BabyJane

#32 - Co se vlastně stalo s Baby Jane? (1962)

Tohle je jeden z fil­mů, kte­ré si doslo­va říka­jí o Oscara za hlav­ní žen­ské role. Dvě vybra­né hereč­ky - Bette Davis a Joan Crawford - před­ved­ly nesku­teč­nou podí­va­nou, kte­rá byla umoc­ně­na fak­tem,...Read more »

#31 - Karneval duší (1962)

„Karneval duší“ je tro­chu jiným čer­no­bí­lým horo­rem, což je dáno doku­men­tár­ní­mi prv­ky. Přesto - ane­bo prá­vě pro­to - se sní­mek nesma­za­tel­ně zapsal do his­to­rie svě­to­vé­ho horo­ru.Read more »

#30 - Neviňátka (1961)

A zase jed­ny děti, s nimiž to není úpl­ně v pořád­ku. Jsou to démo­ni? Jsou posed­lé? Kdo na to vlast­ně doká­že odpo­vě­dět? Slečna Giddensová v podá­ní Deborah Kerr urči­tě ne.Read more »

#29 - Maska démona (1960)

Upíři jsou vždy zají­ma­vým námě­tem pro horo­ro­vý film, ani neva­dí, že se slo­vo upír nepo­u­ži­je ane­bo je jejich myto­lo­gie pokrou­ce­ná a pozmě­ně­ná. Naopak, dílo je pak ori­gi­nál­ní a jiné. I Bavův pohled...Read more »

#28 - Psycho (1960)

Mohl tu ten­to film chy­bět? Asi kaž­dé­mu je odpo­věď jas­ná. Ne, „Psycho“ pros­tě v nej­lep­ších horo­ro­vých žeb­říč­cích chy­bět nemů­že, pro­to­že se jed­ná o jeden z vrcho­lů fil­mo­vé tvor­by vůbec.Read more »

#27 - Peeping Tom (1960)

Jestliže víte, co zna­me­ná slo­vo „voye­ur“, víte i, co se skrý­vá pod ozna­če­ním „Peeping Tom“. Taková posta­va je sama o sobě dost láka­vou stud­ni­cí mož­nos­tí, kte­rý­mi lze pří­běh roz­vést. Michael...Read more »

#26 - Les Yeux Sans Visage (1960)

O tom, že jsou Francouzi v horo­ru dob­ří, jsme se už pře­svěd­či­li. „Les Yeux Sans Visage“ jsou dal­ší ukáz­kou toho, že fil­mař­ská vel­moc měla vždy co nabíd­nout.Read more »
Trask

#25 - The Tingler (1959)

Říká vám něco jmé­no Vincent Price? Myslím, že kaž­dé­mu fanouš­ko­vi horo­rů je ale­spoň pově­do­mé. „The Tingler“ je prv­ním fil­mem, kde se s tou­to legen­dou v rám­ci seri­á­lu o 101 nej­lep­ších horo­rech setká­me.Read more »
Drakula1958

#24 - Dracula (1958)

Dracula je jed­nou z nej­čas­tě­ji se na plát­ně obje­vu­jí­cích postav. Z těch horo­ro­vých jed­no­znač­ně. Christopher Lee je zase jed­ním z nej­zná­měj­ších před­sta­vi­te­lů tran­syl­ván­ské­ho hra­bě­te. Film se ve výčtu těch nej­lep­ších pros­tě musel...Read more »
Frank

#23 - The Curse of Frankenstein (1957)

Studio Hammer dalo svě­tu nový pohled na horo­ro­vá mon­stra, oži­vi­lo kla­si­ku 30. a 40. let a uká­za­lo, že Velká Británie je horo­ro­vou vel­mo­cí a že mon­stra stá­le mají svůj poten­ci­ál.Read more »
Sed

#22 - Bad Seed (1956)

Horory mají mno­ho podob, ale ty, v nichž vystu­pu­jí děti jako zosob­ně­ní zla, jsou vel­mi zne­po­ko­ju­jí­cí. Dětská nai­vi­ta a nevin­nost jsou v roz­po­ru se zlem, kte­ré dýmá kde­si uvnitř.Read more »
Zeny

#21 - Ďábelské ženy (1955)

Ještě před prv­ním hit­chcocko­vým fil­mem, s nímž se zapsal do dějin horo­ru, tu máme film, kte­rý si zaslou­ží být mezi těmi nej­lep­ší­mi stej­ně dob­ře jako Mistrovy fil­my.Read more »
Zombee

#20 - Putovala jsem se Zombií (1943)

V názvu se vysky­tu­je zom­bie a v pří­bě­hu také, ale ješ­tě nám chy­bí ten posled­ní krok, abychom zom­bie chá­pa­li jako mon­strum, kte­ré se sna­ží sežrat lid­ský mozek. Film o voo­doo a o závis­los­tech, o ovlá­da­ných...Read more »
KLide

#19 - Kočičí lidé (1942)

Klasický horor, kte­rý je vel­mi slib­ným pře­cho­dem mezi vlnou uni­ver­sa­lov­ských horo­rů 30. a 40. let a moder­ním horo­rem, jehož ději­ny se začí­na­jí psát zhru­ba od roku 1950. S horo­ro­vý­mi mon­st­ry se lou­čí­me jejich inte­li­gent­ní...Read more »
Vlkodlak

#18 - Vlkodlak (1941)

Poslední kla­sic­ké mon­strum čeka­lo na svůj pří­chod. A při­šlo poměr­ně ve vel­kém. Hlavně díky své­mu před­sta­vi­te­li - Lon Chaney Jr. se stal tře­tím legen­dár­ním zástup­cem kla­sic­ké­ho horo­ru 30. a 40. let. Role mu...Read more »
FrNevesta

#17 - Frankensteinova nevěsta (1935)

Frankenstein je legen­dár­ním fil­mem, ale jeho pokra­čo­vá­ní se může smě­le zařa­dit k těm séri­ím, jejichž dru­hé díly jsou lep­ší ane­bo ale­spoň stej­ně dob­ré jako díly prv­ní.Read more »
CernaKocka

#16 - Černá kočka (1934)

Film pod­le Edgara Allana Poea, kte­rý je ori­gi­ná­lu věr­ný asi jako ame­ric­ké spek­ták­ly his­to­ric­kým fak­tům. Ale nic to nemě­ní na tom, že se jed­ná o film, kde se popr­vé setká­va­jí...Read more »

#15 - King Kong

King Kong je pros­tě legen­dou, kte­rá je neza­po­me­nu­tel­nou ukáz­kou toho, jak byli schop­ni fil­ma­ři vytvo­řit sil­ný a tri­ko­vě nároč­ný pří­běh i v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí.Read more »

#14 - Island of Lost Souls

H. G. Wells je jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších auto­rů sci-fi a horo­ru, kte­rý tvo­řil na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Jeho pří­běhy jsou zfil­mo­vá­vá­ny poměr­ně čas­to. Ostrov dok­to­ra Moreaua je jed­ním z nich. A hned prv­ní ame­ric­ké...Read more »
DH

#13 - The Old Dark House

Filmy o stra­ši­del­ných domech mají vždyc­ky své kouz­lo. Některé jen pro­to, že jsou to bra­ko­vé podiv­nos­ti. Ale někte­ré doká­žou zaujmout. Starý tem­ný dům je jed­ním z těch pří­pa­dů a je nejen pro­to,...Read more »

#12 - Bílá Zombie

Zombie fil­my jsou spo­je­ny pře­de­vším s tvor­bou George A. Romera, kte­rý v pod­sta­tě zalo­žil kult moder­ních zom­bie. Ale ješ­tě před ním tu byly kla­sic­ké karib­ské zom­bie oži­vo­va­né voo­doo. A jed­ním z prv­ních -...Read more »
Upir

#11 - Upír aneb podivné dobrodružství Davida Graye

Upíři jsou téma­tem, kte­ré se pro­lí­ná celou fil­mo­vou his­to­rií. Jejich podo­by jsou růz­né. Nejčastěji je upí­rem Dracula, ale jin­dy je pří­běh jiný, nový a zají­ma­vý. A nád­her­ně poe­tic­ký jako pří­běh Vampýra.Read more »
Zrud

#10 - Zrůdy

Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších a nej­od­su­zo­va­něj­ších fil­mů své doby. Snímek, kte­rý zakon­čil vel­mi slib­nou kari­é­ru reži­sé­ra Toda Browninga. Zároveň film, kte­rý pat­ří do zla­té­ho fon­du.Read more »
Hyde

#9 - Dr. Jekyll a pan Hyde

Bylo by zvlášt­ní, kdy­by mezi výčtem 101 nej­lep­ších horo­rů chy­běl pří­běh dr. Jekylla a pana Hydea. Tenhle pří­běh sem pros­tě pat­ří a navíc v osca­ro­vém podá­ní Fredrica Marche je to úžas­ná podí­va­ná.Read more »

#8 - Frankenstein

Legendární mon­strum, legen­dár­ní Boris Karloff, legen­dár­ní film. Co víc si člo­věk může přát? Frankenstein je jed­ním z těch horo­rů, kte­ré se musí řadit mezi ty nej­lep­ší.Read more »

#7 - Vrah mezi námi (M)

Tenhle film by se i v češ­ti­ně měl nazý­vat pros­tě M. Je to výstiž­né, je to tajem­né a je to záro­veň sym­bo­lic­ké pojme­no­vá­ní, kte­ré k tomuhle fil­mu pros­tě pat­ří. Proto jsem si dovo­lil...Read more »