Kritiky.cz > Filmové recenze > 101 nejlepších hororů

#81 - Spoorloos (1988)

Legendární nizozemsko-francouzský film, kte­rý se dočkal méně dob­ré­ho, ale pořád sil­né­ho ame­ric­ké­ho rema­ku s Jeffem Bridgesem. Podívejte se rad­ši ale na tuhle syro­vou původ­ní ver­zi.Read more »
Hal

#80 - Hellraiser (1987)

Ne, Clive Barker urči­tě není auto­rem jed­no­ho díla, ale je to prá­vě „Hellraiser“, jehož si i sám reží­ro­val a díky němuž se zapsal do dějin.Read more »

#79 - A Chinese Ghost Story (1987)

Asijská kine­ma­to­gra­fie, to nejsou jenom duchař­ské horo­ry, ale také krás­né, fan­tas­tic­ké pří­běhy, jakým je prá­vě také „A Chinese Ghost Story“.Read more »

#78 - Smrtelné zlo 2 (1987)

Sam Raimi pře­ko­nal sám sebe a vytvo­řil pokra­čo­vá­ní, kte­ré je lep­ší než ori­gi­nál. Alespoň pro mno­hé fan­dy. Dvojka je vtip­něj­ší, ale původ­ní „Evil Dead“ je pro mě ten pra­vý horor.Read more »

#77 - Henry: Portrét masového vraha (1986)

Filmy o séri­o­vých vra­zích mají svou tra­di­ci. Snímek „Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha“ je jed­ním z těch, kte­ré tuhle tra­di­ci zalo­ži­ly.Read more »

#76 - Moucha (1986)

Legendární film Davida Crinenberga, kte­rým se zapsal do dějin. Jestli někdo chce dělat rema­ke, ať se učí prá­vě od něj. Tohle je jed­no z nej­lep­ších děl o šíle­ném věd­ci a jeho posed­los­ti.Read more »

#75 - Re-Animátor (1985)

Jedna z mých nej­ob­lí­be­něj­ších, hod­ně čer­ných horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se vyrov­ná snad jen „Braindead“. tohle je Stuart Gordon ve vrchol­né for­mě.Read more »

#74 - Noční můra v Elm Street (1984)

Legendární film, kte­rý se mno­hým lidem vyba­ví při pojmu horor. A to Cravenův sní­mek ani nemu­se­li vidět. „Noční můra v Elm Street“ se dočka­la roz­sáh­lé série.Read more »

#73 - Hlad (1983)

Máte hlad? Tak si před­stav­te, jaký má asi hlad oso­ba, kte­rá potře­bu­je ke své­mu živo­tu krev? A navíc ješ­tě sexu­ál­ní napl­ně­ní. Tony Scott ve vrchol­né for­mě.Read more »

#72 - Poltergeist (1982)

Steven Spielberg si nato­čil pořád­nou horo­ro­vou ducha­ři­nu. Až na to, že reží­ro­vat měl Tobe Hooper. Skončilo to nako­nec u tro­chu drs­něj­ší pohád­ky.Read more »

#71 - Americký vlkodlak v Londýně (1981)

V roce 1981 se s vlkodla­ky doslo­va roz­tr­hl pytel. Dva fil­my se pokou­še­ly o zachy­ce­ní pře­mě­ny vlkodla­ka v reál­ném čase. Dle mého se to fil­mu „Americký vlkodlak v Londýně“ poved­lo lépe než fil­mu...Read more »

#70 - E tu vivrai nel terrore - L’aldila (1981)

Trochu jsem se divil, když jsem zjis­til, že mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry byl zařa­zen pou­ze jeden film od Lucia Fulciho. „E tu vivrai nel terro­re – L’aldilà“ navíc není...Read more »
Kvileni

#69 - Kvílení vlkodlaků (1981)

V roce 1981 vznik­ly dva fil­my o vlkod­la­cích, kte­ré změ­ni­ly ten­to žánr. Tím prv­ním bylo prá­vě „Kvílení vlkodla­ků“, prv­ní trans­for­ma­ce vlkodla­ka v reál­ném čase.Read more »

#68 - Oblečen na zabíjení (1980)

Brian De Palma, to není jen „Carrie“, ale i dal­ší fil­my, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za to. „Oblečen na zabí­je­ní“ je jed­ním z těch, díky kte­rým si De Palma zajis­til při­rov­ná­ní k Hitchcockovi.Read more »

#67 - Osvícení (1980)

Stanley Kubrick nato­čil horor, kte­rý je pro mě osob­ně jed­ním z nej­lep­ších, jaké jsem kdy viděl. Skvělá atmo­sfé­ra, skvě­lé herec­ké výko­ny a k tomu lite­rár­ní před­lo­ha Stephena Kinga.Read more »
13

#66 - Pátek třináctého (1980)

Další z legen­dár­ních sla­she­rů, kte­ré se zapsa­ly do his­to­rie. Jason Voorhees se tepr­ve pro­fi­lo­val, ale přes­to film sto­jí za to, hlav­ně díky efek­tům Toma Saviniho.Read more »

#65 - Kanibalové (1980)

„Kanibalové“, to je jeden z vel­mi kon­tro­verz­ních fil­mů, kte­ré kdy byly nato­če­ny. Dnes už šoku­jí jen tím, že zde umí­ra­la sku­teč­ná zví­řa­ta.Read more »

#64 - Mláďata (1979)

David Cronenberg je jed­ním z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších reži­sé­rů. Možná je to tím, že je Kanaďan. „Mláďata“ jsou jed­ním z jeho méně zná­mých, ale o nic méně drs­ných fil­mů.Read more »

#63 - Phantasm (1979)

Trochu absurd­ní horor, hlav­ně svým poje­tím, ale jinak kla­si­ka, kte­rá si vyslou­ži­la něko­lik pokra­čo­vá­ní. Na Vysokého muže hned tak neza­po­me­ne­te a už vůbec ne na léta­jí­cí kou­li.Read more »

#62 - Upír Nosferatu (1979)

Původní „Upír Nosferatu“ byl kla­sic­kým exis­ten­ci­ál­ním horo­rem. Nová ver­ze toho­to fil­mu v režii Wernera Herzoga je podob­ně exis­ten­ci­ál­ní, gotic­ký horor.Read more »

#61 - Halloween (1978)

Klasický sla­sher, kte­rý se nesma­za­tel­ně zapsal do his­to­rie. John Carpenter zase doká­zal, že téměř coko­li nato­čí, to se sta­ne legen­dou.Read more »

#60 - Úsvit mrtvých (1978)

George A. Romero pokra­čo­val ve skvě­le nača­tém díle a i „Úsvit mrtvých“ uká­zal, že je pro zom­bie horor sku­teč­ným otcem a při­pra­vil půdu svým násle­do­va­te­lům.Read more »

#59 - Hory mají oči (1977)

„Hory mají oči“ jsou dal­ším Cravenovým záře­zem do his­to­rie horo­ru. Ukázal, že nási­lí mu není cizí a stal se v tomhle smys­lu vel­mi vyna­lé­za­vým. Film roz­hod­ně hned neza­po­me­ne­te.Read more »

#58 - Mazací hlava (1976)

David Lynch roz­hod­ně není prvo­plá­no­vě horo­ro­vým reži­sé­rem, ale podí­vej­te se na „Mazací hla­vu“ a pocho­pí­te, že tem­no­ta obe­stí­rá jeho tvor­bu hod­ně natěs­no.Read more »

#57 - Suspiria (1977)

Daria Argenta už jsme tu jed­nou měli, tak teď se s ním v našem seri­á­lu setká­vá­me podru­hé. Osobně jsem si ho oblí­bil, a tak je pro mě „Suspiria“ dal­ším skvě­lým kous­kem.Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com