho hra­bě­te, ale obdo­bí 70. let bylo v Americe obdo­bím bla­x­plo­i­tati­on, a tak se to pode­psa­lo i na žán­ru. „Blacula“ není...Read more »

#45 - Les levres rouges (1971)

Francouzské osvě­že­ní v podo­bě horo­ru „Les lèvres rou­ges“ nám vyprá­ví kla­sic­kou legen­du, spo­je­nou s ješ­tě jinou pověs­tí, a dohro­ma­dy nám dává sil­ný pří­běh, kte­rý doplá­cí na podiv­ný konec.Read more »

#44 - Ohavný dr. Phibes (1971)

Vincent Price má ve svém živo­tě mno­ho rolí, kte­ré zůsta­nou neza­po­me­nu­ty. Jednou z nich je princ Prospero z „Masky rudé smr­ti“, tou dal­ší (a niko­li posled­ní) prá­vě ohav­ný dr. Phibes.Read more »
Valerie

#43 - Valerie a týden divů (1970)

Český film mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry? Já vím, asi bys­te spíš čeka­li „Spalovače mrt­vol“, ale on se sem dostal nená­pad­ný, ale geni­ál­ní sní­mek „Valerie a týden divů“. Nádherný, poe­tic­ký a odváž­ný....Read more »

#42 - Noc oživlých mrtvol (1968)

Klasika George A. Romera, jeden z úhel­ných kame­nů horo­ru a film, od něhož se odví­jel moder­ní zom­bie horor. Tenhle film je plný super­la­ti­vů a zaslou­že­ně. Nikdy nezů­sta­ne zapo­me­nut a jeho odkaz žije v kaž­dém...Read more »

#41 - The Devil Rides Out (1968)

Christopher Lee, to je záru­ka toho, že film bude stát za to. Mně sta­čí se na něj dívat a doslo­va se roz­plý­vám. A i ve sním­ku „The Devil Rides Out“ doka­zu­je, že...Read more »

#40 - Rosemary má děťátko (1968)

A zno­vu Roman Polanski, v našem seri­á­lu již podru­hé a ško­da, že napo­sle­dy, pro­to­že jeho fil­my jsou těmi, kte­ré se do his­to­rie horo­ru zapsa­ly. Ne všech­ny, neboť pros­tě někte­ré nejsou horo­rem,...Read more »

#39 - Hodina vlků (1968)

Švédský horor není v sou­čas­né době žád­nou novin­kou - sta­čí jme­no­vat „Ať vejde ten pra­vý“. Ale i v minu­los­ti je mož­né najít fil­my, pře­de­vším ty Ingmara Bergamana, kte­ré se k prvot­ní­mu stra­chu také...Read more »

#38 - Viy (1967)

Ruský horor není úpl­ně pojem, kte­rý by ve svě­tě něco zna­me­nal, roz­hod­ně se při něm nero­ze­z­ní v hla­vě zvo­neč­ky jako ve chví­li, kdy se řek­ne japon­ský, ame­ric­ký nebo brit­ský horor....Read more »

#37 - Hnus (1965)

Roman Polanski a skvě­lá Catherine Deneuve nám uká­za­li, jaké je to v hla­vě krás­né ženy, kte­rá není úpl­ně v pořád­ku a svě­tem pro­chá­zí jako podiv­ná bytost bez smys­lu a bez zájmu.Read more »

#36 - Maska rudé smrti (1964)

Vincent Price a Roger Corman, to je kom­bi­na­ce, kte­rá své­ho času fun­go­va­la vel­mi dob­ře. A to nemlu­vím ani o tom, že se k jejich mis­trov­ské­mu taže­ní při­dal i Edgar Allan Poe, i když samo­zřej­mě posmrt­ně.Read more »

#35 - Onibaba (1964)

Japonský film ode­hrá­va­jí­cí se v lánech ráko­sí, v polích, kde se může skrý­vat lás­ka, smrt, ale i jed­na obrov­ská díra, chřtán, kte­rý poly­ká lid­ská těla stej­ně jako lid­ské duše.Read more »

#34 - Strašení (1963)

„Haunting“ je jed­ním z kla­sic­kých horo­rů o domech hrů­zy, fil­mem, kte­rý se dočkal vel­mi špat­né­ho rema­ku se skvě­lý­mi her­ci a navíc sním­kem, kte­rý potvr­dil, že Robert Wise je vše­u­měl.Read more »

#33 - Ptáci (1963)

Alfred Hitchcock je reži­sé­rem, kte­rý se zaslou­žil o jed­ny z nej­lep­ších sním­ků, jaké kdy byly nato­če­ny. „Ptáci“ roz­hod­ně pat­ří k jed­něm z těch, na kte­ré se bude stá­le vzpo­mí­nat a kte­ré se budou nadá­le...Read more »
BabyJane

#32 - Co se vlastně stalo s Baby Jane? (1962)

Tohle je jeden z fil­mů, kte­ré si doslo­va říka­jí o Oscara za hlav­ní žen­ské role. Dvě vybra­né hereč­ky - Bette Davis a Joan Crawford - před­ved­ly nesku­teč­nou podí­va­nou, kte­rá byla umoc­ně­na fak­tem,...Read more »

#31 - Karneval duší (1962)

„Karneval duší“ je tro­chu jiným čer­no­bí­lým horo­rem, což je dáno doku­men­tár­ní­mi prv­ky. Přesto - ane­bo prá­vě pro­to - se sní­mek nesma­za­tel­ně zapsal do his­to­rie svě­to­vé­ho horo­ru.Read more »

#30 - Neviňátka (1961)

A zase jed­ny děti, s nimiž to není úpl­ně v pořád­ku. Jsou to démo­ni? Jsou posed­lé? Kdo na to vlast­ně doká­že odpo­vě­dět? Slečna Giddensová v podá­ní Deborah Kerr urči­tě ne.Read more »

#29 - Maska démona (1960)

Upíři jsou vždy zají­ma­vým námě­tem pro horo­ro­vý film, ani neva­dí, že se slo­vo upír nepo­u­ži­je ane­bo je jejich myto­lo­gie pokrou­ce­ná a pozmě­ně­ná. Naopak, dílo je pak ori­gi­nál­ní a jiné. I Bavův pohled...Read more »

#28 - Psycho (1960)

Mohl tu ten­to film chy­bět? Asi kaž­dé­mu je odpo­věď jas­ná. Ne, „Psycho“ pros­tě v nej­lep­ších horo­ro­vých žeb­říč­cích chy­bět nemů­že, pro­to­že se jed­ná o jeden z vrcho­lů fil­mo­vé tvor­by vůbec.Read more »

#27 - Peeping Tom (1960)

Jestliže víte, co zna­me­ná slo­vo „voye­ur“, víte i, co se skrý­vá pod ozna­če­ním „Peeping Tom“. Taková posta­va je sama o sobě dost láka­vou stud­ni­cí mož­nos­tí, kte­rý­mi lze pří­běh roz­vést. Michael...Read more »

#26 - Les Yeux Sans Visage (1960)

O tom, že jsou Francouzi v horo­ru dob­ří, jsme se už pře­svěd­či­li. „Les Yeux Sans Visage“ jsou dal­ší ukáz­kou toho, že fil­mař­ská vel­moc měla vždy co nabíd­nout.Read more »
Trask

#25 - The Tingler (1959)

Říká vám něco jmé­no Vincent Price? Myslím, že kaž­dé­mu fanouš­ko­vi horo­rů je ale­spoň pově­do­mé. „The Tingler“ je prv­ním fil­mem, kde se s tou­to legen­dou v rám­ci seri­á­lu o 101 nej­lep­ších horo­rech setká­me.Read more »
Drakula1958

#24 - Dracula (1958)

Dracula je jed­nou z nej­čas­tě­ji se na plát­ně obje­vu­jí­cích postav. Z těch horo­ro­vých jed­no­znač­ně. Christopher Lee je zase jed­ním z nej­zná­měj­ších před­sta­vi­te­lů tran­syl­ván­ské­ho hra­bě­te. Film se ve výčtu těch nej­lep­ších pros­tě musel...Read more »
Frank

#23 - The Curse of Frankenstein (1957)

Studio Hammer dalo svě­tu nový pohled na horo­ro­vá mon­stra, oži­vi­lo kla­si­ku 30. a 40. let a uká­za­lo, že Velká Británie je horo­ro­vou vel­mo­cí a že mon­stra stá­le mají svůj poten­ci­ál.Read more »
Sed

#22 - Bad Seed (1956)

Horory mají mno­ho podob, ale ty, v nichž vystu­pu­jí děti jako zosob­ně­ní zla, jsou vel­mi zne­po­ko­ju­jí­cí. Dětská nai­vi­ta a nevin­nost jsou v roz­po­ru se zlem, kte­ré dýmá kde­si uvnitř.Read more »