#90 - Záhada Blair Witch (1999)

Mnohými milo­va­ný, mnou zatra­co­va­ný horor, kte­rý začal éru „found foo­tage“, kte­rá na roz­díl od japon­ských duchař­ských horo­rů zatím nic na zájmu neztra­ti­la.Read more »

#89 - Kruh (1998)

Japonský „Kruh“ zapo­čal doslo­va šílen­ství. Šílenství po japon­ských horo­rech s duchy, čer­no­vlasý­mi, děsi­vý­mi. Už to tro­chu opadlo, ale i tohle při­ne­sl konec 90. let.Read more »

#88 - Vřískot (1996)

„Vřískot“ se stal úhel­ným kame­nem moder­ní­ho horo­ru, fil­mem, kte­rý zna­me­nal i obro­du paro­dií, bohu­žel v tom nej­hor­ším slo­va smys­lu.Read more »

#87 - Dellamorte Dellamore (1994)

„Dellamorte Dellamore“ je fil­mem, kte­rý mě pře­kva­pil a zařa­dil jsem si ho mezi nej­lep­ší kome­die, kte­ré jsem zatím na poli horo­ru viděl. Hned ved­le „Braindead“ a fil­mu „Re-Animátor“.Read more »

#86 - Drákula (1992)

Mnohými je tahle adap­ta­ce kla­sic­ké­ho upí­ří­ho romá­nu odsu­zo­vá­na, ale pod­le mě si Coppola vedl skvě­le a nato­čil „Draculu“, jaký by měl být.Read more »

#85 - Candyman (1992)

„Candyman“ je kla­sic­kou ukáz­kou toho, jak krás­ně je mož­né zpra­co­vat měst­ské legen­dy do fil­mu, kte­rý se nepod­bí­zí, ale doká­že vydě­sit.Read more »

#84 - C’est arrive pres de chez vous (1992)

Tohle není film, kte­rý je prá­vě dva­krát horo­ro­vý, ale jed­ná se o jed­no z prv­ních a hod­ně drs­ných „found foo­tage“. Ano, ješ­tě před fil­mem „Záhada Blair Witch“ a navíc z Belgie.Read more »

#83 - Mlčení jehňátek (1991)

Hannibal Lecter je dle mého názo­ru jed­ním z nej­ge­ni­ál­něj­ších psy­cho­pa­tů, navíc Anthony Hopkins před­ve­dl jeden z výko­nů, kte­ré se vám vry­jí do pamě­ti jako málo­co.Read more »

#82 - Jakubův žebřík (1990)

Vietnamská vál­ka a její neko­neč­ný odkaz, kte­rý se bude pro­mí­tat ješ­tě do mno­ha gene­ra­cí ame­ric­kých fil­ma­řů. Adrian Lyne uká­zal, že nato­čí sko­ro vše.Read more »

#81 - Spoorloos (1988)

Legendární nizozemsko-francouzský film, kte­rý se dočkal méně dob­ré­ho, ale pořád sil­né­ho ame­ric­ké­ho rema­ku s Jeffem Bridgesem. Podívejte se rad­ši ale na tuhle syro­vou původ­ní ver­zi.Read more »
Hal

#80 - Hellraiser (1987)

Ne, Clive Barker urči­tě není auto­rem jed­no­ho díla, ale je to prá­vě „Hellraiser“, jehož si i sám reží­ro­val a díky němuž se zapsal do dějin.Read more »

#79 - A Chinese Ghost Story (1987)

Asijská kine­ma­to­gra­fie, to nejsou jenom duchař­ské horo­ry, ale také krás­né, fan­tas­tic­ké pří­běhy, jakým je prá­vě také „A Chinese Ghost Story“.Read more »

#78 - Smrtelné zlo 2 (1987)

Sam Raimi pře­ko­nal sám sebe a vytvo­řil pokra­čo­vá­ní, kte­ré je lep­ší než ori­gi­nál. Alespoň pro mno­hé fan­dy. Dvojka je vtip­něj­ší, ale původ­ní „Evil Dead“ je pro mě ten pra­vý horor.Read more »

#77 - Henry: Portrét masového vraha (1986)

Filmy o séri­o­vých vra­zích mají svou tra­di­ci. Snímek „Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha“ je jed­ním z těch, kte­ré tuhle tra­di­ci zalo­ži­ly.Read more »

#76 - Moucha (1986)

Legendární film Davida Crinenberga, kte­rým se zapsal do dějin. Jestli někdo chce dělat rema­ke, ať se učí prá­vě od něj. Tohle je jed­no z nej­lep­ších děl o šíle­ném věd­ci a jeho posed­los­ti.Read more »

#75 - Re-Animátor (1985)

Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, hod­ně čer­ných horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se vyrov­ná snad jen „Braindead“. tohle je Stuart Gordon ve vrchol­né for­mě.Read more »

#74 - Noční můra v Elm Street (1984)

Legendární film, kte­rý se mno­hým lidem vyba­ví při pojmu horor. A to Cravenův sní­mek ani nemu­se­li vidět. „Noční můra v Elm Street“ se dočka­la roz­sáh­lé série.Read more »

#73 - Hlad (1983)

Máte hlad? Tak si před­stav­te, jaký má asi hlad oso­ba, kte­rá potře­bu­je ke své­mu živo­tu krev? A navíc ješ­tě sexu­ál­ní napl­ně­ní. Tony Scott ve vrchol­né for­mě.Read more »

#72 - Poltergeist (1982)

Steven Spielberg si nato­čil pořád­nou horo­ro­vou ducha­ři­nu. Až na to, že reží­ro­vat měl Tobe Hooper. Skončilo to nako­nec u tro­chu drs­něj­ší pohád­ky.Read more »

#71 - Americký vlkodlak v Londýně (1981)

V roce 1981 se s vlkodla­ky doslo­va roz­tr­hl pytel. Dva fil­my se pokou­še­ly o zachy­ce­ní pře­mě­ny vlkodla­ka v reál­ném čase. Dle mého se to fil­mu „Americký vlkodlak v Londýně“ poved­lo lépe než fil­mu...Read more »

#70 - E tu vivrai nel terrore - L’aldila (1981)

Trochu jsem se divil, když jsem zjis­til, že mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry byl zařa­zen pou­ze jeden film od Lucia Fulciho. „E tu vivrai nel terro­re – L’aldilà“ navíc není...Read more »
Kvileni

#69 - Kvílení vlkodlaků (1981)

V roce 1981 vznik­ly dva fil­my o vlkod­la­cích, kte­ré změ­ni­ly ten­to žánr. Tím prv­ním bylo prá­vě „Kvílení vlkodla­ků“, prv­ní trans­for­ma­ce vlkodla­ka v reál­ném čase.Read more »

#68 - Oblečen na zabíjení (1980)

Brian De Palma, to není jen „Carrie“, ale i dal­ší fil­my, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to. „Oblečen na zabí­je­ní“ je jed­ním z těch, díky kte­rým si De Palma zajis­til při­rov­ná­ní k Hitchcockovi.Read more »

#67 - Osvícení (1980)

Stanley Kubrick nato­čil horor, kte­rý je pro mě osob­ně jed­ním z nej­lep­ších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmo­sfé­ra, skvě­lé herec­ké výko­ny a k tomu lite­rár­ní před­lo­ha Stephena Kinga.Read more »
13

#66 - Pátek třináctého (1980)

Další z legen­dár­ních sla­she­rů, kte­ré se zapsa­ly do his­to­rie. Jason Voorhees se tepr­ve pro­fi­lo­val, ale přes­to film sto­jí za to, hlav­ně díky efek­tům Toma Saviniho.Read more »
Stránka načtena za 0,93728 s | počet dotazů: 169 | paměť: 27055 KB. | 28.11.2020 - 11:46:19